Quản trị kinh doanh quốc tế- TS Lê Thành Long

Chia sẻ: Sfdsf Sdfsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

0
25
lượt xem
1
download

Quản trị kinh doanh quốc tế- TS Lê Thành Long

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Có kỹ năng thực hành về lập bộ chứng từ nhận hàng nhập khẩu, lập được bộ chứng từ giao hàng xuất khẩu, lập bộ chứng từ thanh toán quốc tế, hiểu được 1 dự án đầu tư quốc tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản trị kinh doanh quốc tế- TS Lê Thành Long

 1. QUAÛN TRÒ KINH DOANH QUOÁC TEÁ INTERNATIONAL BUSINESS TS. LEÂ THAØNH LONG
 2. Giôùi thieäu Moân hoïc Muïc tieâu moân hoïc Moân hoïc giôùi thieäu caùc khaùi nieäm hieän ñaïi veà kinh doanh quoác teá, nhöõng cô hoäi cuõng nhö thaùch thöùc trong xu höôùng toaøn caàu hoùa hieän nay. Moân hoïc giuùp xaùc ñònh nhöõng khaùc bieät noåi baät giöõa kinh doanh noäi ñòa vaø kinh doanh quoác teá ñeå töø ñoù coù nhöõng ñieàu chænh thích hôïp cho töøng hoaït ñoäng, töøng thò tröôøng ôû caùc quoác gia khaùc nhau TS. LEÂ THAØNH LONG 2
 3. Noäi dung Chöông 1: Giôùi thieäu Kinh doanh Quoác teá Chöông 2: Caùc hoïc thuyeát Kinh doanh Quoác teá Chöông 3: Moâi tröôøng kinh doanh quoác teá Chöông 4: Thò tröôøng taøi chính quoác teá Chöông 5: Môû roäng kinh doanh quoác teá Chöông 6: Quaûn trò tieáp thò Chöông 7: Quaûn trò taøi chính Chöông 8: Quaûn trò nguoàn nhaân löïc Thaûo luaän Moät soá vaán ñeà cuûa kinh doanh quoác teá TS. LEÂ THAØNH LONG 3
 4. Taøi lieäu tham khaûo Quaûn Trò Kinh Doanh Quoác teá, Buøi Leâ Haø vaø coäng söï, NXB Thoáng Keâ, 2001 Nhöõng Baøi Hoïc Veà Doanh Thöông Quoác Teá, Donald A. Ball vaø coäng söï, NXB Thoáng Keâ, 2002 International Business, M. R. Czinkota, 7th Ed., Thomson, 2005 TS. LEÂ THAØNH LONG 4
 5. Yeâu caàu Ñoïc baøi giaûng vaø taøi lieäu Chuaån bò caâu hoûi thaûo luaän vaø tình huoáng Tham gia thaûo luaän treân lôùp Laøm baøi taäp ñaày ñuû TS. LEÂ THAØNH LONG 5
 6. Hình thöùc ñaùnh giaù nh Hình thöùc thi: traéc nghieäm + vieát + case Baøi taäp nhoùm: 10 % Baøi taäp caù nhaân: 20 % Thi cuoái kyø: 70% Löu yù: Ñieåm BT nhoùm hoaëc BT caù nhaân = 0 toång ñieåm = 0 !!! TS. LEÂ THAØNH LONG 6
 7. Baøi taäp nhoùm Moãi nhoùm seõ nhaän ñöôïc moät tình huoáng KDQT. Nhieäm vuï bao goàm: Dòch & Toùm taét sô löôïc veà tình huoáng Tieán haønh phaân tích theo caùc caâu hoûi gôïi yù Xaùc ñònh vaán ñeà maø tình huoáng ñang gaëp phaûi (problems) Kieán nghò caùch giaûi quyeát (solutions) Baùo caùo vaø höôùng daãn thaûo luaän Noäp files (tröôùc buoåi baùo caùo ít nhaát 01 ngaøy) Noäp hardcopy (ngay buoåi baùo caùo) Nhoùm trình baøy keá tieáp seõ laø nhoùm phaûn bieän, chuaån bò caâu hoûi cho nhoùm trình baøy nhaèm laøm roõ caùc vaán ñeà cuûa tình huoáng neâu ra vaø tính hôïp lyù cuûa giaûi phaùp TS. LEÂ THAØNH LONG 7
 8. Baøi taäp caù nhaân Moãi caù nhaân seõ choïn moät vaán ñeà kinh doanh quoác teá coù lieân quan ñeán Vieät nam. Nhieäm vuï bao goàm: Moâ taû vaán ñeà Phaân tích vaán ñeà + ví duï minh hoïa + soá lieäu daãn chöùng Nhaän xeùt vaø kieán nghò Yeâu caàu tieåu luaän Toái thieåu 10 trang (phaàn noäi dung chính) Noäp vaøo tuaàn 15 (noäp cho lôùp tröôûng) TS. LEÂ THAØNH LONG 8
 9. Lieân heä TS. Leâ Thaønh Long Ñaïi hoïc Quoác gia – Tp. Hoà Chí Minh Email: ltlong@vnuhcm.edu.vn Phone: 7242181 – 1456 Mobile: 0918041187 TS. LEÂ THAØNH LONG 9
 10. Kyø voïng & Kieán nghò ng Kyø voïng: Kieán nghò: TS. LEÂ THAØNH LONG 10
 11. GIÔÙI THIEÄU KINH DOANH QUOÁC TEÁ
 12. Noäi dung Nhu caàu kinh doanh quoác teá Ñònh nghóa kinh doanh quoác teá Xu höôùng toaøn caàu hoùa Nhöõng thaùch thöùc trong kinh doanh quoác teá TS. LEÂ THAØNH LONG 12
 13. Kinh doanh quoác teá coù quan troïng ñoái vôùi ng quoác gia, coâng ty? Kinh doan quoác teá coù quan troïng ñoái vôùi 1 quoác gia? Kinh doanh quoác teá chæ daønh cho caùc coâng ty lôùn? Kinh doanh quoác teá khoâng quan troïng ñoái vôùi coâng ty trong nöôùc? Neáu thò tröôøng muïc tieâu laø thò tröôøng trong nöôùc thì khoâng caàn quan taâm ñeán kinh doanh quoác teá? Hoïc quaûn trò kinh doanh coù caàn kieán thöùc veà hoïc kinh doanh quoác teá? TS. LEÂ THAØNH LONG 13
 14. The Growth of World Trade and World Output 1987 - 2000 TS. LEÂ THAØNH LONG 14
 15. Top 25 Multinational Firms of developing economics, Ranked by Foreign assets 1998 TS. LEÂ THAØNH LONG 15 (Million of dollars, number of Employees)
 16. Global Components of a Big Mac in Ukraine TS. LEÂ THAØNH LONG 16
 17. Exports and Imports per capita for selected countries( US$) Country Exports per Capita Imports per Capita Australia $4,296 $4,525 Brazil 379 428 China 222 199 Japan 4,165 3,622 Kenya 91 125 United Kingdom 4,767 5,500 United States 3,472 4,962 TS. LEÂ THAØNH LONG 17
 18. Average Plant Salary and Wages (per worker, dollars per hour) TS. LEÂ THAØNH LONG 18
 19. Nhu caàu kinh doanh quoác teá Ngaøy caøng coù nhieàu coâng ty treân theá giôùi hoaït ñoäng thò tröôøng toaøn caàu, bao goàm: Caùc coâng ty saûn xuaát Caùc coâng ty dòch vuï (ngaân haøng, baûo hieåm, luaät, tö vaán, …) Caùc coâng ty lónh vöïc ngheä thuaät, phim, aâm nhaïc Giaùo duïc Nghieân cöùu trong lónh vöïc y hoïc … TS. LEÂ THAØNH LONG 19
 20. Taïi sao ra nöôùc ngoaøi? i? . . . . . . . . TS. LEÂ THAØNH LONG 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản