intTypePromotion=3

Quản trị kinh doanh quốc tế - chương 7

Chia sẻ: Truong An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:39

0
841
lượt xem
618
download

Quản trị kinh doanh quốc tế - chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của chương này là giới thiệu những vấn đề khái quát về kinh doanh quốc tế và tầm quan trọng của kinh doanh quốc tế trong một thị trường toàn cầu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản trị kinh doanh quốc tế - chương 7

 1. CHÖÔNG 7: HOAÏCH ÑÒNH CHIEÁN LÖÔÏC TOAØN CAÀU CH 1. Tieán trình hoaïch ñònh chieán löôïc ch 2. Hoaïch ñònh chieán löôïc kinh doanh quoác teá ch 3. Thöïc hieän chieán löôïc kinh doanh quoác teá 4. Kieåm tra vaø ñaùnh giaù nh
 2. 1. TIEÁN TRÌNH HOAÏCH ÑÒNH CHIEÁN LÖÔÏC CH 1.1. Tieán trình hoaïch ñònh chieán löôïc ch 1.2. Trieát lyù quaûn trò chieán löôïc 1.3. Cô sôû hoaïch ñònh chieán löôïc ch 2
 3. 1.1. TIEÁN TRÌNH HOAÏCH ÑÒNH CHIEÁN LÖÔÏC CH Moâi tröôøng beân ngoaøi MNC ng Moâi tröôøng beân trong MNC: ng Ñaùnh giaù caùc yeáu toá: chính trò, nh Ñaùnh giaù FSA, tieàm naêng cuûa nh kinh teá , vaên hoùa… vaø nhöõng FSA, saûn phaåm, nguoàn löïc, m, c, khuynh höôùng thay ñoåi cuûa ng boán lónh vöïc chöùc naêng caùc yeáu toá naøy Hoaïch ñònh chieán löôïc toaøn caàu ch Ñaùnh giaù caïnh tranh, thò tröôøng nh nh ng Phaùt trieån chieán löôïc caïnh tranh nh Raøo caûn ra vaøo Toå chöùc thöïc hieän chieán löôïc caïnh tranh toaøn caàu nh •Cô caáu toå chöùc cuûa MNC •Thaùi ñoä quaûn trò •Boán lónh vöïc chöùc naêng 3
 4. 1.2. TRIEÁT LYÙ QUAÛN TRÒ CHIEÁN LÖÔÏC Daân toäc (Ethnocentic philosophy) Döïa vaøo giaù trò vaø quyeàn lôïi cuûa coâng ty meï Quaûn lyù hoaït ñoäng nöôùc ngoaøi nhö moâ hình trong ng nöôùc Kieåm soaùt chaët chi phí töø trung taâm Ña chuûng (Polycentric philosophy) ng Chieán löôïc phuø hôïp ñòa phöông Phaân quyeàn veà ñòa phöông Lôïi nhuaän ñeå laïi ñòa phöông Nhaân löïc ñòa phöông 4
 5. 1.2. TRIEÁT LYÙ QUAÛN TRÒ CHIEÁN LÖÔÏC (tt) Khu vöïc (Regioncentric Philosophy) Söï keát hôïp cuûa höôùng daân toäc vaø ña chuûng ng ng Cô caáu, nhaân löïc, saûn phaåm theo vuøng u, c, ng Lôïi nhuaän phaân phoái trong vuøng ng Toaøn caàu (Geocentric Philosophy) Höôùng hoaït ñoäng toaøn caàu ng ng Saûn phaåm toaøn caàu coù bieán ñoåi theo ñòa phöông Nhaân löïc toaøn caàu Lôïi nhuaän phaân phoái toaøn caàu 5
 6. 1.3. CÔ SÔÛ HOAÏCH ÑÒNH CHIEÁN LÖÔÏC CH 1.3.1. Phaân tích, ñaùnh giaù moâi tröôøng beân ngoaøi nh ng 1.3.2. Phaân tích, ñaùnh giaù moâi tröôøng beân trong nh ng 6
 7. 1.3.1. PHAÂN TÍCH, ÑAÙNH GIAÙ MOÂI TRÖÔØNG BEÂN NGOAØI NH NG Muïc ñích – giuùp nhaø quaûn trò nhaän roõ: Nhöõng ñaëc tröng kinh teá quan troïng cuûa ngaønh Nhöõng löïc löôïng taùc ñoäng coù theå laøm thay ñoåi ngaønh Nhöõng höôùng caïnh tranh trong ngaønh Nhöõng yeáu toá thaønh coâng then choát (KSFs) 7
 8. 1.3.1. PHAÂN TÍCH, ÑAÙNH GIAÙ MOÂI TRÖÔØNG BEÂN NGOAØI (tt) NH NG Phöông phaùp Chuyeân gia Döï ñoaùn khuynh höôùng ngaønh döïa vaøo lòch söû Chuyeân gia beân trong Söû duïng maùy tính Thu thaäp thoâng tin 8
 9. 1.3.1. PHAÂN TÍCH, ÑAÙNH GIAÙ MOÂI TRÖÔØNG BEÂN NGOAØI (tt) NH NG Nhöõng ngöôøi döï ñònh xaâm nhaäp Nhöõng nhaø caïnh tranh nh Nhaø trong ngaønh nh Ngöôøi cung mua caáp Söï caïnh nh tranh cuûa cty Saûn phaåm thay theá 9
 10. 1.3.1. PHAÂN TÍCH, ÑAÙNH GIAÙ MOÂI TRÖÔØNG BEÂN NGOAØI (tt) NH NG Phaân tích thoâng tin Khaû naêng maëc caû cuûa ngöôøi mua – xem xeùt khaû naêng duy trì khaùch haøng Khaû naêng maëc caû cuûa nhaø cung caáp – oån ñònh, giaù thaáp Nhöõng ngöôøi môùi thaâm nhaäp – giöõ giaù thaáp, vaän ñoäng Cphuû Söï ñe doïa cuûa saûn phaåm thay theá – giaù thaáp, ñöa ra saûn phaåm töông töï, taêng dòch vuï khaùch haøng Söï caïnh tranh – chieán löôïc phoå bieán duy trì hoaëc gia taêng söùc mua Cung caáp saûn phaåm môùi Taêng naêng suaát ñeå giaûm chi phí Taïo söï khaùc bieät giöõa saûn phaåm hieän coù vaø caïnh tranh Taêng chaát löôïng saûn phaåm Höôùng ñeán thò tröôøng tieàm naêng rieâng bieät 10
 11. 1.3.1. PHAÂN TÍCH, ÑAÙNH GIAÙ MOÂI TRÖÔØNG BEÂN NGOAØI (tt) NH NG Nhöõng yeáu toá thaønh coâng chuû yeáu trong ngaønh nh nh (Key Success Factors – KSFs): Kyõ thuaät caûi tieán, chaát löôïng R&D Ngaønh saûn phaåm roäng, chaát löôïng saûn phaåm Keânh phaân phoái hieäu quaû Chieâu thò hieäu quaû, giaù haáp daãn Nguoàn taøi chính, nguoàn nguyeân lieäu thuaän lôïi Kinh nghieäm cuûa coâng ty Chaát löôïng nguoàn nhaân löïc Moãi yeáu toá coù taàm quan troïng khaùc nhau trong ng nhöõng ngaønh khaùc nhau trong nhöõng thôøi ñieåm nh khaùc nhau 11
 12. 1.3.1. PHAÂN TÍCH, ÑAÙNH GIAÙ MOÂI TRÖÔØNG BEÂN NGOAØI (tt) NH NG Phaân tích caïnh tranh: nh Nhaän roõ nhöõng muïc tieâu chieán löôïc cô baûn cuûa ñoái thuû Nhöõng chieán löôïc chung ñang söû duïng hoaëc döï tính xaùc ñònh KSFs quan troïng nhaát hieän nay vaø trong töông lai Nhöõng chieán löôïc phoøng thuû hoaëc taán coâng ñang söû duïng hoaëc döï tính Ñaùnh giaù vò theá hieän taïi 12
 13. 1.3.2. PHAÂN TÍCH, ÑAÙNH GIAÙ MOÂI TRÖÔØNG BEÂN TRONG NH NG Nguoàn taøi löïc Nguoàn löïc vaät chaát Nguoàn nhaân löïc Phaân tích chuoãi giaù trò – laø phöông höôùng ng maø nhöõng hoaït ñoäng chính yeáu vaø hoã trôï ng ñöôïc keát hôïp ñeå cung caáp saûn phaåm, gia m, taêng giaù trò vaø lôïi nhuaän 13
 14. 1.3.2. PHAÂN TÍCH, ÑAÙNH GIAÙ MOÂI TRÖÔØNG BEÂN TRONG (tt) NH NG Phaân tích chuoãi giaù trò (tt) Cô sôû haï taàng (caáu truùc, laõnh ñaïo) ng c, o) Nguoàn nhaân löïc Nghieân cöùu vaø phaùt trieån Quaûn trò cung öùng ng Ñaàu Thöïc Ñaàu ra Marketing vaø Dòch vuï vaøo hieän baùn haøng ng 14
 15. 1.3.2. PHAÂN TÍCH, ÑAÙNH GIAÙ MOÂI TRÖÔØNG BEÂN TRONG (tt) NH NG Chuoãi giaù trò bao goàm: m: Hoaït ñoäng chuû yeáu (Primary activities) ng Ñaàu vaøo – Thöïc hieän saûn phaåm cuoái cuøng – Ñaàu ra – Marketing vaø baùn haøng – Dòch vuï – 15
 16. 1.3.2. PHAÂN TÍCH, ÑAÙNH GIAÙ MOÂI TRÖÔØNG BEÂN TRONG (tt) NH NG Chuoãi giaù trò bao goàm (tt) Hoaït ñoäng hoã trôï (Support activities) ng Cô sôû haï taàng coâng ty – Quaûn lyù nguoàn nhaân löïc – Kyõ thuaät – Quaûn trò cung öùng – 16
 17. 2. HOAÏCH ÑÒNH CHIEÁN LÖÔÏC KINH DOANH QUOÁC TEÁ CH 2.1. Xaùc ñònh muïc tieâu 2.2. Hoaïch ñònh chieán löôïc ch 2.3. Löïa choïn danh muïc ñaàu tö 17
 18. 2.1. XAÙC ÑÒNH MUÏC TIEÂU Hai caùch ch Söï thöïc hieän hay nhieäm vuï chöùc naêng Khaû naêng sinh lôïi Marketing Saûn xuaát Taøi chính Quaûn lyù nguoàn nhaân löïc Khu vöïc ñòa lyù hay SBU (Strategic Business Unit) nhieäm vuï chöùc naêng ⇒ Söû duïng “hieäu quaû thaùc ñoå” (Cascading Effect) – MNC ñaët muïc tieâu lôïi nhuaän cho toaøn coâng ty, moãi vuøng ñòa lyù hay SBU laïi aán ñònh muïc tieâu lôïi nhuaän ⇒ MNC ñaït ñöôïc lôïi nhuaän mong muoán (töông töï vôùi 4 chöùc naêng then choát) 18
 19. 2.2. HOAÏCH ÑÒNH CHIEÁN LÖÔÏC CH 2.2.1. Chieán löôïc chung (Generic Strategies) 2.2.2. Chieán löôïc caïnh tranh (Competitive Strategies) nh 2.2.3. Chieán löôïc ñaàu tö ña quoác gia (Multinational Diversification Strategies) 19
 20. 2.2.1. CHIEÁN LÖÔÏC CHUNG Khaùi nieäm – laø phöông caùch cô baûn ñeå taïo ra vaø ch duy trì lôïi theá caïnh tranh nh Lôïi theá caïnh tranh (Competitive Advantages) – phaùt nh sinh khi coâng ty vöôït troäi ñoái thuû caïnh tranh trong nh vieäc thu huùt vaø giöõ khaùch haøng muïc tieâu ch ng Theo Porter (1990) coù 2 chieán löôïc chung: 1) Chieán löôïc khaùc bieät (Differentiation Strategy) – cung caáp giaù trò vöôït troäi cho khaùch haøng (chaát ch ng löôïng, saûn phaåm, dòch vuï…) ng, m, 2) Chieán löôïc chi phí thaáp (Low-cost Strategy) – tìm phöông caùch saûn xuaát, phaân phoái hieäu quaû hôn ch t, caïnh tranh nh 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản