Sáng kiến kinh nghiệm: Giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua các câu chuyện kể trong giờ sinh hoạt lớp

Chia sẻ: Vivi Vivi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
138
lượt xem
36
download

Sáng kiến kinh nghiệm: Giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua các câu chuyện kể trong giờ sinh hoạt lớp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Làm thế nào để giáo dục đạo đức cho học sinh trong giờ sinh hoạt lớp một cách thật sự có hiệu quả? Và thực hiện giải pháp đó như thế nào? Mời các bạn cùng tham khảo nội dung đề tài sáng kiến kinh nghiệm "Giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua các câu chuyện kể trong giờ sinh hoạt lớp" để tìm hiểu về vấn đề này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm: Giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua các câu chuyện kể trong giờ sinh hoạt lớp

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI<br /> Đơn vị: Trường THPT Phú Ngọc<br /> Mã số: ……<br /> <br /> SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM<br /> GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH THÔNG QUA CÁC CÂU<br /> CHUYỆN KỂ TRONG GIỜ SINH HOẠT LỚP<br /> <br /> Ngƣời thực hiện: VÕ ĐỨC HIỆU<br /> Lĩnh vực nghiên cứu:<br /> Quản lý giáo dục:<br /> Phƣơng pháp dạy học bộ môn:<br /> Phƣơng pháp giáo dục:<br /> Lĩnh vực khác:<br /> <br /> Có đính kèm:<br />  Mô hình<br />  Phần mềm<br /> <br />  Phim ảnh<br /> <br /> Năm học 2010 - 2011<br /> <br /> 1<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />  Hiện vật khác<br /> <br /> SƠ LƢỢC LÝ LỊCH KHOA HỌC<br /> I.<br /> <br /> THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN<br /> 1. Họ và tên: Võ Đức Hiệu<br /> 2. Ngày, tháng năm sinh: 11. 12. 1974<br /> 3. Nam, nữ: nam<br /> 4. Địa chỉ: Trƣờng THPT Phú Ngọc, Định Quán, Đồng Nai<br /> 5. Điện thoại: 0985581323<br /> 6. Fax: ………. Email: vohieuvnn@yahoo.com<br /> 7. Chúc vụ: Tổ trƣởng tổ Ngoại ngữ<br /> 8. Đơn vị công tác: Trƣờng THPT PHÚ Ngọc, Định Quán, Đồng Nai<br /> <br /> II.<br /> <br /> TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO<br /> 1. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học sƣ phạm<br /> 2. Năm nhận bằng: 1999<br /> 3. Chuyên nghành đào tạo: Anh văn<br /> <br /> III.<br /> <br /> KINH NGHIỆM KHOA HỌC<br /> 1. Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm: Dạy học<br /> 2. Số năm kinh nghiệm: 12 năm<br /> 3. Các sáng kiến kinh nghiệm đã có trong 5 năm gần đây:<br /> (1). Nâng cao hiệu quả tiết dạy reading<br /> (2). Phƣơng pháp giáo dục học sinh cá biệt ở trƣờng THPT<br /> <br /> 2<br /> <br /> I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI<br /> “TIÊN HỌC LỄ, HẬU HỌC VĂN” đó là câu nói mà ai cũng có thể thấy<br /> đƣợc ở bất cứ trƣờng học nào nhƣng các nhà giáo có thật sự quan tâm đến việc<br /> giáo dục đạo đức, lễ nghĩa hay không, học sinh đã đƣợc “học lễ” nhƣ thế nào<br /> khi mà đi đến đâu chúng ta đều nghe những nhà giáo dục tiến bộ than phiền<br /> rằng: “Tình hình đạo đức của học sinh, thanh niên có nhiều hiện tƣợng không<br /> bình thƣờng, tạo ra những mâu thuẫn gay gắt trong xã hội và giữa các thế hệ, vị<br /> trí và uy tín của ngƣời thầy sa sút đi nhiều”. Cả xã hội đã và đang gióng lên hồi<br /> chuông báo động về tình trạng xuống dốc đạo đức trong học sinh và việc chú<br /> trọng giáo dục đạo đức cho học sinh lúc này là cần thiết hơn bao giờ hết. Cung<br /> cấp cho học sinh những tri thức đạo đức (hiểu biết về đạo đức, về thái độ phải<br /> có, về nhiệm vụ, về bổn phận phải làm….) là một khâu quan trọng trong việc<br /> giáo dục đạo đức trong nhà trƣờng. Thông qua các giờ học đạo đức, giờ sinh<br /> hoạt lớp, học sinh sẽ đƣợc trang bị những tri thức về đạo đức một cách khái quát<br /> và hệ thống. Vốn tri thức này có tác dụng quan trọng ở chỗ giúp học sinh có cơ<br /> sở đúng đắn để nhận ra và phân biệt giữa hiện tƣợng đạo đức và hiêïn tƣợng phi<br /> đạo đức biểu hiện muôn hình vạn trạng xung quanh mình hàng ngày và từ đó<br /> giúp các em tăng thêm tính tự giác trong hành vi đạo đức của mình. Ngoài ra<br /> cũng cần phải nói một cách dứt khoát, việc giáo dục đạo đức cho học sinh<br /> không phải chỉ là nhiêïm vụ của môn giáo dục công dân. Đó là những nhiệm vụ<br /> của tất cả các bộ môn văn hóa khác ở trƣờng phổ thông, nhất là phổ thông trung<br /> học và ngƣời giữ vai trò quan trọng trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh<br /> chính là giáo viên chủ nhiệm. Nhƣ chúng ta đã biết “Tuổi thanh niên” là “thế<br /> giới thứ ba” theo nghĩa đen của từ này, là sự tồn tại giữa tuổi trẻ em và tuổi<br /> ngƣời lớn, lứa tuổi này có một vị trí đặc biệt trong thời kì phát triển của con<br /> ngƣời. Vị trí đặc biệt này đƣợc phản ánh bằng những tên gọi khác nhau của nó:<br /> “thời kì quá độ”, “tuổi khó bảo”, “tuổi khủng hoảng”, “tuổi bất trị”….. Những<br /> tên gọi đó nói lên tính phức tạp và tầm quan trọng của lứa tuổi này trong quá<br /> trình phát triển của con ngƣời. Cho nên là một giáo viên chủ nhiệm khá nhiều<br /> năm, tôi đã luôn tìm cách trả lời cho câu hỏi “Làm thế nào để giáo dục đạo đức<br /> cho học sinh trong giờ sinh hoạt lớp một cách thật sự có hiệu quả?”. Và cho đến<br /> bây giờ tôi nhận thấy rằng những câu chuyện sống động minh họa trong những<br /> giờ giáo dục đạo đức, trong tiết sinh hoạt lớp, những tác động đạo đức của văn<br /> học, nghệ thuật sẽ là những biện pháp hiệu nghiệm tác động vào tình cảm. Các<br /> hình tƣợng nghệ thuật của câu chuyện, lối suy nghĩ, cƣ xử hành động của các<br /> nhân vật trong truyện sẽ góp phần rất nhiều vào sự hình thành thái độ, tình cảm<br /> đạo đức của học sinh, do đó dễ chuyển tri thức đạo đức thành niềm tin đạo đức<br /> trong học sinh. Đó là tất cả những gì tôi muốn thể hiện qua chuyên đề “Giáo dục<br /> đạo đức cho học sinh thông qua các câu chuyện kể trong giờ sinh hoạt lớp” này.<br /> II. THỰC TRẠNG TRƢỚC KHI CHỌN ĐỀ TÀI<br /> 1. Thực trạng chung mang tính tích cực có liên quan đến đề tài<br /> Thực tế cho thấy rằng, đã là giáo viên nói chung và giáo viên tham gia làm<br /> công tác chủ nhiệm nói riêng ai cũng muốn làm thế nào đó để học sinh của mình<br /> 3<br /> <br /> đạt kết quả mĩ mãn cả về mặt trí dục lẫn đức dục. Vì vậy cho nên khi một giáo<br /> viên đƣợc phân công trực tiếp làm công tác chủ nhiệm thì tất nhiên giáo viên đó<br /> sẽ đầu tƣ hết sức lực vào công tác giáo dục học sinh của mình với mong muốn<br /> ngày sau các em thành những ngƣời có đủ đức và trí để sắp xếp hành trang bƣớc<br /> vào đời. Chính những mong ƣớc chung của giáo viên chủ nhiệm mà đã thôi thúc<br /> ngƣời giáo viên không ngừng tìm tòi các biện pháp và tận dụng mọi thời gian,<br /> đặc biệt là giờ sinh hoạt lớp để giáo dục đạo đức cho các em học sinh thân yêu<br /> của mình.<br /> 2. Thực trạng chung mang tính tiêu cực có ảnh hƣởng đến đề tài<br /> * Vấn đề đầu tiên ta thƣờng thấy là hầu hết các giáo viên bao gồm giáo viên<br /> bộ môn nói chung và cả giáoviên chủ nhiệm khi lên lớp đều ít chú trọng đến vấn<br /> đề giáo dục đạo đức cho học sinh, một phần có thể do đặc thù của từng bộ môn,<br /> do thời gian có hạn, một phần có thể do giáo viên bộ môn nghĩ rằng đây nhiệm<br /> vụ của giáo viên chủ nhiệm. Nếu có chăng chỉ là những tiếng la rầy những học<br /> sinh có tác phong, có thái độ học tập không đúng mà nhƣ thế thì chƣa phải là<br /> giáo dục đạo đức thật sự cho học sinh.<br /> *Ngoài ra ngay cả giáo viên chủ nhiệm trong giờ sinh hoạt lớp cũng chƣa<br /> thật sự đặt nặng vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh. Qua tìm hiểu một số giờ<br /> sinh hoạt lớp ở các lớp khác tôi nhận thấy rằng một số lớp có những khoảng thời<br /> gian chết mà cả thầy và trò đều không biết làm gì, một số lớp khác thì giáo viên<br /> chủ nhiệm dành quá nhiều thời gian cho việc khiển trách, phê bình học sinh.<br /> Vậy tại sao ta không tận dụng thời gian này để đƣa vào những câu chuyện vừa<br /> vui, hấp dẫn lại có giá trị giáo dục cao?<br /> 3. Số liệu thống kê<br /> * Có quan điểm cho rằng chỉ cần giáo viên chủ nhiệm giáo dục học sinh nhƣ<br /> thế nào mà cả lớp đều chấp hành tốt nội qui nhà trƣờng thì giáo viên chủ nhiệm<br /> đã hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục học sinh của mình. Nhƣng tôi lại cho rằng<br /> đó chỉ là điều kiện cần thôi chứ chƣa đủ để đánh giá một giáo viên đã hoàn<br /> thành tốt nhiệm vụ giáo dục đạo đức cho học sinh hay chƣa bởi vì giáo dục đạo<br /> đức là giúp hoàn thiện một nhân cách, có thể các em chỉ nhận thấy rằng các em<br /> bị buộc phải tuân theo nội qui nhà trƣờng mà các em chƣa hình thành đƣợc tính<br /> tự giác trong hành vi đạo đức của mình. Cái đạo đức sâu kín của ngƣời học thấm<br /> đƣợm sự vâng lời hơn là sự tự lập.<br /> * Ngoài ra chúng ta cũng thƣờng nghe nói rằng giờ sinh hoạt lớp là “giờ phán<br /> xét” trong đó giáo viên chủ nhiệm nhƣ là một vị quan tòa còn học sinh vi phạm<br /> nội qui đƣợc xem nhƣ là những tội đồ và những tội đồ này phải hứng chịu mọi<br /> sự kết tội mà không đƣợc quyền phản kháng. Và giáo viên chủ nhiệm, những “vị<br /> quan tòa” nghĩ rằng mình đã hoàn thành nhiệm vụ giáo dục đạo đức cho học<br /> sinh.<br /> * Thật ra những điều này chƣa thật sự giúp đỡ nhiều cho học sinh trong việc<br /> hoàn thiện nhân cách. Cách giáo dục trên không mang lại kết quả nhiều, có khi<br /> còn phản tác dụng. Và qua đó ta cũng thấy rằng giáo dục đạo đức cho học sinh<br /> 4<br /> <br /> không phải là điều đơn giản bởi vì “sai lầm của nhà giáo dục sẽ làm hỏng cả một<br /> thế hệ”. Vậy thì giáo viên chủ nhiệm nên giáo dục đạo đức cho học sinh nhƣ thế<br /> nào đặc biệt là trong giờ sinh hoạt lớp?<br /> III. NỘI DUNG ĐỀ TÀI<br /> 1/ Cơ sở lý luận<br /> Để giáo dục đạo đức cho học sinh một cách có hiệu quả điều quan trọng<br /> không thể bỏ qua là ta phải nắm đƣợc đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi để có thể<br /> đƣa ra những phƣơng pháp giáo dục thích hợp. Một số nhà khoa học có những<br /> quan điểm nhƣ sau:<br /> - Con ngƣời không phải là một bình nƣớc cần đƣợc đổ đầy mà là một<br /> ngọn đèn cần đƣợc thắp sáng” – K. Gibran<br /> - “Phần đông cho rằng nhân cách không thể thay đổi đƣợc….. Nghĩ thế là<br /> sai. Ta luôn luôn thay đổi. Ngày hôm nay ta không giống hôm qua vì trong thời<br /> gian đó có rất nhiều tế bào trong thân thể ta đã chết và đƣợc thay thế bằng những<br /> tế bào mới. Sức khỏe, tƣ tƣởng, ý muốn, cảm xúc của ta đều thay đổi mà nhân<br /> cách của ta tùy thuộc những cái đó, thì làm sao không thay đổi đƣợc? ” –<br /> Gordon Byron<br /> - “Cách tốt nhất để sửa lỗi cho mình là hãy nhìn vào lỗi của ngƣời khác và<br /> nếu mình không muốn ngƣời ta làm đối với mình thì mình đừng bao giờ hành<br /> động nhƣ vậy vì chắc chắn sẽ có ngƣời không muốn mình làm điều đó”<br /> 2/ Nội dung, biện pháp thực hiện các giải pháp của đề tài<br /> 2.1. Tìm hiểu đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi trung học phổ thông<br /> a/ Sự phát triển của tự ý thức<br /> Sự phát triển tự ý thức là một đặc điểm nổi bật trong sự phát triển nhân<br /> cách của thanh niên mới lớn, nó có ý nghĩa to lớn trong sự phát triển tâm lý của<br /> tuổi thanh niên. Quá trình này rất phong phú và phức tạp nhƣng có thể kể một số<br /> đặc điểm cơ bản:<br /> o Sự hình thành tự ý thức ở lứa tuổi thanh niên là một quá trình lâu<br /> dài, trải qua những mức độ khác nhau, ở tuổi thanh niên quá trình phát triển tự ý<br /> thức diễn ra mạnh mẽ, sôi nổi và có tính đặc thù riêng.<br /> o Đặc điểm quan trọng trong sự tự ý thức của thanh niên là sự tự ý<br /> thức của họ xuất phát từ yêu cầu của cuộc sống và hoạt động. Các em hay ghi<br /> nhật ký, so sánh mình với nhân vật mà họ coi là thần tƣợng, là tấm gƣơng.<br /> o Các em không chỉ nhận thức về cái tôi của mình trong hiện tại<br /> Nhƣ thiếu niên mà còn nhận thức về vị trí của mình trong xã hội, trong tƣơng lai<br /> (Tôi cần phải trở thành ngƣời nhƣ thế nào, cần làm gì để tốt hơn…)<br /> o Thanh niên còn có khả năng đánh giá sâu sắc về những phẩm<br /> chất, mặt mạnh, mặt yếu của những ngƣời cùng sống và của chính mình. Tuy<br /> nhiên thanh niên thƣờng có xu hƣớng cƣờng điệu trong khi tự đánh giá. Hoặc là<br /> các em đánh giá thấp cái tích cực, tập trung phê phán cái tiêu cực; hoặc là đánh<br /> giá quá cao nhân cách mình - tỏ ra tự cao, coi thƣờng ngƣời khác.<br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản