intTypePromotion=1

Quản trị kinh doanh quốc tế - chương 8

Chia sẻ: Truong An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
752
lượt xem
586
download

Quản trị kinh doanh quốc tế - chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiểm tra các chính sách nhập khẩu hiện hành của các quốc gia khác và chỉ ra các hàng hóa và dịch vụ đang được mua từ nước ngoài.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản trị kinh doanh quốc tế - chương 8

 1. CHÖÔNG 8: CHIEÁN LÖÔÏC SAÛN XUAÁT QUOÁC TEÁ 1. Khaùi nieäm 2. Nhöõng aùp löïc khi MNC thöïc hieän chieán löôïc saûn xuaát quoác teá 3. Chieán löôïc saûn xuaát quoác teá 1
 2. 1. KHAÙI NIEÄM Quaûn trò chieán löôïc saûn xuaát chuù troïng hieäu ng quaû söû duïng lao ñoäng vaø voán, quan taâm R&D, ng ng n, toå chöùc thöïc hieän saûn phaåm môùi thaønh coâng, nh gia taêng lôïi ích cuûa saûn phaåm 2
 3. 1. KHAÙI NIEÄM (tt) So saùnh hoaït ñoäng QTSX cuûa MNC vaø coâng ty noäi ñòa nh ng Gioáng nhau – söû duïng coù hieäu quaû lao ñoäng vaø ng ng ng voán, quan taâm R & D, gia taêng hieäu quaû saûn xuaát n, vaø dòch vuï, giaûm thieåu caùc chi phí ñieàu haønh,… nh, Khaùc nhau Coâng ty noäi ñòa – vieäc ra quyeát ñònh chæ bò phuï thuoäc quy ñònh Chính phuû moät nöôùc MNC – vieäc ra quyeát ñònh bò aûnh höôûng bôûi aùp löïc Chính phuû nöôùc sôû taïi – aùp löïc veà chieán löôïc hoaït ñoäng, lao ñoäng, tieàn löông, taøi chính. 3
 4. 2. NHÖÕNG AÙP LÖÏC KHI MNC THÖÏC HIEÄN CLÖÔÏC SAÛN XUAÁT QUOÁC TEÁ 2.1. Aùp löïc aûnh höôûng ñeán muïc tieâu chi phí nh ng 2.2. Aùp löïc aûnh höôûng ñeán vaán ñeà taøi chính nh ng 4
 5. 2.1. AÙP LÖÏC AÛNH HÖÔÛNG ÑEÁN MUÏC TIEÂU CHI PHÍ NH NG Nhieàu chieán löôïc cuûa MNC bò chæ trích Hoäi nhaäp ngöôïc chieàu (Backward Integration) khoâng söû duïng nguoàn löïc ñòa phöông ng Hoäi nhaäp veà phía tröôùc (Forward Integration) ñoàng nhaát thò hieáu, toån haïi ñaëc tröng ng u, quoác gia Hoäi nhaäp ngang (Horizontal Integration) aûnh höôûng söï toàn taïi cuûa coâng ty ñòa nh ng phöông 5
 6. 2.1. AÙP LÖÏC AÛNH HÖÔÛNG ÑEÁN MUÏC TIEÂU CHI PHÍ (tt) NH NG Lao ñoäng vaø löông ng Söû duïng nguoàn lao ñoäng ñòa phöông ng ng Huaán luyeän nhaø quaûn trò ñòa phöông Caûi thieän moâi tröôøng saûn xuaát ñòa ng phöông Chi phí saûn xuaát cao 6
 7. 2.2. AÙP LÖÏC AÛNH HÖÔÛNG ÑEÁN VAÁN ÑEÀ TAØI CHÍNH NH NG Löïa choïn nguoàn vay ñòa phöông hay quoác teá Ruûi ro veà trao ñoåi ngoaïi teä, thueá, söï kieåm soaùt cuûa ñòa phöông 7
 8. 2. NHÖÕNG AÙP LÖÏC KHI MNC THÖÏC HIEÄN CLSX QUOÁC TEÁ (tt) ⇒ Ñeå khaéc phuïc nhöõng aùp löïc treân, MNC söû duïng caùc chieán löôïc saûn xuaát, ng t, goàm Hoaït ñoäng R & D, ñoåi môùi Caùc kyõ thuaät tính toaùn chi phí Söû duïng nguoàn taøi nguyeân quoác teá Caùc hoaït ñoäng kieåm soaùt toàn kho 8
 9. 3. CHIEÁN LÖÔÏC SAÛN XUAÁT QUOÁC TEÁ 3.1. Nghieân cöùu, phaùt trieån vaø ñoåi môùi u, 3.2. Quyeát ñònh ñònh vò saûn xuaát 3.3. Quyeát ñònh veà nguoàn löïc 3.4. Quaûn trò cung öùngng 3.5. Phaùt trieån dòch vuï 9
 10. 3.1. NGHIEÂN CÖÙU, PHAÙT TRIEÅN VAØ ÑOÅI MÔÙI U, Chieán löôïc saûn xuaát höõu hieäu phaûi baét ñaàu baèng ng Hoaït ñoäng phaùt trieån saûn phaåm ng môùi Caûi thieän saûn phaåm / dòch vuï hieän coù ⇒ Nghieân cöùu, phaùt trieån vaø ñoåi u, môùi 10
 11. 3.1. NGHIEÂN CÖÙU, PHAÙT TRIEÅN VAØ ÑOÅI MÔÙI U, Phaùt trieån saûn phaåm môùi Töï nghieân cöùu hoaëc döïa vaøo ngöôøi khaùc Lieân minh ñeå saûn xuaát vaø tìm thò tröôøng Toác ñoä phaùt trieån saûn phaåm môùi – söû duïng moät heä thoáng caùc nhaân toá ng ng ñaåy nhanh toác ñoä thaâm nhaäp thò tröôøngng Baûo ñaûm chaát löôïng vaø hình thöùc saûn phaåm (giaûm caùc khieám khuyeát) Ñaåy maïnh vieäc giao haøng ⇒ Phöông phaùp – ñaët troïng taâm vaøo thieát keá saûn phaåm vaø laäp keá hoaïch cho vieäc ñieàu haønh saûn xuaát ⇒ Kyõ thuaät ñoàng boä – caùc nhaø thieát keá, ng kyõ thuaät, saûn xuaát cuøng laøm vieäc. Phöông phaùp höõu duïng, vì Saûn phaåm ñöôïc thieát keá kyõ löôõng, ít thay ñoåi ⇒ nhanh choùng ñöa vaøo thò tröôøng Chi phí söûa ñoåi saûn phaåm trong quaù trình saûn xuaát raát cao ⇒ giaûm thieåu chi phí 11
 12. 3.2. QUYEÁT ÑÒNH ÑÒNH VÒ SAÛN XUAÁT 3.2.1. Muïc tieâu Toái thieåu hoùa chi phí Caûi tieán chaát löôïng saûn phaåm ng 3.2.2. Nhöõng yeáu toá aûnh höôûng nh ng Nhöõng yeáu toá cuûa quoác gia Kinh teá, chính trò, vaên hoaù… Raøo caûn thöông maïi, nhöõng qui ñònh veà FDI Tæ giaù mong ñôïi trong töông lai 12
 13. 3.2. QUYEÁT ÑÒNH ÑÒNH VÒ SAÛN XUAÁT (tt) Nhöõng yeáu toá kyõ thuaät Chi phí coá ñònh Qui moâ hieäu quaû toái thieåu cuûa ñaàu ra (The Minimum Effective Scale of Output) Kyõ thuaät saûn xuaát linh hoaït (Flexible Manufacturing Technology or Lean Production) Nhöõng yeáu toá saûn phaåm Tæ leä giöõa giaù trò vaø troïng löôïng cuûa saûn phaåm (The Product’s Value-to-weight Ratio) Tính chaát nhu caàu 13
 14. 3.2. QUYEÁT ÑÒNH ÑÒNH VÒ SAÛN XUAÁT (tt) 3.2.3. Ñònh vò saûn xuaát (Locating Manufacturing Facilities) Coù 2 chieán löôïc cô baûn: n: i. Chieán löôïc taäp trung – taäp trung caùc hoaït ñoäng ng taïi moät hoaëc vaøi ñòa ñieåm thuaän lôïi nhaát vaø baét ñaàu töø ñaây phuïc vuï toaøn boä thò tröôøng theá giôùi ng ii. Chieán löôïc phaân taùn – phaân taùn caùc hoaït ñoäng ôû ng nhieàu khu vöïc, nhieàu quoác gia khaùc nhau vaø gaàn c, nhöõng thò tröôøng chuû yeáu ng 14
 15. 3.3. QUYEÁT ÑÒNH VEÀ NGUOÀN LÖÏC 3.3.1. Saûn xuaát 3.3.2. Mua 3.3.3. Lieân minh vôùi nhaø cung caáp 15
 16. 3.3.1. SAÛN XUAÁT MNC theo chieán löôïc hoäi nhaäp doïc saûn xuaát taát caû caùc boä phaän trong saûn phaåm Öu ñieåm: m: Chi phí thaáp Ñaàu tö maùy moùc, kyõ thuaät ñeå taïo lôïi theá caïnh c, nh tranh Baûo veä quyeàn sôû höõu kyõ thuaät Hoaøn thieän lòch laøm vieäc chi tieát vaø lieân tuïc Nhöôïc ñieåm: m: Cô caáu toå chöùc lôùn, khoù ñieàu haønh, kieåm soaùt hieäu n, nh, quaû Nhaø cung caáp noäi boä yû laïi vì luoân coù khaùch haøng ch ng baét buoäc (captive customer) khoâng quan taâm ñaàu tö giaûm chi phí 16
 17. 3.3.1. SAÛN XUAÁT (tt) Saûn xuaát haøng hoùa ng Chi phí – giaûm chi phí baèng caùch Gia taêng hieäu quaû quaù trình saûn xuaát – söû duïng kyõ thuaät caûi tieán Tìm nguoàn lao ñoäng giaù reû Xaùc ñònh giaù caû muïc tieâu saûn phaåm tröôùc khi thieát keá, tính toaùn kyõ thuaät, xaùc ñònh giaù cung caáp Tính toaùn giaù caû saûn phaåm trong toång theå nhieàu saûn phaåm khaùc nhau coù lieân quan. 17
 18. 3.3.1. SAÛN XUAÁT (tt) Saûn xuaát haøng hoùa ng Chaát löôïng – yeáu toá quyeát ñònh thaønh coâng MNC Caûi tieán lieân tuïc Ñaàu tö cho R & D Quaù trình saûn xuaát, kyõ thuaät vaø thieát keá caùc chi tieát phaûi ñaûm baûo tính ñoàng boä cuûa caùc boä phaän vaø ñoä beàn cuûa saûn phaåm 18
 19. 3.3.1. SAÛN XUAÁT (tt) Heä thoáng saûn xuaát ng Ñòa ñieåm – cô sôû haï taàng, chi phí lao ñoäng, nguoàn nguyeân lieäu thoâ, nöôùc, naêng löôïng, heä thoáng thoâng tin lieân laïc vaø vaän chuyeån Toå chöùc lao ñoäng – taùc ñoäng hieäu quaû quaù trình saûn xuaát Quaûn lyù nguyeân nhieân lieäu – laäp keá hoaïch ñieàu phoái nguyeân nhieân lieäu khi naøo? ôû ñaâu? bao nhieâu? Quaûn lyù haøng döï tröõ – ñaûm baûo quaù trình saûn xuaát lieân tuïc vaø chi phí haøng toàn kho min 19
 20. 3.3.2. MUA Öu ñieåm Söï linh ñoäng coù tính chieán löôïc ng Chi phí thaáp Buø ñaép (offsets) – söû duïng nhaø cung caáp ôû quoác ng gia khaùc, MNC coù theå giaønh theâm ñôn ñaët haøng c, nh ng taïi quoác gia ñoù Nhöôïc ñieåm Nhaø cung caáp khoâng ñaàu tö vaøo nhöõng kyõ thuaät chuyeân moân cao Khi thay ñoåi nguoàn cung khoù thay theá laøm MNC toán chi phí vaø thôøi gian Nhaø cung caáp coù theå chieám ñoaït kyõ thuaät hoaëc baùn cho caïnh tranh nh Lòch laøm vieäc phöùc taïp 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2