intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Quá trình hình thành tư liệu nghiên cứu phát triển đồng bộ các loại thị trường trong đa dạng hóa kinh doanh p7

Chia sẻ: Fnakjnf Sfbsjb | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
45
lượt xem
2
download

Quá trình hình thành tư liệu nghiên cứu phát triển đồng bộ các loại thị trường trong đa dạng hóa kinh doanh p7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xảy ra tình hình đó sẽ làm chệch hướng Xã Hội Chủ Nghĩa ảnh hưởng xấu tới sự ổn định và bền vững của chính trị. Rộng hơn và có ý nghĩa quan trọng hơn về mặt xã hội là phân tầng xã hội trong cơ cấu giai cấp – xã hội và ngay trong nội bộ giai cấp. Với nền kinh tế thuần nông lại mang nặng tính tự nhiên tự cung tự cấp và chậm. phát triển nên thu nhập của các tỉnh miền núi phía Bắc so với bình quân chung của cả nước cũng như một...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quá trình hình thành tư liệu nghiên cứu phát triển đồng bộ các loại thị trường trong đa dạng hóa kinh doanh p7

 1. nµy sÏ dÉn tíi ph©n ho¸ giai cÊp, ph©n cùc x· héi, mét bé phËn kh«ng nhá cña d©n c­ thuéc tÇng líp c¬ b¶n trong x· héi sÏ bÞ bÇn cïng ho¸. X¶y ra t×nh h×nh ®ã sÏ lµm chÖch h­íng X· Héi Chñ NghÜa ¶nh h­ëng xÊu tíi sù æn ®Þnh vµ bÒn v÷ng cña chÝnh trÞ. Réng h¬n vµ cã ý nghÜa quan träng h¬n vÒ mÆt x· héi lµ ph©n tÇng x· héi trong c¬ cÊu giai cÊp – x· héi vµ ngay trong néi bé giai cÊp. Víi nÒn kinh tÕ thuÇn n«ng l¹i mang nÆng tÝnh tù nhiªn tù cung tù cÊp vµ chËm. ph¸t triÓn nªn thu nhËp cña c¸c tØnh miÒn nói phÝa B¾c so víi b×nh qu©n chung cña c¶ n­íc còng nh­ mét sè vïng th× cßn kh¸ thÊp. N¨m 1994 thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi mét th¸ng cña c¸c tØnh miÒn nói phÝa B¾c míi b»ng 78,7% møc b×nh qu©n chung cña c¶ n­íc, n¨m 1995 tôt xuèng cßn 77,9 vµ n¨m 1996 chØ cßn 76,6% chøng tá thu nhËp cña d©n nh÷ng n¨m qua cã sù ph¸t triÓn t¨ng lªn nh­ng kh«ng ®¸ng kÓ, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c khu vùc nµy víi khu vùc kh¸c vÒ kinh tÕ – x· héi ngµy cµng xa kh«ng ph¶i lµ thu hÑp. Nh­ vËy vÊn ®Ò ph©n phèi thu nhËp cßn nhiÒu khuyÕt tËt lµm k×m h·m sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ n­íc ta. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ cÇn lµm sao ®Ó ph©n phèi thu nhËp ph¶i dùa trªn nguyªn t¾c cña kinh tÕ thÞ tr­êng mét c¸ch triÖt ®Ó. III – G i¶i ph¸p c¬ b¶n ®Ò ra ®Ó ph¸t triÓn vµ dÇn hoµn thiÖn mèi quan hÖ ph©n phèi thu nhËp trong nÒn kinh tÕ thi tr­êng ®Þnh h­íng X· Héi Chñ NghÜa ë ViÖt Nam. N­íc ta ®ang qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi tõ mét n­íc kÐm ph¸t triÓn, do ®ã sù bÊt b×nh ®¼ng trong ph©n phèi thu nhËp lµ mét hiÖn t­îng kh¸ch quan. Nh­ng sù nghiÖp x©y dùng chñ nghi· x· héi ®ßi hái t¹o ra nh÷ng tiÒn ®Ò, nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó tõng b­íc xo¸ bá bÊt b×nh ®¼ng trong ph©n phèi thu nhËp c¸ nh©n, thùc hiÖn ®Çy ®ñ sù c«ng b»ng x· héi. §Ó ®¹t ®­îc môc tiªu nµy ta cÇn ph¶i: 13
 2. 3.1 - §¸nh gi¸, ®­a ra c¸c lÜnh vùc thÝch hîp ®Ó c¸c h×nh thøc ph©n phèi thu nhËp ph¸t huy t¸c dông. Trong lÜnh vùc s¶n xuÊt nh­ doanh nghiÖp, phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña lùc l­îng s¶n xuÊt, thiÕt lËp tõng b­íc quan hÖ s¶n xuÊt X· Héi Chñ NghÜa tõ thÊp ®Õn cao víi sù ®a d¹ng vÒ h×nh thøc së h÷u. Ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn theo ®Þnh h­íng X· Héi Chñ NghÜa, vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc. Kinh tÕ quèc doanh vµ kinh tÕ tËp thÓ ngµy cµng trë thµnh nÒn t¶ng cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. Thùc hiÖn nhiÒu h×nh thøc ph©n phèi lÊy ph©n phèi theo kÕt qu¶ lao ®éng vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ lµ chñ yÕu. Cßn trong x· héi, th«ng qua phóc lîi x· héi n©ng cao, c¶i thiÖn ®êi sèng cña nh÷ng ng­êi cao tuæi, ng­êi gÆp khã kh¨n, c¶i thiÖn ®êi sèng cña ng­êi lao ®éng lµm cho mäi ng­êi cã cuéc sèng tèt h¬n, va kh«ng cßn ng­êi nghÌo trong x· héi. 3.2 – Gi¶i ph¸p trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Ph­¬ng thøc ph©n phèi, ngoµi tÝnh chÊt cña chÕ ®é së h÷u vÒ t­ liÖu s¶n xuÊt cßn do sè l­îng s¶n phÈm cã thÓ ph©n phèi quyÕt ®Þnh. Do v©y, muèn thùc hiÖn ®­îc ngµy cµng ®Çy ®ñ sù c«ng b»ng x· héi trong ph©n phèi thu nhËp cña mçi c¸ nh©n th× cÇn ph¶i s¶n xuÊt ra cµng nhiÒu s¶n phÈm. Thùc hiÖn sù ph©n phèi b×nh ®¼ng trong ®iÒu kiÖn cña c¶i vËt chÊt qu¸ nghÌo nµn chØ lµ sù chia ®Òu nghÌo khæ. §Ó tiÕn lªn sù b×nh ®¼ng trong ph©n phèi thu nhËp c¸ nh©n, ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt ®èi víi n­íc ta lµ ph¸t huy mäi tiÒm n¨ng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña ®Êt n­íc, ra søc ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt, thùc hiÖn thµnh c«ng sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. TiÕp tôc hoµn thiÖn chÝnh s¸ch tiÒn c«ng, tiÒn l­¬ng, chèng chñ nghÜa b×nh qu©n. TiÒn l­¬ng tèi thiÓu ph¶i ®¸p øng ®­îc nhu cÇu thiÕt yÕu cña ng­êi lao ®éng ( ¨n, ë, mÆc, nu«i dËy con c¸i ). G¾n chÆt tiÒn c«ng, tiÒn l­¬ng víi 14
 3. n¨ng suÊt chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ sÏ ®¶m b¶o quan hÖ hîp lý vÒ thu nhËp c¸ nh©n gi÷a c¸c ngµnh nghÒ. 3.3 - §iÒu tiÕt vµ n©ng cao thu nhËp trong d©n. Sù chªnh lÖch vÒ møc thu nhËp cña c¸c tËp thÓ, c¸ nh©n trong thêi k× qu¸ ®é ë n­íc ta lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan. Tuy vËy chóng ta cÇn ng¨n chÆn sù chªnh lÖch qu¸ ®¸ng vÒ thu nhËp, sù ph©n ho¸ x· héi thµnh hai cùc ®èi lËp. §èi víi n­íc ta, viÖc ®iÒu tiÕt thu nhËp c¸ nh©n nh»m môc tiªu trî gióp nh÷ng ng­êi cã thu nhËp qu¸ thÊp hoÆc kh«ng cã thu nhËp v­ît qua nh÷ng khã kh¨n nhÊt thêi, gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò chung theo yªu cÇu ph¸t triÓn x· héi, thùc hiÖn c«ng b»ng x· héi. §ång thêi, ®iÒu tiÕt thu nhËp c¸ nh©n ph¶i ®¶m b¶o duy tr× ®­îc ®éng lùc ph¸t triÓn kinh tÕ, khuyÕn khÝch mäi thµnh viªn trong x· héi cã søc lao ®éng , cã vèn vµ tµi s¶n tÝch cùc ®­a vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh hîp ph¸p ®Ó lµm giµu chÝnh ®¸ng. V× thu nhËp c¸ nh©n ®­îc h×nh thµnh tõ nhiÒu h×nh thøc ph©n phèi, nªn sù ®iÒu tiÕt ®ßi hái ph¶i n¾m v÷ng tÝnh chÊt vµ møc ®é cña tõng lo¹i thu nhËp ®Ó võa khuyÕn khÝch mäi ng­êi lµm giµu chÝnh ®¸ng, võa b¶o ®¶m tÝnh ®Þnh h­íng X· Héi Chñ NghÜa trong ph©n phèi. Nhµ n­íc lµm gi¶m thu nhËp c¸ nh©n b¾ng c¸c h×nh thøc thuÕ thu nhËp c¸ nh©n vµ h×nh thøc tù nguyÖn ®ãng gãp cña c¸ nh©n cã thu nhËp cao vµo quü phóc lîi x· héi, tõ thiÖn trong ®ã, thuÕ thu nhËp c¸ nh©n lµ quan träng nhÊt, chñ yÕu nhÊt ®èi víi mäi nhµ n­íc trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, tuy thÕ còng kh«ng lµm triÖt tiªu ®éng lùc t¨ng thu nhËp h¬n n÷a cña bé phËn d©n c­ cã thu nhËp cao. Bªn c¹nh ®ã nhµ n­íc cã c¸c biÖn ph¸p lµm t¨ng thu nhËp th«ng qua ng©n s¸ch nhµ n­íc, c¸c quü nh­ quü b¶o hiÓm, , c¸c ®iÒu luËt gióp cho nh÷ng ng­êi cã ý chÝ, cã thÓ vay vèn ®Ó lµm giµu. Ngoµi ra nhµ n­íc cßn khuyÕn khÝch lµm giµu hîp ph¸p ®i ®«i víi xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo. Nhµ n­íc ®iÒu tiÕt bít thu nhËp cña ng­êi giµu lªn nhê lîi 15
 4. thÕ nghÒ nghiÖp vÞ trÝ ®Þa lý, cã sù ®·i ngé thÝch hîp ®èi víi nh÷ng ng­êi cã cèng hiÕn cho x· héi chø kh«ng ph¶i cho s¶n xuÊt. §i ®«i víi khuyÕn khÝch lµm giµu hîp ph¸p ph¶i ®ång thêi chñ tr­¬ng më réng vµ ®Èy m¹nh cuéc vËn ®éng xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, trong ®ã cÇn tËp trung xo¸ ®ãi, gi¶m nghÌo ë vïng n«ng th«n nhÊt lµ n«ng th«n miÒn nói, vïng c¸c d©n téc Ýt ng­êi, vïng c¨n cø kh¸ng chiÕn cò, gi¶m nghÌo ë c¶ n«ng th«n vµ thµnh thÞ. 3.4 – Gi¶i ph¸p x©y dùng, ph¸t triÓn quan hÖ gi÷a c¸c h×nh thøc ph©n phèi thu nhËp. Cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch thµnh lËp c«ng ty t­ nh©n b»ng c¸ch hç trî vèn, cã c¸c chÝnh s¸ch ­u ®·i ®Ó lµm ¨n dÔ h¬n, khi c«ng ty gÆp khã kh¨n cã thÓ gióp c«ng ty ho½n nî, thuÕ nép cho nhµ n­íc gi¶m, ®Ó thµnh lËp c¸c c«ng ty cã thÓ b»ng nhiÒu c¸ch nh­ gãp vèn ng­êi nµo gãp nhiÒu th× cã cæ phÇn cao h¬n, cã quyÒn h¹n cao h¬n, vµ cã thu nhËp cao h¬n. Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nªn ph©n phèi thu nhËp theo lao ®éng, ai cã s¸ng t¹o, ch¨m chØ th× cã thu nhËp cao h¬n, nh­ vËy ®· kÕt hîp c¸c h×nh thøc ph©n phèi thu nhËp , cã t¸c dông kÝch thÝch s¶n xuÊt. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ngoµi ph©n phèi theo lao ®éng cÇn tæ chøc, thµnh lËp c¸c quü phóc lîi x· héi, c¸c quü b¶o hiÓm x· héi gióp cho c«ng nh©n cã thÓ v÷ng tin lµm viÖc, ®Ó n¨ng suÊt lao ®éng cao h¬n. C¸c h×nh thøc ph©n phèi thu nhËp cã quan hÖ chÆt chÏ víi nhau, g¾n liÒn víi nhau vµ chØ khi ®ã míi ph¸t huy hiÖu qu¶ tèt nhÊt. Mçi h×nh thøc ph©n phèi chØ biÕn ®i cïng mét lóc víi ph­¬ng thøc s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh t­¬ng øng víi h×nh th¸i ph©n phèi Êy. ChØ thay ®æi ®­îc quan hÖ ph©n phèi khi ®· c¸ch m¹ng ho¸ ®­îc quan hÖ s¶n xuÊt ®Î ra quan hÖ ph©n phèi Êy. Ph©n phèi cã t¸c ®éng rÊt lín ®èi víi s¶n xuÊt nªn nhµ n­íc c¸ch m¹ng cÇn sö dông ph©n phèi nh­ lµ mét c«ng cô ®Ó x©y dùng chÕ ®é míi, ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ theo h­íng X· Héi Chñ NghÜa. 16
 5. 3.5 – Ph¸t huy c¸c nguån lùc kh¸c. ViÖc ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr­êng, cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc theo ®Þnh h­íng X· Héi Chñ NghÜa tÊt yÕu ph¶i ®Æt d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng. §©y lµ tiªu chÝ quyÕt ®Þnh tÝnh tÝnh ®Þnh h­íng X· Héi Chñ NghÜa cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ. §ång thêi ph¶i ®Æt d­íi sù qu¶n lý cña nhµ n­íc th«ng qua hÖ thèng ph¸p luËt vµ c¬ chÕ kÕ ho¹ch míi- c¬ chÕ kÕ hoach h­íng dÉn, nh÷ng ®ßn bÈy kinh tÕ (l­¬ng, tiÒn, gi¸..). §ång thêi khuyÕn khÝch thóc ®Èy s¶n xuÊt kinh doanh, b¶o ®¶m t¨ng c­êng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ bÒn v÷ng, tõng b­íc thùc hiÖn c«ng b»ng x· héi, n©ng cao møc sèng cña ng­êi d©n. Ph©n phèi thu nhËp ph¶i ®­îc thùc hiÖn trªn thÞ tr­êng th«ng qua ho¹t ®éng cña hÖ thèng cung cÇu vµ gi¸ c¶ hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng quyÕt ®Þnh nh»m b¶o ®¶m tÝnh linh ho¹t. Nhµ n­íc th«ng qua c¸c chÝnh s¸ch vµ c«ng cô kinh tÕ ®Ó t¸c ®éng vµo ph©n phèi thu nhËp ph©n bæ nguån lùc ®Çu vµo vµ ®iÒu tiÕt thu nhËp cuèi cïng cña chñ thÓ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. T¨ng c­êng nghiªn cøu x©y dùng vµ hoµn thiÖn c¸c c«ng cô kinh tÕ ®Ó ®iÒu tiÕt ph©n phèi thu nhËp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, ph¶i chó ý c¶ chÝnh s¸ch c«ng cô t¸c ®éng vµo ®Çu vµo, ®Çu ra ®Ó t¸c ®éng vµo ph©n phèi nguån lùc. Nhµ n­íc ®ãng vai trß tÝch cùc trong viÖc ph©n bæ tµi nguyªn, ®Êt ®ai, ph©n bæ lùc l­îng s¶n xuÊt, cã ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc ®µo t¹o, chÝnh s¸ch l·i suÊt cho vay vèn, chÝnh s¸ch xuÊt nhËp khÈu. §Ó t¸c ®éng vµo ph©n phèi thu nh©p cuèi cïng nhµ n­íc ph¶i t¸c ®éng tÝch cùc vµo tiÒn l­¬ng, thuÕ, thanh to¸n, chuyÓn kho¶n ®Ó ®iÒu hoµ thu nhËp. Nhµ n­íc n¾m v÷ng thu nhËp cña mçi ng­êi b»ng c¸ch hoµn thiÖn bé m¸y tæ chøc qu¶n lý, x©y dùng hÖ thèng luËt ph¸p vµ hÖ thèng luËt phï hîp. 17
 6. 18

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản