intTypePromotion=3

Quá trình hình thành tư liệu nghiên cứu quy trình phát sinh nền kinh tế hàng hóa đa chức năng p3

Chia sẻ: Fnakjnf Sfbsjb | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
43
lượt xem
4
download

Quá trình hình thành tư liệu nghiên cứu quy trình phát sinh nền kinh tế hàng hóa đa chức năng p3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Năm 1990, Việt Nam đã xuất khẩu sang ASEAN đạt 348,6 triệu USD, nhưng đến năm 1998 đạt 2349 triệu USD. Nếu thực hiện đầy đủ các cam kết trong AFTA thì đến năm 2006 hàng công nghiệp chế biến có xuất xứ từ nước ta sẽ được tiêu thụ trên tất cả các thị trường các nước ASEAN. Nếu sau 2000 nước ta gia nhập WTO thì sẽ được hưởng ưu đãi dành cho nước đang phát triển theo quy chế tối huệ quốc trong quan hệ với 132 nước thành viên của tổ chức này....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quá trình hình thành tư liệu nghiên cứu quy trình phát sinh nền kinh tế hàng hóa đa chức năng p3

  1. vùc mËu dÞch tù do ASEAN (AFTA) kim ng¹ch xuÊt khÈu cña ta sang c¸c n­íc thµnh viªn còng ®· t¨ng ®¸ng kÓ. N¨m 1990, ViÖt Nam ®· xuÊt khÈu sang ASEAN ®¹t 348,6 triÖu USD, nh­ng ®Õn n¨m 1998 ®¹t 2349 triÖu USD. NÕu thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c cam kÕt trong AFTA th× ®Õn n¨m 2006 hµng c«ng nghiÖp chÕ biÕn cã xuÊt xø tõ n­íc ta sÏ ®­îc tiªu thô trªn tÊt c¶ c¸c thÞ tr­êng c¸c n­íc ASEAN. NÕu sau 2000 n­íc ta gia nhËp WTO th× sÏ ®­îc h­ëng ­u ®·i dµnh cho n­íc ®ang ph¸t triÓn theo quy chÕ tèi huÖ quèc trong quan hÖ víi 132 n­íc thµnh viªn cña tæ chøc nµy. Do vËy, hµng cña ta sÏ xuÊt khÈu vµo c¸c n­íc ®ã dÔ dµng h¬n. §èi víi c¸c n­íc EU còng vËy, tiÒm n¨ng më réng thÞ tr­êng hµng ho¸ ViÖt Nam t¹i c¸c n­íc ®ã lµ rÊt lín. DÜ nhiªn n­íc ta cã b¸n ®­îc hµng ra bªn ngoµi hay kh«ng cßn phô thuéc vµo chÊt l­îng, gi¸ c¶, mÉu m·...hay nãi c¸ch kh¸c lµ søc c¹nh tranh cña hµng ho¸ ViÖt Nam ra sao? NÕu hµng ho¸ ViÖt Nam cã mÉu m· ®Ñp, chÊt l­îng tèt, gi¸ thµnh rÎ...th× viÖc chiÕm lÜnh thÞ tr­êng thÕ giíi lµ tÊt yÕu. Nh­ng do hiÖn nay n­íc ta cßn thiÕu vèn, khoa häc kÜ thuËt ch­a ®­îc c¶i tiÕn ®ång bé, do ®ã chÊt l­îng hµng ho¸ ch­a cao, gi¸ thµnh ch­a rÎ, mÆc dï cã ®­îc h­ëng nh÷ng ­u ®·i vÒ thuÕ. 19
  2. 3.2.2 Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ còng gãp phÇn t¨ng thu hót ®Çu t­ n­íc ngoµi, viÖn trî ph¸t triÓn chÝnh thøc vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nî quèc tÕ: - Thu hót vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi: Tham gia héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ lµ c¬ héi ®Ó thÞ tr­êng n­íc ta ®­îc më réng, ®iÒu nµy sÏ hÊp dÉn c¸c nhµ ®Çu t­. Hä sÏ mang vèn vµ c«ng nghÖ vµo n­íc ta sö dông lao ®éng vµ tµi nguyªn s½n cã cña n­íc ta lµm ra s¶n phÈm tiªu thô trªn thÞ tr­êng khu vùc vµ thÕ giíi víi c¸c ­u ®·i mµ n­íc ta cã c¬ héi më réng thÞ tr­êng, kÐo theo c¬ héi thu hót vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi. §©y còng lµ c¬ héi ®Ó doanh nghiÖp trong n­íc huy ®éng vµ sö dông vèn cã hiÖu qu¶ h¬n. HiÖn nay ®· cã trªn 70 n­íc vµ vïng l·nh thæ cã dù ¸n ®Çu t­ vµo ViÖt Nam, trong ®ã cã nhÒu c«ng ty vµ tËp ®oµn lín, cã c«ng nghÖ tiªn tiÕn. §iÒu nµy gãp phÇn lµm chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ trong n­íc theo h­íng c«ng nghiÖp, ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt vµ t¹o nªn c«ng ¨n viÖc lµm. Tuy nhiªn kÓ tõ gi÷a n¨m 1997 ®Õn nay, do t¸c ®éng cña cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ, ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi vµo n­íc ta cã h­íng suy gi¶m. Tuy vËy, kim ng¹ch xuÊt khÈu cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn 20
  3. ®Çu t­ n­íc ngoµi vÉn t¨ng nhanh. NÕu nh­ n¨m 1991 ®¹t 52 triÖu USD th× n¨m 1997 lµ 1790 triÖu USD. - ViÖn trî ph¸t triÓn ODA: TiÕn hµnh b×nh th­êng ho¸ quan hÖ tµi chÝnh cña ViÖt Nam, c¸c n­íc tµi trî vµ c¸c thÓ chÕ tµi chÝnh tiÒn tÖ quèc tÕ ®· th¸o gì tõ n¨m 1992 ®· ®em l¹i nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ, gãp phÇn quan träng vµo viÖc x©y dùng vµ n©ng cÊp hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng. TÝnh ®Õn 1999, tæng sè vèn viÖn trî ph¸t triÓn cam kÕt ®· ®¹t 13,04 tØ USD. Tuy nhiªn, vÊn ®Ò qu¶n lý vµ sö dông nguån vèn ODA cßn béc lé nhiÒu yÕu kÐm, nhÊt lµ t×nh tr¹ng gi¶i ng©n chËm vµ viÖc n©ng cao hiªu qu¶ cña viÖc sö dông nguån vèn ODA. - Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ còng gãp phÇn gi¶i quyÕt tèt vÊn ®Ò nî ViÖt Nam: Trong nh÷ng n¨m qua nhê ph¸t triÓn tèt mèi quan hÖ ®èi ngo¹i song ph­¬ng vµ ®a ph­¬ng, c¸c kho¶n nî n­íc ngoµi cò cña ViÖt Nam vÒ c¬ b¶n ®· ®­îc gi¶i quyÕt th«ng qua c©u l¹c bé Paris, London vµ ®µm ph¸n song ph­¬ng. §iÒu ®ã gãp phÇn æn ®Þnh c¸n c©n thu chi ng©n s¸ch, tËp trung nguån lùc cho c¸c ch­¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi trong n­íc. 21
  4. 3.2.3. Tham gia héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ còng t¹o ®iÒu kiÖn cho ta tiÕp thu khoa häc c«ng nghÖ tiªn tiÕn, ®µo t¹o c¸n bé qu¶n lý vµ c¸n bé kinh doanh: - ViÖt Nam gia nhËp kinh tÕ quèc tÕ sÏ tranh thñ ®­îc kÜ thuËt, c«ng nghÖ tiªn tiÕn cña c¸c n­íc ®i tr­íc ®Ó ®Èy nhanh qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸, t¹o c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt cho c«ng cuéc x©y dùng Chñ NghÜa X· Héi. Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ lµ con ®­êng ®Ó khai th«ng thÞ tr­êng n­íc ta víi khu vùc vµ thÕ giíi, t¹o ra m«i tr­êng ®Çu t­ hÊp dÉn vµ cã hiÖu qu¶ . Qua ®ã mµ c¸c kÜ thuËt, c«ng nghÖ míi cã ®iÒu kiÖn du nhËp vµo n­íc ta, ®ång thêi t¹o c¬ héi ®Ó chóng ta lùa chän kÜ thuËt, c«ng nghÖ n­íc ngoµi nh»m ph¸t triÓn n¨ng lùc kÜ thuËt, c«ng nghÖ quèc gia. Trong c¹nh tranh quèc tÕ cã thÓ c«ng nghÖ nµy lµ cò ®èi víi mét sè n­íc ph¸t triÓn, nh­ng l¹i lµ míi, cã hiÖu qu¶ t¹i mét n­íc ®ang ph¸t triÓn nh­ ViÖt Nam. Do yªu cÇu sö dông lao ®éng cña c¸c c«ng nghÖ ®ã cao, cã kh¶ n¨ng t¹o nªn nhiÒu viÖc lµm míi. Trong nh÷ng n¨m qua, cuéc c¸ch m¹ng khoa häc kÜ thuËt, nhÊt lµ c«ng nghÖ th«ng tin vµ viÔn th«ng ph¸t triÓn m¹nh lµm thay ®æi bé mÆt kinh tÕ thÕ giíi vµ ®· t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ViÖt Nam 22
  5. tiÕp cËn vµ ph¸t triÓn míi nµy. Sù xuÊt hiÖn vµ ®i vµo ho¹t ®éng cña nhiÒu khu c«ng nghiÖp míi vµ hiÖn ®¹i nh­ Hµ Néi, TP Hå ChÝ Minh, VÜnh Phóc, §ång Nai, B×nh D­¬ng, H¶i Phßng...vµ nh÷ng xÝ nghiÖp liªn doanh trong ngµnh c«ng nghÖ dÇu khÝ ®· chøng minh ®iÒu ®ã. DÜ nhiªn ngoµi viÖc thu hót vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi ®Ó t¹o c¬ héi tiÕp nhËn tiÕn bé kÜ thuËt vµ c«ng nghÖ, n­íc ta vÉn cã thÓ sö dông ngo¹i tÖ cã ®­îc nhê xuÊt khÈu ®Ó nhËp c«ng nghÖ míi vÒ phôc vô c¸c nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh. Song v× n­íc ta cßn nghÌo, dù tr÷ ngo¹i tÖ rÊt h¹n hÑp, kinh nghiÖm tiÕp cËn thÞ tr­êng bªn ngoµi ch­a nhiÒu, tr×nh ®é thÈm ®Þnh c«ng nghÖ l¹i kÐm vµ kh¶ n¨ng qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh víi c«ng nghÖ cao cßn yÕu cho nªn cßn ®­êng thÝch hîp h¬n víi n­íc ta hiÖn nay lµ tiÕp tôc ®æi míi c¬ chÕ vµ chÝnh s¸ch, t¹o ra m«i tr­êng ®Çu t­ hÊp dÉn ®Ó lÊy l¹i nhÞp ®é gia t¨ng thu hót ®Çu t­ trùc tiÕp nh­ nh÷ng n¨m tr­íc, qua ®ã tiÕp nh©n vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ cã hiÖu qu¶ h¬n. 23
  6. - Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ còng gãp phÇn kh«ng nhá vµo c«ng t¸c ®µo t¹o vµ båi d­ìng ®éi ngò c¸n bé trong nhiÒu lÜnh vùc. PhÇn lín c¸n bé khoa häc kÜ thuËt, c¸n bé qu¶n lý, c¸c nhµ kinh doanh ®· ®­îc ®µo t¹o ë trong vµ ngoµi n­íc. Bëi mçi khi liªn doanh hay liªn kÕt hay ®­îc ®Çu t­ tõ n­íc ngoµi th× tõ ng­êi lao ®éng ®Õn c¸c nhµ qu¶n ký ®Òu ®­îc ®µo t¹o tay nghÒ, tr×nh ®é chuyªn m«n ®­îc n©ng cao. ChØ tÝnh riªng trong c¸c c«ng tr×nh ®Çu t­ n­íc ngoµi ®· cã kho¶ng 30 v¹n lao ®éng trùc tiÕp, 600 c¸n bé qu¶n lý vµ 25000 c¸n bé khoa häc kÜ thuËt ®· ®­îc ®µo t¹o. Trong lÜnh vùc xuÊt khÈu lao ®éng tÝnh ®Õn n¨m 1999 ViÖt Nam ®· ®­a 7 v¹n ng­êi ®i lao ®éng ë n­íc ngoµi. 3.2.4. Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ gãp phÇn duy tr× hoµ b×nh æn ®Þnh, t¹o dùng m«i tr­êng thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ, n©ng cao vÞ trÝ ViÖt Nam trªn tr­êng quèc tÕ. §©y lµ thµnh tùu lín nhÊt sau h¬n mét thËp niªn triÓn khai c¸c ho¹t ®éng héi nhËp. Tr­íc ®©y, ViÖt Nam chØ cã quan hÖ chñ yÕu víi Liªn X« vµ c¸c n­íc §«ng ¢u, nay ®· thiÕt lËp ®­îc quan hÖ ngo¹i giao víi 166 quèc gia trªn thÕ giíi. Víi chñ tr­¬ng coi träng c¸c mèi quan hÖ víi c¸c n­íc l¸ng giÒng vµ trong khu 24
  7. vùc Ch©u ¸ Th¸i B×nh D­¬ng. Chóng ta ®· b×nh th­êng ho¸ hoµn toµn quan hÖ víi Trung Quèc vµ c¸c quèc gia trong khu vùc §«ng Nam ¸. §iÒu nµy cã ý nghÜa ®Æc biÖt quan träng gãp phÇn thùc hiÖn môc tiªu x©y dùng m«i tr­êng quèc tÕ hoµ b×nh, æn ®Þnh nh»m t¹o thuËn lîi cho c«ng cuéc x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Êt n­íc. Ngoµi ra ®èi víi MÜ chóng ta ®· thiÕt lËp quan hÖ ngo¹i giao vµo n¨m 1955. Th¸ng 7 ViÖt Nam, MÜ ®· kÝ kÕt hiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i, ®¸nh dÊu mét mèc quan träng trong tiÕn tr×nh b×nh th­êng ho¸ nèi quan hÖ kinh tÕ gi÷a hai n­íc. 3.2.5. Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ t¹o c¬ héi më réng giao l­u c¸c nguån lùc n­íc ta víi c¸c n­íc: Víi d©n sè kho¶ng 80 triÖu ng­êi, nguån nh©n lùc n­íc ta kh¸ dåi dµo. Nh­ng nÕu chóng ta kh«ng héi nhËp quèc tÕ th× viÖc sö dông nh©n lùc trong n­íc sÏ bÞ l·ng phÝ vµ kÐm hiÖu qu¶. Héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ sÏ t¹o c¬ héi ®Ó nguån nh©n lùc cña n­íc ta khai th«ng, giao l­u víi c¸c n­íc. Ta cã thÓ th«ng qua héi nhËp ®Ó xuÊt khÈu lao ®éng hoÆc cã thÓ sö dông lao ®éng th«ng qua c¸c hîp ®ång gia c«ng chÕ biÕn hµng xuÊt khÈu. §ång thêi t¹o c¬ héi ®Ó nhËp khÈu lao ®éng 25
  8. kÜ thuËt cao, c¸c c«ng nghÖ míi, c¸c ph¸t minh s¸ng chÕ mµ t a ch­a cã. 4. Th¸ch thøc ®èi víi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ: Më cöa héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ kh«ng chØ ®­a l¹i nh÷ng lîi Ých mµ cßn ®Æt n­íc ta tr­íc nhiÒu thö th¸ch. NÕu chóng ta kh«ng cã biÖn ph¸p øng phã tèt th× sù thua thiÖt vÒ kinh tÕ vµ x· héi cã thÓ rÊt lín. Ng­îc l¹i, nÕu chóng ta cã chiÕn l­îc th«ng minh, chÝnh s¸ch kh«ng khÐo th× sÏ h¹n chÕ ®­îc thua thiÖt, dµnh ®­îc lîi Ých nhiÒu h¬n cho ®Êt n­íc. 4.1. HiÖn tr¹ng nÒn kinh tÕ ViÖt Nam hiÖn nay: ViÖt Nam lµ mét n­íc cã nÒn kinh tÕ ®ang ph¸t triÓn. MÆc dï ®· cã nh÷ng b­íc tiÕn quan träng vÒ t¨ng tr­ëng kinh tÕ. Song chÊt l­îng t¨ng tr­ëng, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, søc c¹nh tranh cña c¸c s¶n phÈm, c¸c doanh nghiÖp vµ cña nÒn kinh tÕ cßn thÊp. 4.1.1. T×nh tr¹ng phæ biÕn hiÖn nay lµ s¶n xuÊt cßn mang tÝnh tù ph¸t, ch­a b¸m s¸t nhu cÇu thÞ tr­êng. NhiÒu s¶n phÈm lµm ra chÊt l­îng thÊp, gi¸ thµnh cao nªn gi¸ trÞ gia 26
  9. t¨ng thÊp, kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm khã kh¨n, thËm chÝ cã nhiÒu s¶n phÈm cung v­ît qu¸ cÇu, hµng tån kho lín. N¨ng lùc c¹nh tranh hµng ho¸, dÞch vô cña n­íc ta nãi chung cßn thÊp do trang thiÕt bÞ c«ng nghÖ cña nhiÒu doanh nghiÖp cßn yÕu kÐm, l¹c hËu so víi thÕ giíi tõ 10 ®Õn 30 n¨m, céng thªm nh÷ng yÕu kÐm vÒ qu¶n lý, m«i tr­êng ®Çu t­ kinh doanh (thñ tôc hµnh chÝnh ch­a th«ng tho¸ng, chÝnh phñ ®Çu t­ qu¸ cao so víi c¸c n­íc trong khu vùc), h¹n chÕ vÒ cung cÊp th«ng tin xóc tiÕn th­¬ng m¹i. 4.1.2. HiÖu qu¶ kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc ch­a cao, tØ lÖ sè doanh nghiÖp kinh doanh thua lç liªn tôc cßn nhiÒu thùc tr¹ng tµi chÝnh cña nhiÒu doanh nghiÖp thùc sù ®¸ng lo ng¹i: nh×n chung thiÕu vèn, nî nÇn kÐo dµi, tæng sè nî ph¶i thu cña c¸c doanh nghiÖp chiÕm 24% doanh thu, nî ph¶i tr¶ chiÕm 133% tæng sè vèn nhµ n­íc c¸c doanh nghiÖp. NhiÒu doanh nghiÖp kh«ng x¸c ®Þnh tù lùc phÊn ®Êu v­¬n lªn mµ cßn dùa vµo sù hç trî, b¶o hé cña nhµ n­íc, ch­a tÝch cùc chuÈn bÞ theo yªu cÇu tiÕn tr×nh héi nhËp khu vùc vµ thÕ giíi. Tuy nhiªn kh«ng thÓ ®æ lçi hoµn toµn cho c¸c doanh nghiÖp mµ nã cßn phô thuéc vµo rÊt nhiÒu yÕu tè kh¸c. Chi 27

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản