Quyết định số 212 -TTG

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
3
download

Quyết định số 212 -TTG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 212 -TTG về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về công nghệ thông tin do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 212 -TTG

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 212-TTg Hà N i, ngày 06 tháng 5 năm 1994 QUY T Đ NH V VI C THÀNH L P BAN CH Đ O CHƯƠNG TRÌNH QU C GIA V CÔNG NGH THÔNG TIN TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh quy t c a Chính ph s 49-CP ngày 4-8-1993 v phát tri n Công ngh thông tin nư c ta trong nh ng năm 90; Xét ngh c a B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng (Công văn s 645-PTCN ngày 9-4-1994), QUY T Đ NH: i u 1. Thành l p Ban Ch o Chương trình qu c gia v Công ngh thông tin giúp Chính ph tri n khai th c hi n Ngh quy t c a Chính ph s 49-CP ngày 4-8- 1993 v phát tri n công ngh thông tin nư c ta trong nh ng năm 90. i u 2. Ban Ch o Chương trình có nhi m v và quy n h n: - Xây d ng các chính sách, ch , quy nh liên quan n vi c tri n khai Chương trình qu c gia v Công ngh thông tin trình Th tư ng Chính ph ban hành. - Xây d ng k ho ch dài h n, các k ho ch hàng năm th c hi n Chương trình Qu c gia v Công ngh thông tin trình Th tư ng Chính ph phê duy t và t ch c th c hi n các k ho ch ó, bao g m c vi c thNm nh, duy t và phân b kinh phí cho các án, d án v phát tri n Công ngh thông tin c a các B , các ngành, các a phương. - ôn c, theo dõi, hư ng d n các B , các ngành, các a phương th c hi n các án, d án, tài trong lĩnh v c Công ngh thông tin; x lý theo thNm quy n ho c trình Th tư ng Chính ph x lý k p th i các v n n y sinh trong quá trình th c hi n Chương trình Qu c gia v phát tri n Công ngh thông tin. i u 3. Thành ph n Ban Ch o Chương trình qu c gia v Công ngh thông tin g m có: - Trư ng ban: Giáo sư ng H u, B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng. Phó trư ng ban thư ng tr c: Giáo sư, ti n sĩ Phan ình Di u.
  2. Các U viên: Giám c Trung tâm Khoa h c t nhiên và Công ngh qu c gia. 1 Phó Ch nhi m Văn phòng Chính ph , 1 Phó Ch nhi m U ban K ho ch Nhà nư c, 1 Th trư ng B Tài chính, 1 Th trư ng B Giáo d c và ào t o, 1 Th trư ng B Công nghi p n ng, V trư ng V phát tri n Công ngh thu c B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng. i u 4. Trư ng ban và các thành viên Ban Ch o Chương trình Qu c gia v Công ngh thông tin, B trư ng các B , Th trư ng các cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban Nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có liên quan có trách nhi m thi hành quy t nh này. Nguy n Khánh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản