Quản lý sản xuất Chương 5

Chia sẻ: Minh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
225
lượt xem
166
download

Quản lý sản xuất Chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quản lý điểm đặt hàng. Trong phương thức quản lý này, một đơn hàng với q mặt hàng được thực hiện khi mức dự trử dưới mức tham khảo s nào đó, được gọi là điểm đặt hàng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản lý sản xuất Chương 5

 1. Chöông 5 Quaûn lyù ñieåm ñaët haøng Trong phương thức quản lý này, một đơn hàng với q mặt hàng được thực hiện khi mức dự trử dưới mức tham khảo s nào đó, được gọi là điểm đặt hàng. Đặt hang là sáng kíến của người đặt, nhưng người cung ứng có thể gặp khó khăn về tổ chức cũng như trong sản xuất. Do đo kỳ hạn giao hàng có thể không chắc chắn. Chúng ta bắt đầu bằng việc nghiên cứu cách quản lý này, sau đó chúng ta giả sử rằng người cung ứng có khả năng giao hàng trong thòi hạn định trước L, với giả thiết này ta sẽ đạt được một số kết quả. Cuối cùng chúng ta sẽ xử lý trường hợp mà thời hạn giao hang là bấp bênh. 5.1 Giới thiệu 5.1.1 Cách tiến hành Từ góc nhìn thực tế, phương thức quản lý này đòi hỏi chúng ta phải có khả năng biết được khi nào mức dự trử xuống dưới mức s. Khi sự quản lý dự trử được tin học hóa, sự giám sát thuộc về các phần mềm. Trong hệ thống quản lý bằng tay, điều này thuộc thẩm quyền của người thủ kho. Ví vậy mức tồn kho cần được ghi nhận cụ thể (bằng vạch, sơn,…) để biết khi nào phải đặt hàng. Một giải pháp khác, phương pháp hai nơi để hàng, là để riêng ra 1 số lượng s. Sau khi được giao q đơn vị, người ta để riêng ra s đơn vị, số còn lại được đưa vào xưỡng. Khi xưỡng dùng hết, ho sẽ cần đến và sẽ lấy ở nơi dự trử. Đó cũng là lúc phải đặt hàng. 5.1.2 Giả thuyết Ớ đây ta cũng giả thiết rằng yêu cầu là bấp bênh, nhưng có thể dự đóan. Như trong cách quản lý theo lịch, mức cầu có thể ước lượng bằng cách ghi nhận lại số lượng được yêu cầu trong nhiều giai đọan khác nhau Khác biệt cơ bản giửa hai cách quản lý (T,S) và (q,s) là trong sự định nghĩa giai đọan. Giả sử rằng chúng ta quản lý theo (T,S) với sự cung ứng hàng tuần. Điều ta quan tâm, là nhu cầu trong tuần. Giả dụ rằng thời gian giao hàng chỉ trong vài ngày, và chúng ta muốn quan lý cũng mặt hàng này theo phương pháp điểm đặt hàng. Trong trường hợp này, sự hiểu biết về nhu cầu hàng tuần thiếu chính xác và ta cần biết nhu cầu hàng ngày.Từ đó gọi X là nhu cầu trong 1 giai đọan cơ bản và f(x) là mật độ của nó ( trường hợp phân bố lien tục). 5.1.3 Nghiên cứu tổng quát Mức dự trử giửa hai điễm đặt hàng liên tiếp có thể thay đổi 5.1.3 Nghieân cöùu toång quaùt Söï thay dổi đmöùc döï tröõ giöõa hai ñieåm ñaët haøng lieân tieáp coù theå đñược phaân tích thaønh hai pha: thöù nhaát là từ ñieåm ñaët haøng đđến đ điểm giao haøng töông öùng vaø thöù hai laø ñieåm giao haøng qua ñieåm ñaët haøng tieáp theo (hình 5.1).đđđ
 2. Hình 5.1 – Quaù trình döï tröõ Pha 1: töø ñieåm ñaët haøng vaø ñieåm giao haøng Pha naøy töông öùng vôùi vieäc chôø ñôïi giao haøng. Chuù yù raèng söï thieáu haøng chỉ coù theå xaûy ra trong pha naøy. Noùi caùch khaùc, söï thieáu haøng chæ phuï thuoäc vaøo möùc s cuûa ngöôõng ñaët haøng vaø nhu caàu toaøn cuïc trong suoát thôøi gian chôø ñôïi L naøy. Vì nhu caàu X cuûa thời kyø cô baûn laø baáp beânh, nhu caàu trong caû pha naøy cuõng bieán ñoåi baáp beânh maø ta kyù hieäu laø XL. Ta kyù hieäu f L ( xL ) laø maät ñoä cuûa noù. Giaû söû raèng trong thôøi gian chôø ñôïi giao haøng, nhu caàu thöïc teá laø xL maët haøng. 1. Neáu s ≥ xL , toàn kho dư laø ( s − xL ) maët haøng, cho ñeán khiï ñaët haøng môùi. Vì rằng chæ coù moät xaùc suaát naøo ñoù để ø nhu caàu laø xL, phaàn dö döï tröõ trung bình R(s) trong tröôøng hôïp lieân tuïc seõ laø: s R(s) = ∫ ( s − xL ). f L ( xL ).dxL xL = 0 2. Neáu s ≤ xL , coù söï thieáu haøng laø xL − s maët haøng vaø thieáu trung bình laø P(s): ∞ P(s) = ∫ ( s − xL ). f L ( xL ).dxL xL = s Khi thôøi haïn giao haøng laø haèng soá, pha naøy ñöôïc moâ hình hoùa moät caùch chính xaùc nhö trong söï quaûn lyù theo lòch, nghóa laø: - Thời kyø T = L, - Möùc nhập kho S = s, - Theo luaät caàu f L ( xL ) . Pha 2: từ ñieåm giao haøng ñeán ñieåm ñaët haøng.
 3. Sau khi được giao haøng, ta co löôïng döï tröõ ban ñaàu SInit. Sau đó, löôïng döï tröõ giaûm bôùt töø SInit xuoáng s tuøy theo luaät caàu X. Giaù trò trung bình cuûa SInit phuï thuoäc vaøo söï thieáu haøng. 1. Khi co thể giao hàng trể, löôïng haøng giao q: - hoaëc laø taêng theâm döï tröõ toàn kho R(s), - hoaëc laø giaûm bôùt soá maët haøng coøn thieáu P(s) neáu nhö coù söï thieáu haøng. Do ñoù ta ñaït ñöôïc möùc trung bình: ∞ SInit = ∫ (q + s − xL ). f L ( xL ).dxL = q + s − E ( X L ) xL = 0 2. Trong tröôøng hôïp đơn hàng bò maát, SInit baèng q+s-xL khi co toàn kho dư, vaø bằng q khi thieáu haøng. Trung bình: s SInit = q + ∫ ( s − xL ). f L ( xL ).dxL xL = 0 Thôøi haïn trung bình giöõa caùc laàn giao haøng Ñeå öôùc tính thôøi gian trung bình T giua hai lần giao haøng, ta taùch rieâng hai laàn ñaët haøng (hoaëc hai laàn giao haøng), xeùt söï vaän haønh cuûa heä thoáng trong phaïm vi ñuû daøi töông öùng vôùi n laàn ñaët haøng. Caàu trung bình trong moät chu trình cô baûn laø E(X), vaø nhu caàu toaøn cuïc treân thời gian ñöôïc xeùt laø n.E(X).T. Löôïng haøng giao sau n laàn ñaët haøng laø n.q. 1. Khi co thể giao hàng trể, treân thời gian ñöôïc xeùt, nhu caàu toaøn cuïc vaø löôïng haøng giao laø baèng nhau. Ta coù n.E(X).T = n.q, ñieàu naøy cho ta giaù trò trung bình: T = q/E(X) 2. tröôøng hôïp đơn hàng bò maát, nhu caàu toaøn cuïc baèng löôïng haøng giao n.q coäng vôùi toång sự bán bò maát n.P(s). Do ñoù: n.E(X).T = n.q + nP(s) vaø T = (q + P(s))/E(X). 5.1.4 Xaùc ñònh XL Töø söï moâ hình hoùa naøy, ta nhaän thaáy raèng söï quaûn lyù (q,s) caàn hai luaät xaùc suaát: - luaät cuûa XL ñeå moâ hình hoùa pha 1, - luaät cuûa X ñeå moâ hình hoùa pha 2. Luaät cuûa XL suy ra deã daøng töø X. Tuy nhieân, trong thöïc teá, vieäc xaùc ñònh f L ( xL ) khi đã bieát f(x) khoâng phaûi laø ñôn giaûn. Truôøng hôïp gian đọan Coù theå xaùc ñònh luaät xaùc suaát XL baèng caùch keát hôïp vôùi söï xuaát hieän cuûa X. Xeùt nhu caàu haèng ngaøy X nhö sau: Nhu caàu 2 3 4 5 6 Xaùc suaát 5% 10% 10% 45% 30%
 4. Trong 2 ngaøy, X2 thay ñoåi töø 2*2 ñeán 2*6. Trong 3 ngaøy, X3 thay ñoåi töø 3*2 ñeán 3*6. Vaø toång quaùt, neáu X thay ñoåi töø xmin ñeán xmax, thì XL thay ñoåi töø L.xmin ñeán L.xmax. Tính XL baèng caùch toå hôïp caùc söï xuaát hieän XL – 1 vaø X. Thuaät toaùn sau ñaây xaùc ñònh bằng caùch laëp lại X1, X2, . . .XL . Ñaët X1 = X Với k töø 2 ñeán L, thöïc hieän Khôûi taïo: Prob(Xk = x) 0, ∀x Với x töø xmin ñeán xmax thöïc hieän Với y töø (k – 1).xmin ñeán (k - 1).xmax thöïc hieän Prob(Xk = x + y) Prob(Xk = x + y) + Prob(X = x)*Prob(Xk-1 = y) Keát thuùc Khi thôøi haïn L cuõng laø moät bieán thay ñoåi töø Lmin ñeán Lmax, giaù trò XL thay ñoåi töø Lmin.xmin ñeán Lmax.xmax vôùi xaùc suaát: Lmax Prob(X L = x) = ∑ k=Lmin Prob(X k = x)*Prob(L = k) Ví duï Baûng 5.1 cho caùc giaù trò cuûa X2, X3 vaø xaùc suaát XL khi thôøi haïn giao haøng laø 2 hoaëc 3 ngaøy vôùi xaùc suaát laø 60% vaø 40%. Tröôøng hôïp lieân tuïc Khi X tuaân theo luaät lieân tuïc, pheùp tính maät ñoä f L ( xL ) cuûa XL noùi chung laø khoù khaên, y cũng khó khi X tuaân theo luaät coå ñieån. May maén thay coù moät ngoaïi leä quan troïng, tröôøng hôïp ôû ñaây laø X tuaân theo luaät chuaån. Ta bieát raèng X tuaân theo luaät chuaån vôùi giaù trò trung bình μ vaø ñoä leäch σ , thì nhu caàu XL tuaân theo luaät chuaån vôùi giaù trò trung bình μ .L vaø ñoä leäch σ L . 5.2 Thôøi haïn giao haøng L ñöôïc bieát 5.2.1 Tỷ sốä dòch vuï Ñể quaûn lyù (q,s), hai chæ soá dòch vuï ñöôïc söû duïng laø: 1. Xaùc suaát khoâng thiếu hàng trong suoát thôøi haïn giao haøng, kyù hieäu laø α . X1 X2 X3 XL 2 5,00 % 3 10,00 % 4 15,00 0,25 % 0,15 % % 5 40,00 1,00 % 0,60 % % 6 30,00 2,50 % 0,01 % 1,50 % % 7 7,00 % 0,08 % 4,05 %
 5. 8 13,25 0,26 % 8,05 % % 9 18,00 11,14 0,85 % % % 10 25,00 15,88 2,21 % % % 11 24,00 16,23 4,58 % % % 12 9,00 % 8,59 % 8,84 % 13 13,80 5,52 % % 14 17,78 7,11 % % 15 19,90 7,96 % % 16 18,45 7,38 % % 17 10,80 4,32 % % 18 2,70 % 1,08 % 2. Tyû leä maët haøng cung öùng (đúng luùc) so vôùi soá maët haøng yeâu caàu, maø ta kyù hieäu laø β . Tính α Ñeå coù söï thiếu hàng, nhu caàu xL phải lôùn hôn s. Xaùc suaát khoâng coù söï thiếu hàng trong suoát thôùi haïn giao haøng ñöôïc cho bôûi Prob(x ≤ s) = FL (s) = α . Giaù trò cuûa s hoaøn toaøn xaùc ñònh bôûi haøm phaân phoái FL (x L ) vaø bôûi α . Vieäc xaùc ñònh q ñöôïc thöïc hieän moät caùch ñoäc laäp. Ñeå giaûm thieåu chi phí sở hửu vaø ñaët haøng, ta söû duïng coâng thöùc löôïng ñaët haøng kinh tế, tính theo nhu caàu trung bình trong moät giai đọan E(X). Toùm laïi, ta söû duïng phöông phaùp sau ñaây: - xaùc ñònh s* sao cho FL (s*) = α , * - tính q bôûi coâng thöùc Wilson: 2.E ( X ).Cc q* = Cp Thí duï liêen tục Nhu cau hang ngay của một sản phẩm có thể tính gaàn ñuùng tuaân theo phaân boá chuaån vôùi trung bình 100 vaø phöông sai laø 10. Chi phí ñaët haøng laø 1000 francs vaø thôøi haïn giao haøng laø 4 ngaøy. Phí toàn tröõ moät sản phẩm laø 0.1 franc moät ngaøy. Phöông thöùc ñöôïc söû duïng ñeå quaûn lyù laø double casier ( hai kho). Chuùng ta đặt mua q sản phẩm, ñeå s sản phẩm döï tröõ vaø phaàn coøn laïi ñöa tröïc tieáp vaøo xöôûng. Neáu chuùng ta
 6. thieáu, chuùng ta phaûi laøm thuû tuïc boå sung ngay laäp töùc, vieäc naøy khaù toán keùm. Chuùng ta chỉ muoán ñieàu aáy xảy ñeán nhieàu lắm là moät laàn trong taát caû 100 laàn giao haøng. Giaûi: Chuùng ta mong muoán raèng α = 99%. Yeâu caàu trong 4 ngaøy tuaân theo luaät phaân phoái chuaån N(400,10 4) = N(400,20) . Với tỷ số dịch vụ là 99%, tra baûng phaân boá chuaån vaø thaáy raèng 99% = F (z = 2.33). Vaäy s = 400+2.33* 20 = 467. q ñöôïc xaùc ñònh bôûi coâng thöùc Wilson: q = 2 *100 *1000/0.1 = 4470 Neáu baùo ñöôïc giao theo ñieàu kieän 100 tôø/hoäp. Chuùng ta ñaët 45 hoäp ( thaäm chí 50 hoäp ñeå döï tröõ 5 hoäp ). Tính β Trong tröôøng hôïp ñơn haøng co the giao trể. Söï ñaët haøng nhìn chung được thoaõ maõn, nhöng P(s) trung bình ñöôïc giao treã. Trung bình ñaët haøng giöõa hai laàn ñaët haøng laø q. Ta coù : q - P(s) P(s) β= = 1- q q Trong tröôøng hôïp co những ñơn haøng bị mất, q la số dơn hàng ñöôïc cung öùng vaø P(s) la số ñơn haøng bò mấtõ. Ñaët haøng trung bình laø toång : q + P(s). Chuùng ta coù: q β= q+P(s) Trong caû hai tröôøng hôïp, β laø haøm của hai biến q vaø s. Do ñoù no khoâng xaùc ñinh. Ñeå co β , chuùng ta coù theå them mục tiêu là tối thiểu hóa giaù toàn tröõ vaø ñaët haøng, điều này cũng giúp tính q theo coâng thöùc Wilson. Phöông phaùp: Tính q* theo coâng thöùc Wilson Tính P(s) = q*.(1- β ) neáu haøng thieáu co thể giao trể P(s) = q*.(1- β )/ β neáu haøng thieáu lam maát đơn haøng Xaùc ñònh s* töông öùng. Thí duï lien tuc Söï ñaët haøng haøng ngay 1 san phẩm tuaân theo phaân boá chuaån vôùi voïng soá 100 vaø phöông sai laø 10. Chi phíù toàn tröõ laø 0.5 franc moät ngaøy vaø chi phí ñaët haøng laø 1000 francs. Thôøi haïn giao haøng laø 2 ngaøy. Khi san phẩm thieáu, chuùng ta vẩn tieáp tuïc söï lắp ráp va linh kiện thiếu sẽ được gắn vào sau. Chuùng ta mong việc naøy chỉ xảy ñeán nhieàu lắm là cho 1 saûn phaåm treân 1000 . Giaûi
 7. Với 1 độ thoûa maõn β laø: β = 99.9%. Soá löôïng ñaët haøng laø: 633 1. Neáu ñơn haøng co the giao trể: P(s) = 633/1000=0.633. Vì nhu caàu giao haøng tuaân theo phaân phoái chuaån N(400,10 2) = N(400,14.1) vaø söï thieáu trung bình tuaân theo phaân phoái chuaån N( μ,σ ) thì baèng σ P(s) , chuùng ta coù: P(z) = 0.633 / 14.1 =0.044. Chuùng ta tìm trong baûng: P(z) = 0.044, ta coù z = 1.31. Vaäy chæ tieâu môùi ñaët haøng laø s = 200 + 14.1*13.1 = 219. 2. Neáu co ñơn haøng bị mất : P(s) = 633*1/999 = 0.633 vaø keát quaû laø s* = 219 Chuù yù raèng trong thí duï naøy vôùi 1 gía trò β khaù lôùn, chuùng ta thu cuøng moät giaù trò s khi söï thieáu dẩn đến việc giao hàng trể hay đơn hàng bị maát. 5.2.2 Cöïc tieåu chi phí Chuùng ta vöøa thaáy ñöôïc raèng fL (xL ) khoâng tính ñöôïc trong tröôøng hôïp toång quaùt. Do ñoù, söï xaùc ñònh chính xaùc q vaø s chæ ñöôïc thöïc hieän trong moät vaøi tröôøng hôïp ñaëc bieät. Nhöng vôùi moät vaøi giaû thuyeát ñeå ñôn giaûn hoùa vaán ñeà, chuùng ta coù theå tìm ñöôïc gia trị gần đúng. Giaû thuyeát ñaàu tieân laø giaù trò s ñuû lôùn ñeå vaán ñeà thieáu haøng laø moät tröôøng hôïp ngoaïi leä. Trong tröôøng hôïp naøy du ñôn ñaët haøng bị mất hoaëc hoaõn laïi, thôøi haïn trung bình T giöõa hai laàngiao hang được cho bôûi bieåu thöùc q/E(X). Trong thôøi haïn giao haøng L, söï ñaët haøng trung bình laø L.E(X) vaø do ñoù: - Khoái haøng döï tröõ coøn laïi tröôùc söï giao haøng laø: s-L.E(X). - Khoái haøng döï tröõ sau söï giao haøng laø: q+s-L.E(X).
 8. n(t) SInit q s L.E(X) t L T=q/E(X) Hình 5.2 Söï phaùt trieån trung bình cuøa haøng döï tröõ Trong giaû thuyeát thöù hai, ta gaàn ñuùng ñöôøng cong bôûi ñöôøng thaúng ñeå bieåu thò söï ñaët haøng trung bình. Chi phíï döï tröõ trung bình của 1 đơn hàng coù theå được ước lượng ( hình 5.2): Cp (q/2 + s - L.E(X)) * q/E(X) . Sau mổi lần giao haøng, ngoai giaù mua haøng laø CC , chuùng ta phaûi traû them giaù do thiếu hụt trung bình Cr.P(s). Giaù toång coäng phaûi traû laø: Cp .q.(q/2 + s - L.E(X))/E(X) + CC + CrP(s) Giaù trung bình maët haøng laø: q/2 + s - L.E(X) CC CrP(s) C(q,s) = Cp + + E(X) q q ∂C ∂C Ñieàu kieän caàn thieát ñeå tìm cöïc tieåu cuûa haøm naøy laø: = = 0 , vaäy ∂s ∂q ∂C Cp Cc C P(s) = - 2 - r 2 =0 ∂q 2E(X) q q ∂C Cp Cr .∂P(s) = + . =0 ∂s E(X) q ∂s Töø phương trình thöù nhaát ta coù: 2E(X).(Cc + Cr .P(s) q= Cp Bôûi vì : n P(s) = ∫ (x - s)f(x)dx s Chuùng ta ñöôïc: ∂P(s) = -1(1- F(s)) ∂s vaø nhö vaäy phương trình thöù hai cho ta:
 9. qCp 1- F(s) = CrE(X) Caùc coâng thöùc treân thaønh laäp neân heä thoáng hai coâng thöùc theo hai bieán chöa bieát s vaø q maø ta không co cach giaûi quyeát toång quaùt. May maén thay nhöõng giaù trò naøy coù theå tính bôûi söï laëp laïi lieân tieáp, giaù trò ñaàu q* cho bôûi coâng thöùc Wilson. Từ đó thuaät toaùn laø: i=0 q0 = 2.E(X).Cc /Cp laëp i=i+1 xaùc ñònh si töø F(si)=1-qi.Cp/Cr.E(X) tính P(si) tính 2E(X).(Cc + Cr .P(si ) qi = Cp cho ñeán khi qi - qi-1 ≤ ε Thí duï lien tục Laáy laïi thí duï tröôùc. Mức cầu hàng ngày tuaân theo phaân phoái chuaån vôùi voïng soá laø 100 vaø phöông sai laø 10. Phí toàn tröõ laø 0.5F moät ngaøy vaø chi phíù ñaët haøng laø 1000F. Giaû thuyeát chi phí phaûi traû cho vieäc thieáu haøng laø Cr = 50F cho moät linh kiệnø thieáu. Giaûi Baûng döôùi ñaây toùm taét laïi vieäc thöïc hieän tính toaùn: - q vaø F(s) thu ñöôïc theo coâng thöùc treân, - xuaát-phaùt töø F(s), tìm z trong baûng phaân boá chuaån N(0,1), - töø z, tính P(z) trong baûng vaø tính P(si) = P(z)*14,1 . I qi F(si) z P(z) P(si) 0 633.00 0.937 1.5301 0.274 3.869 1 690.92 0.931 1.4833 0.306 4.334 2 697.62 0.930 1.4833 0.306 4.334 3 697.62 Nhận xétù: chuùng ta tìm thaáy trong saùch cuûa V.Giard (trang 275-283) moät chöùng minh raèng vôùi söï ñaùnh giaù chính xaùc hôn về chi phí döï tröõ trung bình ñeán söï gaàn ñuùng chính xaùc hôn giaù trò q vaø F(s). 5.3 Thôøi gian giao haøng baáp beânh.
 10. Nhö phaàn tröôùc, chuùng ta giaû thuyeát raèng söï ñaët haøng vaø thôøi gian ñaët haøng thì baáp beânh, nhöng qua thoáng keâ coù theå döï kieán ñöôïc. 5.3.1 Cáach giaûi quyeát phaân tích Bieát luaät phaân boá cuûa X vaø L, coù theå tính luaät chiphối söï ñaët haøng XL khi caùc phan bố này rôøi raïc. Trong tröôøng hôïp lien tục, tính toaùn fL(xL) hieám khi deã daøng. Tröôøng hôïp naøy chuùng ta phaûi söû duïng moâ phoûng. 5.3.2 Moâ phoûng ÔÛ ñaây, chuùng ata muoán bieát giaù phaûi traû bôûi coâng ty neáu noù chaáp nhaän theo chính saùch cung caáp theâm q maët haøng, khi mức toàn tröõ ở döôùi chæ tieâu s. Ñeå laøm ñieàu naøy, chuùng ta moâ phoûng caùch hoaït ñoäng cuûa coâng ty treân moät thời kyø naøo ñoù. Theo caùch chung coù hai loaïi moâ phoûng coù theå xem xeùt. Neáu chuùng ta muoán ñaùnh giaù xaùc xuaát neùm ñoàng tieàn trong khoâng khí rôi vaøo maët saáp hay ngöûa, chuùng ta coù theå tieán haønh theo hai caùch: 1. Neùm 50 laàn, ghi laïi soá laàn saáp vaø laëp laïi thí nghiệm 20 laàn. Chuùng ta xaây döïng ñöôïc bieåu ñoà xuaát phaùt töø 20 giaù trò ñaït ñöôïc. Chæ moät thí nghieäm khoâng cho pheùp keát luaän. 2. Neùm 1000 laàn ñoàng tieàn vaø ghi laïi keát quaû. Trong tröôøng hôïp naøy, chuùng ta noùi raèng ñoù laø moâ phoûng tieäm caän. Caû hai loaïi gaàn ñuùng khoâng phaûi luoân luoân thay thế laãn nhau ñöôïc. Neáu chuùng ta tìm hiểu sự thay đổi cuûa daõy chôø thu phí caàu trong hai giôø cao điểm vaøo buoåi saùng, chuùng ta phaûi thực hiện moät soá löôïng lôùn soá laàn hai giôø ñoù. Moät moâ phoûng tieäm caän 2000 giôø ñöa ñeán keát quaû nhöõng daõy chô keo dai vaøi trăm kilomet. Trong tröôøng hôïp chuùng ta quan taâm, moâ phoûng tieäm caän hoan toan co gia trị vaø chuùng ta sẽ moâ phoûng caùch hoaït ñoäng cuûa coâng ty treân moät thời kyø vaøi trăm hoặc vài ngàn ngaøy. Cac chỉ báo chuû yeáu maø chuùng ta tìm hiểu trong chöông naøy laø: - soá lần giao haøng ( hoaëc ñaët haøng) thöïc hieän trong chu kyø Nb Livraison, - Tổng so mặt hàng ñöôïc toàn tröõ (chi phí toàn tröõ tæ leä vôùi soá mặt hàng toàn tröõ vaø thôøi gian toàn tröõ): Nb ArticleStock, - soá sản phẩm thieáu: NbPiecepenurie, - soá ngaøy xảy ra sự thieáu saûn phaåm: NbJourPenurie. Chuùng ta giaû thuyeát: - lượng döï tröõ ban ñaàu StockInital - söï giao haøng tieán haønh vaøo buoåi saùng - chi phíù toàn kho ñöïoc tính bôûi chi phí sở hửu và lượng döï tröõ vaøo cuoái ngaøy - trong tröôøng hôïp thieáu, haøng hoùa thieáu ñöôïc tieáp teá khẩn (nếu không sẽ maát ñôn ñaët haøng) Chuùng ta seõ söû duïng cac bieán sau đây:
 11. - ngay: soá ngaøy trong thời kỳ - Toàn kho : lượng haøng đang döï tröõ, - Yeâu caàu : caàu trong ngay quan sat, - Ngaøy giao haøng : Ngaøy giao haøng saép tôùi - Ñơn haøng đang thực hiện (2 gia trị ñuùng hoaëc sai) Ñuùng neáu coù moät ñơn haøng đang chôø ñôïi được giao. Chöông trình moâ phoûng (q,s) Söï baét ñaàu cuûa nhöõng bieán ñoåi Toàn Kho: Toàn kho ban ñaàu NbArticleStock(soá mặt haøng döï tröõ) 0 chiều mủi tên bị ngược NbLivraison(soá lần giao haøng) 0 NbPiecePenurie(soá saûn phaåm thieáu huït) 0 NbJourPenurie (soá ngay co saûn phaåm thieáu huït) 0 DateLivraison(Ngaøy giao haøng) 0 CommandeEnCours sai Moâ phoûng quaù trình từng ngaøy trong moät thời kyø Từ ngaøy thöù nhaát đến ngày cuối cuûa kyø : Chung ta đang ở buoåi saùng : Neáu coù moät söï giao haøng ñöôïc döï kieán, q maët haøng sẽ nhập kho, khoâng coøn ñơn haøng đang được thực hieän. Nếu ngaøy=ngaøy giao haøng : Toàn kho Toàn kho +q Ñaët haøng hieän haønh sai NbLivraison(giao haøng) NbLivraison+1 Như vậy Ta xaùc ñònh ñöôïc yeâu caàu cuûa ngaøy hoâm ñoù. Neáu toàn kho thieáu, ta giôùi haïn laïi yeâu caàu Yeâu caàu Tire Demande Neáu yeâu caàu > Toàn kho NbjourPenurie (Soá löôïng saûn phaåm thieáu) NbjourPenurie+1 NbPiecePenurie NbPiecePenurie+ Demande-Stock (Yeâu caàu toàn kho) Yeâu caàu Toàn kho Như vậy Ta xuaát caùc maët haøng trong kho Toàn kho Toàn kho – Yeâu caàu Ta xem neáu phaûi ñaët haøng hay khoâng vaø neáu ñaët thì ngaøy naøo laø ngaøy giao haøng Nếu khoâng coù ñaët haøng hieän haønh vaø (Toàn kho
 12. Keát thuùc ngaøy - Ta phaûi chi traû cho quaù trình ñeå coù nhöõng maët haøng döï tröõ NbArticleStock NbArticleStock(Maët Haøng döï tröõ)+Toàn Kho FinPour Fin Moâ phoûng naøy phaûi ñöôïc thöïc hieän - Treân khoaûng giao haøng coù theå - Treân khoaûng ngöôõng bieán thieân coù theå - 5.3.3 VÍ DUÏ: Ta muoán quaûn lyù sự cung ứng 1 thaønh phaàn quan trọng. Nhöõng số liệu có được về caàu trong suoát 3 thaùng cho pheùp thieát laäp ra qui luaät xac suất sau đây về yeâu caàu haøng ngaøy. yeâu caàu 5 6 7 8 9 10 Xac suất 5% 10% 10% 30% 30% 15% Söï xem xeùt cac chứng từ cuûa giao haøng cho pheùp biết thời gian giao hàng là từ 2 đến 5 ngaøy, giöõa luc kyù nhaän ñaët haøng vaø được giao haøng. Nhìn vaøo cac chứng từ được khảo sát ta thaáy kyø haïn giao haøng ñöôïc ñöa ra bôûi qui luaät sau : Kỳ haïn 2 3 4 5 Xac suất 25% 40% 25% 10% Ta ước lượng chi phí sở hửu haøng ngaøy cuûa 1 sản phẩm laø 1 F. Chi phí ñaët haøng laø 1000 F moãi lần ñaët haøng. Khi xaûy ra söï thieáu, sự cung öùng khaån caáp được tiến hành. Việc này daãn ñeán 1 chi phí coá ñònh laø 500 F vaø lam tăng thêm 200 F cho moãi saûn phaåm. Tröôùc khi tiến hành moät moâ phoûng, ta cần ñaùnh giaù nhanh 1. Mức caàu trung bình laø 8,15 thaønh phaàn moãi ngaøy. Lượng đặt hàng kinh tế là công thức… = 128 Chung ta chọn q trong khõang từ 110 đến 150, cach nhau 10 2. Thôøi haïn trung bình cuûa giao haøng laø 3,2 ngaøy. Lượng hàng tiêu dùng trung bình trong giửa 2 lần giao haøng laø 3,2 *8,15= 26 thanh phần. Vì chi phí thieáu huït cao, cho nen khong lợi nếu chọn ngöôõng thaáp. Chuùng ta co cac mức ñaët haøng thay đổi töø 25 ñeán 45 cach nhau 5. Söï moâ phoûng naøy ñöôïc thöïc hieän treân 1 kyø 10 000 ngaøy. Ta thu ñöôïc giaù trò nhö sau: Soá löôïng maët haøng toàn kho (NbArticleStock): q,s 25 30 35 40 45 110 549768 600566 642319 693767 746793 120 603903 652216 696843 743030 796964 130 656069 700706 744710 794079 846068
 13. 140 704376 747918 799373 842830 886641 150 754698 800661 845138 892376 944943 Soá lần giao haøng thöïc hieän (NbLivraison) q,s 25 30 35 40 45 110 727 736 740 739 740 120 665 674 678 681 679 130 618 624 625 625 626 140 573 580 582 582 580 150 536 540 541 543 544 Soá ngaøy coù sự thieáu huït (NbJourPenurie) q,s 25 30 35 40 45 110 303 141 54 9 0 120 277 126 41 6 0 130 239 113 36 12 0 140 222 92 34 5 2 150 215 96 30 14 0 Soá saûn phaåm thieáu: q,s 25 30 35 40 45 110 1527 641 216 15 0 120 1416 494 139 10 0 130 1195 481 94 26 0 140 1178 408 126 9 2 150 1011 465 110 33 0 Vôùi nhöõng dử liệu ban ñaàu, chi phi trung bình trong 10 000 ngaøy laø 1. chi phí so huu: 1F *NbArticleStock 2. Cho giao haøng: 1000F*NbLivraison. 3. Cho söï thieáu huït: 500F*NbJourPenurie+200F*NbPiecePenurie Ta thu ñöôïc chi phíù trung bình moãi ngaøy: q,s 25 30 35 40 45 110 173 154 145 144 149 120 169 149 142 143 148 130 163 148 141 143 147 140 162 146 142 143 147 150 160 148 142 145 149 ÔÛ ñaây, toái öu laø ñaët haøng moät soá löôïng 130 saûn phaåm khi mức toàn kho ở möùc 35.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản