QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU ...

Chia sẻ: Hong Le | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
929
lượt xem
164
download

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU ...

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

quản lý vón Nhà nước đầu tư vào DN khác. Trang 1. ADVOCATES & SOLICITORS ..... văn này) để cá nhân và cơ quan quản lý nhà nước làm căn cứ để ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU ...

 1. uatV et ADVOCATES & SOLICITORS ĐẦU TƯ - DOANH NGHIỆP 2 2009 THÁNG 3 2009 QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ VÀO DOANH NGHIỆP KHÁC ĐẦU TƯ - DOANH NGHIỆP Ngày 05/02/2009, Chính phủ đã ban Đối với hoạt động đầu tư góp vốn hành Nghị định số 09/2009/NĐ-CP vào các lĩnh vực ngân hàng, bảo Quản lý tài chính của công ty Nhà nước và quản lý vón Nhà nước đầu tư vào DN khác ban hành Quy chế quản lý tài chính hiểm, chứng khoán, CTNN chỉ được Trang 1 của công ty nhà nước (“CTNN”) và đầu tư vào mỗi lĩnh vực một doanh Xử phạt hành chính trong quá trình tiến hành quản lý vốn nhà nước đầu tư vào nghiệp với mức vốn đầu tư không thủ tục phá sản Trang 2 doanh nghiệp khác. vượt quá 20% vốn điều lệ của tổ chức nhận góp vốn, nhưng phải đảm Quy định mới về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí Theo đó, CTNN được quyền chủ bảo mức vốn góp của công ty mẹ và Trang 2 động sử dụng vốn nhà nước giao, các công ty con trong tổng công ty, THUẾ - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG các loại vốn khác, các quỹ do CTNN tập đoàn không vượt quá mức 30% Hướng dẫn giãn thời hạn nộp thuế thu nhập quản lý và phải chịu trách nhiệm vốn điều lệ của tổ chức nhận vốn cá nhân trước đại diện chủ sở hữu về bảo góp. Trang 3 toàn, phát triển vốn, hiệu quả sử Hướng dẫn nộp thuế thu nhập cá nhân đối dụng vốn. Quản lý chi phí và phân phối lợi với cá nhân làm đại lý bảo hiểm Trang 3 nhuận: Triển khai thực hiện giãn nộp thuế thu nhập Khi đầu tư vốn vào các doanh nghiệp cá nhân hoạt động trong các lĩnh vực thuộc Lợi nhuận sau thuế của công ty Trang 4 ngành nghề kinh doanh chính của được chia lãi cho các thành viên góp Quy định mới về cấp phép xuất bản Trang 4 công ty, các CTNN phải sử dụng tối vốn liên kết; bù đắp các khoản lỗ của Chương trình hỗ trợ lãi suất cho vay để sản thiểu 70% tổng nguồn vốn đầu tư năm trước đã hết thời hạn được trừ xuất kinh doanh của mình. Khi đầu tư vốn ra ngoài vào lợi nhuận trước thuế; trích 10% Trang 5 CTNN (bao gồm đầu tư ngắn hạn và vào quỹ dự phòng tài chính; trích lập Hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu dài hạn) tổng vốn đầu tư không được các quỹ đặc biệt; số lợi nhuận còn lại Trang 5 vượt quá vốn điều lệ của CTNN. sẽ được phân phối theo tỷ lệ giữa XÂY DỰNG - BẤT ĐỘNG SẢN vốn nhà nước đầu tư tại công ty và Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình vốn công ty tự huy động bình quân Trang 6 trong năm. Xử phạt hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản Trang 7 Nghị định này có hiệu lực thi hành kể LAO ĐỘNG từ ngày 25/03/2009 và thay thế Nghị Hướng dẫn chế độ bảo hiểm thất nghiệp định số 199/2004/NĐ-CP ngày Trang 8 03/12/2004. Hỗ trợ lao động mất việc làm trong doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm KT Trang 8 NGHỀ LUẬT SƯ Lợi thế đáng chú ý của công ty luật bản địa trước bối cảnh suy thoái kinh tế Trang 9 CHUYÊN MỤC HỎI ĐÁP Trang 10 & 11 Bản tin cập nhật pháp luật này chỉ mang tính thông tin tổng quát. Những thông tin trong đó không được xem là ý kiến tư vấn luật hoặc nhằm xác lập quan hệ luật sư - khách hàng. Chúng tôi khuyến nghị quý vị nên làm việc với luật sư để tư vấn cho các vấn View the full newsletter online đề pháp lý của mình. Nếu không muốn nhận Bản tin này nữa, đề nghị quý vị thực hiện như hướng dẫn trong email của chúng Bản tin tháng 2/2009 tôi đi kèm theo Bản tin này. 1
 2. uatV et ADVOCATES & SOLICITORS ĐẦU TƯ - DOANH NGHIỆP XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG QUÁ TRÌNH TIẾN HÀNH THỦ TỤC PHÁ SẢN Ngày 06/02/2009, Chính phủ đã ban cầu mở thủ tục phá sản bị phạt cảnh cất giấu, tẩu tán tài sản bị phạt từ 5 hành Nghị định số 10/2009/NĐ-CP cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng triệu đến 15 triệu đồng; quy định xử phạt vi phạm hành chính đến 1 triệu đồng; - Đối với tổ chức tín dụng nơi doanh (“VPHC”) trong quá trình tiến hành - Hành vi vi phạm quy định về nghĩa nghiệp, hợp tác xã có tài khoản, kể thủ tục phá sản. vụ cung cấp tài liệu, xuất trình giấy tờ từ ngày nhận được quyết định của bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ tòa án áp dụng thủ tục thanh lý mà Theo đó, đối với mỗi hành vi VPHC 500.000 đồng đến 1 triệu đồng; vẫn thực hiện việc thanh toán các phải bị xử phạt hành chính dưới hình - Người nộp đơn có hành vi gian dối khoản nợ của doanh nghiệp đó hoặc thức cảnh cáo hoặc phạt tiền. Mức trong việc yêu cầu mở thủ tục phá có hành vi bù trừ, thanh toán các tiền phạt tối đa đối với mỗi hành vi vi sản, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, khoản doanh nghiệp vay của tổ chức phạm trong quá trình tiến hành thủ hoạt động kinh doanh của doanh tín dụng thì bị phạt từ 5 triệu đến 15 tục phá sản là 15 triệu đồng. nghiệp bị phạt từ 10 đến 15 triệu triệu đồng. đồng; Hành vi VPHC và mức độ xử phạt: - Doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi Nghị định này có hiệu lực thi hành kể nhận được quyết định mở thủ tục từ ngày 23/03/2009. - Hành vi cản trở, gây khó khăn trong phá sản nhưng cầm cố, thế chấp, việc thực hiện quyền nộp đơn yêu chuyển nhượng, bán, tặng tài sản, QUY ĐỊNH MỚI VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP RA NƯỚC NGOÀI TRONG HOẠT ĐỘNG DẦU KHÍ Ngày 16/02/2009, Chính phủ đã ban nhà nước từ 3.000 tỷ đồng trở lên mức đầu tư có sử dụng vốn nhà hành Nghị định số 17/2009/NĐ-CP hoặc vốn của các thành phần kinh tế nước từ 3.000 tỷ đồng trở lên hoặc sửa đổi, bổ sung một số điều của từ 5.000 tỷ đồng trở lên. Mức vốn vốn của các thành phần kinh tế từ Nghị định số 121/2007/NĐ-CP ngày này cao hơn so với quy định cũ trong 5.000 tỷ đồng trở lên, Bộ Kế hoạch 25/07/2007 quy định về đầu tư trực Nghị định số 121 tương ứng là 1.000 và Đầu tư tiến hành thẩm tra hồ sơ tiếp ra nước ngoài trong hoạt động tỷ đồng và 3.000 tỷ đồng. và cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều dầu khí. chỉnh trong thời hạn 25 ngày làm Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ có việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp Theo đó, Người điều hành dự án dầu thẩm quyền chấp thuận đầu tư đối lệ. khí là doanh nghiệp do nhà đầu tư tự với dự án dầu khí được hình thành thành lập để triển khai dự án dầu khí thông qua chuyển nhượng quyền lợi Đặc biệt, đối với dự án dầu khí được ở nước ngoài. Trường hợp nhà đầu tham gia vào hợp đồng dầu khí, hình thành thông qua chuyển tư uỷ quyền cho Người điều hành chuyển nhượng một phần hoặc toàn nhượng quyền lợi tham gia vào hợp triển khai dự án dầu khí thì Người bộ công ty có sử dụng vốn nhà nước đồng dầu khí, chuyển nhượng một điều hành được ghi tên trong Giấy từ 5.000 tỷ đồng trở lên hoặc vốn phần hoặc toàn bộ công ty và các dự chứng nhận đầu tư và được phép sử của các thành phần kinh tế từ 8.000 án dầu khí khác mà Nhà đầu tư giải dụng Giấy chứng nhận đầu tư và tỷ đồng trở lên. trình rõ lý do cấp bách xin rút ngắn Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh thời hạn thẩm tra thì thời hạn đó sẽ (nếu có) để phục vụ các hoạt động Thời gian thẩm tra và cấp Giấy được giảm xuống còn 3 ngày làm liên quan đến triển khai dự án. chứng nhận đầu tư điều chỉnh (nếu việc. có) cũng được rút ngắn hơn so với Nghị định này cũng sửa đổi thẩm Nghị định số 121. Khi chấm dứt hoạt động của dự án quyền chấp thuận đầu tư như sau: đầu tư, nhà đầu tư phải báo cáo cơ Thủ tướng Chính phủ chấp thuận Cụ thể, đối với dự án dầu khí không quan có thẩm quyền để xem xét, đầu tư đối với các dự án dầu khí thuộc thẩm quyền chấp thuận đầu tư quyết định. được hình thành thông qua ký kết của Thủ tướng Chính phủ hoặc dự hợp đồng dầu khí có sử dụng vốn án dầu khí sau khi điều chỉnh tổng Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/03/2009. Bản tin cập nhật pháp luật này chỉ mang tính thông tin tổng quát. Những thông tin trong đó không được xem là ý kiến tư vấn luật hoặc nhằm xác lập quan hệ luật sư - khách hàng. Chúng tôi khuyến nghị quý vị nên làm việc với luật sư để tư vấn cho các vấn View the full newsletter online đề pháp lý của mình. Nếu không muốn nhận Bản tin này nữa, đề nghị quý vị thực hiện như hướng dẫn trong email của chúng Bản tin tháng 2/2009 tôi đi kèm theo Bản tin này. 2
 3. uatV et ADVOCATES & SOLICITORS THUẾ - TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG HƯỚNG DẪN GIÃN THỜI HẠN NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Ngày 06/02/2009, Bộ Tài chính đã thu nhập từ bản quyền; thu nhập từ thuế. ban hành Thông tư số nhượng quyền thương mại. 27/2009/TT-BTC hướng dẫn thực Thời gian được giãn nộp thuế TNCN Đối với các khoản TNCN nộp thuế hiện việc giãn thời hạn nộp thuế thu là từ ngày 01/01/2009 đến hết ngày phải trực tiếp kê khai với cơ quan nhập cá nhân (“TNCN”). 31/5/2009. thuế thì cá nhân thuộc đối tượng được giãn nộp thuế có các khoản thu Theo đó, đối tượng được giãn thuế Đối với các khoản thu nhập phải nhập theo quy định phải khai thuế TNCN bao gồm: (i) Cá nhân cư trú khấu trừ thuế thì tổ chức, cá nhân trả trực tiếp với cơ quan thuế vẫn phải có thu nhập chịu thuế từ kinh doanh; các khoản thu nhập phải khấu trừ lập và nộp tờ khai thuế theo quy định thu nhập từ tiền lương, tiền công; thu thuế TNCN cho các đối tượng được hiện hành. nhập từ đầu tư vốn; thu nhập từ giãn nộp thuế, khi trả thu nhập vẫn Cá nhân có thu nhập được giữ lại số chuyển nhượng vốn (bao gồm cả 1 tính số thuế phải khấu trừ và thông thuế được giãn nộp trong thời gian chuyển nhượng chứng khoán); thu báo cho cá nhân nhận thu nhập biết được giãn. nhập từ bản quyền; thu nhập từ số thuế khấu trừ được tạm giãn nộp; nhượng quyền thương mại; (ii) Cá hàng tháng vẫn phải lập tờ khai số Thông tư này có hiệu lực thi hành nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế đã khấu trừ theo quy định hiện sau 45 ngày kể từ ký và áp dụng cho thuế từ đầu tư vốn, chuyển nhượng hành và nộp tờ khai cho cơ quan các khoản thu nhập phát sinh từ vốn (bao gồm cả chuyển nhượng thuế để cơ quan thuế nắm được số ngày 01/01/2009. chứng khoán); thuế phát sinh nhưng được giãn nộp HƯỚNG DẪN NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN LÀM ĐẠI LÝ BẢO HIỂM Ngày 21/01/2009, Bộ Tài chính đã giao đại lý) có trách nhiệm khấu trừ khoản đóng góp bảo hiểm bắt buộc, ban hành Thông tư số thuế TNCN đối với thu nhập từ hoạt các khoản đóng góp vào quỹ từ thiện 10/2009/TT-BTC hướng dẫn đăng động đại lý trả cho các đại lý theo các nhân đạo. ký thuế, khấu trừ thuế, khai thuế và mức tỷ lệ tương ứng với thu nhập quyết toán thuế thu nhập cá nhân của các đại lý đó. Cụ thể, thu nhập Cá nhân làm đại lý có thu nhập chịu (“TNCN”) đối với cá nhân làm đại lý của đại lý đến 4 triệu đồng/tháng thì thuế TNCN phải khai quyết toán thuế bảo hiểm (“ĐLBH”). tỷ lệ tạm thu trên thu nhập từ đại lý là khi có số thuế phải nộp trong năm 0%; từ trên 4 đến 15 triệu lớn hơn số thuế đã khấu trừ hoặc đã Theo đó, thu nhập chịu thuế TNCN đồng/tháng thì tỷ lệ tạm thu là 5%; tạm nộp, hoặc có phát sinh thu nhập từ hoạt động làm ĐLBH bao gồm các thu nhập trên 15 triệu đồng/tháng sẽ trong năm; có yêu cầu về hoàn thuế khoản thu nhập từ hoa hồng của đại tạm thu 10%. hoặc bù trừ số thuế vào kỳ sau. lý, các khoản thưởng dưới các hình 1 thức, các khoản hỗ trợ, chi trả khác Thu nhập của đại lý theo các mức Thông tư này có hiệu lực thi hành kể nhận được từ cơ sở giao đại lý. trên là thu nhập của cá nhân đại lý từ ngày 07/03/2009 và áp dụng đối không trừ các khoản giảm trừ gia với thu nhập của các ĐLBH từ ngày Cơ sở kinh doanh bảo hiểm (cơ sở cảnh cho người phụ thuộc, các 01/01/2009. Bản tin cập nhật pháp luật này chỉ mang tính thông tin tổng quát. Những thông tin trong đó không được xem là ý kiến tư vấn luật hoặc nhằm xác lập quan hệ luật sư - khách hàng. Chúng tôi khuyến nghị quý vị nên làm việc với luật sư để tư vấn cho các vấn View the full newsletter online đề pháp lý của mình. Nếu không muốn nhận Bản tin này nữa, đề nghị quý vị thực hiện như hướng dẫn trong email của chúng Bản tin tháng 2/2009 tôi đi kèm theo Bản tin này. 3
 4. uatV et ADVOCATES & SOLICITORS THUẾ - TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN GIÃN NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Ngày 18/ 02/2009, Bộ Tài chính đã nhân cư trú: Phát sinh kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền từ ngày ban hành Công văn số 01/01/2009 đến hết ngày 31/5/2009; 01/01/2009 đến hết ngày 31/5/2009. 1823/BTC-TCT hướng dẫn triển khai - Thu nhập từ chuyển nhượng vốn thực hiện giãn nộp thuế thu nhập cá (bao gồm cả chuyển nhượng chứng Kê khai số thuế được tạm giãn thời nhân theo Thông tư số khoán): hạn nộp thuế: 27/2009/TT-BTC ngày 06/02/2009 + Chuyển nhượng phần vốn góp: hướng dẫn thực hiện việc giãn thời Là thời điểm nộp hồ sơ chuyển Trong thời hạn được giãn nộp thuế, hạn nộp thuế thu nhập cá nhân nhượng phần vốn góp hợp lệ cho cơ đơn vị chi trả thu nhập không được (“TNCN”). quan quản lý từ ngày 01/01/2009 giữ lại số thuế được giãn; đối với cá đến hết ngày 31/5/2009; nhân thuộc đối tượng phải khai thuế Việc xác định cá nhân không cư trú + Chuyển nhượng chứng khoán: Là TNCN trực tiếp với cơ quan thuế có các khoản thu nhập phát sinh tại thời điểm Công ty chứng khoán, Sở cũng không phải nộp số thuế được Việt Nam không thuộc diện được giao dịch chứng khoán hoặc Trung giãn, nhưng đơn vị chi trả thu nhập giãn nộp thuế bao gồm: Cá nhân tâm giao dịch chứng khoán thông và các cá nhân thuộc đối tượng phải 1 không hiện diện tại Việt Nam; cá báo giao dịch thành công từ ngày khai thuế TNCN trực tiếp với cơ nhân rời Việt Nam trước ngày 01/01/2009 đến hết ngày 31/5/2009 quan thuế vẫn phải kê khai số thuế 30/6/2009; cá nhân đến Việt Nam từ (đối với chứng khoán niêm yết và TNCN được giãn nộp và nộp tờ khai ngày 01/01/2009 nhưng không xác chưa niêm yết nhưng đã đăng ký theo Thông tư 84/2008 của Bộ Tài định rõ thời gian rời Việt Nam, không giao dịch tại Trung tâm giao dịch chính. có nơi ở đăng ký thường trú hoặc chứng khoán); là thời điểm hợp đồng không có hợp đồng thuê nhà ở có chuyển nhượng chứng khoán có Đối với các trường hợp chuyển thời hạn từ 90 ngày trở lên tại Việt hiệu lực, hoặc khi đăng ký chuyển nhượng phần vốn góp, nhận thừa Nam. nhượng chứng khoán với công ty kế, quà tặng được giãn nộp thuế, phát hành chứng khoán từ ngày căn cứ vào hồ sơ khai thuế, sau khi Việc xác định thu nhập phát sinh 01/01/2009 đến hết ngày 31/5/2009 đã kiểm tra hồ sơ và tính số thuế trong thời gian được giãn nộp thuế (đối với chứng khoán không thuộc được giãn nộp, Chi cục Thuế lập đối với từng đối tượng và các khoản trường hợp nêu trên); thông báo giãn nộp thuế (theo mẫu thu nhập chịu thuế như sau: + Thu nhập từ bản quyền, nhượng số 01/GNT-TNCN kèm theo công quyền thương mại: Được trả từ ngày văn này) để cá nhân và cơ quan - Thu nhập từ tiền lương, tiền công 01/01/2009 đến hết ngày 31/5/2009 quản lý nhà nước làm căn cứ để của cá nhân cư trú: Do đơn vị chi trả phù hợp với thời hạn thanh toán chuyển quyền sở hữu hoặc quyền thu nhập trả cho người lao động từ trong hợp đồng; sử dụng tài sản. ngày 01/01/2009 đến hết ngày - Thu nhập từ nhận thừa kế, quà 31/5/2009, không phân biệt khoản tặng của cá nhân cư trú: Là thời Trong quá trình thực hiện Công văn thu nhập này phát sinh năm 2009 điểm nộp hồ sơ chuyển quyền sở này, nếu có vướng mắc, Bộ Tài hay từ năm 2008 trở về trước; hữu hoặc quyền sử dụng các tài sản chính (Tổng cục Thuế) sẽ tiếp tục - Thu nhập từ kinh doanh của cá nhận thừa kế, quà tặng hợp lệ đến nghiên cứu hướng dẫn. QUY ĐỊNH MỚI VỀ CẤP PHÉP XUẤT BẢN Ngày 10/02/2009 Chính phủ ban 11 này là cơ sở kinh doanh nhập chức nước ngoài trong lĩnh vực phát hành Nghị định số 11/2009/NĐ-CP 1 khẩu xuất bản phẩm, văn phòng đại hành xuất bản phẩm là 5 năm kể từ (“Nghị định 11”) sửa đổi, bổ sung diện (VPĐD), nhà xuất bản (NXB), tổ ngày cấp và được gia hạn mỗi lần Nghị định số 111/2005/NĐ-CP của chức phát hành xuất bản phẩm của không quá 5 năm. Chính phủ quy định chi tiết và hướng nước ngoài tại Việt Nam được cấp dẫn thi hành một số điều của Luật giấy phép hoạt động trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành Xuất bản. 01/01/2009 phải làm thủ tục xin cấp sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban lại giấy phép. Thời hạn giấy phép hành. Điểm lưu ý lớn nhất trong Nghị định hoạt động của VPĐD tổ Bản tin cập nhật pháp luật này chỉ mang tính thông tin tổng quát. Những thông tin trong đó không được xem là ý kiến tư vấn luật hoặc nhằm xác lập quan hệ luật sư - khách hàng. Chúng tôi khuyến nghị quý vị nên làm việc với luật sư để tư vấn cho các vấn View the full newsletter online đề pháp lý của mình. Nếu không muốn nhận Bản tin này nữa, đề nghị quý vị thực hiện như hướng dẫn trong email của chúng Bản tin tháng 2/2009 tôi đi kèm theo Bản tin này. 4
 5. uatV et ADVOCATES & SOLICITORS THUẾ - TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ LÃI SUẤT CHO VAY ĐỂ SẢN XUẤT, KINH DOANH Ngày 03/02/2009, Ngân hàng Nhà khoản vay ngắn hạn để mua ngoại tệ năm 2009; các khoản vay quá hạn nước đã ban hành Thông tư số thanh toán nhập khẩu mặt hàng tiêu trả nợ, được gia hạn nợ vay thì 02/2009/TT-NHNN quy định chi tiết dùng, các khoản cho vay được thống không được tính hỗ trợ lãi suất đối thi hành việc hỗ trợ lãi suất cho các kê theo phân ngành kinh tế tại Phụ với khoảng thời gian quá hạn trả nợ tổ chức và cá nhân vay vốn ngân lục 7 Quyết định số và gia hạn nợ vay. hàng để sản xuất, kinh doanh. 477/2004/QĐ-NHNN). Mức lãi suất hỗ trợ cho khách hàng Phương thức thực hiện hỗ trợ lãi Theo đó, tổ chức, cá nhân vay vốn vay là 4%/năm, tính trên số dư nợ suất là đến kỳ hạn thu lãi tiền vay, ngân hàng được hỗ trợ lãi suất là vay và thời hạn cho vay thực tế nằm các ngân hàng thương mại giảm trừ khách hàng vay có khả năng trả nợ trong khoảng thời gian từ ngày ngay số lãi tiền vay phải trả của để thực hiện các dự án đầu tư, 01/02/2009 đến ngày 31/12/2009. khách hàng bằng với số lãi tiền vay 1 phương án sản xuất, kinh doanh Thời hạn vay được hỗ trợ lãi suất tối được hỗ trợ lãi suất. Ngân hàng Nhà trong nước. đa là 08 tháng kể từ ngày giải ngân, nước Việt Nam chuyển số lãi tiền Loại cho vay được hỗ trợ lãi suất là áp dụng trong năm 2009 đối với các vay đã hỗ trợ lãi suất trên cơ sở báo các khoản cho vay ngắn hạn (thời khoản vay theo hợp đồng tín dụng cáo số tiền hỗ trợ lãi suất của ngân hạn cho vay đến 12 tháng) bằng được ký kết và giải ngân từ ngày hàng thương mại. đồng Việt Nam theo các hợp đồng 01/02/2009 đến 31/12/2009; các tín dụng được ký kết và giải ngân khoản vay có thời hạn vay vượt quá Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày rong khoảng thời gian từ ngày năm 2009 thì chỉ được hỗ trợ lãi suất ký. 01/02/2009 đến 31/12/2009 (trừ các đối với khoảng thời gian vay của HƯỚNG DẪN LẬP KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU Ngày 17/02/2009, Bộ Kế hoạch và hoạch đấu thầu: - Trong kế hoạch đấu thầu phải nêu Đầu tư đã ban hành Thông tư số rõ số lượng gói thầu và nội dung của 02/2009/TT-BKH hướng dẫn lập kế - Kế hoạch đấu thầu phải được từng gói thầu. Nội dung của từng gói hoạch đấu thầu. người có thẩm quyền phê duyệt thầu bao gồm: tên gói thầu, giá gói bằng văn bản sau khi phê duyệt thầu, nguồn vốn, hình thức lựa chọn Đối tượng áp dụng là cơ quan, tổ quyết định đầu tư hoặc phê duyệt nhà thầu và phương thức đấu thầu, chức có trách nhiệm trình duyệt kế đồng thời với quyết định đầu tư trong thời gian lựa chọn nhà thầu, hình hoạch đấu thầu (sau đây gọi là chủ trường hợp đủ điều kiện để làm cơ thức hợp đồng, thời gian thực hiện đầu tư) đối với các dự án đã được sở pháp lý cho chủ đầu tư tổ chức hợp đồng. phê duyệt thuộc phạm vi điều chỉnh lựa chọn nhà thầu; 1 của Luật Đấu thầu. Trường hợp gói Thông tư ban hành kèm theo mẫu thầu dịch vụ tư vấn được thực hiện - Kế hoạch đấu thầu phải lập cho Tờ trình phê duyệt kế hoạch đấu trước khi có quyết định phê duyệt dự toàn bộ dự án, trường hợp chưa đủ thầu và các phụ lục liên quan đến tài án thì khi lập kế hoạch đấu thầu có điều kiện lập cho toàn bộ dự án và liệu pháp lý, bảng biểu cần đính kèm thể tham khảo theo Thông tư này. cấp bách thì được phép lập kế hoạch văn bản trình duyệt. đấu thầu cho một số gói thầu để thực Các nguyên tắc cơ bản khi lập kế hiện trước; Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký. Bản tin cập nhật pháp luật này chỉ mang tính thông tin tổng quát. Những thông tin trong đó không được xem là ý kiến tư vấn luật hoặc nhằm xác lập quan hệ luật sư - khách hàng. Chúng tôi khuyến nghị quý vị nên làm việc với luật sư để tư vấn cho các vấn View the full newsletter online đề pháp lý của mình. Nếu không muốn nhận Bản tin này nữa, đề nghị quý vị thực hiện như hướng dẫn trong email của chúng Bản tin tháng 2/2009 tôi đi kèm theo Bản tin này. 5
 6. uatV et ADVOCATES & SOLICITORS XÂY DỰNG - BẤT ĐỘNG SẢN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Ngày 12/02/2009, Chính phủ đã ban 50% tổng mức đầu tư thì phải được Về quản lý thi công xây dựng, tiến độ hành Nghị định số 12/2009/NĐ-CP giám sát, đánh giá đầu tư. Đối với dự thi công xây dựng phải phù hợp với về quản lý dự án đầu tư xây dựng án sử dụng vốn khác, việc giám sát, tổng tiến độ của dự án đã được phê công trình. đánh giá đầu tư do người có thẩm duyệt. quyền quyết định đầu tư quyết định. Theo đó, đối với các dự án quan Đối với công trình xây dựng có quy trọng quốc gia hoặc dự án nhóm A Về thẩm quyền quyết định đầu tư mô lớn và thời gian thi công kéo dài gồm nhiều dự án thành phần, nếu xây dựng công trình, đối với các dự thì tiến độ xây dựng công trình phải từng dự án thành phần có thể độc án sử dụng vốn ngân sách nhà được lập cho từng giai đoạn theo lập vận hành, khai thác hoặc thực nước, Thủ tướng Chính phủ quyết tháng, quý, năm; khuyến khích việc hiện theo phân kỳ đầu tư thì mỗi dự định đầu tư các dự án quan trọng đẩy nhanh tiến độ xây dựng trên cơ 1 sở bảo đảm chất lượng công trình. án thành phần có thể được quản lý, quốc gia theo Nghị quyết của Quốc thực hiện như một dự án độc lập. hội và các dự án quan trọng khác; Bộ Trường hợp đẩy nhanh tiến độ xây Việc phân chia dự án thành các dự trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang dựng đem lại hiệu quả cao hơn cho án thành phần do người quyết định Bộ được ủy quyền hoặc phân cấp dự án thì nhà thầu xây dựng được đầu tư quyết định. quyết định đầu tư đối với các dự án xét thưởng theo hợp đồng; trường nhóm B, C cho cơ quan cấp dưới hợp kéo dài tiến độ xây dựng gây Đối với các dự án sử dụng vốn khác trực tiếp. Chủ tịch UBND các cấp thiệt hại thì bên vi phạm phải bồi bao gồm cả vốn tư nhân, chủ đầu tư quyết định đầu tư các dự án nhóm A, thường thiệt hại và bị phạt vi phạm tự quyết định hình thức và nội dung B, C trong phạm vi và khả năng cân hợp đồng. quản lý dự án; đối với các dự án sử đối ngân sách của địa phương sau dụng hỗn hợp nhiều nguồn vốn khác khi thông qua Hội đồng nhân dân Nghị định còn có các quy định cụ thể nhau thì các bên góp vốn thỏa thuận cùng cấp. về điều kiện cấp chứng chỉ hành về phương thức quản lý. nghề cho kiến trúc sư, kỹ sư giám Nghị định cũng quy định rõ việc thực sát thi công; điều kiện năng lực của Nghị định cũng quy định việc giám hiện dự án đầu tư xây dựng công cá nhân và các tổ chức tham gia dự sát, đánh giá đầu tư đối với dự án trình, theo đó công trình xây dựng án xây dựng. đầu tư xây dựng công trình, theo đó trước khi triển khai phải được lập dự án sử dụng vốn nhà nước trên thiết kế, có giấy phép xây dựng. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/04/2009. 1 Bản tin cập nhật pháp luật này chỉ mang tính thông tin tổng quát. Những thông tin trong đó không được xem là ý kiến tư vấn luật hoặc nhằm xác lập quan hệ luật sư - khách hàng. Chúng tôi khuyến nghị quý vị nên làm việc với luật sư để tư vấn cho các vấn View the full newsletter online đề pháp lý của mình. Nếu không muốn nhận Bản tin này nữa, đề nghị quý vị thực hiện như hướng dẫn trong email của chúng Bản tin tháng 2/2009 tôi đi kèm theo Bản tin này. 6
 7. uatV et ADVOCATES & SOLICITORS XÂY DỰNG - BẤT ĐỘNG SẢN XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN Ngày 27/02/2009 Chính phủ đã ban - Vi phạm quy định về thành lập Sàn Ngoài hình thức xử phạt quy định hành Nghị định 23/2009/NĐ-CP về giao dịch bất động sản; trên đây, tổ chức, cá nhân có hành vi xử phạt vi phạm hành chính trong đó - Vi phạm quy định về hoạt động của vi phạm còn bị buộc thực hiện đúng có xử phạt hành chính trong lĩnh vực Sàn giao dịch bất động sản; và quy định về điều kiện được kinh kinh doanh bất động sản. - Một số hành vi khác doanh bất động sản, về thủ tục bán, cho thuê, cho thuê mua, xác nhận Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến bất động sản qua Sàn giao dịch bất 60.000.000 đồng đối với tổ chức, 70.000.000 đồng đối với tổ chức, động sản và huy động vốn, chuyển cá nhân có một trong các hành vi cá nhân có một trong các hành vi nhượng dự án. Đối với những hành 1 sau đây: sau đây: vi (i) bán, cho thuê, cho thuê mua bất động sản tại Sàn giao dịch bất động - Bán, cho thuê, cho thuê mua bất - Kinh doanh các bất động sản không sản không đúng trình tự, thủ tục quy động sản thuộc diện phải qua Sàn đủ điều kiện hoặc không được phép định; (ii) Vi phạm quy định về huy giao dịch bất động sản mà không đưa vào kinh doanh theo quy định; động vốn trong đầu tư xây dựng dự thông qua Sàn giao dịch theo quy - Vi phạm quy định về huy động vốn án phát triển nhà ở, khu đô thị mới, định; trong đầu tư xây dựng dự án phát hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp mà - Bán, cho thuê, cho thuê mua bất triển nhà ở, khu đô thị mới, hạ tầng tái phạm thì bị tước quyền sử dụng động sản tại Sàn giao dịch bất động kỹ thuật khu công nghiệp; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sản không đúng trình tự, thủ tục quy - Vi phạm quy định về chuyển từ một năm đến ba năm hoặc không định; nhượng dự án phát triển nhà ở, khu thời hạn. - Không xác nhận hoặc xác nhận sai đô thị mới, hạ tầng kỹ thuật khu công quy định các bất động sản đã qua nghiệp. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ Sàn giao dịch bất động sản; ngày 1/5/2009. 1 Bản tin cập nhật pháp luật này chỉ mang tính thông tin tổng quát. Những thông tin trong đó không được xem là ý kiến tư vấn luật hoặc nhằm xác lập quan hệ luật sư - khách hàng. Chúng tôi khuyến nghị quý vị nên làm việc với luật sư để tư vấn cho các vấn View the full newsletter online đề pháp lý của mình. Nếu không muốn nhận Bản tin này nữa, đề nghị quý vị thực hiện như hướng dẫn trong email của chúng Bản tin tháng 2/2009 tôi đi kèm theo Bản tin này. 7
 8. uatV et ADVOCATES & SOLICITORS LAO ĐỘNG HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Ngày 22/01/2009, Bộ Lao động, Trường hợp những tháng cuối cùng Đối với người sử dụng lao động đã Thương binh và Xã hội đã ban hành trước khi thất nghiệp, người lao sử dụng từ 10 lao động trở lên thuộc Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH động có thời gian gián đoạn đóng đối tượng thực hiện BHTN, nếu các hướng dẫn thực hiện một số điều BHTN do không thuộc đối tượng tháng trong năm có sử dụng ít hơn của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP đóng BHTN thì 6 tháng liền kề để 10 lao động thì vẫn thực hiện đóng ngày 12/12/2008 quy định chi tiết và tính mức trợ cấp thất nghiệp là bình BHTN cho những người lao động hướng dẫn thi hành một số điều của quân của 6 tháng đóng BHTN trước đang đóng BHTN. Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm khi người lao động mất việc làm thất nghiệp (“BHTN”). hoặc chấm dứt hợp đồng lao động. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được hưởng chế độ bảo Theo đó, mức trợ cấp thất nghiệp Hàng tháng, người sử dụng lao động hiểm y tế. Trường hợp chấm dứt hàng tháng bằng 60% mức bình đóng mức bằng 1% quỹ tiền lương, hưởng trợ cấp thất nghiệp thì không quân tiền lương, tiền công tháng tiền công đóng BHTN của những được hưởng bảo hiểm y tế và phải đóng BHTN của 6 tháng liền kề người tham gia BHTN và trích 1% trả lại thẻ bảo hiểm y tế cho tổ chức trước khi bị mất việc làm hoặc chấm 1 tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội. dứt hợp đồng lao động. BHTN của từng người lao động để đóng cùng một lúc vào Quỹ BHTN. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2009. HỖ TRỢ LAO ĐỘNG MẤT VIỆC LÀM TRONG DOANH NGHIỆP GẶP KHÓ KHĂN DO SUY GIẢM KINH TẾ Ngày 23/2/2009, Thủ tướng Chính Theo đó, các doanh nghiệp này sẽ năm 2009 tại doanh nghiệp mà chủ phủ đã ban hành Quyết định số được vay từ Ngân hàng Phát triển doanh nghiệp bỏ trốn; người lao 30/2009/QĐ-TTg về việc hỗ trợ đối Việt Nam với thời hạn vay tối đa 12 động đi làm việc ở nước ngoài bị mất với người lao động mất việc làm tháng, lãi suất 0%, mức vay tối đa việc làm do doanh nghiệp gặp khó trong doanh nghiệp gặp khó khăn do bằng kinh phí để thanh toán tiền khăn phải về nước trước thời hạn thì suy giảm kinh tế. lương, đóng bảo hiểm xã hội và tiền được vay vốn từ Quỹ Quốc gia về trợ cấp mất việc làm hoặc trợ cấp việc làm để tự tạo việc làm, được Nhà nước có chính sách cho vay đối thôi việc phải trả cho người lao động vay vốn để học nghề trong thời gian với các doanh nghiệp gặp khó khăn bị mất việc làm. 12 tháng kể từ ngày bị mất việc làm, do suy giảm kinh tế mà chưa có khả được vay vốn từ Ngân hàng Chính năng thanh toán tiền lương, đóng Đối với người lao động bị mất việc sách Xã hội trong thời gian 12 tháng bảo hiểm xã hội và tiền trợ cấp mất làm tại doanh mà chủ doanh nghiệp kể từ ngày bị mất việc làm hoặc từ việc làm hoặc trợ cấp thôi việc cho bỏ trốn trong năm 2009 thì Uỷ ban ngày về nước. người lao động bị mất việc làm. nhân dân tỉnh sẽ ứng ngân sách địa phương trả cho người lao động có Doanh nghiệp gặp khó khăn do suy Đối tượng được vay là doanh nghiệp trong danh sách trả lương của doanh giảm kinh tế mà chưa có khả năng gặp khó khăn do suy giảm kinh tế mà nghiệp khoản tiền lương mà doanh thanh toán tiền lương, đóng bảo phải giảm số lao động hiện có từ nghiệp còn nợ. hiểm xã hội và tiền trợ cấp mất việc 1 30% trở lên hoặc từ 100 lao động trở làm hoặc trợ cấp thôi việc cho người lên (không kể lao động thời vụ có Người lao động bị mất việc làm trong lao động bị mất việc làm có trách thời hạn dưới 3 tháng) và sau khi đã năm 2009 tại doanh nghiệp gặp khó nhiệm thanh toán tiền lương, đóng sử dụng các nguồn của doanh khăn do suy giảm kinh tế mà chưa có bảo hiểm xã hội và tiền trợ cấp mất nghiệp mà vẫn chưa có khả năng khả năng thanh toán tiền lương, việc làm hoặc trợ cấp thôi việc cho thanh toán tiền lương, đóng bảo đóng bảo hiểm xã hội và tiền trợ cấp người lao động trong thời hạn 7 ngày hiểm xã hội và tiền trợ cấp mất việc mất việc làm hoặc trợ cấp thôi việc kể từ ngày được vay vốn. làm hoặc trợ cấp thôi việc cho số lao cho người lao động bị mất việc làm; động đã giảm. người lao động bị mất việc làm trong Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bản tin cập nhật pháp luật này chỉ mang tính thông tin tổng quát. Những thông tin trong đó không được xem là ý kiến tư vấn luật hoặc nhằm xác lập quan hệ luật sư - khách hàng. Chúng tôi khuyến nghị quý vị nên làm việc với luật sư để tư vấn cho các vấn View the full newsletter online đề pháp lý của mình. Nếu không muốn nhận Bản tin này nữa, đề nghị quý vị thực hiện như hướng dẫn trong email của chúng Bản tin tháng 2/2009 tôi đi kèm theo Bản tin này. 8
 9. uatV et ADVOCATES & SOLICITORS NGHỀ LUẬT SƯ LỢI THẾ ĐÁNG CHÚ Ý CỦA CÔNG TY LUẬT BẢN ĐỊA TRƯỚC BỐI CẢNH SUY THOÁI KINH TẾ Trong bối cảnh suy thoái kinh tế và Tuy nhiên, trước khủng hoảng kinh Với đội ngũ luật sư bản địa được đào khủng hoảng tài chính ngày càng lan tế toàn cầu như hiện nay, vấn đề chi tạo bài bản, có khả năng đưa ra các rộng hiện nay, các doanh nghiệp phí pháp lý cao tại các hãng luật này giải pháp pháp lý mang tính thực tiễn (bao gồm cả các doanh nghiệp FDI) đang trở thành gánh nặng về tài cao cho các nhà đầu tư nước ngoài; có xu hướng sử dụng dịch vụ tư vấn chính khá lớn đối với họ. cùng với mức phí dịch vụ cạnh tranh pháp lý của các công ty luật bản địa, hơn rất nhiều so với các hãng luật thay vì thói quen sử dụng dịch vụ Thêm vào đó, có thể khẳng định quốc tế thì đây là một lợi thế lớn của pháp lý của các hãng luật quốc tế có rằng, chất lượng dịch vụ pháp lý của các hãng luật nội địa so với các hãng mặt ở Việt Nam như trước đây. (1) các công ty luật nội địa ngày càng luật quốc tế trong giai đoạn suy thoái được cải thiện, trình độ và kinh kinh tế hiện nay. Vấn đề còn lại chỉ là Sở dĩ trước đây các doanh nghiệp nghiệm quốc tế của các luật sư bản các hãng luật này cần tham gia bảo FDI thường sử dụng dịch vụ pháp lý địa ngày càng được nâng cao. Cùng hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho của các hãng luật quốc tế có mặt tại với đó, đội ngũ luật sư bản địa đã luật sư của mình thì các doanh Việt Nam vì hầu như tại các nước ngày càng được cọ sát nhiều hơn, nghiệp FDI sẽ yên tâm khi sử dụng mà họ có mặt, như một quy luật, họ chuyên sâu hơn với các giao dịch dịch vụ pháp lý của họ. đều sử dụng các dịch vụ chuyên quốc tế, giao dịch xuyên biên giới thì nghiệp này một cách toàn cầu mặc thị trường dịch vụ pháp lý cho các (1) Bài viết của Luật sư Luật Việt trên dù chi phí pháp lý phải trả cho các doanh nghiệp không còn là độc chuyên mục Doanh nghiệp – Doanh nhân, hãng luật quốc tế tương đối cao. quyền của các hãng luật quốc tế Báo Đầu tư, số 26 (1917) ngày 02/3/2009. nữa. 1 Bản tin cập nhật pháp luật này chỉ mang tính thông tin tổng quát. Những thông tin trong đó không được xem là ý kiến tư vấn luật hoặc nhằm xác lập quan hệ luật sư - khách hàng. Chúng tôi khuyến nghị quý vị nên làm việc với luật sư để tư vấn cho các vấn View the full newsletter online đề pháp lý của mình. Nếu không muốn nhận Bản tin này nữa, đề nghị quý vị thực hiện như hướng dẫn trong email của chúng Bản tin tháng 2/2009 tôi đi kèm theo Bản tin này. 9
 10. uatV et ADVOCATES & SOLICITORS CHUYÊN MỤC HỎI - ĐÁP Câu hỏi 1: Công ty cổ phần A là DNNN chuyển sang mô hình CTCP từ tháng 10/2003, một bộ phận người lao động trong Công ty được mua cổ phần trả dần trong thời hạn 10 năm. Hiện nay, Công ty là công ty đại chúng, đang thực hiện lộ trình niêm yết cổ phiếu trên TTCK, vì vậy phải sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/03/2007 của Bộ trưởng Bộ tài chính. Theo Điều 8.2 của Điều lệ mẫu thì “Cổ phần chưa thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng cổ tức”, vậy Công ty phải xử lý số cổ phần của những người lao động mua cổ phần trả dần như thế nào? (2) Trả lời: Dựa trên các tình tiết nêu trên, có thể hiểu rằng, khi tiến hành cổ phần hoá, Nhà nước đã tạo điều kiện cho người lao động được mua phần cổ phần trong Công ty nhưng cho phép họ trả dần trong thời hạn 10 năm, căn cứ vào Điều 27.2 Nghị định 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002 về chuyển DNNN thành CTCP (“Nghị định 64”): “Người lao động nghèo trong doanh nghiệp cổ phần hóa được mua chịu cổ phần theo giá ưu đãi, được hoãn trả trong ba năm đầu và trả dần trong bảy năm tiếp theo không phải chịu lãi suất ... ”. Mặt khác, Điều 8.2 của Điều lệ mẫu quy định rằng: “Cổ phần chưa thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng cổ tức”. Nói cách khác, cổ phần mà người mua và/hoặc đăng ký mua nhưng chưa thanh toán đầy đủ cho Công ty sẽ không được chuyển nhượng và hưởng cổ tức. Tuy nhiên, Điều 8.2 của Điều lệ mẫu được nêu ở trên sẽ không áp dụng trong trường hợp người lao động nghèo trong doanh nghiệp mua chịu cổ phần theo Điều 27.2 của Nghị định 64 nêu trên. Trong trường hợp trên, thì số cổ phần mà người lao động mua của Nhà nước đã được thanh toán đầy đủ cho Công ty, người lao động chỉ nợ khoản tiền này đối với Nhà nước, chứ không nợ Công ty. Do vậy, họ vẫn được hưởng cổ tức bình thường theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, người lao động trong trường hợp này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng cổ phần của họ trong Công ty. Lý do không phải cổ phần chưa thanh toán đầy đủ theo quy định tại Điều 8.2 của Điều lệ mẫu, mà vì Cổ phiếu của loại cổ phần do người lao động nghèo trong doanh nghiệp mua chịu “chỉ được chuyển nhượng sau ba năm kể từ khi mua và đã trả hết nợ cho Nhà nước”, theo quy định tại Điều 27.2 Nghị định 64. Điều 8.2 của Điều lệ mẫu cũng quy định thêm rằng “Tất cả các cổ phần đều có thể được tự do chuyển nhượng, trừ khi Điều lệ này và pháp luật có quy định khác”. Do đó, trong Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty A có thể đưa ra những quy định nhằm hạn chế việc chuyển nhượng cổ phần của những người lao động nêu trên. (2) Bài tư vấn của Luật sư Luật Việt trên chuyên mục Nhịp cầu đầu tư, Bảo Đầu tư Chứng khoán, số 22 (650), ngày 20/2/2009. Bản tin cập nhật pháp luật này chỉ mang tính thông tin tổng quát. Những thông tin trong đó không được xem là ý kiến tư vấn luật hoặc nhằm xác lập quan hệ luật sư - khách hàng. Chúng tôi khuyến nghị quý vị nên làm việc với luật sư để tư vấn cho các vấn View the full newsletter online đề pháp lý của mình. Nếu không muốn nhận Bản tin này nữa, đề nghị quý vị thực hiện như hướng dẫn trong email của chúng Bản tin tháng 2/2009 tôi đi kèm theo Bản tin này. 10
 11. uatV et ADVOCATES & SOLICITORS CHUYÊN MỤC HỎI - ĐÁP Câu hỏi 2: Nếu CTCK chỉ mới được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCK”) chấp thuận về nguyên tắc thành lập mà đã bán cổ phần ra bên ngoài, sau đó không được thành lập do cổ đông sáng lập không tiếp tục góp vốn nữa thì số cổ phần đã được bán đó sẽ được định đoạt như thế nào? (3) Trả lời: Khoản 2 Điều 62 Luật Chứng khoán quy định: “Các cổ đông sáng lập phải sử dụng nguồn vốn của chính mình để góp vốn thành lập CTCK”. Đồng thời, Khoản 4 Điều 84 Luật Doanh nghiệp quy định: “Trường hợp các cổ đông sáng lập không đăng ký mua hết số cổ phần được quyền chào bán thì số cổ phần còn lại phải được chào bán và bán hết trong thời hạn ba năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh”. Như vậy về mặt pháp lý, CTCK chỉ được bán cổ phần được quyền chào bán ra bên ngoài sau khi đã được UBCK cấp giấy phép thành lập và hoạt động (đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh). Việc CTCK bán cổ phần ra bên ngoài khi công ty chưa được UBCK cấp giấy phép thành lập và hoạt động là trái với quy định trên của Luật Chứng khoán và Luật Doanh nghiệp. Các giao dịch mua bán cổ phần này đều bị coi là vô hiệu, mọi quyền và nghĩa vụ của các bên được giải quyết theo nguyên tắc giải quyết giao dịch dân sự vô hiệu theo quy định của Bộ luật Dân sự hiện hành bằng cách các bên hoàn trả cho nhau những gì đã nhận, có nghĩa là CTCK hoàn lại cho cổ đông bên ngoài tiền đã nhận từ việc mua bán cổ phần từ cổ đông đó. Ngoài ra cũng có thể xem xét đến mức độ lỗi của CTCK và các cổ đông có liên quan dẫn đến giao dịch dân sự vô hiệu để xác định mức độ trách nhiệm bồi thường cho bên bị thiệt hại (nếu có) theo các nguyên tắc quy định trong Bộ luật Dân sự hiện hành. (3) Bài tư vấn của Luật sư Luật Việt trên chuyên mục Nhịp cầu đầu tư, Bảo Đầu tư Chứng khoán, số 16 (644), ngày 06/2/2009. uatV et XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI Công ty Luật Hợp Danh Luật Việt www.luatviet.com Văn phòng TP Hồ Chí Minh Văn phòng Hà Nội Luật sư: Trần Duy Cảnh Luật sư: Lê Hồng Phúc canh.tran@luatviet.com phuc.le@hn.luatviet.com Luật sư: John Yue john.yue@luatviet.com Toà nhà DMC, Phòng 402 535 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam 4Bis Phuøng Khaéc Khoan, Phöôøng Ña Kao, Quaän 1 Điện thoại: +84 (4) 2 220 3152 ADVOCATES & SOLICITORS Fax: +84 (4) 2 220 3153 TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Điện thoại: +84 (8) 3 824 8440 Fax: +84 (8) 3 824 8441 Bản tin cập nhật pháp luật này chỉ mang tính thông tin tổng quát. Những thông tin trong đó không được xem là ý kiến tư vấn luật hoặc nhằm xác lập quan hệ luật sư - khách hàng. Chúng tôi khuyến nghị quý vị nên làm việc với luật sư để tư vấn cho các vấn View the full newsletter online đề pháp lý của mình. Nếu không muốn nhận Bản tin này nữa, đề nghị quý vị thực hiện như hướng dẫn trong email của chúng Bản tin tháng 2/2009 tôi đi kèm theo Bản tin này. 11

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản