intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Sáng kiến kinh nghiệm: Ứng dụng công nghệ thông tin gây hứng thú cho trẻ học tốt môn làm quen Văn học

Chia sẻ: Mai Thanh Thuy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:22

0
186
lượt xem
78
download

Sáng kiến kinh nghiệm: Ứng dụng công nghệ thông tin gây hứng thú cho trẻ học tốt môn làm quen Văn học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sáng kiến kinh nghiệm: Ứng dụng công nghệ thông tin gây hứng thú cho trẻ học tốt môn làm quen Văn học là nhằm nâng cao chất lượng giờ dạy để trẻ hiểu nội dung câu truyện ,đánh giá chính xác tính cách các nhân vật qua việc chuẩn bị chu đáo về nội dung, hình ảnh câu truyện mà mình trình chiếu để lôi cuốn trẻ hứng thú vào trong tiết học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm: Ứng dụng công nghệ thông tin gây hứng thú cho trẻ học tốt môn làm quen Văn học

 1. ĐỀ TÀI  ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN GÂY HỨNG  THÚ CHO TRẺ HỌC T ỐT MÔN LÀM QUEN VĂN  HỌC  PHẦN I PHẦN MỞ ĐẦU I­LÝ DO CH ỌN ĐỀ  TÀI :   Bác Hồ  – v ị  cha già kính yêu củ a dân tộ c Việ t Nam  đã có lời dặ n dò với  ngành h ọc m ầm non : “ Làm m ẫu giáo tứ c là thay m ẹ  d ạy tr ẻ. Mu ốn làm đượ c thế  nào   trướ c h ết ph ải yêu trẻ  . Các cháu nhỏ  hay qu ấy ph ải b ền b ỉ  ch ịu khó   mới nuôi dạy đượ c các cháu . Dạy trẻ  nh ư  tr ồng cây non, trồng cây non   đượ c tốt thì sau này các cháu thành ngườ i t ốt . D ạy tr ẻ  t ốt thì sau này   các cháu thành ng ườ i t ốt ”. Bác cho rằng : Đứa trẻ  hiề n lành hay độ c ác không phả i do b ản ch ất vốn có   củ a tr ẻ  mà chính là do sự giáo dụ c của ng ườ i l ớn . “ Hi ền d ữ  đâu ph ải là tính sẵn Ph ần nhi ều do giáo dụ c mà nên” Ngày   nay  giá   tr ị   con  ng ườ i   ngày   càng   đượ c   nhận  th ức   đúng   đắ n  và  đánh giá mộ t cách toàn diện ,sâu sắ c  thì công tác chăm sóc giáo dụ c tr ẻ càng   mang m ột ý nghĩa nhân văn cụ  th ể, càng tr ở  thành mộ t đạ o lý củ a thế  gi ới   văn minh. 1
 2.     Th ấm nhu ần l ời d ạy c ủa Bác, công tác giáo dụ c đào tạ o thế  hệ  măng non  ­ nh ững ng ườ i ch ủ  t ươ ng lai c ủa đấ t nướ c đã, đang và sẽ  là chủ  trươ ng l ớn   củ a toàn Đả ng, toàn dân. Để  thực hi ện t ốt mục đích giáo dụ c này, cấ p họ c   mầm non đã có những b ướ c chuy ển l ớn nh ằm góp phầ n đặ t nề n móng đào   tạo con ng ườ i phát tri ển toàn diệ n ­ có đủ  sức khoẻ , đủ  trí tuệ  , tài năng là  những ch ủ  nhân tươ ng lai c ủa đấ t nướ c, lái con tàu Việt Nam ra đạ i dươ ng   sánh vai các cườ ng quốc năm châu thoả lòng Bác hằng mong  ướ c.      Và để  thực hiệ n đượ c mụ c tiêu đó đòi hỏ i ngườ i giáo viên mầ m non  phải có tấm lòng yêu nghề  mế n tr ẻ  m ột cách thực sự  b ằng t ất c ả  nh ững gì  mình có đượ c cùng  v ới l ươ ng tâm nghề  nghiệ p để  đầ u tư  trí tuệ  ,công sức  lên mỗi cu ốn  giáo trình , m ỗi trang giáo án . Trong tr ườ ng  h ọc cô giáo luôn đượ c ví như  là  ngườ i mẹ  th ứ  hai g ần gũi , th ươ ng yêu quý mến dạ y dỗ  trẻ  và là điể m  tựa   vững   ch ắc   cho   tr ẻ   ngày   từ   buổ i     h ọc   đầ u   tiên   trẻ   đế n   trườ ng,   lớp.   Và  tr ườ ng mầm non cũng là nơi đào tạo ,giáo dụ c trẻ  hình thành những cơ  sở  ban đầ u về  nhân cách.  Là mộ t giáo viên tr ực ti ế p trong năm họ c vừa qua tôi luôn tìm tòi áp  dụ ng mọi hình thức đổi mới và nâng cao phươ ng pháp quá trình chăm sóc  giáo d ục tr ẻ. Đặ c bi ệ t là trong môn họ c làm quen v ới văn họ c, b ởi vì môn  họ c này có vai trò r ất quan tr ọng , nó là mộ t phươ ng tiện h ỗ tr ợ cho tâm hồ n   tr ẻ th ơ r ất đắ c dụ ng ,không gì thay thế đượ c .   Trong tr ườ ng m ầm non ho ạt độ ng văn họ c có mộ t vai trò quan trọng   trong vi ệc hình thành nhân cách cho tr ẻ  và văn họ c phù hợp với đặ c điể m   tâm sinh lý của trẻ.Tr ẻ  thích những câu truyệ n c ổ  tích có ông Bụ t, bà Tiên   hiệ n nên giúp đỡ  những ng ườ i hiền lành nhưng nghèo khổ  . Qua câu chuyện  thần tho ại ,truy ền thuy ết tâm hồ n tr ẻ  luôn tưở ng tượ ng bay b ổng đầ y  ướ c   2
 3. mơ  ,tr ẻ  c ảm ph ục lòng dũng cả m của các vị  anh hùng trong tình tiế t chi ến   tr ận . Thông qua ho ạt độ ng văn họ c giúp trẻ  nh ận th ức đượ c thế  giới xung   quanh , nh ững truy ền th ống đạ o lý tố t đẹ p củ a dân tộ c từ  đó bồ i dưỡ ng cho   tr ẻ  tính trung th ực, hi ền lành , chăm chỉ, lòng nhân ái. Qua đó giáo dụ c cho  tr ẻ  yêu quê hươ ng đấ t nướ c, yêu thiên nhiên và con ngườ i . Ngoài ra ho ạt  độ ng văn họ c còn mang tính nghệ  thuật thông qua ngữ  điệ u giúp trẻ  cả m  nhận đượ c cái hay,cái đẹ p trong ti ếng mẹ  đẻ , những hành vi đẹ p trong cuộ c   số ng , tr ẻ biết đượ c những gì nên làm và những gì không nên làm, qua đó rèn  luyệ n nh ững phẩm ch ất  đạ o đức tố t đẹ p  ở  trẻ , dầ n dầ n hình thành  ở  trẻ  những khái niệ m ban đầ u về  đạ o đức như  ngoan­ h ư, t ốt – x ấu, th ật thà­   không th ật thà .... Ngoài ra văn họ c còn giúp phát tri ển trí nhớ  ,tư  duy cho  tr ẻ  5­6 tu ổi ,giúp tr ẻ  làm quen v ới cách cầ m  sách, mở  sách, đọ c sách đó là   những kỹ năng cầ n thi ế t cho tr ẻ chu ẩn b ị vào lớp một . Nắm đượ c ý nghĩa và tâm quan tr ọng  c ủa môn làm quen v ới văn họ c,   tôi  đã nh ận th ức đượ c r ằng mình cần ph ải tìm tòi đưa ra đượ c những nộ i dung  phươ ng pháp và hình th ức d ạy đổ i mới để  kích thích sự  hứng thú,say mê củ a   trẻ  vào tiế t học nh ằm nâng cao hiệ u qu ả  gi ờ  d ạy, góp phầ n phát rriể n tính  ch ủ độ ng ,tích cực của tr ẻ . T ừ  nh ững suy nghĩ trên   đây ,là mộ t giáo viên Mầ m non tôi đã mạ nh  dạn đưa đề  tài  “  Ứng dụng công nghệ  thông tin gây hứng thú cho trẻ  vào  vào h ọc b ộ môn làm quen văn học (Ti ết truy ện )”  vào th ử nghiệm . 1­ CƠ S Ở  LÝ LUẬ N  Môn  h ọc làm quen v ới văn họ c  có ý nghĩa và nhiệm vụ  hết sức quan  tr ọng trong vi ệc phát tri ển toàn diệ n các mặ t cho tr ẻ . 3
 4. Tr ướ c h ế t môn họ c này có ý nghĩa to l ớn , góp phầ n phát triển 5 mặt cho  tr ẻ ,cụ th ể là : ‘Giáo dụ c đạ o đức, giáo dụ c thẩ m mỹ, phát triể n trí tuệ  ,  phát tri ển th ể l ực, và rèn luyện lao độ ng’ .  Bên cạ nh đấ y, môn họ c này còn  có nhiệ m v ụ quan tr ọng là : - Cung c ấp cho tr ẻ  nh ững ki ến th ức, trí thức về  thế  giới xung quanh tr ẻ  . - Mở  rộng hi ểu bi ết và tích luỹ v ốn kinh  nghi ệm cá nhân . - Làm gi ầu v ốn t ừ, phát triển ngôn ngữ  giầu hình tượ ng, giầu sức bi ểu   cảm đồ ng thời rèn luyệ n kh ả năng tri giác đố i tượ ng . - Giáo d ục thái độ  cách  ứng x ử  cho tr ẻ  thông qua các bài họ c, d ạy tr ẻ  biế t yêu quê hươ ng, đấ t nướ c, yêu thiên nhiên và con ngườ i .  Nắm đượ c tầm quan tr ọng c ủa b ộ  môn nên trong năm họ c 2011­2012 đượ c   sự  phân công công tác của Ban giám hiệ u nhà tr ườ ng tôi đượ c nhậ n nhiệ m  vụ  tr ực tiếp chăm sóc­ gi ảng d ạy l ớp mẫu giáo 5­6 tuổ i . Tôi luôn có ý thức  rèn luyện , đi sâu vào học tập, nghiên cứu  k ỹ  ch ươ ng trình giả ng dạy c ủa   bộ  môn “ Làm  quen v ới văn học cho tr ẻ m ẫu giáo”  . Tôi luôn suy nghĩ phải  làm gì? làm nh ư  thế  nào để  nâng cao ngh ệ  thuật gi ảng d ạy giúp trẻ  hứng  thú họ c tập ,ti ếp thu môn họ c nhẹ  nhàng,sâu sắ c. Qua th ực tế  nh ững năm chăm sóc giả ng d ạy tr ẻ  ,tôi nắ m đượ c những  đặ c điểm tâm sinh lý củ a trẻ  là luôn thích  khám phá,tìm tòi những điề u mới   lạ,ngộ  nghĩnh ,do đó tôi suy nghĩ phải thay đổi hình thức d ạy nh ư  thế  nào để  trẻ  thực sự  có hứng thú . Tru ớc đây tôi đã cả i tiế n sử  d ụng đồ  dùng trực quan  vào các ti ết d ạy, tuy đã gây đượ c sự  h ứng thú   cho trẻ  nh ưng k ết qu ả  đạ t   đượ c   v ẫn   ch ưa   cao,b ởi   có   những   bài   dạ y   giáo   viên   khó   có   thể   làm   đượ c  những hình  ảnh độ ng trung th ực theo ch ủ  đề  giáo dụ c mà giáo viên muố n   tr ẻ  làm quen trong gi ờ  h ọc  Chính  từ  nh ững h ạn ch ế  do đồ  dùng trực quan   4
 5. đem l ại tôi đã nghĩ đế n việ c sử  d ụng Công nghệ  thông tin vào trong tiế t d ạy  để khắc ph ục nh ững hạn ch ế trên . Hiệ n nay Công ngh ệ  thông tin đượ c  ứng dụng ngày càng nhiề u trong   giáo d ục m ầm non.. V ới Công nghệ  thông tin chúng ta có thể  dử  sụ ng các  phần mề m có sẵ n hoặc sử  d ụng ch ươ ng trình   Powerpoint để  soạ n các hoạ t  độ ng cho tr ẻ  ch ơi và họ c. Đây là mộ t biện pháp không những mang l ại hi ệu   quả cao, gây đượ c hứng thú cho tr ẻ mà còn có những tiện ích như  sau : ­ Đáp ứng đượ c nhu cầu thích đượ c làm quen  v ới máy vi tính củ a trẻ  . ­ Bài d ạy có hình ảnh, màu sắ c, âm thanh vui t ươ i sinh độ ng  ­ Có th ể th ực hiện nhiều l ần, không ngạ i tố n nguyên vậ t liệ u  ­ Nhi ề u s ự  v ật, hi ện t ượ ng khó quan sát đượ c trong t ự  nhiên thì dễ  dàng tìm hi ểu đượ c qua phần m ềm máy tính .  ­ Với nh ững hình  ả nh độ ng làm cho bài dạ y sinh độ ng và tăng sự  hứng   thú họ c tập cho tr ẻ . ­ Đưa Công ngh ệ  thông tin vào việ c d ạy và họ c cho trẻ  s ẽ  giúp cho  giáo viên gi ải quyết đượ c những khó khăn về  giáo cụ  tr ực quan, phát triển  đượ c nhi ều hình th ức luy ện t ập, tích hợp các hoạ t độ ng thuậ n lợi h ơn. Tr ẻ  có nhiề u trò ch ơi linh ho ạt, gi ờ  h ọc, gi ờ  ch ơi sinh  độ ng phong phú và dễ  tiế p thu h ơn . Nắm  đượ c  tầm quan tr ọng c ủa Công nghệ  thông tin trong việc d ạy   họ c cho tr ẻ, b ản thân tôi lạ i suy nghĩ và nhậ n th ấy bên cạ nh vi ệc ph ải l ựa  ch ọn nh ững hình  ảnh âm thanh, bài hát thật gây  ấ n tượ ng, b ắt m ắt v ới tr ẻ  và phù hợp v ới ch ủ  đề  giả ng dậy thì việ c sử  dụ ng Công nghệ  thông tin cho  linh hoạt, phù hợp v ới t ừng ho ạt độ ng để  thu hút sự  chú ý củ a trẻ  cũng là   điề u mà mỗi giáo viên cầ n phải tìm tòi và họ c tập thêm. Giải quy ế t đượ c   những vấn trên là chúng ta sẽ  đạ t đượ c mụ c tiêu chung của ngành họ c đó là  lấy tr ẻ  làm trung tâm, tr ẻ  đượ c tr ực ti ếp tham gia   vào các hoạ t độ ng mộ t  5
 6. cách ch ủ   độ ng, tích cực, sáng  tạ o, tr ẻ  t ự  h ọc là chính, họ c qua ch ơi, qua   khám phá, qua tìm hi ểu, qua tr ải nghi ệm b ằng cách sử  dụ ng các giác quan và  khám phá, nh ờ v ậy mà tr ẻ có thêm vố n hiểu bi ết.  2. CƠ S Ở  THỰ C TI ỄN Tôi  nghiên cứu  v ấn đề  này tạ i tr ườ ng m ầm non Châu Pha 2 nơi tôi  đang công tác. Trong quá trình gi ảng d ạy các môn họ c, đặ c biệ t là môn làm  quen v ới văn họ c tôi đã gặ p những thu ận l ợi và khó khăn sau .  a) Thu ận l ợi  :  ­ Tôi nh ận đượ c sự  quan tâm, giúp đỡ  từ  Ban giám hiệ u nhà trườ ng   khi th ực hi ện đề  tài này. ­ Nhà tr ườ ng   đã phân theo l ớp theo  đúng  độ  tuổ i nên tạ o  điề u kiệ n  thu ận l ợi cho các giáo viên đứng lớp trong quá trình giả ng dạy .  ­ Nhà tr ườ ng có đầ y đủ  máy chiế u để  tiệ n cho việ c gi ảng d ạy  b) Khó khăn : ­ Tr ẻ   ở  đị a bàn nông thôn, trình độ  tiế p thu không đồ ng đề u, các cháu   đế n lớp rải rác vào các tháng trong năm họ c, còn có mộ t số  cháu không đi  họ c l ớp Mẫu giáo 4 – 5 tuổi . Trình độ  sử  dụ ng công nghệ  thông tin củ a giáo viên vẫ n còn hạ n chế . C­  T ừ  những thu ận l ợi và khó khăn đó, tôi thấ y rằng việc gây hứng thú cho   tr ẻ  vào ti ế t h ọc là việ c làm hết sức quan tr ọng và cầ n thiết . Nó là phươ ng   tiệ n ph ục vụ  cho cu ộc s ống hàng ngày và cũng là cơ  sở  cho việ c lĩnh hộ i   thức sau này ở  tr ườ ng ph ổ thông . II­M ỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠ NG PHÁP NGHIÊN CỨ U : Mụ c   đích   c ủa   tôi   khi   nghiên   cứu   đề   tài   này   là   nhằ m   nâng   cao   ch ất  lượ ng gi ờ d ạy để  trẻ  hiểu nội dung câu truyệ n ,đánh giá chính xác tính cách   6
 7. các nhân v ật qua vi ệc chu ẩn b ị  chu đáo về  nội   dung, hình  ả nh câu truyện  mà mình trình  chi ếu để  lôi cu ốn trẻ h ứng thú vào trong ti ết h ọc . 1.Ph ươ ng pháp nghiên cứ u ­ Ph ươ ng pháp th ực nghiệm  + Ph ươ ng pháp nghiên cứu tài li ệu có liên quan đế n đề  tài nghiên cứu  +Ph ươ ng pháp trò chuyệ n tìm hiểu th ực tr ạng  +Ph ươ ng pháp đố i  ch ứng + Ph ươ ng pháp tr ải nghi ệm  III. GI ỚI HẠ N C ỦA ĐỀ  TÀI:  Nghiên cứu th ể lo ại làm quen văn họ c cho tr ẻ 5­6 tu ổi IV. CÁC GIẢ THI ẾT NGHIÊN CỨU:  Nên tổ  ch ức  ứng dụng công nghệ  thông tin vào môn làm quen văn họ c  ở  tr ường m ầm non. S ẽ  tác độ ng tốt hơn cho trẻ  yêu thích và hiể u đượ c ý  nghĩa , tích c ực, sáng tạo, tr ẻ  t ự  h ọc là chính, họ c qua ch ơi, qua khám phá,  qua tìm hi ểu, qua tr ải nghi ệm b ằng cách sử  dụ ng các giác quan và khám phá,  nhờ v ậy mà trẻ  có thêm vố n hi ểu biế t.  V. KẾ HO ẠCH TH ỰC HI ỆN:  Tháng nh ận đề tài : Tháng 10 năm 2011 ­Th ời gian nghiên cứu : tháng 10,11,12 ­Tháng xây d ựng đề  tài :nghiên c ứu tài li ệu h òan thành đề  tài vào tháng 1 / 2012.  ­Th ời gian th ực nghi ệm: tháng 1­2  /2012  ­Th ời gian hoàn bài tập:3/2012 B . N ỘI DUNG I.          TH      Ự C TRẠ NG VÀ NHỮNG MÂU THUẪN:   1. THỰ C TR ẠNG :  7
 8. 1.1 Khảo sát : Năm 2011 – 2012 tôi đượ c Ban giám hiệ u nhà tr ườ ng phân công chủ  nhiệ m và giảng d ạy l ớp m ẫu giáo thực nghiệ m 5 – 6 tu ổi, t ổng s ố cháu củ a  lớp là 25cháu. Trong đó có17 cháu đã họ c l ớp  m ẫu giáo 4 – 5 tuổi, có 8 cháu   ch ưa h ọc l ớp m ẫu giáo 4 – 5 tu ổi, nên các cháu chưa có nề  nế p họ c tậ p cũng  như các kỹ năng tham gia các hoạt độ ng củ a tiết chuy ện . Lớp Tổ ng số  tr ẻ  Trẻ đã học l ớp  Trẻ  chưa h ọc  đượ c khả o sát 4 ­5 tuổi qua l ớp 4 – 5  tu ổi 5 – 6 tuổi 25cháu 17/25 = 68% 8/25= 32% Sau khi kh ảo sát kết qu ả tr ẻ đã họ c qua l ớp m ẫu giáo nhỡ  và chưa họ c  lớp m ẫu giáo nhỡ  tôi lạ i khảo sát tiế p khả năng họ c tậ p củ a trẻ  qua b ảng  điề u tra cụ th ể sau : Số cháu  Kĩ năng nghe kể  Kĩ năng k ể lại chuyện  khả o sát chuyệ n di ễn  Kĩ năng đàm thoại và đóng k ịch cả m 25 trẻ 23/25 = 92% 20/25 cháu đạ t =  16/25 cháu đạ t = 64%  2/25 = 8% 80% cháu kể chuyện di ễn  5/25cháu ch ưa đạ t =  cảm, đóng đượ c kịch. 20% , cháu ch ưa  9/25cháu ch ưa đạ t =36%  hăng hái, tr ả l ời  cháu ch ưa mạnh d ạn,  ch ưa rõ ràng đủ  ý  tham gia vào hoạt độ ng,  8
 9. lời k ể ch ưa diễn c ảm  theo tính ch ất nhân vật 1.2. Đánh giá : Qua phần kh ảo sát trên, tôi phải phân loạ i đối tượ ng trong l ớp để  nắ m  đượ c tình hình th ực tế  tìm hiểu và giáo dụ c mộ t số  tr ẻ  cá biệ t. Tôi thấ y   rằng t ỉ  lệ  trẻ  ch ưa h ọc qua l ớp m ẫu giáo nhỡ  và tỉ  lệ  trẻ  chưa có các kỹ  năng nghe k ể  chuy ện, kĩ năng đàm tho ại và kĩ năng kể  l ại chuyện ... là khá  cao, và phần l ớn đề u r ơi vào số  trẻ  ch ưa h ọc qua l ớp m ẫu giáo 4 – 5 tuổ i và   con em dân t ộc . Do đó ch ỉ tiêu cần đạ t cuố i năm họ c là từ  90 – 98 %  II. CÁC BIỆN PHÁP VÀ GIẢI QUY ẾT V ẤN ĐỀ   1. Bồi d ưỡ ng nâng cao nh ận th ức  Hiệ n nay Công ngh ệ  thông tin ngày càng đượ c  ứng dụ ng trong nhi ều các  lĩnh v ực ,c ấp h ọc m ầm  non đã bắ t đầ u đư a Công nghệ  thông tin vào trong  các ho ạt độ ng để  giúp tr ẻ và gây hứng thú cho tr ẻ ,tuy nhiên vấ n đề  này vẫ n   còn khá mới m ẻ  và bỡ  ngỡ  đố i với nhiề u giáo viên . Mặ c dù ai cùng hiể u  đượ c t ầm quan tr ọng và những thi ết th ực do Công nghệ  thông tin đem lạ i  nhưng  không phải ai cùng sử  dụng thành thạ o và làm chủ  đượ c những công  nghệ  đó . Để  đưa Công nghệ  thông tin vào trong t ừng   hoạt độ ng củ a bài dạ y   hoặc xuyên su ốt m ột ti ết d ạy có hiệ u quả  đòi hỏ i ngườ i giáo viên phả i biết   sử  dụ ng một số  k ỹ  năng cơ    bả n khi trình chiếu do đó yêu cầ u đặ t ra với   bản   thân     tôi   nói   riêng   và   các   giáo   viên   mầm   non   nói   chung   ph ải   không   ngừng học t ập, trau d ồi nâng cao trình độ  cả  về  lý thuyế t lẫ n th ực hành vi   tính sao cho s ử  d ụng thành th ạo .Bên cạ nh đó vẫ n tìm tòi họ c hỏ i thêm cách  làm hiệ u  ứng trên máy và và biế t ch ắt lọc, l ựa ch ọn nh ững n ội dung hình  9
 10. ả nh   có ý nghĩa đúng v ới ch ủ  đề  giáo   dục , đúng   với t ừng bài dạ y mà cô   muốn truy ền th ụ đế n trẻ  . Các bài họ c trên máy vi tính là những gợi ý tố t để  giáo viên có thêm nh ững ý tưở ng sáng t ạo m ới nh ằm t ổ  ch ức các hoạ t độ ng   cho tr ẻ một cách sinh độ ng cuốn hút và đạ t hiệu quả cao h ơn . Không ch ỉ  b ồi d ưỡ ng nâng cao nh ận th ức   cho cô, mà cũng cầ n cho tr ẻ  đượ c làm quen ,tiếp c ận và hướ ng dẫn tr ẻ  sử  d ụng máy tính và họ c trên   máy, điề u đó cũng giúp cho giáo viên nắm b ắt đượ c sâu hơn tâm lý và sở  thích c ủa tr ẻ . 2. Luyệ n kỹ  năng th ự c hành : Để thu hút sự  chú ý, gây hứng thú củ a trẻ  tôi đã sử  dụ ng công nghệ thông  tin vào một số bài dạy cụ th ể sau : Ví dụ   : D ạy câu truyệ n :  “ Qu ả b ầu tiên ”                           Ch ủ đề  : Thế  gi ới th ực v ật                 Ch ủ đề  nhánh : Một số lo ại cây . Với bài dạy này tôi đã sử  dụ ng phần mề m PoWerPoint để  soạ n giáo án điệ n   tử xuyên su ốt c ả tiết dạy .   Để   làm     đượ c   giáo   án   điệ n   t ử   tr ướ c   hết   tôi   cầ n   phả i   chu ẩn   b ị   đầ y   đủ  những học li ệu c ần thi ết nh ư : +  Tìm nh ững cây hoa ,cây cảnh , cây lấ y gỗ, cây ăn quả   ở  ngoài thậ t và trên  mạng  theo ch ủ  đề  và bài hát về  ch ủ  đề  đó là bài  “ V ườ n cây củ a Ba”  để  quay video làm thành phim đưa vào vi tính  + Quy ển tranh truy ện + Băng đĩa k ịch b ản câu chuyệ n  + Nh ạc bài hát :  “ Bầu và Bí ” + Vẽ  hình ảnh con chim én  10
 11.    T ất c ả  nh ững hình  ả nh trên đề u đượ c quay video, ch ụp  ảnh đư a vào máy  theo trình t ự m ột ti ết d ạy    Tr ướ c khi vào tiế t d ạy tôi còn chuẩn b ị  máy tính 3333333333111111113đã  cài đặ t ph ần m ềm PoWerPoint, máy chiếu, phông chiế u là những đồ  dùng  cần thiế t khi gi ảng d ạy .      Vào gi ờ học để  thu hút sự  chú ý củ a tr ẻ  tôi gọ i trẻ  đế n bên cô và hỏ i :      ­  Các con th ấy th ời ti ết hôm nay như th ế nào ?      ­ V ới th ời ti ết đẹ p thế này các con có dự   đị nh đi đâu ? ( trẻ  nêu ý đị nh)        ­ Bây gi ờ  cô có mộ t đề  nghị  , cô con mình sẽ  cùng đi chơi , cô sẽ  đư a   chúng   mình   đến   thăm   “   vườ n   cây   củ a   Ba ”   cô   ­   các   con   cùng   khám   phá  những điều thú vị  trong khu v ườ n nhé!. Sau đó tôi sẽ  cho tr ẻ  nh ẹ  nhàng ngồi tr ướ c máy vi tính xem hình  ả nh   về  các lo ại cây trên máy chi ếu và trò chuyệ n cùng cô . Tiế p đó trẻ  cùng cô  đàm   tho ại   nội   dung   câu   truy ệ n   trên   máy   chiế u     và   lắ ng   nghe   cô   kể   câu  chuyệ n trên băng đĩa . Với việ c sử  d ụng công nghệ  thông tin vào tiết dạ y , tr ẻ  đặ c biệ t có   hứng thú, tr ướ c khi vào bài học, khi nhìn th ấy trong l ớp có máy vi tính, có  máy chiế u, t ất c ả tr ẻ đề u ngạ c nhiên  đế n sửng số t, đế n khi vào tiế t họ c khi  đượ c xem tr ực ti ếp các hình  ảnh độ ng âm thanh, bài hát trên màn hình trẻ  vô cùng thích thú . Tiế t h ọc trôi qua m ột  cách nhẹ  nhàng đầ y lôi cuố n trẻ  t ừ  đầ u đế n cuố i . Đế n khi  hế t tiế t học tr ẻ còn nói “ họ c tiếp đi cô” Với bài dạy này tr ẻ  đượ c quan sát kỹ  các hình  ả nh các loạ i cây mộ t   cách sống độ ng và trung th ực, tr ẻ  đượ c quan sát kỹ  nộ i dung quy ển tranh   truy ện trên máy chiế u thay vì quyển tranh truy ện bé  ở  ngoài . Trẻ  đượ c xem  và kh ắc sâu tính cách nhân v ật c ậu bé hiề n lành tố t bụng, lão đị a chủ  tham   lam độ c ác qua c ử  ch ỉ, nét mặ t của t ừng nhân vật, qua đó trẻ  tậ p trung cao   độ  vào ti ế t học , hăng hái phát biểu xây dựng bài , giờ họ c sôi nổ i . 11
 12. T ừ  đó phát huy đượ c tính tích cực , phát tri ển ngôn ngữ   cho tr ẻ. Gi ờ  họ c đạ t kết qu ả t ừ 90­95%. Ví dụ 2 :       Truy ệ n  “Chú Dê đen” Chủ đề  : Th ế gi ới độ ng vậ t          Chủ đề  nhánh : Động vật  sống trong r ừng . Với bài dạy này tôi chu ẩn b ị : + Hình ảnh một s ố độ ng vậ t số ng trong r ừng nh ư h ổ, voi, s ư t ử... + Bài hát : vào r ừng xanh + Băng đĩa k ịch b ản v ới câu chuyệ n . Mở  đầ u bài dạy tôi cho tr ẻ  đế n bên cô cùng trò chuyệ n, sau đó cho tr ẻ  đế n  thăm sở  thú   qua vi ệc xem hình  ảnh nh ững con v ật trên máy chiế u và đàm  tho ại cùng tr ẻ . - Có những con v ật gì ? - Chúng đang làm gì ? - Những con v ật này số ng  ở đâu ? Sau đó kể chuyện cho các cháu nghe . Bài d ạy :  “Chú Dê đen” là mộ t  bài khó, bởi vì đây là bài thuộc ch ủ đề  thế   gi ới   độ ng   vật   –   nh ững   con   v ật   s ống   trong   r ừng     nên   việ c   tìm   đượ c   những con v ật  s ống trong r ừng  để  giới thiệ u với tr ẻ  là rấ t khó . Thay vì  tr ướ c đây tôi ch ỉ  có thể  sử  d ụng tranh  ảnh ho ặc nh ững con v ật b ằng r ối r ẹt   để  giới thi ệu v ới tr ẻ  nên bài dạ y không có tính thuyết phục, trẻ  không hứ ng  thú .Thì nay v ới công  ngh ệ  thông tin tôi có thể  dễ  dàng tìm đượ c hình  ảnh   những con v ật s ống trong r ừng  ở trên mạ ng thật d ễ dàng . T ừ vi ệ c tìm đượ c hình ả nh đó trẻ  r ất hứng thú và ngạ c nhiên khi đượ c  quan sát nh ững b ướ c đi, t ư  th ế, hay đang rình mồ i, ti ếng kêu các con v ật .   Chính điề u đó kích thích sự h ứng thú trẻ  vào tiế t họ c, tr ẻ nào cũng chăm chú  12
 13. theo dõi. Qua tiết h ọc tr ẻ  không chỉ  đượ c làm quen với thế  gi ới độ ng vậ t  phong phú, mà còn đượ c học ch ữ  vi ết , đượ c phát triển ngôn ngữ  tích cực,   tr ẻ  đựơ c họ c mộ t cách thoải mái, nhẹ  nhàng , vui ch ơi là chính, nhưng trong   ch ơi có họ c . Gi ờ h ọc đạ t kế t quả cao . 3. Ki ểm tra đánh giá : Để  nâng cao ki ến th ức và kỹ  năng thực hành sử  dụ ng công  nghệ  thông tin  cho các giáo viên, cần có sự  ki ểm tra kết qu ả m ột cách thườ ng xuyên từ  Ban   giám hiệ u nhà tr ườ ng và tổ  chuyên môn . Cụ  th ể : ­Ban giám hiệ u và chuyên môn đưa ra các bài kiểm tra c ụ  th ể  cho giáo viên  thực hiệ n . Sau mỗi l ần ki ểm tra có sự  đánh giá kết quả  cụ  th ể  trên từng giáo viên, để  giáo viên nắm b ắt nh ững gì mình làm đượ c cầ n phát huy, những gì chưa làm  đượ c cần cố g ắng  h ơn n ữa. III. HI ỆU QU Ả ÁP DỤ NG :  Trong   quá   trình   th ực   hi ện   ti ết   truy ện   k ể   ở   l ớp   m ẫu   giáo   5­6   tuổ i   ,   100% các cháu r ất thích nghe cô kể  chuy ện , 90­98% các cháu hăng hái phát   biểu xây dựng bài , kể l ại đượ c chuyệ n và tham gia đóng  kị ch theo n ội dung  truy ện          Tháng 3 năm 2011tôi đã tham gia d ạy ti ết truy ện “  Quả  b ầu tiên” đã  đượ c Ban giám hiệ u, các bạ n đồ ng nghiệ p đánh giá cao.            Qua đây tôi th ấy việc gây hứng thú cho trẻ  khi k ể  chuy ện là rấ t cầ n   thiế t. Để  đạ t đượ c kết quả  trên, mỗ i giáo viên mầ m non cầ n phải đầ u tư  cho tiết d ạy luôn sáng tạo và có sự   ứng dụ ng công  nghệ  thông tin phù hợ p  giúp cho gi ờ d ạy đạ t kết qu ả cao. 1­Tiêu chí đánh giá: Để đánh giá kết qu ả m ột cách chính xác, tôi dựa vào những tiêu chí sau : 13
 14. - Sự chú ý nghe k ể truy ện di ễn c ảm c ủa tr ẻ - Khả năng đàm tho ại theo nội dung truy ện c ủa tr ẻ - Tr ẻ  hi ểu n ội dung truy ện, n ắm đượ c trình tự  củ a truyệ n, k ể diễ n c ảm  đượ c câu chuyện . - Tr ẻ  phân biệt đượ c sự  đúng, sai, thi ện , ác, chăm chỉ , lườ i bi ế ng và có   tình cảm , thái độ  phù hợp qua câu truyệ n mình họ c . - Tr ẻ phát âm rõ ràng, nói năng mạch lạc. 2­K ết qu ả:         Ch ưa   ứng d ụng công  nghệ  thông tin  vào tiế t dạy Lớp Sĩ S ố Trẻ Trẻ  đạ t kết quả  Trẻ đạt kết qu ả  Khá ­ Tốt Trung Bình 9/25 =36% 5­6 tu ổi 25 16/25 = 64% Sau khi đã ứng dụng công  nghệ  thông tin Lớp Sĩ S ố Trẻ Trẻ  đạ t kết quả  Trẻ đạt kết qu ả  Khá ­ Tốt Trung Bình 2/25 =8% 5­6 tu ổi 25 23/25 = 92% 3­So sánh v ới cùng k ỳ năm trướ c: So v ới năm h ọc tr ướ c ,năm họ c 2010­2011 tôi dạ y trẻ  làm quen v ới văn  họ c tiế t truy ện: “ Quả  b ầ u tiên”, ch ưa có  ứng dụng công  nghệ  thông tin  vào trong ti ết d ạy thì tỷ  lệ  tr ẻ  h ứng thú chú ý trong tiế t h ọc là thấ p, trẻ  không hào hứng, còn nói chuyệ n riêng trong l ớp, không hăng hái phát biểu  xây d ựng bài. Do trong bài dạy tôi chỉ  sử  d ụng tranh  ảnh và rố i dẹ t nên   không sinh độ ng, ch ưa thu hút tr ẻ. - Nhưng trong năm học 2011­2012 tôi có sử  dụng công   ngh ệ  thông tin  đưa vào trong tiết h ọc để  giới thi ệu bài hoặ c soạn giáo án điệ n tử  để  14
 15. dạy tr ẻ  tôi nhận th ấy tr ẻ  r ất thích hầ u như  cháu nào cũng chăm chú   quan sát  và lắng nghe cô giảng bài. Với nh ững tiết d ạy v ề  nh ững con   vật   sống   d ướ i   n ướ c,   hay   độ ng   vật   sống   trong   r ừng   vi ệc   tìm   đượ c   những con v ật th ật đó là rấ t khó, nhưng khi sử  d ụng công  nghệ  thông  tin   tôi   có   th ể   dễ   dàng   tìm   đượ c   trên   mạng   ho ặc   quay   thành   phim  những con v ật th ật  ở bên ngoài để  dạ y tr ẻ  mà vẫ n đả m bả o tính trung  thực, sinh độ ng của nh ững con v ật đó. Thay vì trướ c đây chỉ  quan sát   qua tranh  ảnh và mô hình r ối d ẹt thì nay tr ẻ  đượ c quan sát trực ti ế p ,   do v ậy tỷ  l ệ  tr ẻ  ti ếp thu bài, hiểu nội dung truy ện và hứ ng thú trong  tiế t học là rấ t cao, đạ t từ  90­98% C . K ẾT LU ẬN I. Ý NGHĨA CỦA ĐỀ  TÀI ĐỐ I VỚI CÔNG TÁC  *  Việ c ứng d ụng công  nghệ thông tin vào trong giáo dụ c mầm non để   dạy tr ẻ có tác dụ ng và ảnh r ấ t l ớn đế n trẻ  cụ  thể: - Góp ph ần phát tri ển nhân cách cho trẻ. - Hình thành và rèn cho tr ẻ một s ố đức tính tố t như: Ham hi ểu bi ết, luôn  thính khám phá tìm tòi nh ững điều mới l ạ. - Rèn các kỹ năng: Ghi nh ớ, chú ý, quan sát, lắng nghe và phát tri ển t ư  duy lô gíc, phát tri ển ngôn ngữ, óc quan sát phán đoán cho tr ẻ. - Tr ẻ đươ c làm quen và biế t cách thao tác trên máy. - Qua bài h ọc tr ẻ biết học t ập nh ững nhân vậ t hiề n lành chăm chỉ  biế t  tránh xa nhân vật tham lam, độ c ác .       * Bên cạnh việ c có tác dụ ng và ả nh hưở ng đế n trẻ  thì công  nghệ  thông  tin cũng có tác d ụng và ảnh h ưở ng đế n giáo viên. - Mở  rộng t ầm hi ểu biết và nâng cao kiế n th ức cho các cô. - Cô học đượ c cách làm việc cùng tr ẻ có hiệu quả 15
 16. - Cô đượ c làm quen v ới công  nghệ  thông tin hiệ n đại và đã, đang từng  bướ c làm ch ủ đượ c công  ngh ệ thông tin đó. - Qua công  ngh ệ thông tin cô truyề n th ụ đượ c đế n trẻ  tấ t cả nh ững n ội  dung giáo dục không ch ỉ b ằng l ời nói mà còn bằ ng hình ả nh minh ho ạ,  âm thanh, ti ếng độ ng mộ t cách số ng độ ng và trung thực. - Đưa công  nghệ  thông tin vào việ c d ạy và họ c có tác dụ ng giúp cho  giáo viên gi ải quyết đượ c những khó khăn về giáo cụ  trực quan. - Việ c so ạn giáo án điệ n tử giúp cho giáo viên có thể sử  dụ ng giáo án  nhiề u l ần, đỡ tố n công sức soạn bài. IV­ BÀI H ỌC KINH NGHI ỆM H ƯỚ NG PHÁT TRIỂ N : Bộ  môn  “Làm quen v ới văn h ọc”   là bộ  môn rất hay và hấ p dẫn nếu  giáo viên có  sự   đầ u tư  vào bài dạy, nh ưng  sẽ  tr ở  thành  đơ n  điệ u, khô  khan n ế u không có sự  chu ẩn bị  chu  đáo. Vì vậ y muố n dạy t ốt b ộ  môn   giáo   viên   ph ải   n ắm   đượ c   yêu   cầ u   của   bài   dạ y   và   những   kỹ   năng   cầ n   truy ền đạ t trong t ừng bài để  vậ n dụ ng các phươ ng pháp cho phù hợp.   Qua việ c m ạnh d ạn v ận d ụng  ứng d ụng công   nghệ  thông tin vào tiế t   họ c, tôi đã rút ra bài học kinh nghi ệm sau: * Giáo viên phải hi ểu đượ c tầ m quan tr ọng c ủa các bộ  môn nói chung và  môn học làm quen v ới văn họ c nói riêng. - Nắm ch ắc ph ươ ng pháp cho t ừng lo ại ti ết và biế t cách sử  dụ ng linh  hoạt áp dụng trong gi ờ học. - Cô có sự   ứng d ụng công  ngh ệ  thông tin trong t ất c ả  các tiế t họ c sao   cho phù hợp không ch ỉ riêng môn làm quen v ới văn họ c. - Giáo viên ph ải có sự  đầ u tư  học hỏi cách soạn giáo án điệ n tử  và sử  dụ ng phần m ềm trên máy mộ t cách thành thạ o. 16
 17. - L ựa ch ọn nh ững bài dạy phù hợp với ch ủ  đề , phù hợ p khả  năng nhậ n   thức của tr ẻ. - Luôn cập nh ật thông tin về  cách chăm sóc – giáo dụ c trẻ  để  mở  rộ ng  hiểu biế t cho mình. - Biế t cách l ựa ch ọn tìm những n ội dung, hình  ả nh, âm thanh, m ầu s ắc   ở  trên mạ ng ho ặc c ảnh  ở  ngoài để  phố i hợp ghép các cả nh phù hợ p   với t ừng ho ạt độ ng trong bài dạ y. - Khi ch ưa  ứng d ụng công  nghệ  thông tin thì kết quả  hạn chế  tr ẻ  ti ếp   thu bài ch ưa cao, không hứng thú họ c . - Khi đã sử  dụng công   ngh ệ  thông tin thì kế t qu ả  tr ẻ  tiếp thu bài cao,   tr ẻ th ực sự  yêu thích và hứng thú mỗ i khi vào tiế t họ c. - Tr ướ c m ỗi tiết d ạy tôi luôn soạ n giáo án đầ y đủ , chi tiế t cho mỗi gi ờ  họ c, h ọc thu ộc giáo án, có dự  kiế n tình huố ng nảy sinh trong gi ờ  h ọc   để có ứng sử  kịp th ời và có tác phong linh ho ạt nhẹ nhàng gầ n gũi trẻ . - Muốn   gi ảng   d ạy   để   các   cháu   đạ t   kế t   quả   tốt   cô   phả i   thực   sự   yêu  nghề  m ế n tr ẻ  luôn đầ u tư  tìm tòi suy nghĩ cách  ứng dụng công  nghệ  thông tin  trong  bài  h ọc cho  phù  hợp  và biết  cách  sử   dụng  linh ho ạt   đúng lúc đúng ch ỗ . - Biế t tích h ợp các nộ i dung giáo dụ c tr ẻ  trong gi ờ  h ọc và  ở  ngoài tiế t   họ c - Chú ý luy ện gi ọng k ể cho phù hợp với t ừng nhân vậ t củ a truyệ n . - Dạy trẻ   ở  mọi lúc, mọ i nơi, luôn quan tâm đế n việ c sử  dụ ng ngữ  điệ u  giọ ng và điệ u bộ minh ho ạ c ủa tr ẻ, s ửa sai k ịp th ời . - Cầ n tìm tòi thêm nh ững cách gi ảng dạy để  lôi cuố n trẻ , tìm và vậ n  dụ ng nh ững nguyên vật li ệu có sẵ n để  làm đồ  dùng kết hợp cùng với  công  nghệ  thông tin để giả ng dạy có hiệ u quả . 17
 18. - Luôn có ý th ức h ọc hỏi nâng cao trình độ  chuyên môn và trình độ  sử  dụ ng   công     nghệ   thông   tin,   th ườ ng   xuyên   dự   gi ờ   thăm   lớp   các   bạ n  đồ ng nghi ệ p, học h ỏi tích luỹ  kinh nghi ệm  để  có sự  sáng tạ o trong  giảng dạy. - Thườ ng xuyên nghiên cứu, tham kh ảo tài liệ u trên sách, báo, ti vi, trên  mạng. - Không b ằng lòng với nh ững kết qu ả  đạ t đượ c, luôn phấ n đấ u vươ n   lên để  giảng d ạy môn làm quen v ới văn họ c, đặ c biệ t là tiế t truyệ n để  đạ t kế t quả cao h ơn n ữa . * Bướ c đầ u đã  ứng d ụng   đượ c công   nghệ  thông tin vào trong tiết học  đưa công  ngh ệ  thông tin tr ở  thành công cụ  có hiệ u quả  để  hỗ  trợ  tố t tổ  ch ức các hoạt độ ng giáo dụ c tr ẻ . - Giáo viên đượ c làm quen tiếp c ận và sử  dụ ng công  nghệ thông tin. - Giáo viên có  điề u ki ện  đượ c  mở  r ộng , b ổ  sung thêm kiế n thức về  công  nghệ  thông tin - T ừ  công   ngh ệ  thông tin, giáo viên có thêm những ý tưở ng  sáng tạ o  mới - Qua công  nghệ  thông tin giúp giáo viên nắm b ắt sâu hơn tâm lý và sở  thích của tr ẻ. - Có th ể tìm đượ c những hình ả nh bài hát ,âm thanh ph ục v ụ tiết d ạy . - Tạ o đượ c  ở tr ẻ  sự h ứng thú họ c tậ p ,phát huy đượ c tính chủ  độ ng tích  cực của tr ẻ . - Tr ẻ hi ểu bài ,ti ếp thu bài có hiệu quả . - Giáo viên học   đượ c cách làm đồ  dùng đồ  chơi , cách lựu chọn hình  ả nh để trang trí nhóm l ớp  qua công  nghệ  thông tin. 18
 19. - Giáo viên học đượ c cách x ử  lý tính huố ng khi tr ẻ  th ực hi ện đúng hoặ c   sai, hay khi tr ẻ có những ý tưở ng bất ng ờ sáng tạ o  - Nhờ  công   nghệ  thông tin, giáo viên có thể  v ận d ụng để  tổ  chức cho   tr ẻ  ho ạt độ ng mở  r ộ ng  ở  các góc chơi,  ứng dụng trong các giờ  hoạ t  độ ng ngoài tr ời, t ạo môi tr ườ ng h ọc t ập cho tr ẻ  theo các chủ  đề  mộ t  cách phong phú và  hấp d ẫn . - Trang   thi ết   b ị   ph ục   v ụ   cho   vi ệc   s ử   d ụng   công     nghệ   thông   tin   còn  thiế u ch ưa đáp ứng đượ c  - Trình độ  sử  dụng máy củ a giáo viên còn nhiề u h ạn chế  , ch ưa đượ c   nâng cao. - Trong quá trình sử  dụng máy còn lúng túng . - Trong quá trình gi ảng d ạy ch ưa bi ết cách đặ t những câu hỏ i mở  kích  thích tr ẻ t ư duy v ới các vấn đề  đặ t ra . II.        Đ   Ề  XUẤT:    ­ Vì tươ ng lai c ủa con em chúng ta ,vì yêu cầ u cấp bách củ a công tác hướ ng  dẫn cho l ứa tu ổi m ầm non em có kiế n nghị  với khoa giáo dụ c mầm non cần   có  kế   ho ạch  c ụ   th ể   và  chiến  l ượ c   lâu  dài   để  nghiên  cứu  soạ n   th ảo  ch ươ ng   trình  hướ ng d ẫn  ứng d ụng công nghệ  thông tin vào bộ  môn làm quen văn họ c nói  chung cũng nh ư  các bộ môn khác nói riêng cho trẻ 19
 20. ­Muốn đưa công   nghệ  thông tin   thành công cụ  có hiêu quả  để  hỗ  trợ  các   hoạt  độ ng giáo dụ c trẻ ,thì trướ c  hế t ph ải có những  thiết b ị  c ần thiết  để  phục vụ  nh ư :     + Máy vi tính đã nối m ạng, đã cài đặ t các phầ n m ềm giáo dụ c trẻ  ,ph ần  mề m PoWerPoint .   + Máy chi ế u, phông chiế u,loa . Bên cạnh đấ y cần trang  c ấp  thêm các đồ  dùng dậ y học phù hợp với   từng ch ủ đề , từng bài họ c . Để  cơ  sở  v ật ch ất đảm bả o các nộ i dung giáo dụ c, cầ n có sự  hỗ  trợ  từ  phía phòng giáo dục và đào tạo, sự ph ối  kết h ợp gi ữa nhà trườ ng và các bậ c   phụ huynh đóng góp kinh phí để  cung cấp c ơ sở v ật ch ất cho nhà trườ ng .    Duyệ t BGH                                  Châu pha, ngày 22 tháng 02 năm 2012                                             Ng ười vi ết SKKN                                                                                               Mai Th ị Thanh      Thúy                                                  PHẦN IV: TÀI LIỆU THAM KH ẢO 1­Văn học và phươ ng pháp phát tri ển ngôn ngữ  cho tr ẻ 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản