Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của tổ chức công đoàn trường THPT

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

11
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu sáng kiến "" nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhà giáo và người lao động, chúng ta cần xác định rõ công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật là một nhiệm vụ hết sức quan trọng; là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của tổ chức công đoàn trường THPT

 1. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT LĨNH VỰC: QUẢN LÍ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG THPT ĐẶNG THÚC HỨA 1
 2. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT LĨNH VỰC: QUẢN LÍ Nhóm tác giả: Trần Đình Văn – Phan Văn Lập Năm thực hiện 2021 - 2022 SĐT liên hệ: 0917660990 - 0987832330 MỤC LỤC Nội dung Trang Phần I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lí do chọn đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu của sáng kiến 1 2
 3. Phần II: NỘI DUNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 2 1. Cơ sở lý luận 2 2. Cơ sở thực tiễn 3 2.1. Vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật 3 2.2. Mục đích của công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 4 II. THỰC TRẠNG, THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN 5 1. Thực trạng 5 2. Thuận lợi 5 3. Khó khăn 5 III. CÁC HÌNH THỨC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 6 1. Tiêu chí lựa chọn hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật 6 1.1. Tính phù hợp giữa hình thức tuyên truyền với đối tượng được phổ biến, 6 giáo dục pháp luật 1.2. Tính khả thi của hình thức tuyên truyền với điều kiện của đơn vị thực hiện 6 1.3. Tính hiệu quả của hình thức tuyên truyền 6 2. Các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 7 IV. CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, 9 PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN 1. Về kiến thức pháp luật 10 2. Về kỹ năng 10 3. Các yêu cầu khác 10 V. PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP 11 1. Phương hướng nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 11 trong tổ chức công đoàn. 2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng trong công tác tuyên truyền, phổ biến, 12 giáo dục pháp luật trong tổ chức công đoàn. 3. Kết quả sau khi áp dụng sáng kiến 14 Phần III: KẾT LUẬN 1. Kết luận 15 2. Kiến nghị và đề xuất 15 Phần I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài: Trong những năm qua, công đoàn trường THPT Đặng Thúc Hứa luôn bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, của công đoàn cấp trên; sự phối hợp với các tổ chức trong triển khai và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 3
 4. (PBGDPL) tới các đoàn viên công đoàn, CBNGNLĐ. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật luôn được xã hội quan tâm ở cả nội dung và hình thức phổ biến, truyền tải pháp luật, thông tin pháp lý để đối tượng được tác động hình thành được thói quen, tình cảm đối với pháp luật và có hành vi xử sự phù hợp, có ý thức chấp hành, tuân thủ pháp luật. Qua đó, đã từng bước nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhà giáo và người lao động trong cơ quan, đơn vị. Kết quả công tác tuyên truyền PBGDPL đã góp phần đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển giáo dục của nhà trường; xây dựng một xã hội trong đó mọi người đều có ý thức tôn trọng pháp luật, tự nguyện tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, có tinh thần bảo vệ pháp luật, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật .vv.. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền PBGDPL trong năm học 2020- 2021 vẫn còn những hạn chế nhất định, như: hiệu quả của công tác tuyên truyền PBGDPL chưa cao; sự hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận cán bộ, nhà giáo và người lao động còn hạn chế nên tình hình vi phạm pháp luật vẫn còn xẩy ra, như: vi phạm về thực hiện chính sách Dân số-KHHGĐ, hút thuốc lá nơi công cộng … một số nhà giáo và người lao động còn chưa nẵm vững các các quy định pháp luật, làm xói mòn các giá trị đạo đức xã hội tốt đẹp; độ tuổi vi phạm pháp luật có dấu hiệu ngày càng trẻ hóa… Xuất phát từ tình hình thực tế của đơn vị và sự ảnh hưởng của đại dịch Covid- 19 đang diễn biến hết sức phức tạp trên toàn cầu cũng như trong cả nước công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là hết sức cần thiết và cấp bách trong giai đoạn hiện nay đối với cán bộ nhà giáo, người lao động và trong toàn thể học sinh nhà trường. 2. Mục đích nghiên cứu của sáng kiến: Để nâng cao kỷ cương và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhà giáo và người lao động trong thời gian tới, đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác tuyên truyền PBGDPL, Kết luận số 04-KL/TW ngày 19.4.2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19.4.2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI; Luật phổ biến giáo dục pháp luật số 14/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội khóa XIII và mới đây là Nghị quyết 02/NQ-TW, ngày 12 tháng 6 năm 2021 của Bộ chính trị “Về về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình 4
 5. hình mới”; Chương trình số 02/CTr-LĐLĐ, ngày 18/10/2021 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Hướng dẫn số 18/HD-LĐLĐ, ngày 30/10/2019 của LĐLĐ tỉnh; Hướng dẫn số 234/HD-CĐN, ngày 29/11/2019 về công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn công nhân, viên chức, lao động trên mạng xã hội facebook; Hướng dẫn số 02/HD-LĐLĐ, ngày 15/01/2020 của Liên đoàn Lao động tỉnh về triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ năm 2020; KH số 10/KH- LĐLĐ tỉnh ngày 27/01/2021 triển khai thực hiện Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 trong Công nhân, viên chức, lao động ..., đồng thời để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhà giáo và người lao động, chúng ta cần xác định rõ công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật là một nhiệm vụ hết sức quan trọng; là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Phần II: NỘI DUNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1. Cơ sở lý luận Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc đều đã thể hiện nhất quán chủ trương và nhấn mạnh vai trò của phổ biến giáo dục pháp luật trong quá trình xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trung ương đã ban hành rất nhiều văn bản để triển khai thực hiện công tác PBGDPL, như: Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Phổ biến các văn bản pháp luật phục vụ cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; Chương trình số 33/CTr-LĐLĐ, ngày 04/6/2019 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về tuyên truyền, vận động, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động cho đoàn viên và người lao động giai đoạn (2018-2023); Hướng dẫn số 31/HD-LĐLĐ, ngày 03/3/2020 của Liên đoàn Lao động tỉnh về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong công nhân, viên chức, lao động năm 2020. 5
 6. Năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch số 159/KH- BGDĐT, ngày 01/3/2021 về “Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của ngành giáo dục”, trong đó nội dung cần bám sát vào nhiệm vụ trọng tâm của ngành; tập trung tuyên truyền, phổ biến các luật và quy định pháp luật mới ban hành liên quan đến quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo; pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm nói chung, dịch bệnh Covid-19 nói riêng. 2. Cở sở thực tiễn 2.1. Vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, quản lý xã hội. Vai trò này bắt nguồn từ vai trò và giá trị xã hội của pháp luật. Một trong những vai trò cơ bản của pháp luật trong đời sống nhà nước, đời sống xã hội là: pháp luật là cơ sở để thiết lập, củng cố và tăng cường quyền lực nhà nước. Một nguyên lý đã được khẳng định là nhà nước không thể tồn tại thiếu pháp luật và pháp luật không thể phát huy hiệu lực của mình nếu không có sức mạnh của bộ máy nhà nước. Thông qua quyền lực nhà nước, pháp luật mới có thể phát huy tác dụng trong đời sống xã hội, phát huy vai trò quản lý Nhà nước, quản lý xã hội. Hệ thống pháp luật là “con đường”, là cái “khung pháp lý” do Nhà nước vạch ra để mọi tổ chức, mọi cán bộ, công chức, viên chức lao động dựa vào đó mà tổ chức, hoạt động và phát triển. Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần đem lại cho mọi người có trí thức pháp luật, xây dựng tình cảm pháp luật đúng đắn và có hành vi hợp pháp, biết sử dụng pháp luật làm phương tiện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình quản lý Nhà nước, quản lý xã hội. Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật phải được tiến hành thường xuyên với nhiều hình thức thiết thực, linh hoạt phù hợp với từng đối tượng. Đặc biệt, trong điều kiện nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, tổ chức công đoàn cần chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục về pháp luật lao động để mọi công nhân, viên chức, lao động hiểu được quyền, nghĩa vụ của mình trong quan hệ lao động đã được pháp luật quy định, từ đó mọi người tự giác thực hiện tốt nghĩa vụ của mình và tự bảo vệ mình trước pháp luật. Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần nâng cao ý thức pháp luật, văn hoá pháp lý của mọi thành viên trong xã hội trong đó có học sinh, sinh viên và nhân dân. Trong giai đoạn hiện nay, vấn đề củng cố, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa ở nước ta đang là một vấn đề cấp thiết. Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, quản lý xã hội, thực hiện Nhà nước quản lý bằng pháp luật, mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động, Đại hội 6
 7. Đảng lần thứ VII đã khẳng định: “điều kiện quan trọng để phát huy dân chủ là xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, nâng cao dân trí, trình độ hiểu biết pháp luật và ý thức pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức lao động và nhân dân”. Để củng cố và tăng cường pháp chế đòi hỏi phải áp dụng nhiều biện pháp đồng bộ trong đó có việc nâng cao trình độ văn hoá pháp lý, xây dựng ý thức pháp luật ở mỗi người. Chỉ khi nào trong xã hội mọi công dân đều có ý thức pháp luật, luôn tuân thủ pháp luật và có hành vi phù hợp với yêu cầu, đòi hỏi của hệ thống pháp luật, mới có thể thực hiện quản lý Nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật và điều này chỉ có thể hình thành và thực hiện được trên cơ sở tiến hành giáo dục pháp luật. 2.2. Mục đích của công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật Thông qua phổ biến, giáo dục pháp luật, người phổ biến, giáo dục được trang bị những tri thức cơ bản về pháp luật như giá trị của pháp luật, vai trò điều chỉnh của pháp luật, các chuẩn mực pháp luật trong từng lĩnh vực đời sống. Nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ quản lí, cán bộ công đoàn làm công tác tuyên truyền, PBGDPL; khuyến khích trách nhiệm tự học, tự tìm hiểu, nâng cao kiến thức pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong cán bộ, nhà giáo và người lao động (CBNGNLĐ). Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến CBNGNLĐ và các ĐVCĐ. Hình thành tri thức pháp luật là nền móng cơ bản để xây dựng tình cảm pháp luật. Trên cơ sở kiến thức pháp luật được trang bị đã hình thành mở rộng và làm sâu sắc tri thức pháp luật, giúp người học am hiểu hơn về pháp luật và biết cách đánh giá một cách đúng đắn các hành vi pháp lý. Tri thức pháp luật góp phần định hướng cho lòng tin đúng đắn vào các giá trị của pháp luật, tạo cơ sở hình thành hành vi hợp pháp ở mỗi cá nhân. Tri thức pháp luật giúp con người điều khiển, kiềm chế hành vi của mình trên cơ sở các chuẩn mực pháp lý, tri thức pháp luật đã nhận thức được các hành vi phù hợp với pháp luật chỉ được hình thành trên cơ sở nhận thức đúng, có niềm tin và có tình cảm đúng đắn đối với pháp luật. II. THỰC TRẠNG, THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN 1. Thực trạng - Công tác tuyên truyền PBGDPL của hệ thống Công đoàn nói chung và của Công đoàn cơ sở và nói riêng vẫn chưa ngang tầm với việc quản lý xã hội bằng pháp luật, chưa được tiến hành thường xuyên, liên tục, đồng bộ và rộng khắp, còn thiếu cơ 7
 8. chế, kế hoạch phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của toàn xã hội đối với công tác này. - Sự phối hợp giữa các ban ngành với các cấp công đoàn còn thiếu chặt chẽ trong công tác PBGDPL và coi đây là một nhiệm vụ độc lập của cơ quan Tư pháp. 2. Thuận lợi - Hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật không ngừng được đổi mới, với nhiều hình thức phong phú và đa dạng, nội dung tuyên truyền cơ bản đã bám sát vào thực tiễn cuộc sống, phục vụ kịp thời việc triển khai các nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, phù hợp với yêu cầu của mỗi cơ quan, ban ngành, địa phương, tính hình thức trong công tác tuyên truyền đã được đẩy lùi. - Trình độ, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhà giáo và người lao động và nhân dân được nâng lên một bước, các hành vi vi phạm pháp luật ngày càng giảm dần, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. 3. Khó khăn Bên cạnh những thuận lợi công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại các cơ sở Giáo dục vẫn gặp phải những hạn chế, khó khăn như: - Nhận thức về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật của một số cán bộ nhà giáo, người lao động và học sinh trong đơn vị còn chưa cao; Công tác tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật chưa được tiến hành thường xuyên, chưa có tính hệ thống; Việc tổng kết, nhân rộng các mô hình điểm về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các cơ sở giáo dục chưa triển khai rộng rãi… - Chất lượng các cuộc tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mang lại hiệu quả chưa cao, chưa theo kịp yêu cầu đòi hỏi trong tình hình mới. - Việc triển khai tuyên truyền các văn bản pháp luật của một số CĐCS thực hiện chưa nghiêm túc. Một số văn bản pháp luật chưa thực sự triển khai đến tận cán bộ, nhà giáo và người lao động ở đơn vị. III. CÁC HÌNH THỨC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 1. Tiêu chí lựa chọn hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật 1.1. Tính phù hợp giữa hình thức tuyên truyền với đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật 8
 9. - Yêu cầu phổ biến của nội dung quy định pháp luật cần phổ biến đến đối tượng nhóm người lao động; - Trình độ văn hóa và nhận thức của đối tượng được phổ biến; - Điều kiện kinh tế, địa lý và hoàn cảnh thực tế của đối tượng, đơn vị; - Điều kiện năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật hiện có. 1.2. Tính khả thi của hình thức tuyên truyền với điều kiện của đơn vị thực hiện Phổ biến, giáo dục pháp luật là hoạt động mang tính thường xuyên, lâu dài, do đó khi tiến hành tuyên truyền phổ biến pháp luật cần phải tính đến tính khả thi trong điều kiện thực tế tại cơ quan, đơn vị thực hiện. Cụ thể là cần quan tâm đến những yếu tố sau: - Hình thức tuyên truyền được lựa chọn có sử dụng được các phương tiện tuyên truyền (sách, báo, đài truyền thanh, tập huấn, bồi dưỡng…). - Hình thức tuyên truyền lựa chọn sẽ được thực hiện ở đâu? Bao nhiêu lần? - Điều kiện địa lý kinh tế, trang thiết bị tại cơ quan, đơn vị để có thể sử dụng phục vụ cho hình thức tuyên truyền đã lựa chọn có thuận tiện không? 1.3. Tính hiệu quả của hình thức tuyên truyền - Số lượng người được tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật? Sự tham gia của đối tượng cần tập trung tuyên truyền? - Tác động của những nội dung pháp luật tuyên truyền đối với việc thực hiện pháp luật, thực hiện các chính sách của nhà nước tại cơ quan, đơn vị tuyên truyền. - Mức độ tăng, giảm của việc khiếu nại, tố cáo của công dân? Mức độ, chất lượng của công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân? - Mức độ quan tâm của cán bộ nhà giáo, người lao động và học sinh tại đơn vị tuyên truyền đối với vấn đề pháp luật. 2. Các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật - Phổ biến pháp luật thông qua tuyên truyền miệng (phổ biến giáo dục pháp luật trực tiếp), Hội nghị Báo cáo viên, Hội nghị cán bộ chủ chốt, hội nghị giao ban, sinh hoạt tổ chuyên môn, sinh hoạt tập thể…; 9
 10. Tuyên truyền miệng về pháp luật là một hình thức tuyên truyền mà người nói trực tiếp nói với người nghe về lĩnh vực pháp luật trong đó chủ yếu là các văn bản pháp luật đó nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật, niềm tin vào pháp luật và ý thức pháp luật cho người nghe và kích thích người nghe hành động theo các chuẩn mực pháp luật. Tuyên truyền miệng về pháp luật có nhiều ưu thế thể hiện ở tính linh hoạt, có thể tiến hành ở bất cứ nơi nào, trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào và số lượng người nghe; người nói có điều kiện thuận lợi để giải thích, phân tích, làm sang tỏ nội dung cần tuyên truyền, hai bên có thể hỏi đáp trực tiếp để đáp ứng yêu cầu của nhau. Để thực hiện tốt nội dung tuyên truyền miệng, cán bộ công đoàn phải chuẩn bị tài liệu, làm đề cương, viết bài cẩn thận. Trong khi tuyên truyền miệng, cần sử dụng các hình ảnh minh họa có giá trị để lôi cuốn người nghe, có thể vận dụng văn học nghệ thuật cho bài nói đỡ khô cứng. Cán bộ tuyên truyền cần rèn luyện cho mình cách biểu cảm trong giọng nói, nét mặt, ánh mắt, cử chỉ; đồng thời, cần rèn luyện khả năng nắm bắt tâm lý người nghe, cách đặt câu hỏi cho người nghe vừa để đánh giá mức độ tiếp thu, vừa để người nghe tập trung. Tuy nhiên, việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua tuyên truyền miệng có một số hạn chế như không thể áp dụng đối với các đối tượng không cùng ngôn ngữ, lời nói chỉ tác động vào thính giác, đòi hỏi người nghe sự theo dõi, tập trung…, đặc biệt với các tiện ích của phương tiện, thông tin, đại chúng và công nghệ thông tin đang tác động đáng kể đến vai trò của tuyên truyền miệng. Vì vậy, để tạo cơ sở mang tính định hướng trong tổ chức thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật, việc thể chế hoá bằng quy phạm pháp luật đối với hình thức tuyên truyền miệng là rất cần thiết. - Phổ biến pháp luật thông qua biên soạn, phát hành tài liệu pháp luật, tờ rơi, tờ gấp; Pa nô, áp phích...; Đây là hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật được áp dụng rộng rãi, gần gũi với người dân và đóng một vai trò lớn trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, là cẩm nang, phương tiện hoạt động của những người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật gồm nhiều loại như đề cương tuyên truyền, văn bản pháp luật, sách hướng dẫn, giải thích pháp luật, sách pháp luật bỏ túi, sách hỏi đáp pháp luật, tờ rơi, tờ gấp, bản tin, tranh áp phích, lịch… Trong tuyên truyền miệng, trong các hoạt động hoà giải, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, công 10
 11. tác giảng dạy và học tập pháp luật trong nhà trường… đều sử dụng tài liệu pháp luật để thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Hiệu quả của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chịu sự tác động nhất định của chất lượng các tài liệu pháp luật, vì vậy, việc biên soạn, phát hành các tài liệu này cũng được chú trọng cả hình thức và nội dung. - Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật: Thi tìm hiểu pháp luật là một trong các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, là cầu nối chuyển tải những nội dung pháp luật vào cuộc sống, là hình thức sinh hoạt văn hoá pháp lý có sức hấp dẫn và hiệu quả. Đây là một trong những hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật hấp dẫn, có hiệu quả cao và được sử dụng nhiều. Những nội dung pháp luật được chuyển tải đến các đối tượng thông qua cuộc thi một cách đơn giản, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ hơn, sinh động hơn, tránh được sự cứng nhắc, khô khan; làm cho đối tượng tiếp nhận các vấn đề tuyên truyền một cách thoải mái và hoàn toàn chủ động. Bên cạnh đó, kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền pháp luật của người tổ chức cũng được trau dồi, gọt dũa. Thông qua thi tìm hiểu, các vấn đề tuyên truyền được truyền tải đến viên chức, người lao động một cách trực tiếp và gián tiếp (trực tiếp chính là những đối tượng tham gia dự thi phải tìm hiểu để làm bài, trả lời câu hỏi trên sân khấu; gián tiếp là tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của cuộc thi, thể lệ, câu hỏi thi trên các phương tiện thông tin đại chúng, v.v. qua đó các vấn đề cần tuyên truyền mới đến được cán bộ, viên chức, người lao động, nhân dân và học sinh). Kết quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hình thức thi tìm hiểu pháp luật tác động trực tiếp đến ý thức pháp luật của người dự thi, cũng qua đó là nơi để giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, kiến thức pháp luật và kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật của cả người tổ chức cuộc thi và người theo dõi, tìm hiểu cuộc thi. - Phổ biến pháp luật thông qua việc xây dựng và khai thác tủ sách pháp luật ở cơ sở; tủ sách, ngăn sách pháp luật tại cơ quan, trường học... Tủ sách pháp luật là công cụ hữu hiệu để đưa pháp luật vào hoạt động của cơ quan nhà nước nói chung, đặc biệt là quá trình điều hành của bộ máy chính quyền cơ sở và vào đời sống của các cộng đồng dân cư, góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thông qua việc tìm hiểu, nghiên cứu, đọc các sách, tài liệu pháp luật của tủ sách, người đọc tập hợp nghiên cứu, tìm hiểu và vận dụng các quy định của pháp luật vào thực tiễn một cách đầy đủ, có hệ thống, chính xác và thống nhất. 11
 12. Tuy nhiên, việc tìm hiểu pháp luật qua khai thác, sử dụng tủ sách pháp luật cũng có những hạn chế nhất định, chịu sự tác động của nhiều yếu tố về cơ chế quản lý, thái độ phục vụ, sự đầu tư nâng cao hiệu quả khai thác tủ sách pháp luật, mức độ đáp ứng yêu cầu của đối tượng… - Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động hòa giải ở cơ sở; Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động hoà giải ở cơ sở là việc các tổ viên hoà giải bằng hoạt động hoà giải của mình cung cấp các kiến thức pháp luật, bồi dưỡng tình cảm pháp luật cho các bên tranh chấp và những người khác trong cộng đồng dân cư nhằm mục đích hình thành ở họ sự hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng pháp luật và thói quen hành động theo pháp luật. Để phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động hoà giải có hiệu quả, đòi hỏi phải có phương pháp thực hiện hợp lý và có những giải pháp phù hợp, kịp thời để việc hoà giải đạt được mục đích đồng thời qua việc hoà giải, các bên hiểu được quyền, nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật. - Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các loại hình văn hóa, văn nghệ (đặc biệt là các loại hình sinh hoạt văn hóa truyền thống) và hình thức sân khấu; Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các loại hình văn hoá, văn nghệ là đưa tinh thần một quy phạm pháp luật, một văn bản pháp luật vào đời sống xã hội bằng “ngôn ngữ” của một loại hình văn hoá, văn nghệ nào đó như kịch, lễ hội, áp phích…. Đối với hoạt động này, đòi hỏi một số kỹ năng bảo đảm cho việc phổ biến, giáo dục pháp lụât có hiệu quả như biết thâm nhập vào đời sống xã hội, nắm được tình hình thực hiện pháp luật trong cuộc sống, phát hiện được vai trò định hướng phát triển xã hội của pháp luật, những tính chất ưu việt của pháp luật xã hội chủ nghĩa, chuyển được tư duy pháp luật thành tư duy nghệ thuật… IV. CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN 1. Về kiến thức pháp luật - Có kiến thức hiểu biết pháp luật nói chung, kiến thức xã hội rộng; hiểu biết về đối tượng tuyên truyền; khi tuyên truyền, phổ biến pháp luật cần dự kiến trước được các tình huống, các câu hỏi người nghe đưa ra để chuẩn bị phương án trả lời thích hợp giúp cho công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đạt được hiệu quả, chất lượng tốt, đáp ứng được nhu cầu của người được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; 12
 13. - Nắm vững những vấn đề liên quan đến lĩnh vực mà các văn bản pháp luật điều chỉnh; - Hiểu được ý nghĩa, bản chất pháp lý của vấn đề mà các văn bản điều chỉnh, sự cần thiết phải ban hành văn bản; - Hiểu rõ đối tượng, phạm vi, nội dung điều chỉnh của văn bản; 2. Về kỹ năng - Kỹ năng tìm hiểu: Nắm vững đối tượng bằng cách trao đổi trực tiếp hoặc dùng phiếu thăm dò; - Kỹ năng lắng nghe: Chú ý lắng nghe, không ngắt lời, tỏ thái độ quan tâm đến những vấn đề người được tuyên truyền trao đổi; tránh nói nhiều hoặc tỏ thái độ thờ ơ; khuyến khích người nghe phát biểu ý kiến; - Kỹ năng quan sát: Sử dụng các giác quan như mắt nhìn, tai nghe hoặc quan sát một cách kín đáo… - Kỹ năng truyền đạt: Sử dụng ngôn ngữ đơn giản, rõ ràng, phù hợp, kết hợp, nêu các ví dụ cụ thể, gần gũi… - Kỹ năng động viên: Dùng lời nói, ánh mắt để động viên; thông cảm với người được truyền thông; động viên, thu hút những người rụt rè tham gia… 3. Các yêu cầu khác - Có sự nhiệt tình, tâm huyết, tận tụy; - Có khả năng nói và viết; - Có khả năng hòa đồng và giao tiếp; - Có kiến thức nhất định về tâm lý học tuyên truyền; - Có hiểu biết về văn hóa, phong tục tập quán, điều kiện xã hội của mỗi địa phương, đơn vị. V. PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP 1. Phương hướng nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong tổ chức công đoàn. - Coi trọng và xây dựng nhận thức đúng về vị trí, vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật: Quán triệt quan điểm, công tác giáo 13
 14. dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao trình độ văn hóa pháp lý cho công dân trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Kiện toàn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật: Tạo cơ chế phối hợp giữa cán bộ Tư pháp với các cấp Công đoàn và các ban, ngành, đoàn thể trong tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức lao động. - Xây dựng kế hoạch phối hợp cho công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật: Xây dựng kế hoạch phối hợp giữa chuyên môn và các đoàn thể (như Đoàn Thanh niên, Ban nữ công, các tổ chuyên môn... trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức; lồng ghép các hoạt động nhằm phổ biến kiến thức pháp luật cho CBNGNLĐ và học sinh. - Đổi mới phương thức công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo tính tích cực, chủ động trong việc tìm hiểu, nhận thức bằng nhiều hình thức khác nhau như hình thức sân khấu hóa, áp dụng các phương thức hiện đại trong việc tuyền tải thông tin, tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, phổ biến các văn bản Luật mới ban hành....Qua đó, hình thành ý thức tự giác, thói quen học tập nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật, sống học tập và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật trong cán bộ, viên chức người lao động. Lựa chọn nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng sao cho có hiệu quả. Như vậy, để việc tổ chức thực hiện đưa vào pháp luật vào đời sống một cách thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, trong Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật có cần thiết quy định quy trình tổ chức thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật không. Vì trong thực tiễn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, có rất nhiều hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật và mỗi hình thức, quy trình, phương pháp tiến hành có những bước, nội dung khác nhau. Cũng có ý kiến cho rằng, quy trình tổ chức thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật là một hoạt động mang tính nghiệp vụ, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật nên quy định mang tính khái quát về hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm tạo cơ sở triển khai hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật đồng đều, thống nhất, đối với nội dung, quy trình tổ chức thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua tuyên truyền miệng, tủ sách pháp luật, hoà giải ở cơ sở, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý… là hoạt động về nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật. 2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong tổ chức công đoàn. 2.1. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật cấp trên và cùng cấp; thường xuyên có kế hoạch, các văn bản để hướng dẫn, chỉ đạo các 14
 15. CĐCS phối hợp với thủ trưởng cơ quan, ban ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương các cấp thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhà giáo và người lao động và phụ huynh, học sinh... 2.2. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật và các thành viên của Hội đồng trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật ở từng cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách. Bảo đảm mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đều được phổ biến kịp thời, đầy đủ đến toàn thể cán bộ, đảng viên, CBNGNLĐ và phụ huynh, học sinh. Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của toàn thể cán bộvafddangr viên, CBNGNLĐ và phụ huynh, học sinh; góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch,vững mạnh; xây dựng nhà trường ngày càng phát triển. 2.3. Gắn việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp với việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cụ thể hoá kịp thời, đúng đắn và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng. Thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và có cơ chế hợp lý động viên, khuyến khích đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; gắn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và địa phương. 2.4. Xác định rõ trách nhiệm của Công đoàn các cấp trong việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật. Có chính sách hỗ trợ nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật; tạo mọi điều kiện cho cán bộ, viên chức, lao động được học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghề nghiệp. 2.5. Tiếp tục tăng cường sự phối hợp giữa công đoàn với chuyên môn trong công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, người lao động . Đề cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan truyền thông đại chúng, các cán bộ chuyên trách công đoàn và Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật. Xác định rõ nội dung, chương trình phối hợp, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong từng thời gian, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị; Thường xuyên kiểm tra, sơ kết, rút ra những kinh nghiệm tốt để phát huy, kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót. 2.6. Cán bộ công đoàn các cấp phải làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nội dung tuyên truyền phù hợp nội dung và tình hình mới. 15
 16. Trong cơ chế tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, thường các cơ quan nhà nước giữ vai trò chủ chốt, các tổ chức chính trị-xã hội, đoàn thể vừa chủ động phối hợp thực hiện. Đồng thời huy động sự tham gia của cộng đồng, từng cá nhân đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để một mặt đưa hoạt động này thành nề nếp, mặt khác tạo dư luận, xã hội lành mạnh để hình thành ý thức tôn trọng pháp luật trong từng cơ quan, tổ chức, đơn vị. 2.7. Thường xuyên cung cấp tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ, tài liệu pháp luật cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật. Tham gia xây dựng các cơ chế chính sách, pháp luật, nội quy, quy chế, quy định tuyên truyền pháp luật trong từng đơn vị. Tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật gồm nhiều loại như đề cương tuyên truyền, văn bản pháp luật, sách hướng dẫn, giải thích pháp luật, sách hỏi đáp pháp luật, tờ rơi, bản tin … Trong tuyên truyền miệng, trong các hoạt động hoà giải, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, công tác giảng dạy và học tập pháp luật trong nhà trường… đều sử dụng tài liệu pháp luật để thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. 2.8. Hỗ trợ cán bộ công đoàn và tổ chức công đoàn ở cơ sở từng bước nâng cao hiểu biết về Luật Công đoàn, luật lao động, kỹ năng trong hoạt động, quá trình thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, tham gia ý kiến xây dựng và giám sát việc thực hiện các văn bản chính sách có liên quan đến người lao động tại đơn vị. Tăng cường chất lượng nguồn nhân lực, vật lực cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu kiến thức pháp luật và nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ kiêm nhiệm và đội ngũ tuyên truyền viên, giáo viên dạy môn giáo dục công dân, pháp luật trong trường học; hỗ trợ ngân sách hàng năm cho hoạt động này để đáp ứng đầy đủ, kịp thời về kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật. 2.9. Kết hợp chặt chẽ giữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với việc tổ chức thi hành pháp luật; thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ chức và cá nhân; ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là những đối tượng vi phạm là cán bộ, viên chức, người lao động. 2.10. Gắn kết chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án với việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật có liên quan nhằm nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức lao động và nhân dân theo Hướng dẫn 995-HD/TLĐ ngày 30/6/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc công đoàn tham gia khởi kiện, tham gia tố tụng dân sự giải quyết các vụ án tranh chấp lao động; Chương trình số 33/CTr-LĐLĐ, ngày 16
 17. 04/6/2019 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về tuyên truyền, vận động, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động cho đoàn viên và người lao động giai đoạn (2018-2023). 3. Kết quả sau khi áp dụng sáng kiến 3.1. Sau khi vận dụng một số biện pháp này vào công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong cán bộ, nhà giáo và người lao động, trên 90% nhận thức về pháp luật trong cán bộ, nhà giáo và người lao động được nâng rõ rệt; số vụ việc vi phạm pháp luật giảm, qua đó góp phần cùng cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong từng năm, nhiệm kỳ và từng giai đoạn. 3.2. Sau khi áp dụng sáng kiến về “Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong cán bộ, nhà giáo và người lao động” tôi đã thu được một số hiệu quả, lợi ích như sau: a. Về cơ sở lí thuyết của sáng kiến: Xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết, rõ ràng, công khai, phù hợp với điều kiện của đơn vị đồng thời phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở. Phát huy tốt hơn vai trò của công đoàn trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; nội dung, hình thức tuyên truyền, PBGDPL cần phù hợp với từng đối tượng CBNGNLĐ theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. b. Về thực tiễn sau khi áp dụng sáng kiến: Trách nhiệm của công đoàn các cấp được đề cao hơn trong công tác tuyên truyền, PBGDPL; nội dung, hình thức tuyên truyền, PBGDPL cần phù hợp với từng đối tượng CBNGNLĐ theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Phần III: KẾT LUẬN 1. Kết luận: Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong cán bộ, nhà giáo và người lao động ở các đơn vị cơ sở là một vấn đề lớn, phức tạp và đa dạng; do đó trong khuôn khổ đề tài của mình, tôi chỉ tập trung làm rõ các biện pháp chỉ đạo, thực hiện công tác công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong cán bộ, nhà giáo và người lao động nhằm nâng cao nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ công đoàn làm công tác tuyên truyền, PBGDPL; khuyến khích trách nhiệm tự học, tự tìm hiểu, nâng cao kiến thức pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong cán bộ, nhà giáo và người lao động (CBNGNLĐ). Bởi vậy, trong những năm vừa qua, hoạt động phối hợp trong công tác 17
 18. tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong cán bộ, nhà giáo, người lao động với phụ huynh, học sinh của CĐCS các đơn vị đã đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đã đi vào nề nếp. Phát huy những kết quả đã đạt được, bản thân tôi sẽ cố gắng hơn, cùng với tập thể Ban chấp hành, tổ chức công đoàn sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong cán bộ, nhà giáo và người lao động, tổ chức các hoạt động lôi cuốn đoàn viên tham gia góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh. Thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật trong tổ chức công đoàn là việc làm thiết thực, có ý nghĩa nhằm triển khai thực hiện tuyên truyền có hiệu quả các quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, nâng cao ý thức chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật và đưa pháp luật đến từng cán bộ, đoàn viên và người lao động từ đó giúp họ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh và phát triển./. 2. Những kiến nghị đề xuất Để góp phần phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là hết sức cần thiết. Trong đó cần chú trọng tăng cường đổi mới các hình thức, biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật đảm bảo pháp luật được truyền tải đến cán bộ, nhân dân, đến CBNGNLĐ, đáp ứng được nhu cầu thông tin, học tập, tìm hiểu pháp luật và góp phần nâng cao ý thức pháp luật, xây dựng tri thức pháp lý. Theo đó xin có một số kiến nghị nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả sử dụng các hình thức, biện pháp trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật như sau: - Nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Trong cơ chế tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, các cơ quan nhà nước giữ vai trò chủ chốt, các tổ chức chính trị-xã hội, đoàn thể vừa chủ động phối hợp thực hiện. Đồng thời huy động sự tham gia của từng cộng đồng, từng cá nhân đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để một mặt đưa hoạt động này thành nề nếp, mặt khác tạo dư luận, xã hội lành mạnh để hình thành ý thức tôn trọng pháp luật trong từng cộng đồng, cơ quan, tổ chức, đơn vị. Các cấp chính quyền chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cho từng đối tượng cụ thể, tập trung hướng mạnh tuyên truyền pháp luật về cơ sở; nắm vững đặc điểm, tình hình cơ sở để luôn đổi mới cách thức, phương 18
 19. pháp phổ biến, giáo dục pháp luật cho phù hợp với đối tượng, địa bàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. - Kết hợp giữa phổ biến, giáo dục pháp luật và xây dựng, hoàn thiện pháp luật. Thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật sâu cho từng đối tượng với mục đích đối tượng tuyên truyền không chỉ dừng ở việc tìm hiểu pháp luật chung mà còn có ý thức phát hiện những quy định pháp luật không phù hợp với tình hình thực tế cuộc sống từ đó có những đề xuất, kiến nghị sửa đổi quy định pháp luật. - Việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và triển khai các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật nói riêng luôn gắn chặt với công tác vận động CBVC, NLĐ chấp hành pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật. Lồng ghép các hoạt động tuyên truyền với việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào đang thực hiện tại cơ sở. Bên cạnh đó, phổ biến, giáo dục pháp luật cần gắn với việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải đáp những vướng mắc về pháp luật và công tác hoà giải ở cơ sở. - Củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, công tác tư vấn pháp luật của các cấp công đoàn nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL. Tăng cường mở các lớp tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ công đoàn, CBNGNLĐ, đặc biệt tập trung vào các nội dung sau: Nội dung cơ bản của pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn vệ sinh lao động và những quy định pháp luật khác có liên quan trực tiếp đến CNVCLĐ; Đối với Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 (Bộ Luật Lao động 2019), tập trung vào những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi người lao động và tác động đến hoạt động công đoàn. Trên đây là một số nội dung trao đổi được rút ra từ kinh nghiệm của bản thân, trong quá trình thực hiện đề tài chắc vẫn còn những vấn đề tiếp tục được đặt ra, bởi vậy tôi mong được sự đóng góp ý kiến quý báu của Hội đồng thẩm định, của các ban ngành cấp trên. 19
 20. 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2