intTypePromotion=3

Quan trắc và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước và khí lục địa phần 2

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
76
lượt xem
16
download

Quan trắc và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước và khí lục địa phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quan trắc và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước và khí lục địa phần 2', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quan trắc và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước và khí lục địa phần 2

  1. Ch ng 1. Quan tr c môi tr ng 1.1. Đ nh nghĩa QTMT QTMT trên th gi i Ngay khi thành l p (1972), UNEP ã kh i xư ng h th ng “ ” (Earthwatch). M t nhánh c a Earthwatch là (GEMS-Global Environment Monitoring System). i tư ng c a GEMS: nư c, không khí và th c ph m. M ts nh ch qu c t khác v QTMT : IGBP – International Geosphere-Biosphere Programme – chương trình a-Sinh quy n qu c t IPCC – Intergovernmental Panel on Climate change - y ban liên chính ph v thay i khí h u.
  2. Ch ng 1. Quan tr c môi tr ng 1.1. Đ nh nghĩa QTMT Các d ng QTMT Theo thành ph n MT: Quan tr c ch t lư ng nư c Quan tr c ch t lư ng không khí Quan tr c ch t lư ng t…. Theo m c tiêu: Quan tr c di n bi n ch t lư ng MT t nhiên Quan tr c ô nhi m công nghi p…
  3. Ch ng 1. Quan tr c môi tr ng 1.1. Đ nh nghĩa QTMT Các d ng QTMT Theo th i gian Quan tr c dài h n (vd, thay i khí h u toàn c u) Quan tr c trong kho ng th i gian nh t nh (vd, s c MT) Theo i tư ng quan tr c Quan tr c hóa-lý Quan tr c sinh h c Quan tr c các ch tiêu kinh t -xã h i Quan tr c các quá trình, hi n tư ng, chu trình,…
  4. Ch ng 1. Quan tr c môi tr ng 1.2. Các m c tiêu QTMT Mô t hi n tr ng môi trư ng; Xác nh xu hư ng thay i ch t lư ng MT; ánh giá tác ng môi trư ng do ho t ng c a con ngư i; ánh giá s phù h p c a ch t lư ng môi trư ng i v i các m c ích s d ng (vd, ch n a i m xây d ng nhà máy…); ánh giá hi u qu c a các chương trình d án phát tri n; ánh giá hi u qu công tác qu n lý môi trư ng; Thu th p d li u ph c v vi c ra các quy t nh, các chính sách v phát tri n, qu n lý và s d ng tài nguyên thiên nhiên; Thu th p d li u dùng cho mô hình hóa, d báo các tai bi n môi trư ng; Thu th p d li u ph c v công tác thanh tra, ki m tra vi c th c hi n các quy nh pháp lu t v BVMT; M c tiêu quan tr c quy t nh i t ng, n i dung, phng pháp quan tr c
  5. Ch ng 1. Quan tr c môi tr ng 1.2. Các m c tiêu QTMT QTMT D li u ch t lư ng MT Hi n tr ng MT Di n bi n MT Tác ng MT Quy t nh, chính sách v b o v MT, phát tri n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản