intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Sáng kiến kinh nghiệm: Ứng dụng công nghệ thông tin vào bộ môn Âm nhạc ở trường trung học cơ sở

Chia sẻ: Huynh Thi Thuy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:21

0
135
lượt xem
32
download

Sáng kiến kinh nghiệm: Ứng dụng công nghệ thông tin vào bộ môn Âm nhạc ở trường trung học cơ sở

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sáng kiến kinh nghiệm "Ứng dụng công nghệ thông tin vào bộ môn Âm nhạc ở trường trung học cơ sở" được thực hiện nhằm cung cấp cho các bạn các hình thức ứng dụng và biện pháp khi lồng ghép công nghệ thông tin vào thực tiễn giảng dạy bộ môn Âm nhạc ở trường trung học cơ sở gây hứng thú cho học sinh và nâng cao hiệu quả tiết dạy.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm: Ứng dụng công nghệ thông tin vào bộ môn Âm nhạc ở trường trung học cơ sở

 1. ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN ĐỐNG ĐA TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRƯỜNG TỘ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ********o0o******** ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO BỘ MÔN ÂM NHẠC Ở TRƯỜNG THCS =============== Người thực hiện: Trần Thị Hằng Giáo viên: Âm nhạc                                      
 2. Sáng kiến kinh nghiệm THCS Nguyễn Trường Tộ Năm học 2010 ­ 2011 Giáo viên: Trần Thị Hằng 2
 3. Sáng kiến kinh nghiệm THCS Nguyễn Trường Tộ MỤC LỤC A – GIỚI THIỆU. I. Lý do chọn  đề tài. II. Mục đích nghiên cứu. III. Lịch sử vấn đề. IV. Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, tài liệu sử dụng. V. Phương pháp nghiên cứu. VI. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn. VII. Bố cục của đề tài . B – NỘI DUNG. CHƯƠNG I . Cơ sở lý luận CHƯƠNG II . Cơ sở thực tiễn CHƯƠNG III . Các hình thức ứng dụng và biện pháp khi lồng ghép công  nghệ thông tin vào thực tiễn giảng dạy bộ môn âm nhạc ở trường THCS gây  hứng thú cho học sinh và nâng cao hiệu quả tiết dạy. C – KẾT LUẬN + Giải pháp + Đề xuất D –TƯ LIỆU THAM KHẢO Giáo viên: Trần Thị Hằng 3
 4. Sáng kiến kinh nghiệm THCS Nguyễn Trường Tộ Đề tài: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO BỘ MÔN ÂM NHẠC Ở  TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRƯỜNG TỘ. A – PHẦN MỞ ĐẦU. I. LÝ DO CH ỌN Đ Ề  TÀI:                          Trong su th ế  h ội nh ập và phát tri ể n nh ư  hi ệ n nay, vi ệc giáo   d ụ c và phát tri ển toàn di ệ n nhân cách cho h ọ c sinh không ch ỉ  là nhiệ m  v ụ   củ a   giáo   viên   các   môn   văn   hóa   truy ề n   th ố ng   nh ư:   Toán,   Văn,   Lý,  Hóa…môn Âm nh ạ c cũng đóng vai trò vô cùng quan tr ọ ng. Âm nh ạ c là  mộ t   b ộ   môn   ngh ệ   thu ậ t   –   ngh ệ   thu ật   c ủa   âm   thanh,   ngh ệ   thu ậ t   c ủ a  thính giác, có tính truy ề n c ảm tr ực ti ếp g ồm âm thanh c ủ a gi ọ ng hát và  âm thanh c ủ a các lo ạ i nh ạ c c ụ . Chính vì âm nh ạ c có mộ t s ự  lôi cu ố n k ỳ  diệ u   không   ng ờ   nên   loài   ng ườ i   đã   biế t   v ậ n   d ụ ng   âm   nh ạ c   nh ư   m ộ t  ph ươ ng ti ện đ ể  làm cho đ ờ i s ố ng tinh th ầ n thêm phong phú, góp ph ầ n   c ả i thi ệ n và nâng cao ch ấ t l ượ ng cu ộ c s ống. M ụ c đích c ủ a giáo d ụ c Âm nh ạ c trong nhà tr ườ ng là đ ư a âm nh ạ c  vào đ ờ i s ố ng, b ắt đ ầ u cho vi ệ c giáo d ụ c văn hóa âm nh ạ c góp ph ầ n giáo   d ụ c th ẩ m m ỹ ,  đ ạ o đ ứ c, phát tri ể n trí tuệ , phát tri ể n th ể  ch ấ t cho h ọ c  sinh, khích l ệ  các em m ạ nh d ạ n tham gia vào các ho ạ t đ ộ ng c ộ ng đồ ng,   đ ị nh hình nhân cách s ố ng cho các em. Vai trò c ủ a âm nh ạ c t ừ  lâu nay đã  đ ượ c xã hộ i th ừa nh ậ n nh ư  m ột y ế u t ố  văn hóa lành mạ nh. Âm nhạ c t ừ  khi xu ấ t hi ệ n nó đã g ắ n bó m ậ t thi ế t cùng v ớ i con ng ườ i đế n su ố t cu ộ c  đ ờ i.  Ngày nay, v ới s ự  phát tri ển không ng ừng c ủ a k ỹ  thu ật hi ệ n đạ i và   công ngh ệ  thông tin v ượ t  tr ội, h ỗ  tr ợ  thi ết th ực  và vô cùng hi ệ u qu ả  Giáo viên: Trần Thị Hằng 4
 5. Sáng kiến kinh nghiệm THCS Nguyễn Trường Tộ cho t ấ t c ả  m ọi m ặt c ủa đ ờ i số ng, âm nh ạ c cũng không th ể  đứ ng ngoài  su th ế   ứng d ụ ng đó.  Nh ằ m t ạ o cho các em h ọ c sinh m ột cách tiế p c ậ n m ới v ới b ộ  môn  âm nh ạ c  ở  tr ườ ng THCS tôi xin đề  ra sáng kiế n k ế t h ợp  ứng d ụng công   ngh ệ  thông tin vào b ộ  môn Âm nh ạ c. Là mộ t giáo viên gi ả ng d ạ y Âm   nh ạ c tôi th ấ y d ạ y h ọ c Âm nh ạ c  ở  tr ườ ng THCS là d ạ y cho t ấ t c ả  h ọ c   sinh không phân bi ệ t h ọ c sinh có năng khi ế u âm nh ạ c hay không có năng  khi ế u. D ạ y h ọ c v ốn dĩ mang tính đạ i trà ch ứ  không gi ố ng nh ư  d ạ y âm   nh ạ c  ở  các tr ườ ng chuyên nghi ệ p. Chính vì cách d ạ y đ ạ i trà này đòi h ỏ i  tôi ph ả i n ỗ  l ực r ấ t nhi ều trong vi ệc lôi cu ố n thu hút họ c sinh say mê và  yêu thích b ộ  môn h ọ c. H ọ c mà ch ơ i, ch ơi mà h ọ c, đó là m ộ t cách gi ả m  t ải trong giáo d ụ c vô cùng hi ệ u qu ả . Vi ệ c  ứng d ụ ng công nghệ  thông tin vào gi ả ng dạ y đòi h ỏ i tôi ph ả i   đ ầ u t ư  nhi ề u h ơn th ời gian và công s ứ c vào mỗ i bài gi ả ng, giúp các em   họ c sinh c ả m nh ận đ ượ c hế t nh ững tâm t ư  tình c ả m và ý nghĩa giáo d ụ c   mà mỗ i tác gi ả  đã g ử i vào bài hát, bài tậ p đ ọ c nh ạ c hay âm nh ạ c th ườ ng   th ức trong ch ươ ng trình các em đang đ ượ c h ọ c. M ỗ i   ng ườ i   giáo   viên   khi   th ực   gi ảng   m ột   n ội   dung   nào   đó   trong   ch ươ ng trình h ọ c đ ề u có m ộ t cách c ả m nh ậ n khác nhau, cách c ả m nh ậ n  đó   d ẫ n   đế n   mộ t   t ư   duy   và   ph ươ ng   pháp   giả ng   d ạ y   khác   nhau…riêng  b ả n thân tôi, tôi luôn l ấ y h ọ c sinh làm trung tâm, nghĩ nh ư  cách nghĩ c ủ a   họ c   sinh,   thích   theo   cách   thích   c ủ a   h ọ c   sinh,   t ưở ng   t ượ ng   theo   cách  t ưở ng t ượ ng c ủa h ọc sinh đ ể  biế t mình nên làm gì, truyề n đạ t cái gì thì   sẽ  hi ệ u qu ả  và gây đ ượ c h ứ ng thú cho các em. Vì muố n họ c sinh h ọ c  đ ượ c môn h ọ c c ủ a mình thì tr ướ c tiên ng ườ i giáo viên c ầ n ph ả i t ạ o cho  các em m ộ t ni ề m vui, m ột s ự thích thú v ớ i môn h ọ c. Chính vì v ậ y gi ả ng  Giáo viên: Trần Thị Hằng 5
 6. Sáng kiến kinh nghiệm THCS Nguyễn Trường Tộ d ạ y không th ể  giáo điề u, không th ể  ch ỉ  có lý thuyế t mà cầ n th ự c hành   và tr ực quan sinh đ ộ ng, đã là âm nh ạ c thì các em ph ả i đ ượ c nghe, đ ượ c  nhìn đ ể  c ả m nh ậ n sâu sắ c h ơ n n ộ i dung bài. M ộ t   l ầ n   n ữa   tôi   mu ố n   nh ấ n   m ạ nh   vi ệ c   tôi   ch ọ n   đề   tài   “ ỨNG  DỤNG   CÔNG   NGHỆ   THÔNG   TIN   VÀO   BỘ   MÔN   ÂM   NHẠC   Ở  TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ “ là vô cùng cấp thiết của bộ môn. Tôi hy  vọng với những kết quả nghiên cứu của mình sẽ  góp phần không nhỏ  nhằm  nâng cao hiệu quả  giảng dạy bộ  môn Âm nhạc  ở  trường THCS Nguyễn   Trường Tộ quận Đống Đa _ Hà Nội Giáo viên: Trần Thị Hằng 6
 7. Sáng kiến kinh nghiệm THCS Nguyễn Trường Tộ II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU.            Để  khích lệ  và thu hút học sinh với bộ  môn Âm nhạc  ở  trường   THCS, góp phần động viên các em mạnh dạn tham gia vào các hoạt động âm  nhạc làm cho đời sống tinh thần thêm phong phú, lành mạnh tạo điều kiện để  các em bộc lộ  và phát triển toàn diện, hứng thú mỗi khi đến giờ  học Âm   nhạc. Xóa bỏ tư duy phân biệt môn chính môn phụ trong mỗi học sinh và giáo  viên. Khẳng định vị trí bộ môn Âm nhạc trong trường THCS. III. LỊCH SỬ VẤN ĐỀ.         Đổi mới trong giáo dục là su thế tất yếu của sự phát triển đi lên  của xã hội. Trong những năm gần đây, đã có rất nhiều đơn vị, tổ  chức, cá   nhân và các nhà nghiên cứu đã quan tâm và đầu tư  nhiều cho giáo dục nói   chung và với bộ môn Âm nhạc nói riêng. Nâng cao chất lượng giáo dục, chất  lượng giảng dạy môn Âm nhạc và trên thực tế đã có một số công trình nghiên  cứu có liên quan như: “ Phương pháp dạy học âm nhạc (Hoàng Long)”, “Dạy  học ứng dụng công nghệ thông tin _của nhiều tác giả”. Nhiều giáo viên ở các trường khi giảng dạy các bộ môn học khác cũng  như môn Âm nhạc cũng không ngừng tìm hiểu và nghiên cứu vấn đề này. Tuy   nhiên những nghiên cứu trên mới chỉ  dừng lại  ở  mức độ  bột phát, cá nhân   hoặc chỉ lý luận một phạm vi nhất định đối với từng đơn vị, từng địa phương  mà chưa mang tính tổng phổ toàn diện rộng. IV. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU, PHẠM VI NGHIÊN CỨU, TÀI  LIỆU SỬ DỤNG.      1. Đối tượng nghiên cứu.         Đây là đề  tài: “  Ứng dụng công nghệ  thông tin vào bộ  môn Âm  nhạc ở trường THCS “ nên đối tượng nghiên ở đây là toàn bộ 3 phân môn của  bộ môn âm nhạc ở trường THCS và toàn thể học sinh trong trường.      2. Phạm vi nghiên cứu. Giáo viên: Trần Thị Hằng 7
 8. Sáng kiến kinh nghiệm THCS Nguyễn Trường Tộ         Khung giới hạn chương trình cấp học THCS từ lớp 6 đến lớp 9.   Tâm lý lứa tuổi học sinh cấp học và các hoạt động có liên quan trong phạm vi   quy mô tổ chức của bậc học THCS.           3. Tài liệu tham khảo.         Để góp phần không nhỏ cho việc hoàn thành đề tài nghiên cứu này   tôi đã tham khảo một số tài liệu liên quan sau: ­ Sách giáo khoa âm nhạc lớp 6,7,8,9 ( Hoàng Long – Hoàng  Lân)  ­ Sách giáo viên âm nhạc lớp 6,7,8,9 ( Hoàng Long  chủ biên) ­ Phương pháp dạy học âm nhạc (Hoàng Long – Hoàng Lân) ­ Những vấn đề tâm lý nhớ ( Ngô Thị Nam – Phan Thị Hòa)  ­ Thiết kế âm nhạc (Lê Anh Tuấn )  ­ Website BachKim.vn và nhiều nguồn tư  liệu cùng các phần  mềm tiện ích khác…   V. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.          Nghiên cứu đề tài này tôi đã sử dụng một số phương pháp sau:       1.Phương pháp phân tích:                     Để làm bật lên nội dung tư tưởng và sức cảm thụ sâu sắc đến   từng học sinh thì người giáo viên phải nắm chắc và nắm vững chuyên môn,  nhạc lí, kỹ  năng vi tính và kỹ  sảo chuyên nghành công nghệ  thông tin, tình  cảm của tác giả từ đó có được phương hướng thiết kế phần  ứng dụng công  nghệ  thông tin hợp lý cho từng phân môn, từng bài dạy. Qua các trực quan   sinh động mà  ứng dụng của công nghệ  thông tin mang lại giúp học sinh tự  nhận ra được nội dung tư tưởng của bài học và nắm được kỹ  năng học tập,  dần dần yêu thích bộ môn.       2. Phương pháp điểu tra:           Để đạt được hiệu quả thực sự của việc ứng dung hay không ứng   dụng những tiện ích vượt trội của công nghệ thông tin, trước tiên người giáo  viên phải tìm hiểu và nắm bắt được tâm sinh lí của từng đối tượng học sinh   mà mình giảng dạy. Thái độ của các em đối với từng phân môn để có hướng  Giáo viên: Trần Thị Hằng 8
 9. Sáng kiến kinh nghiệm THCS Nguyễn Trường Tộ lồng ghép cái gì thì có hiệu quả  cao nhất, giúp học sinh yêu thích, góp phần  giảm tải kiến thức trừu tượng cho học sinh, từ đó có được biện pháp thích   hợp.       3. Phương pháp quan sát:           Là người đứng giảng phải bao quát được các đối tượng học sinh,   luôn luôn tạo ra cái mới và sự bất ngờ trong từng nội dung để học sinh không  cảm thấy nhàm chán khi học. Không những giúp học sinh thấy cái hay, cái  diệu kỳ của công nghệ thông tin mà còn giúp các em thông hiểu nội dung bài  học một cách đơn giản và nhẹ  nhàng. Từ  những gì các em thấy, các em yêu   thích, giúp các em ghi nhớ mãi nội dung mà các em được học trong một tiết.  Giáo viên chú ý từ cách tiếp thu của học sinh trong tiết học hôm trước để rút  ra được kinh nghiệm tổ chức cho tiết dạy sau.   * Tóm lai; có rất nhiều phương pháp để mỗi giáo viên khi nghiên cứu   có thể vận dụng vào đề tài của mình. Song một vấn đề cốt lõi mang tính chủ  đạo mà mỗi giáo viên không thể  không quan tâm đến đó là phải biết lấy cái  đã biết để dạy cái chưa biết, lấy cái đơn giản để giúp học sinh hiểu cái phức  tạp và luôn lấy học sinh làm trung tâm trước sự chỉ huy của người Thày.    VI. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN.          Đề tài nếu được triển khai và thực hiện tốt, tôi thấy có rất nhiều  tiện ích và sẽ có những đóng góp nhất địch đến nhận thức mới cho giáo viên   khi gặp phải những vấn đề  có liên quan đến  ứng dụng công nghệ  thông tin  vào bộ  môn mình giảng dạy_ một vấn đề  mà nhiều giáo viên cảm thấy bế  tắc khi nhắc đến và muốn làm được. Xét  về  cái   được  trước  mắt và lâu dài tôi thấy nổi lên hai vấn  đề:  Thứ nhất, về thực tiễn quản lí đề  tài cho chúng ta thấy toàn cảnh thực trạng   của việc dạy học ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao vào bộ môn âm   nhạc ở trường THCS. Qua đó thấy được cái tất yếu phải tiến hành cải cách,  hoàn thiện nguồn nhân lực và hệ  thống phương pháp cùng những vấn đề  có  liên quan giúp bổ trợ thiết yếu cho bộ môn Âm nhạc nói riêng và các bộ môn  văn hóa khác trong cùng một trào lưu phát triển đi lên của xã hội. Giáo viên: Trần Thị Hằng 9
 10. Sáng kiến kinh nghiệm THCS Nguyễn Trường Tộ          Thứ hai, kết quả nghiên cứu của đề tài cả về mặt lí luận và thực tiễn có  thể  giúp các trường THCS có thêm cho mình một nguồn tài liệu bổ  ích để  giáo viên tham khảo, nghiên cứu và đưa ra những giải pháp cụ thể cho đơn vị  mình thực hiện. Trên đây là những suy nghĩ đóng góp lợi ích trước mắt. Về  lâu dài, đề  tài này sẽ là cơ sở tạo tiền đề và điều kiện thuận lợi cho việc nâng cao chất   lượng giảng dạy bộ môn Âm nhạc đặc biệt là 3 phân môn ; Học hát – Nhạc lí  và TĐN – Âm nhạc thường thức trong trường THCS. VII. BỐ CỤC ĐỀ TÀI.       Trong đề tài này, ngoài phần đặt vấn đề và phần kết luận gồm giải  pháp và đề xuất, tiểu luận được tôi chia làm 3 chương. Chương I : Cơ sở lí luận. Chương II : Cơ sở thực tiễn. Chương III: Các hình thức  ứng dụng và biện pháp khi lồng ghép   công nghệ thông tin vào thực tiễn giảng dạy bộ môn âm nhạc ở trường THCS   gây hứng thú cho học sinh và nâng cao hiệu quả tiết dạy.  Ngoài ra, đề tài còn có các mục như; tài liệu tham khảo, phụ lục, trang   đầu của đề tài như mục lục. Giáo viên: Trần Thị Hằng 10
 11. Sáng kiến kinh nghiệm THCS Nguyễn Trường Tộ B ­ NỘI DUNG. CHƯƠNG I . CƠ SỞ LÍ LUẬN Cuộc sống của mỗi con người khi sinh ra luôn đòi hỏi cho mình  những nhu cầu thiết yếu, hai nhu cầu thiết yếu và dễ  nhận thấy nhất đó là  nhu cầu vật chất và nhu cầu tinh thần. Khi cuộc sống hiện tại đã đảm bảo   được một phần nhu cầu vật chất thì nhu cầu về tinh thần là vô cùng cần thiết   và ngày một nâng cao hơn. Trong vấn đề  về  tinh thần thì âm nhạc đóng vai   trò không nhỏ  giúp con người giải trí và thư  giãn mỗi khi gặp khó khăn và  mệt mỏi.  Tiếp súc với âm nhạc không chỉ  thông qua ca hát mà còn thông qua  nhiều hình thức khác như nghe và xem biểu diễn âm nhạc. Khi âm nhạc được   đưa vào giảng dạy ở trong trường học thì âm nhạc không chỉ là nghe, xem và  hát nữa mà nó đã được nâng lên cao hơn, như một phân môn khoa học thực sự  để con người được khám phá và nghiên cứu. Hiếm thấy có một loại hình nghệ thuật nào có khả năng truyền bá phổ  cập nhanh chóng và sâu rộng như ca hát nói riêng và nghệ thuật âm nhạc nói  chung. Ca hát đặc biệt gần gũi và phù hợp với lứa tuổi thanh thiếu niên nhi  đồng, là một loại hình hoạt động mang tính cộng đồng rất quan trọng trong  chương trình giáo dục ở các độ tuổi từ nhà trẻ, mẫu giáo đến các trường tiểu   học và THCS.  Có thể nói âm nhạc như một người bạn đồng hành của trẻ em lúc học  tập, khi vui chơi, trong những phút nghỉ  ngơi giữa những tiết học mệt mỏi,   lúc đi tham quan, cắm trại, trên sân trường và cả  khi về  nhà…Âm nhạc luôn   có ở xung quanh. Việc làm sao để các em tiếp cận với âm nhạc một cách nhẹ  nhàng mà không quá khó, không quá trừu tượng thì đó lại là cả  một vấn đề  khó. Các em không thể tiếp xúc một cách giáo điều mà cần đơn giản. Thường  thì với tâm sinh lí lứa tuổi các em, các em không bao giờ  thích nghe thuyết  giảng khô khan và lí thuyết, các em cần được tận mắt trông thấy, tận tai nghe   thấy để  cảm nhận trực tiếp. Chính vì sự  nhìn nhận đó mà việc  ứng dụng   Giáo viên: Trần Thị Hằng 11
 12. Sáng kiến kinh nghiệm THCS Nguyễn Trường Tộ công nghệ  thông tin vào bộ  môn âm nhạc là cần thiết và cũng vô cùng cấp  thiết.  Nhờ  có công nghệ  thông tin như  trình chiếu, các kênh thông tin sinh  động như  nghe và nhìn trực tiếp với những minh họa dẫn chứng cụ  thể  sẽ  làm các em tập trung hơn và thông hiểu vấn đề dễ dàng hơn. Người giáo viên   cũng tránh được sự  truyền đạt khô cứng không mấy hứng thú cho cả  người  dạy lẫn người học.  Vậy để  có một tiết dạy đạt hiệu quả  cao thì việc vận dụng các kênh  thông tin phục vụ cho nội dung bài giảng là vô cùng quan trọng, còn việc ứng  dụng như thế nào thì mỗi một đơn vị trường, một người giáo viên giảng dạy   cần nghiên cứu thật chu đáo tình hình thực tiễn của trường mình, đối tượng   học sinh của mình để có những biện pháp lồng ghép sao cho phù hợp nhất. Ở  đây, trong đề  tài này tôi muốn các bạn đồng nghiệp thấy được phương pháp  nghiên cứu của tôi để có thể áp dụng vào thực tế của trường mình. Sau đây là  thực tiễn trường THCS Nguyễn Trường Tộ và  ở  chương 3 là các biện pháp  mà theo tôi là cần thiết để phát huy hiệu quả của việc  ứng dụng công nghệ  thông tin vào bộ môn âm nhạc mà tôi và các bạn đang thực giảng. Giáo viên: Trần Thị Hằng 12
 13. Sáng kiến kinh nghiệm THCS Nguyễn Trường Tộ CHƯƠNG II . CƠ SỞ THỰC TIỄN.         1. Vài nét về trường THCS Nguyễn Trường Tộ.  Trường THCS Nguyễn Trường Tộ ­ Quận Đống Đa ­ Hà Nội là một  trường có truyền thống dậy tốt học tốt, được đầu tư  lớn về  cơ  sở  vật chất   cũng như trang thiết bị dạy học. Với quy mô hơn 2000 học sinh trên tổng số  46 lớp và đội ngũ hơn 100 giáo viên, đây là một ngôi trường lớn trên địa bàn  thành phố  Hà Nội. Trường được sự  quan tâm lớn không những của ngành  giáo dục thành phố nói chung và của ngành giáo dục Quận Đống Đa nói riêng   mà trường còn được sự quan tâm sát sao của các bậc cha mẹ học sinh. Vì vậy  học sinh đến trường được tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt để học tập và  phát triển toàn diện. Chủ trương đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng  dạy được đội ngũ ban lãnh đạo nhà trường rất quan tâm và ủng hộ vì vậy học  sinh cũng như giáo viên được làm việc và tiếp cận sớm với công nghệ  thông  tin trong ứng dụng vào trường học.   2. Thực trạng việc dạy và học bộ  môn âm nhạc  ở  trường THCS   Nguyễn Trường Tộ. Trong thời gian 3 năm công tác tại trường, trực tiếp giảng dạy bộ môn  Âm nhạc của trường tôi luôn suy nghĩ, tìm tòi, học hỏi các bạn đồng nghiệp  cũng như tự mình tìm hiểu thông qua các kênh thông tin và tài liệu về phương   pháp dạy học sao cho  đạt  hiệu quả  cao nhất. Thời gian  đầu khi mới về  trường tôi luôn lo lắng về trình độ cũng như kinh nghiệm giảng dạy của mình  so với các đồng nghiệp cô chú đi trước, đôi khi làm tôi bối dối trong cách tiếp  cận bài giảng và tiếp cận học sinh. Không biết phải làm sao để lôi cuốn được   học sinh với bộ môn mà xưa nay vẫn bị xem như là bộ môn phụ trong trường,  không ai muốn quan tâm. Tôi muốn được khẳng định mình và khẳng định vị  trị của bộ môn Âm nhạc trước đồng nghiệp và học sinh. Bằng suy nghĩ đó tôi đã rất cố gắng trong từng tiết dạy, trong từng nội   dung với nhiệt huyết sẵn có của tuổi trẻ. Những năm gần đây, nhờ  việc xã  hội hóa giáo dục mà điều kiện dạy và học của trường đã được đáp ứng khá  đầy đủ. Tôi bắt đầu đặt ra cho mình những hướng đi và nghiên cứu cơ  bản  Giáo viên: Trần Thị Hằng 13
 14. Sáng kiến kinh nghiệm THCS Nguyễn Trường Tộ để dần đưa bộ  môn vốn dĩ bị xem nhẹ  và bị coi là phụ  được nâng dần vị  trí,  tìm cho nó một chỗ đứng vững chắc trong lòng mỗi giáo viên và học sinh. Quan sát từ thực tế tôi nhận thấy một số vấn đề tưởng như không ảnh   hưởng mấy đến mốn học nhưng thực tế  lại gây khó khăn rất lớn đến môn  học, làm cho môn học đã khó dành được sự ưu ái lại càng thêm khó hơn: * Trước tiên cần nhìn nhận về  việc phân bố  thời gian biểu của môn  học.    Môn âm nhạc của trường thường bị  đẩy xuống tiết thứ  5 của buổi   học, rơi vào thời gian nhịp độ dạy và học đều mệt mỏi, căng thảng, cảm giác  của người học và người dạy đều muốn nghỉ  ngơi. Tâm lý học sinh bị  lao  động quá mức bởi các môn văn hóa nặng nề, giờ lại phải hát hò mỏi mệt thì  không dễ gì được các em hứng thú. * Thứ nữa là việc xem nhẹ môn học của đại đa số học sinh của trường,  hầu hết các em chỉ  thích học môn tự  nhiên, ngay cả  các môn xã hội cơ  bản  như  môn Văn, môn Sử, môn Địa các em cũng không mấy hứng thú thì việc  tiếp nhận môn âm nhạc quả  thật không dễ  dàng gì, thậm chí các em còn   không hề  quan tâm đến việc giáo viên giảng gì trong giờ  âm nhạc gây cho   người dạy nhiều ức chế. Việc thờ ơ với bộ môn đã trở thành bài toán khó cho   mỗi giáo viên khi thực giảng, đôi khi làm nhụt giảm ý trí của người giáo viên   mỗi khi lên lớp. Đôi khi dẫn đến việc giáo viên đối phó với bộ môn và không  muốn phấn đấu trước đối tượng học sinh như thế. Từ  đó dẫn đến việc học sinh thụ  động trong quá trình học tập với bộ  môn, chỉ  chờ vào giáo viên để  lặp lại nội dung bài học như  một cái máy mà   không hề  có chút sáng tạo hay tư  duy. Việc dạy đi dạy lại các ký hiệu âm  nhạc đơn giản mà đến khi kiểm tra lại học sinh vẫn lúng túng không biết xử  lí. Các bài TĐN thì các em viết tên nốt xuống dưới, dần hình thành trong các  em một cách học đối phó, không hề có hiệu quả. * Qua những biểu hiện trên tôi thấy nổi bật lên một số  nguyên nhân  chính như sau: Giáo viên: Trần Thị Hằng 14
 15. Sáng kiến kinh nghiệm THCS Nguyễn Trường Tộ Do nhận thức của người giáo viên đối với ý nghĩa và vai trò của việc  giáo dục âm nhạc trong trường phổ thông chưa cao, chưa thực sự  tâm huyết  và say nghề, chưa biết đầu tư  đúng mức và đầu tư  thật sự  đối với bộ  môn,  chưa có sáng tạo về phương pháp dạy, phương pháp tiếp cận học sinh. Nhà trường và ban giám hiệu chưa thực sự  nghiên cứu về  đặc thù bộ  môn, chưa thực sự quan tâm. Học sinh còn coi nhẹ việc học âm nhạc và không yêu thích môn học. Chương trình học của các em còn học quá nhiều môn nên không có  nhiều thời gian cho bộ môn mang tính đặc thù này. Nhận thức của xã hội, của các bậc cha mẹ  phụ  huynh học sinh chưa   thực sự chính đáng, một điều đáng buồn là các em học sinh cũng chẳng mấy   yêu thích các bài hát truyền thống nữa mà chỉ thích các bài hát người lớn, hình   tượng các ca sĩ , các ban nhạc nước ngoài, các bài hát thị trường hời hợt không  hề phù hợp với lứa tuổi mình. Từ những nguyên nhân chủ  quan và khách quan trên tôi mạnh dạn đưa   ra một số hình thức ứng dụng và biện pháp lồng ghép công nghệ thông tin vào   bộ  môn giúp cải thiện tình trạng học sinh không mấy hứng thú với bộ  môn   âm nhạc để tôi và các bạn đồng nghiệp cùng tham khảo, vấn đề liên quan này  tôi đã dành hẳn một chương riêng sau. Giáo viên: Trần Thị Hằng 15
 16. Sáng kiến kinh nghiệm THCS Nguyễn Trường Tộ CHƯƠNG III . CÁC HÌNH THỨC ỨNG DỤNG VÀ BIỆN PHÁP KHI  LỒNG GHÉP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO THỰC TIỄN GIẢNG  DẠY BỘ MÔN ÂM NHẠC Ở TRƯỜNG THCS GÂY HỨNG THÚ CHO  HỌC SINH VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ TIẾT DẠY. * Yêu cầu chung:            Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học có nghĩa là sử dụng  giáo án điện tử và các kỹ thuật tiên tiến mà công nghệ thông tin mang lại góp   phần hoàn thiện bài giảng và giúp cho bài giảng đạt được hiệu quả cao nhất. Việc  ứng dụng các kỹ  thuật và các tiện ích tiên tiến đó đòi hỏi  người giáo viên phải có một kỹ  năng tin học tốt và một thái độ  làm việc   nghiêm túc, việc xác định đúng đắn nội dung chương trình và tư  tưởng giáo   dục trong mỗi bài học cũng rất quan trọng giúp giáo viên không bị  đi lệch  hướng mà lạm dụng quá việc  ứng dụng công nghệ  thông tin. Phải luôn xác  định rằng công nghệ  thông tin như  là một cánh tay đắc lực nhằm trợ  giảng   cho người giáo viên khi đứng lớp. 1. Các hình thức ứng dụng:              Hình thức thứ  nhất và cũng là hình thức chủ  đạo khi  ứng dụng   công nghệ thông tin vào giảng dạy đó là sử dụng giáo án điện tử. Về cơ bản   thì giáo án điện tử có cấu trúc như sau: Giáo viên: Trần Thị Hằng 16
 17. Sáng kiến kinh nghiệm THCS Nguyễn Trường Tộ Ở  hình thưc này đòi hỏi giáo viên phải chủ  động thời gian và các nội  dung để thiết kế bài giảng. Nội dung bài giảng có được làm rõ và học sinh có  dễ hiểu hay không là do các ví dụ minh họa bằng hình ảnh động hay tĩnh của   giáo viên khi lồng ghép vào cùng với mỗi nội dung. Ngoài ra với đặc thù của   bộ môn âm nhạc đó là âm thanh cho nên giáo viên cần thiết phải sử dụng các   file âm thanh bổ trợ cho từng nội dung cần thiết. Chú ý là cũng không nên quá  cầu kỳ  hình thức trình diễn của các slide show, cần thực sự  cô đọng thông   thoáng, tất cả  phải  làm  toát lên được  nội dung chính mà giáo viên muốn   hướng đến. Hình thức  ứng dụng thứ  hai nữa đó là sử  dụng các công cụ  thông tin  như một thiết bị trợ giảng cho người giáo viên mỗi khi đứng lớp. Đó là dùng   các thiết bị  nghe nhìn như: ti vi, đài đĩa, đầu đĩa, tranh vẽ, truyện kể, băng  hình và các mô hình trực quan sinh động do các công ti thiết bị  trường học  thiết kế hoặc giáo viên tự thiết kế góp phần tích cực vào nội dung bài giảng,  giúp bài giảng đạt hiệu quả. Vì không phải bài giảng nào cũng cần phải sử  dụng giáo án điện tử.  Trên đây tôi không đưa ra một bài giảng cụ  thể  vì có rất nhiều bài  giảng của đồng nghiệp đã công phu thiết kế  mà website tư  liệu giáo dục đã   giới thiệu, tôi chỉ  đưa ra một số  hình thức chính để  chúng ta cùng bàn luận,   hướng chúng ta cùng thực hiện và mỗi người lại có một cách thiết kế  sáng  tạo riêng. 2. Biện pháp khi lồng ghép:       Trước tiên để  lồng ghép được các  ứng dụng khi thiết kế  bài giảng  hoặc khi thực giảng một nội dung nào đó về  âm nhạc, người giáo viên cần  thiết kế  trước từng motip, từng phần nhỏ  để  khi vao từng nội dung của bài  giảng, tùy từng yêu cầu khác nhau mà lồng ghép sao cho có hiệu quả  và đạt  được tính thẩm mỹ cao nhất. Giáo viên cần thường xuyên tìm hiểu các ứng dụng khoa học, các phần   mềm  ứng dụng âm nhạc mà các tác giả  tâm huyết đã đưa lên internet. Cập   Giáo viên: Trần Thị Hằng 17
 18. Sáng kiến kinh nghiệm THCS Nguyễn Trường Tộ nhật thông tin thường xuyên là một yếu tố  quan trọng giúp người giáo viên  không bị tụt hậu so với thời cuộc. Giao lưu và trao đổi với bạn bè đồng nghiệp trên khắp bốn phương để  có được một bài giảng hay, một ý kiến đóng góp bổ ích. Và điều đáng chú ý là không phải nội dung nào chúng ta cũng phải lồng  ghép công nghệ  thông tin mà tùy theo yêu cầu từng nội dung mà chúng ta có  cách giải quyết thỏa đáng tránh dườm dà, mầu mè hình thức. C – KẾT LUẬN. * Giải pháp và những đề xuất. Công nghệ  thông tin ngày nay đóng vai trò rất quan trọng đối với mọi  lĩnh vực trong đó có Âm nhạc; Sáng tác, chế bản. phối khí, biên tập âm thanh.  Trong dạy học nếu biết khai thác, áp dụng công nghệ  thông tin có hiệu quả  thì việc dạy học sẽ đạt đến một kết quả tốt nhất. Dạy học là một bộ  môn nghệ  thuật, người giáo viên thực sự  là một   người nghệ sĩ đa tài, với sự trợ giúp của công nghệ thông tin, giáo viên có thể  thay đổi, đổi mới phương pháp, công nghệ dạy học với mục đích cuối cùng là   làm cho học sinh chủ động hơn, giảng dạy bằng giáo án điện tử và ứng dụng   các thành tựu tiên tiến của công nghệ  thông tin trong nhà trường mang lại   hiệu quả  rất lớn.Mỗi tiết dạy bằng giáo án điện tử  chính là một lượng lớn   kiến thức, hình ảnh trực quan sinh động được chuyển tải đến học sinh. Đẩy  lùi tình trạng “ Thầy đọc Trò chép”. Bản thân là một giáo viên giảng dạy môn Âm nhạc, với sự khám phá và  ham học hỏi về  lĩnh vực công nghệ  thông tin tôi đã tiếp xúc và tìm hiểu rất   nhiều về việc áp dụng công nghệ thông tin vào việc giảng dạy. Thực tế đã chứng minh là chất lượng các giờ học âm nhạc có sử dụng   công nghệ thông tin đều đem lại hiệu quả rất cao. Sự hứng thú trong học tập  của học sinh thể hiện rất rõ nét, người giáo viên có nhiều cơ hội để nâng cao  và mở rộng lượng kiến thức cần cung cấp cho học sinh. Các dẫn chứng, minh  họa chính xác và hiệu quả hơn, cuối tiết học bên cạnh việc dạy và học môn   Âm nhạc thì một việc quan trọng hơn đó là học sinh cũng đã một phần nào  Giáo viên: Trần Thị Hằng 18
 19. Sáng kiến kinh nghiệm THCS Nguyễn Trường Tộ được giáo dục về  thẩm mỹ, thái độ  cảm thụ  và thưởng thức âm nhạc. Dạy  học  ứng dụng công nghệ  thông tin cần có sự  chuẩn bị  chu đáo và phải có   phương án 2 đề phòng mất điện.  Chính vì vậy mà giải pháp cấp bách và thiết yếu hiện nay đó là mỗi  giáo viện phải tự  trang bị  cho mình những kỹ  năng cơ  bản về  công nghệ  thông tin để có thể ứng dụng những thành tựu mới vào thực tiễn giảng dạy.   Qua đây tôi cũng mạnh dạn đề  xuất với Bộ giáo giáo dục mở  thật nhiều các  chương trình tập huấn về công nghệ thông tin cho giáo viên, các đơn vị phòng   ban quan tâm và tạo điều kiện nhiều hơn cho giáo viên âm nhạc, các trường  cần quan tâm đích đáng cho bộ môn Âm nhạc để giáo viện thực sự được phát  huy sáng tạo và lòng say mê của mình. Tôi hi vọng rằng, với sự giúp đỡ của các thiết bị giáo dục và việc ứng  dụng công nghệ  thông tin vào giảng dạy sẽ  đưa chất lượng giáo dục của  chúng ta thoát khỏi tình trạng khủng hoảng như hiện nay và chắc chắn rằng   chúng ta sẽ thực hiện thành công cuộc vận động hai không với 4 nội dung của  Bộ giáo dục đề ra. Lĩnh vực thông tin là vô cùng rộng lớn và bao la cũng không kém phần   phức tạp. Tuy nhiên để sử dụng trong dạy học nếu chịu khó đầu tư thời gian   thì người giáo viên cũng có thể sử dụng được trong dạy học bộ môn Âm nhạc  ở trường THCS được tốt hơn. Trên đậy là một số kinh nghiệm mà tôi đã tự rút ra qua thời gian giảng   dạy, rất mong được sự đóng góp ý kiến của đồng nghiệp.  Xin chân thành cảm ơn!                                                                  Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2011 NGƯỜI VIẾT                            TRẦN THỊ HẰNG Giáo viên: Trần Thị Hằng 19
 20. Sáng kiến kinh nghiệm THCS Nguyễn Trường Tộ D – TƯ LIỆU THAM KHẢO ­ Sách giáo khoa âm nhạc lớp 6,7,8,9 ( Hoàng Long – Hoàng  Lân)  ­ Sách giáo viên âm nhạc lớp 6,7,8,9 ( Hoàng Long  chủ biên) ­ Phương pháp dạy học âm nhạc (Hoàng Long – Hoàng Lân) ­ Những vấn đề tâm lý nhớ ( Ngô Thị Nam – Phan Thị Hòa)  ­ Thiết kế âm nhạc (Lê Anh Tuấn )  Giáo viên: Trần Thị Hằng 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản