intTypePromotion=3

Quan trắc và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước và khí lục địa phần 10

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
83
lượt xem
11
download

Quan trắc và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước và khí lục địa phần 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ô nhiễm nước là sự thay đổi theo chiều xấu đi các tính chất vật lý – hoá học – sinh học của nước, với sự xuất hiện các chất lạ ở thể lỏng, rắn làm cho nguồn nước trở nên độc hại với con người và sinh vật. Làm giảm độ đa dạng sinh vật trong nước. Xét về tốc độ lan truyền và quy mô ảnh hưởng thì ô nhiễm nước là vấn đề đáng lo ngại hơn ô nhiễm đất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quan trắc và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước và khí lục địa phần 10

 1. Ch ng 1. Quan tr c môi tr ng 1.8. QA và QC trong QTMT 1.8.4. Tiêu chí ch p nh n QC và hành ng kh c ph c Thư ng s d ng các th ki m soát (control chart) ánh giá. 2 d ng th ki m soát thư ng dùng: th giá tr trung bình (X-chart) – i v i các m u QC như m u tr ng, m u chu n, m u thêm, m u thay th → ánh giá úng th kho ng (R chart) – i v i các m u úp, m u l p → ánh giá chính xác. Khi các k t qu thu ư c ngoài s ki m soát → c n có các hành ng kh c ph c.
 2. Ch ng 1. Quan tr c môi tr ng 1.8. QA và QC trong QTMT Ví d xây d ng X-chart t s li u phân tích m u chu n Tính giá tr trung bình các l n phân tích (0) Tính l ch chu n σ Bi u di n th v i tr c hoành là s lư t phân tích, tr c tung các giá tr trung bình, ±2σ và ±3σ. V các ư ng y= 0 , ±2σ và ±3σ (5 ư ng) (Thư ng c n k t qu c a 15-20 i m s li u) Các m c ±2σ g i là gi i h n c nh báo (WL: warning limits) và ±3σ g i là gi i h n ki m soát (CL: control limits). UWL -gi ih nc nh báo trên: +2σ LWL - gi ih nc nh báo dư i: -2σ UCL -gi i h n ki m soát trên: +3σ LCL - gi i h n ki m soát dư i: -3σ Các gi i h n 2σ và 3σ ng v i các m c tin c y 95.45% và 99.70%: Trong 100 phép phân tích hy v ng nhi u nh t ch có 5 phép phân tích có giá tr vư t quá WL Trong 300 phép phân tích hy v ng ch có 1 phép cho giá tr vư t quá CL.
 3. Ch ng 1. Quan tr c môi tr ng 1.8. QA và QC trong QTMT Ví d : Phân tích m t m u chu n phospho 5.00 mg/L cho 15 k t qu sau: 5.09, 5.12, 4.98, 5.05, 5.00, 4.93, 4.98, 4.89, 5.07, 5.00, 5.10, 5.03, 4.99, 4.92, và 5.01 mg/L. Giá tr trung bình 0 = 5.01 mg/L l ch chu n σ= 0.0673. UWL = 5.01 + (2)(0.0673) = 5.14 mg/L LWL = 5.01 – (2)(0.0673) = 4.88 mg/L UCL = 5.21 mg/L LCL = 4.81 mg/L.
 4. Ch ng 1. Quan tr c môi tr ng 1.8. QA và QC trong QTMT +3σ +2σ 0 -2σ -3σ
 5. Ch ng 1. Quan tr c môi tr ng 1.8. QA và QC trong QTMT Hành ng kh c ph c Bi u di n giá tr o m u QC sau m i t phân tích trên control chart và xét: Tham s Tiêu chu n Hành ng th ng kê 1. M t i m o > CL 1. L p l i phép phân tích CL (±3σ) 2.a. Các phép phân tích l p l i < CL 2.a. Ti p t c phân tích 2.b. Các phép phân tích l p l i > CL 2.b. D ng l i và hi u ch nh 1. Hai trong ba i m liên ti p > WL(*) 1. Phân tích m u khác WL (±2σ) 2.a. i m o ti p theo < WL 2.a.Ti p t c phân tích 2.b. i m o ti p theo > WL 2.b. D ng l i và hi u ch nh 1. B n trong năm i m o liên ti p > SD 1. Phân tích m u khác SD (±1σ) ho c tăng/gi m theo m t chi u(*) 2.a. i m o ti p theo < SD ho c i chi u 2.a.Ti p t c phân tích 2.b. i m o ti p theo > SD ho c không i 2.b. D ng l i và hi u ch nh chi u ư ng B y i m o liên ti p n m v m t phía D ng l i và hi u ch nh trung tâm ư ng trung tâm   ¡ ¢ ho c
 6. Ch ng 1. Quan tr c môi tr ng 1.8. QA và QC trong QTMT Thu t ng liên quan QA/QC Control limit—If one measurement exceeds a CL, repeat the analysis immediately. If the repeat measurement is within the CL, continue analyses; if it exceeds the CL, discontinue analyses and correct the problem. Warning limit—If two out of three successive points exceed a WL, analyze another sample. If the next point is within the WL, continue analyses; if the next point exceeds the WL, evaluate potential bias and correct the problem. Standard deviation—If four out of five successive points exceed 1s, or are in decreasing or increasing order, analyze another sample. If the next point is less than 1s, or changes the order, continue analyses; otherwise, discontinue analyses and correct the problem. Trending—If seven successive samples are on the same side of the central line, discontinue analyses and correct the problem. The above considerations apply when the conditions are either above or below the central line, but not on both sides, e.g., four of five values must exceed either +1s or −1s. After correcting the problem, reanalyze the samples analyzed between the last in-control measurement and the out-of-control one    ¡ ¡   ¥ ¨ ¥ ¦ ¦ ¨    ¦ ¦ o £ e a ¢ a £ § e o o £ e e a § ¢ a o ¢ o a e £ a ¢ a e a e £ e o ¢ ¥ ©   
 7. Ch ng 1. Quan tr c môi tr ng 1.9. X lý d li u và t li u hóa 1.10. ng d ng máy tính trong QTMT 1.11. R&D và đào t o nhân l c cho QTMT H t chương 1

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản