Quyết định số 4-HĐBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
34
lượt xem
1
download

Quyết định số 4-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4-HĐBT về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã và thị trấn của các huyện Hoằng hoá, Thọ xuân,Triệu sơn, Nông cống và Quan hoá thuộc tỉnh Thanh hoá do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 4-H BT Hà N i, ngày 05 tháng 1 năm 1987 QUY T NNH V VI C I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH M T S XÃ VÀ THN TR N C A CÁC HUY N HO NG HOÁ, TH XUÂN, TRI U SƠN, NÔNG C NG VÀ QUAN HOÁ THU C T NH THANH HOÁ H I NG B TRƯ NG Căn c i u 107 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ngày 18- 12-1980; Căn c i u 16 c a Lu t T ch c H i ng B trư ng ngày 4-7-1981; Căn c Quy t nh s 214-CP c a H i ng Chính ph ngày 21-11-1970; Căn c Quy t nh s 64b-H BT c a H i ng B trư ng ngày 12-9-1981; Xét ngh c a U ban Nhân dân t nh Thanh Hoá và Ban T ch c c a Chính ph , QUY T NNH: i u 1. Nay i u ch nh a gi i hành chính m t s xã và th tr n c a các huy n Ho ng Hoá, Th Xuân, Tri u Sơn, Nông C ng và Quan Hoá như sau: A. Huy n Ho ng Hoá: Sát nh p xã Ho ng Ngư và xã Ho ng Y n thành m t xã l y tên là xã Ho ng Y n. Xã Ho ng Y n có t ng di n tích t nhiên 849,23 hécta v i 3.237 nhân khNu. a gi i xã Ho ng Y n phía ông giáp xã Ho ng Trư ng; phía tây giáp xã Ho ng Hà; phía nam giáp xã Ho ng H i và xã Ho ng Ti n; phía b c giáp sông Mã. B. Huy n Th Xuân: Thành l p xã Th Th ng trên cơ s 60,51 hécta di n tích t nhiên v i 505 nhân khNu c a xã Xuân Tín; 111,89 hécta di n tích t nhiên v i 647 nhân khNu c a xã Xuân L p cùng 328,16 hécta di n tích t nhiên và 1.206 nhân khNu c a vùng kinh t m i T m Viên. a) Xã Th Th ng có t ng di n tích t nhiên 500,56 hécta v i 2.358 nhân khNu. a gi i xã Th Th ng phía ông giáp xã Xuân Minh; phía tây giáp xã Xuân Tín; phía nam giáp xã Xuân L p; phía b c giáp huy n Thi u Yên.
  2. b) Xã Xuân Tín còn 474,5 hécta v i 6.354 nhân khNu. a gi i xã Xuân Tín phía ông giáp xã Th Th ng và xã Phú Yên; phía tây giáp sông Chu; phía nam giáp xã Phú Yên; phía b c giáp xã Qu ng Phú. c) Xã Xuân L p còn 436,11 hécta v i 5.578 nhân khNu. a gi i xã Xuân L p phía ông giáp xã Xuân Minh; phía tây giáp xã Xuân Tín; phía nam giáp xã Xuân Lai và xã Phú Yên; phía b c giáp xã Th Th ng. C. Huy n Tri u Sơn: Chia xã H p Thành thành 2 xã l y tên là xã H p Thành và xã Tri u Thành. a) Xã H p Thành có 514,12 hécta di n tích t nhiên v i 4.527 nhân khNu. a gi i xã H p Thành phía ông và phía b c giáp xã H p Th ng; phía tây giáp xã H p Ti n; phía nam giáp xã Tri u Thành. b) Xã H p Thành có 1.156,9 hécta di n tích t nhiên v i 3.824 nhân khNu. a gi i xã Tri u Thành phía ông, phía tây và phía nam giáp huy n Như Xuân; phía b c giáp xã H p Thành. D. Huy n Nông C ng: Thành l p th tr n Nông C ng (th tr n huy n l huy n Nông C ng) trên cơ s 45,26 hécta di n tích t nhiên v i 2.393 nhân khNu c a xã Minh Th ; 56,44 hécta di n tích t nhiên v i 1.372 nhân khNu c a xã V n Thi n và 10,27 hécta di n tích t nhiên v i 191 nhân khNu c a xã V n Hoà. a) Th tr n Nông C ng có t ng di n tích t nhiên 111,97 hécta v i 3.956 nhân khNu. a gi i th tr n Nông C ng phía ông giáp xã Minh Th và xã V n Thi n; phía tây giáp xã V n Hoà; phía nam giáp xã V n Thi n: phía b c giáp xã Minh Th . b) Xã Minh Th còn 812,54 hécta v i 2.016 nhân khNu. a gi i xã Minh Th phía ông giáp xã Minh Nghĩa; phía tây giáp xã V n Hoà và th tr n Nông C ng; phía nam giáp xã V n Thi n; phía b c giáp xã T L i. c) Xã V n Thi n còn 737,1 hécta v i 3.723 nhân khNu. a gi i xã V n Thi n phía ông giáp xã Trư ng Minh; phía tây và phía b c giáp th tr n Nông C ng; phía nam giáp xã Thăng Long. d) Xã V n Hoà còn 898,59 hécta v i 4.245 nhân khNu. a gi i xã V n Hoà phía ông giáp xã Minh Th ; phía tây giáp xã V n Th ng; phía nam giáp th tr n Nông C ng; phía b c giáp huy n Như Xuân.
  3. E. Huy n Quan Hoá: Chia xã H i Xuân thành hai ơn v hành chính l y tên là xã H i Xuân và th tr n Quan Hoá (th tr n huy n l huy n Quan Hoá). a) Xã H i Xuân có 7.406,69 hécta di n tích t nhiên v i 3.178 nhân khNu. a gi i xã H i Xuân phía ông giáp huy n Bá Thư c; phía tây giáp xã Nam Ti n và xã Nam Xuân; phía nam giáp xã Trung Xuân; phía b c giáp xã Phú Xuân. b) Th tr n Quan Hoá có 138,31 hécta di n tích t nhiên v i 2.700 nhân khNu. a gi i th tr n Quan Hoá phía ông và phía nam giáp sông Mã; phía tây giáp núi Hu M ; phía b c giáp núi Pa Chùa, núi Pa Toóc và núi Pa Tam. i u 2. U ban Nhân dân t nh Thanh Hoá và Ban T ch c c a Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. oàn Tr ng Truy n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản