intTypePromotion=1

SKKN: Một số biện pháp huy động nguồn vốn để tăng cường cơ sở vật chất trong trường mầm non

Chia sẻ: Lê Khiết Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:29

0
217
lượt xem
16
download

SKKN: Một số biện pháp huy động nguồn vốn để tăng cường cơ sở vật chất trong trường mầm non

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp huy động nguồn vốn để tăng cường cơ sở vật chất trong trường mầm non" giúp cho Hiệu trưởng trường mầm non làm tốt công tác tham mưu, tranh thủ sự quan tâm của các lãnh đạo cấp có thẩm quyền để tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học trong nhà trường, đáp ứng được mục tiêu chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ trong thời kỳ đổi mới, hướng tới xây dựng nhà trường có đủ các tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của trường mầm non chuẩn Quốc gia trong tương lai.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SKKN: Một số biện pháp huy động nguồn vốn để tăng cường cơ sở vật chất trong trường mầm non

“Một số biện pháp huy động nguồn vốn để tăng cường cơ sở vật chất trong trường mầm  <br /> non” _k2a_<br /> TÓM TẮT SÁNG KIẾN<br /> 1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến<br /> Hội nghị  Trung  ương  8 (khóa XI)  đã thông qua Nghị  quyết số  29­<br /> NQ/TW “về  đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp  ứng yêu <br /> cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế  thị  trường định <br /> hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Như chúng ta đã biết, thế kỷ <br /> XXI là thế kỷ của trí tuệ, là thế kỷ của nền kinh tế tri thức. Với sự thay đổi  <br /> của nền kinh tế ­ xã hội và công nghệ hóa. Mục tiêu của giáo dục mầm non <br /> là chăm sóc, giáo dục trẻ phát triển một cách toàn diện, chuẩn bị tốt tâm thế <br /> cho trẻ  vào lớp một. Để  đạt được mục tiêu đó, mỗi trường mầm non cần  <br /> phải có đủ các điều kiện: cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đội ngũ cán <br /> bộ, giáo viên, nhân viên có năng lực và những điều kiện cần thiết khác.<br /> <br /> Từ  nhận thức sâu sắc về  vai trò của người cán bộ  quản lý trong công <br /> tác tăng cường cơ  sở  vật chất, trang thiết bị  dạy học, tôi lựa chọn nghiên <br /> cứu và áp dụng đề  tài:  “Một số  biện pháp huy động nguồn vốn để  tăng <br /> cường cơ sở vật chất trong tr ường m ầm non ”.<br /> 2. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến<br /> ­ Điều kiện áp dụng sáng kiến: Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, <br /> Hội cha mẹ học sinh, lãnh đạo địa phương, lãnh đạo thành phố.<br /> ­ Thời gian áp dụng sáng kiến : Năm học 2014 – 2015, năm học 2015 –  <br /> 2016, 2016 ­ 2017.<br /> ­ Đối tượng áp dụng sáng kiến: Cơ  sở  vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo  <br /> viên, nhân viên trong trường mầm non và các cháu học sinh…<br /> 3. Nội dung sáng kiến<br /> Những biện pháp này giúp cho Hiệu trưởng trường mầm non làm tốt <br /> công tác tham mưu, tranh thủ  sự  quan tâm của các lãnh đạo cấp có thẩm  <br /> quyền   để   tăng   cường   cơ   sở   vật   chất,   trang   thiết   bị   dạy   học   trong   nhà <br /> trường, đáp  ứng được mục tiêu chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ  trong <br /> <br /> 1<br /> “Một số biện pháp huy động nguồn vốn để tăng cường cơ sở vật chất trong trường mầm  <br /> non” _k2a_<br /> thời kỳ đổi mới, hướng tới xây dựng nhà trường có đủ các tiêu chí về cơ sở <br /> vật chất, trang thiết bị dạy học của trường mầm non chuẩn Quốc gia trong  <br /> tương lai. <br /> ­ Tính mới, tính sáng tạo thể hiện:<br /> + Hiệu trưởng làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của <br /> toàn xã hội, huy động sức mạnh tổng hợp của mọi nguồn lực cùng chăm lo <br /> cho giáo dục mầm non. Tham mưu tích cực với các cấp lãnh đạo nhằm tăng <br /> cường cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học…<br /> ­ Khả năng áp dụng của sáng kiến:<br /> + Đề  tài “Một số  biện pháp huy động nguồn vốn để  tăng cường cơ <br /> sở  vật chất trong trường mầm non ” đã được áp dụng trong trường mầm <br /> non tôi đang công tác trong năm học 2014 – 2015 đến nay.<br /> + Cách thức áp dụng: Trong mỗi biện pháp tôi trình bày rất chi tiết, cụ <br /> thể, có tính thiết thực, đan xen giữa lý luận soi sáng thực tiễn. Thông qua  <br /> việc áp dụng các biện pháp trên đã giúp cho cơ sở vật chất, trang thiết bị của  <br /> nhà trường ngày càng khang trang, đầy đủ  góp phần nâng cao chất lượng <br /> chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.<br /> ­ Lợi ích thiết thực của sáng kiến: Sáng kiến đã giúp cho Hiệu trưởng <br /> nắm chắc thực trạng cơ  sở  vật chất và sự  cần thiết phải đổi mới cho phù <br /> hợp với cơ chế phát triển của xã hội, từ đó nỗ lực tham mưu và tranh thủ sự <br /> hỗ trợ của các cấp, các ngành và toàn xã hội xây dựng nhà trường phát triển  <br /> toàn diện.<br /> 4. Giá trị, kết quả đạt được của sáng kiến<br /> Sáng kiến đã được áp dụng có hiệu quả  từ năm học 2014 – 2015 đến <br /> nay bằng những kết quả cụ thể và có khả năng áp dụng tại các trường mầm  <br /> non trong toàn Thành phố.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 2<br /> “Một số biện pháp huy động nguồn vốn để tăng cường cơ sở vật chất trong trường mầm  <br /> non” _k2a_<br /> 5. Đề xuất khuyến nghị<br /> Đề  nghị  Hội đồng khoa học các cấp tạo điều kiện cho việc mở  rộng <br /> phạm vi áp dụng của đề  tài trong phạm vi các trường mầm non trong Thành  <br /> phố Hải Dương.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> MÔ TẢ SÁNG KIẾN<br /> 1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến<br /> 1.1. Cơ sở lý luận<br /> Trong công cuộc đổi mới của đất nước, giáo dục có một vị trí hết sức  <br /> quan trọng đó là thực hiện mục tiêu “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và  <br /> bồi dưỡng nhân tài” cho đất nước. Mục tiêu đó đã được khẳng định rõ trong <br /> Luật giáo dục năm 2005 đó là: “Giáo dục Mầm non là bậc học đầu tiên trong  <br /> hệ thống giáo dục Quốc dân, là cơ sở ban đầu cho việc hình thành nhân cách  <br /> con người mới xã hội chủ nghĩa và chuẩn bị những tiền đề cần thiết cho trẻ <br /> vào bậc Tiểu học”. Chính vì lẽ đó mà sự nghiệp Giáo dục nói chung và Giáo <br /> dục Mầm non nói riêng đang nhận được sự quan tâm rất lớn của Đảng, Nhà <br /> nước và của toàn xã hội. Đặc biệt năm học 2015 – 2016, với nhiệm vụ phát <br /> triển giáo dục theo chương trình hành động số 53­CT/TU ngày 12/3/2014 của <br /> Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần <br /> thứ  Tám Ban Chấp hành Trung  ương khóa XI về  “Đổi mới căn bản, toàn <br /> diện giáo dục và đào tạo, đáp  ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa <br /> trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập <br /> quốc tế”, tập trung phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non có <br /> năng lực, có tâm huyết với nghề, đặc biệt phải có cơ  sở  hạ  tầng (lớp học, <br /> <br /> 3<br /> “Một số biện pháp huy động nguồn vốn để tăng cường cơ sở vật chất trong trường mầm  <br /> non” _k2a_<br /> sân chơi, bãi tập, phòng chức năng, phòng thực hành…) được kiên cố  hóa, <br /> các trang thiết bị (bàn ghế, giá kệ, máy chiếu, máy tính, đồ dùng phục vụ bán  <br /> trú…) đạt chuẩn đáp ứng được yêu cầu của giáo dục mầm non trong thời kỳ <br /> đổi mới. Với trách nhiệm lớn lao đó, hơn ai hết Hiệu trưởng nhà trường  <br /> phải năng động, sáng tạo, biết phát huy sức mạnh tổng hợp của các ban <br /> ngành đoàn thể, lực lượng toàn xã hội cùng chăm lo cho thế hệ tương lai.<br /> 1.2. Cơ sở thực tiễn<br /> Trong những năm qua, cơ  sở  vật chất của các trường mầm non trong  <br /> toàn thành phố nói chung đã được Đảng và Nhà nước quan tâm song vẫn còn  <br /> nhiều bất cập và khó khăn như: Một số  đơn vị  quy hoạch trường lớp chưa  <br /> khoa học, còn thiếu phòng học, sân chơi, bãi tập, phòng học không đạt yêu <br /> cầu so với quy định, một số  công trình đã xuống cấp song chưa được sửa  <br /> chữa kịp thời, hệ thống đồ dùng, đồ chơi theo danh mục quy định còn thiếu, <br /> đồ chơi ngoài trời nghèo làn, đơn điệu...<br />  Trường mầm non tôi đang quản lý có 16 phòng học, phân đều về  03 <br /> điểm trường, trong đó có 01 điểm được xây từ năm 2011, có khuôn viên rộng <br /> rãi, các phòng học đủ diện tích, thoáng mát, công trình vệ sinh khép kín đúng  <br /> tiêu chuẩn, còn 02 điểm được xây dựng từ năm 1980,  một số phòng chỉ đạt <br /> được từ 30 – 35m2, hệ thống nhà vệ sinh riêng biệt và dùng chung trong toàn <br /> trường, các phòng chức năng chưa đủ theo quy định… đồ dùng, trang thiết bị <br /> phục vụ công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ tuy được bổ sung hàng  <br /> năm song chưa đủ theo yêu cầu từng lứa tuổi, mặc dù nhà trường đã khuyến <br /> khích giáo viên làm đồ  dùng, đồ  chơi tự tạo song giá trị  sử  dụng, tính thẩm <br /> mỹ còn hạn chế. Hệ thống đồ dùng, đồ chơi ngoài trời một số đã cũ. <br /> Với trách nhiệm là Hiệu trưởng tôi luôn trăn trở, suy nghĩ mình phải  <br /> làm gì, làm như thế nào để có một nhà trường với hệ thống trường lớp, trang  <br /> thiết bị  dạy học khang trang, hiện đại đáp  ứng được yêu cầu của giáo dục  <br /> mầm non trong giai đoạn hiện nay, vì vậy tôi lựa chọn nghiên cứu và áp <br /> <br /> 4<br /> “Một số biện pháp huy động nguồn vốn để tăng cường cơ sở vật chất trong trường mầm  <br /> non” _k2a_<br /> dụng đề  tài: “Một số  biện pháp huy động nguồn vốn xây dựng cơ  sở <br /> vật chất trong trường m ầm non ”.<br /> 2. Điều tra thực trạng<br /> Để  tiến hành đề  tài: “Một số  biện pháp huy động nguồn vốn để  tăng <br /> cường cơ  sở  vật chất trong tr ường m ầm non ” tôi tiến hành khảo sát những <br /> nội dung sau đây:<br /> Bảng 1: Khảo sát tình hình cơ sở vật chất (từ năm học 2014 – 2015,  <br /> 2015 – 2016)<br /> Tổng số  Phòng học  Phòng học chưa  Số phòng chức <br /> Năm học<br /> phòng học đúng quy cách đúng quy cách năng còn thiếu<br /> 2014 ­ 2015 16 06 10 02<br /> 2015 ­ 2016 16 08 08 01<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Tổng số  Bếp ăn đúng  Bếp ăn chưa đúng  Bếp ăn còn thiếu<br /> Năm học<br /> bếp ăn quy cách quy cách<br /> 2014 ­ 2015 03 01 02 0<br /> 2015 ­ 2016 03 02 01 0<br /> <br /> Bảng 2: Khảo sát kết quả  về  kinh phí đầu tư  xây dựng cơ  sở  vật  <br /> chất và trang thiết bị trường học (đơn vị: đồng)<br /> Kinh phí đầu tư các nguồn (sửa chữa + mua sắm)<br /> Các đoàn thể và <br /> Năm học<br /> Hỗ trợ tỉnh Thành phố nguồn học phí, ngân  Dân đóng góp<br /> sách<br /> 2014­2015 900.000.000 117.049.000 70.100.000<br /> 2015 ­ 2016 400.000.000 700.000.000 120.870.000 46.600.000<br /> Qua kết quả khảo sát cho thấy: <br /> ­ Tổng số  diện tích trong toàn trường là 1415m2, diện tích sân chơi là <br /> 600m2, tổng số phòng học tính đến tháng 9 năm 2016 là 16 phòng học, trong <br /> đó đúng quy cách là 08 phòng, số phòng chức năng còn thiếu là 01 phòng.<br /> <br /> <br /> 5<br /> “Một số biện pháp huy động nguồn vốn để tăng cường cơ sở vật chất trong trường mầm  <br /> non” _k2a_<br /> ­  Một số phòng học chưa đúng quy cách, chưa đảm bảo diện tích theo <br /> quy chuẩn, một số  phòng đã xuống cấp có hiện tượng bị bong tróc, rộp, vữa  <br /> trần bong ra từng mảng, nhà vệ sinh còn dùng chung, tường bao quanh trường <br /> một số  chỗ bị  đổ, rạn nứt, bếp ăn bán trú chưa đủ  diện tích, chưa đúng theo <br /> tiêu chuẩn bếp ăn một chiều, sân chơi, tập của trẻ chật hẹp, phòng chức năng <br /> còn thiếu so với quy định, cổng trường cũ nát, tường bao đổ  siêu vẹo, không  <br /> đảm bảo về  an ninh và an toàn cho trẻ ... đồ  dùng, trang thiết bị  dạy học còn  <br /> hạn chế chưa đáp ứng đủ nhu cầu theo từng độ tuổi. Mặc dù giáo viên tích cực <br /> làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo song tính thẩm mỹ và giá trị sử dụng chưa cao.<br /> ­ Công tác tham mưu với các cấp lãnh đạo về việc xây dựng, sửa chữa  <br /> cơ sở vật chất của Hiệu trưởng đã rất cố gắng song hiệu quả chưa cao.<br /> ­ Nhà trường chưa huy động tối đa sức mạnh tổng hợp của các tổ <br /> chức xã hội vào công cuộc xây dựng và phát triển nhà trường.<br /> ­ Tốc độ  cải tạo cơ  sở  vật chất và mở  rộng diện tích khuôn viên <br /> trường học còn chậm so với nhu cầu thực tế.<br /> ­ Công tác xã hội hóa giáo dục mức độ huy động còn thấp so với điều <br /> kiện kinh tế của phụ huynh học sinh.<br /> ­ Công tác tuyên truyền của cán bộ, giáo viên, nhân viên về  các hoạt  <br /> động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục và thu hút sự quan tâm của phụ huynh  <br /> học sinh với cơ sở vật chất nhà trường còn hạn chế. <br /> Sau đây là một số hình ảnh minh họa thực trạng cơ sở vật chất, trang  <br /> thiết bị của nhà trường:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 6<br /> “Một số biện pháp huy động nguồn vốn để tăng cường cơ sở vật chất trong trường mầm  <br /> non” _k2a_<br /> <br /> <br /> <br /> <br />        <br /> Ảnh 1: Tường lớp học bị bong tróc, ẩm mốc, môi trường không an toàn<br /> <br /> <br /> <br /> <br />   <br /> Ảnh 2: Một số bức tường bị nứt, thấm giột mất an toàn<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 7<br /> “Một số biện pháp huy động nguồn vốn để tăng cường cơ sở vật chất trong trường mầm  <br /> non” _k2a_<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Ảnh 3: Phòng học chật hẹp, không đảm bảo diện tích<br /> * Từ  kết quả  khảo sát thực trạng trên tôi tìm ra một số  biện pháp <br /> nhằm khắc phục như sau:<br /> 3. Các biện pháp thực hiện<br /> 3.1. Biện pháp 1: Công tác tự bồi dưỡng của Hiệu trưởng và bồi dưỡng <br /> cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên<br /> 3.1.1. Công tác tự bồi dưỡng của Hiệu trưởng<br /> Phẩm chất và năng lực là hai yếu tố  rất cơ  bản của người cán bộ <br /> quản lý và có tính chất quyết định sự phát triển của mỗi nhà trường, do vậy  <br /> người Hiệu trưởng trước hết phải là chỗ dựa, là niềm tin, là gương sáng cho <br /> cán   bộ,  giáo   viên,  nhân   viên   về   tư   tưởng,   phẩm   chất  chính   trị,  trình  độ <br /> chuyên môn nghiệp vụ, năng lực lãnh đạo quản lý. Chính vì vậy, trong quá <br /> trình quản lý nhà trường, người quản lý cần không ngừng tu dưỡng, học tập,  <br /> nắm chắc các Chỉ thị, Nghị quyết, các văn bản chỉ đạo của các cấp, Điều lệ <br /> trường mầm non, tiêu chuẩn trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia, Quy định <br /> danh mục thiết bị  mầm non tối thiểu theo từng độ  tuổi, Nghị  quyết số  29­<br /> NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung  ương Đảng khóa XI về <br /> 8<br /> “Một số biện pháp huy động nguồn vốn để tăng cường cơ sở vật chất trong trường mầm  <br /> non” _k2a_<br /> Đề  án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp  ứng yêu cầu <br /> công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng  <br /> xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, Đề  án phát triển giáo dục giai đoạn  <br /> 2015 – 2020… <br /> Bên cạnh đó, người Hiệu trưởng cần nắm vững những vấn đề  chung <br /> về  quản lý và phát triển cơ  sở  vật chất trường học, xác định được thực <br /> trạng cơ  sở  vật chất của nhà trường, không được trông chờ,  ỷ  lại vào sự <br /> đầu tư  của ngân sách Nhà nước và mang tính bao cấp, quan tâm đến điều <br /> kiện kinh tế  hiện tại, quan điểm chỉ  đạo của lãnh đạo địa phương… từ  đó <br /> hiểu rõ được tầm quan trọng, sự  cần thiết của hệ  thống trường lớp đúng  <br /> quy cách đối với sự  phát triển của giáo dục mầm non. Khi quy hoạch phải  <br /> hàm chứa toàn bộ cơ sở vật chất nhà trường trong một tổng thể thống nhất, <br /> hợp lý, khoa học, bố  trí các phòng chức năng, phòng học, sân chơi, bãi tập,  <br /> nhà vệ  sinh…phù hợp với diện tích thực tế, phù hợp với địa hình, không <br /> gian, cảnh quan xung quanh nhà trường.<br /> 3.1.2. B ồi d ưỡ ng tư  t ưở ng chính trị, đạ o đứ c lối sống cho độ i ngũ  <br /> cán bộ, giáo viên, nhân viên<br /> Ban Giám hiệu nhà trường bồi dưỡng công tác tư  tưởng chính trị  cho  <br /> đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên: Triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ <br /> trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, của ngành, của trường để <br /> từ  đó xác định lập trường quan điểm của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên, <br /> củng cố niềm tin và giúp mỗi người xác định được vị trí việc làm của mình  <br /> trong sự nghiệp giáo dục.<br /> ­ Thông qua các buổi họp Hội đồng sư  phạm quán triệt, tuyên truyền <br /> các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, các văn bản quy phạm pháp  <br /> luật, kế hoạch xây dựng, cải tạo, mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy  <br /> học…giúp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên có lập trường và quan điểm đúng <br /> <br /> <br /> <br /> 9<br /> “Một số biện pháp huy động nguồn vốn để tăng cường cơ sở vật chất trong trường mầm  <br /> non” _k2a_<br /> đắn, có nhận thức sâu rộng và làm tốt công tác tuyên truyền với phụ  huynh <br /> học sinh. <br /> ­ Phát động tới 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên hưởng ứng các cuộc  <br /> vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ  Chí Minh”, cuộc  <br /> vận động “Hai không”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương  <br /> đạo đức tự  học và sáng tạo” và các phong trào thi đua, đặc biệt phong trào  <br /> làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo, phong trào trang trí tạo môi trường giáo dục…<br /> ­ Quan tâm và thực hiện tốt công tác phát triển Đảng: Trường là một  <br /> tập thể  tốt, một Chi bộ vững mạnh cần có lực lượng đảng viên tiên phong <br /> gương mẫu tham gia vào các vị trí chủ chốt trong nhà trường.<br /> ­ Quan tâm đến quyền lợi tập thể, cá nhân: Nền kinh tế  thị  trường  <br /> phát triển có ảnh hưởng rất lớn tới đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong <br /> khi điều kiện nguồn thu nhập còn hạn hẹp và không có điều kiện làm thêm <br /> để  phát triển kinh tế  gia đình. Vì vậy tôi luôn quan tâm đến đời sống vật <br /> chất, tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên. Tạo điều kiện cải thiện đời <br /> sống, kinh tế, điều kiện làm việc cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.<br /> ­  Thực hiện đầy đủ  chế  độ  chính sách của Nhà nước: Chi lương từ <br /> mùng 5 – 10 hàng tháng, tăng lương đúng định kỳ, tăng lương sớm cho những  <br /> người lập thành tích xuất sắc theo quy chuẩn của nhà trường, chế độ nghỉ hè <br /> hàng năm, chế độ thai sản, chế độ dưỡng sức, tiết kiệm nguồn học phí, tăng <br /> thu nhập cuối năm…tạo điều kiện cho cán bộ  giáo viên nhân viên yên tâm, <br /> hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.<br /> ­ Quan tâm đến quyền lợi chính trị, tinh thần cho cán bộ, giáo viên, <br /> nhân viên: Tạo điều kiện cho mọi người có cơ  hội phát triển về  mọi mặt  <br /> như học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính <br /> trị…, phấn đấu thành giáo viên giỏi các cấp, phấn đấu thành đảng viên hoặc <br /> có hướng phát triển.<br /> <br /> <br /> <br /> 10<br /> “Một số biện pháp huy động nguồn vốn để tăng cường cơ sở vật chất trong trường mầm  <br /> non” _k2a_<br /> ­ Bên cạnh những việc làm trên, kỷ  luật trong nhà trường phải thật  <br /> nghiêm minh, kiên quyết xử lý với những tổ, cá nhân vi phạm các điều cấm  <br /> làm ảnh hưởng đến đạo đức nhà giáo, hình ảnh của nhà trường.<br /> 3.1.3. Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ  cho đội ngũ  cán bộ, giáo  <br /> viên, nhân viên ­ nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ<br /> Để  có lòng tin đối với các cấp lãnh đạo, lòng tin đối với nhân dân thì <br /> hiệu quả  chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục là nhiệm vụ  trọng tâm, hàng đầu <br /> trong mỗi nhà trường. Khi đã tạo được niềm tin thì việc tuyên truyền kêu <br /> gọi sự tự nguyện, sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình sẽ rất thuận lợi.  <br /> Nhận thức được vấn đề  này, tôi đã chỉ  đạo từ  Ban giám hiệu đến các tổ <br /> chuyên môn phải thường xuyên nghiêm túc làm tốt công tác tự  bồi dưỡng <br /> chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện nghiêm túc chương trình thời gian biểu, <br /> luôn đổi mới phương pháp và hình thức tổ  chức các hoạt động. Hình thức  <br /> bồi dưỡng thông qua các chuyên đề  do Sở  Giáo dục – đào tạo, Phòng Giáo  <br /> dục – đào tạo tổ chức, các tổ  chuyên môn sinh hoạt chuyên đề  đảm bảo có  <br /> chiều sâu, đạt hiệu quả cao, chọn cử giáo viên tham gia các lớp đào tạo nâng <br /> cao, các lớp bồi dưỡng, tập huấn do cấp trên tổ chức..., tích cực tổ chức các  <br /> tiết dạy mẫu, nhân điển hình gương người tốt, việc tốt, tham gia tích cực  <br /> Hội thi do các cấp tổ chức như Hội thi “Giáo viên giỏi” các cấp, tham gia các <br /> hoạt động ngoại khóa , các sân chơi dành cho trẻ do các cấp tổ chức. <br /> Với chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên có chuyên môn <br /> nghiệp vụ  vững vàng, có lòng nhiệt tình yêu nghề, mến trẻ, đã tạo được  <br /> niềm tin tưởng và sự   ủng hộ  của lãnh đạo địa phương, các ban ngành đoàn <br /> thể, phụ  huynh học sinh...từ  đó đã tạo điều kiện thuận lợi về  việc hỗ  trợ <br /> vật lực, tài lực cho nhà trường.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 11<br /> “Một số biện pháp huy động nguồn vốn để tăng cường cơ sở vật chất trong trường mầm  <br /> non” _k2a_<br /> 3.2. Biện pháp 2: Làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của <br /> toàn xã hội về tầm quan trọng của giáo dục mầm non<br /> Để không ngừng nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của giáo dục <br /> mầm non trong thời kỳ đổi mới thì Hiệu trưởng phải làm tốt công tác tuyên  <br /> truyền về vị trí, vai trò, ý nghĩa của việc đầu tư cho giáo dục, trong đó quan <br /> tâm   đến   hệ   thống   trường   lớp.   Làm   tốt   công   tác   truyền   thông   tạo   ra   sự <br /> chuyển biến, nhận thức của các ban ngành, các cấp, các lực lượng xã hội,  <br /> cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh cùng chăm lo cho sự nghiệp <br /> giáo dục mầm non. Hình thức tuyên truyền tôi thực hiện như sau:<br /> ­ Xây dựng các góc tuyên truyền của trường và lớp với hình  ảnh và <br /> nội dung thẩm mỹ, ngắn gọn, dễ  hiểu  ở  những vị  trí dễ  quan sát, ví dụ: <br /> tuyên truyền nội dung chương trình giáo dục mầm non, giáo dục trẻ  tự  kỷ, <br /> trẻ khuyết tật hòa nhập, phổ biến kiến thức nuôi con theo khoa học, mô hình  <br /> sơ  đồ  xây dựng phòng học, phòng chức năng…cùng với hòm thư góp ý, trao <br /> đổi   thông   tin   qua   truy   cập   hệ   thống   camera   giám   sát,   mạng   xã   hội <br /> Facebook…<br /> ­ Tổ chức họp phụ huynh học sinh từ 2 – 3 lần/năm: thông qua các chủ <br /> trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, kế  hoạch cụ  thể  của <br /> nhà trường cùng thảo luận thống nhất một số khoản thu mua sắm đồ  dùng, <br /> đồ chơi theo công văn hướng dẫn của Ủy ban nhân dân Tỉnh, đồng thời phát <br /> động tinh thần  ủng hộ  xã hội hóa giáo dục, kêu gọi sự  hỗ  trợ  của các nhà  <br /> hảo tâm để bổ sung trang thiết bị cho nhà trường.<br /> ­ Hàng tháng viết tin bài gửi Đài truyền thanh của phường phát tin tới  <br /> các khu dân cư trên địa bàn phường với những nội dung:<br />   Ví dụ: Công tác phổ  cập giáo dục, công tác chăm sóc, nuôi dưỡng,  <br /> giáo dục trẻ, công tác phòng chống dịch bệnh, kế hoạch xây dựng, sửa chữa,  <br /> mua sắm của nhà trường.<br /> <br /> <br /> <br /> 12<br /> “Một số biện pháp huy động nguồn vốn để tăng cường cơ sở vật chất trong trường mầm  <br /> non” _k2a_<br /> ­ Phối hợp với đài truyền hình, đài phát thanh Thành phố  đến đưa tin  <br /> khi nhà trường tổ chức các ngày hội, ngày lễ trọng đại như: “Ngày Hội đến  <br /> trường của bé” kết hợp với đón “Giấy chứng nhận trường mầm non đạt tiêu <br /> chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3”…<br /> ­ Tổ chức tốt các phong trào thi đua, các hoạt động ngoại khóa cho trẻ <br /> để tạo động lực trong việc huy động tiềm năng đóng góp của cộng đồng, có <br /> sự chứng kiến tham gia trực tiếp của cộng đồng như tổ chức các hoạt động <br /> ngày hội, ngày lễ  như: Lễ hội Trung thu, ngày Hội chào xuân, ngày hội tạo  <br /> hình…có sự  tham gia của giáo viên, phụ  huynh. Tổ  chức tốt Hội thi “Giáo <br /> viên giỏi” cấp cơ sở, tham dự tích cực đạt hiệu quả trong Hội thi “Giáo viên <br /> giỏi” cấp thành phố  nhân điển hình, tôn vinh người tốt, việc tốt, mời phụ <br /> huynh học sinh tham dự buổi khám sức khỏe định kỳ cho các cháu…Kết quả <br /> đã nhận được nhiều quà trao tặng như: hệ thống tủ úp ca cốc Inox, váy múa  <br /> cho học sinh…<br /> Với những hình thức tuyên truyền trên đã  huy động được sức mạnh <br /> tổng hợp của các ban ngành đoàn thể, các tổ  chức xã hội, các nhà hảo tâm,  <br /> cha mẹ  học sinh…góp phần đẩy mạnh chất lượng giáo dục toàn diện, khai  <br /> thác, huy động tiềm năng của cộng đồng hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, trang  <br /> thiết bị cho nhà trường.<br /> 3.3. Biện pháp 3: Xây dựng kế hoạch tăng cường cơ sở vật chất và trang <br /> thiết bị trường học<br /> Muốn cơ sở vật chất nhà trường được quan tâm thì việc xây dựng kế <br /> hoạch là một vấn đề rất cần thiết và quan trọng đối với người cán bộ quản  <br /> lý. Có đầu tư  xây dựng kế  hoạch mới giúp chúng ta làm việc theo đúng kế <br /> hoạch và đạt kết quả cao, song kế hoạch phải phù hợp với kinh phí của đơn  <br /> vị, tình hình kinh tế  của địa phương và phải mang tính chiến lược, lâu dài, <br /> phải dựa trên các kết quả  khảo sát chi tiết cụ  thể  toàn bộ  cơ  sở  vật chất, <br /> trang thiết bị dạy học qua từng năm và điều kiện thu nhập của nhân dân địa <br /> <br /> 13<br /> “Một số biện pháp huy động nguồn vốn để tăng cường cơ sở vật chất trong trường mầm  <br /> non” _k2a_<br /> phương, căn cứ vào tỉ lệ huy động trẻ đến trường hàng năm để xây dựng kế <br /> hoạch một cách phù hợp,  sát với thực tế của đơn vị.<br /> Kế  hoạch xây dựng, sửa chữa cơ sở  vật chất và mua sắm trang thiết  <br /> bị  phục vụ  công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ  được xây dựng và  <br /> được cụ thể hóa theo từng năm học:<br /> * Kế hoạch xây dựng và sửa chữa cơ sở vật chất:<br /> ­ Năm học 2014 – 2015: Dự kiến Xây mới công trình vệ sinh khép kín <br /> (05 phòng vệ  sinh); sửa lại bếp nấu ăn; làm lại toàn bộ  hệ  thống lan can <br /> tầng 2 cho khu B; quét lại vôi ve cho khu A và khu B. Xây mới phòng hoạt <br /> động âm nhạc, cải tạo làm tường ngăn để mở thêm một lớp học tại khu C;  <br /> ­ Năm học 2015 – 2016: Dự  kiến xây lại toàn bộ  tường bao mở  rộng  <br /> diện tích sân chơi cho khu A, khu B; Làm mới lại biển trường cho cả 3 khu; cải <br /> tạo lại phòng làm việc cho Phó hiệu trưởng tại khu B; <br /> + Năm học 2016 – 2017: Dự kiến  xây mới bếp ăn theo đúng tiêu chuẩn <br /> bếp ăn một chiều, phòng y tế, nhà kho, cải tạo lại nhà vệ sinh, sửa  chống dột <br /> cho khu A; ốp lát lại toàn bộ nền nhà lớp học, làm nhà vòm cho khu C; <br /> * Kế hoạch mua sắm trang thiết bị đồ dùng:<br /> ­ Năm học 2014 – 2015: Dự kiến  mua sắm 04 bộ máy tính, 05 máy in, <br /> bổ  sung đồ  dùng, đồ  chơi quy định theo danh mục tối thiểu với từng độ <br /> tuổi.lắp hệ thống điện 3 pha ưu tiên cho cả 3 khu; lắp đặt hệ thống điều hòa  <br /> 2 chiều; lắp hệ thống cửa kính khung lõi thép cho khu A; Lắp đặt hệ  thống  <br /> Camera cho 100% nhóm lớp và các bếp ăn trong toàn trường, 01 bộ âm li loa  <br /> đài cho khu B, bổ  xung hệ  thống bàn ghế  đúng quy cách, giá tủ  đồ  chơi, tủ <br /> đựng đồ dùng cá nhân cho một số nhóm lớp, <br /> ­ Năm học 2015 – 2016: Dự  kiến mua sắm bổ  xung 03 bộ  điều hòa <br /> không khí hai chiều, bổ  xung hệ  thống bàn ghế  đúng quy cách cho một số <br /> nhóm lớp, một máy tính laptop , bổ sung đồ dùng, đồ chơi quy định theo danh <br /> <br /> <br /> <br /> 14<br /> “Một số biện pháp huy động nguồn vốn để tăng cường cơ sở vật chất trong trường mầm  <br /> non” _k2a_<br /> mục tối thiểu với từng độ tuổi; Mua tủ cơm điện cho khu A, khu C, tủ sấy bát <br /> cho khu A.<br /> ­ Năm học 2016 – 2017: Dự kiến mua sắm 01 tủ sấy bát cho khu B, hệ <br /> thống đồ dùng phục vụ công tác bán trú, bổ sung đồ  dùng, đồ  chơi quy định  <br /> theo danh mục tối thiểu với từng độ  tuổi và đồ  chơi vận động  ở  góc vận  <br /> động.<br /> Hàng năm, các kế  hoạch trên sau khi xây dựng được thông qua Hội <br /> đồng trường có Quyết nghị và thông qua Hội đồng sư phạm nhà trường công  <br /> khai với phụ huynh học sinh trình lên các cấp có thẩm quyền phê duyệt.<br /> 3.4. Biện pháp 4: Công tác tham mưu với các cấp lãnh đạo đầu tư  kinh  <br /> phí để tăng cường cơ sở vật chất cho nhà trường<br />  Để  kế  hoạch tăng cường cơ  sở  vật chất trong nhà trường trở  thành <br /> hiện thực, thì Hiệu trưởng nhà trường phải làm tốt công tác tham mưu với  <br /> các cấp có thẩm quyền để  tranh thủ  các nguồn vốn từ dự  án cấp Tỉnh, cấp <br /> Thành phố   cấp cho  giáo dục  mầm  non, từ   dự   án  xây dựng  kiên  cố  hóa <br /> trường học, nguồn kinh phí của địa phương và huy động sự  tài trợ  của các  <br /> cấp, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các tổ chức xã hội và từ phụ huynh  <br /> học sinh… Để tìm tiếng nói chung cho từng chủ trương, từng việc làm, từng <br /> bước đi trong công tác này thì việc xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa nhà <br /> trường với cấp  ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, các ngành, các cấp và các <br /> bậc phụ huynh là nhiệm vụ nòng cốt của Hiệu trưởng, từ đó làm cho các lực  <br /> lượng hữu quan thấy được thực trạng,  trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi cá  <br /> nhân, từng tổ chức đối với giáo dục mầm non trong giai đoạn trước mắt và  <br /> lâu dài.<br /> Trước hết, để tham mưu có hiệu quả, người cán bộ quản lý phải chọn <br /> đúng thời cơ, xác định đúng đối tượng mình cần tham mưu, có như vậy mới  <br /> lên kế hoạch, xây dựng chủ trương sát và đúng với thực tế.<br /> Ví dụ:<br /> <br /> 15<br /> “Một số biện pháp huy động nguồn vốn để tăng cường cơ sở vật chất trong trường mầm  <br /> non” _k2a_<br />  + Tham mưu với lãnh đạo địa phương về  kế  hoạch xây dựng cơ  sở <br /> vật chất của nhà trường theo Đề án của ngành học, Đề án của Uỷ ban nhân  <br /> dân Thành phố, Đề án phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi của Tỉnh.<br /> + Tham mưu với Phòng Giáo dục ­ Đào tạo Thành phố trong việc xây <br /> dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất theo từng giai đoạn, tham mưu hỗ trợ <br /> thêm kinh phí đồ dùng đồ chơi, trang thiết bị dạy học.<br /> + Tham mưu với chính quyền địa phương, Hội cha mẹ học sinh, các tổ <br /> chức xã hội về việc mua sắm trang thiết bị từ ngân sách địa phương và nhân <br /> dân đóng góp.<br /> + Tham mưu với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hỗ trợ công <br /> sức và kinh phí trồng cây xanh.<br /> + Tham mưu với Trạm Y tế phường trong công tác chăm sóc sức khỏe  <br /> cho trẻ  theo định kỳ  2 lần/năm, tổ  chức tiêm phòng vắc xin, hỗ  trợ  phun  <br /> thuốc sát khuẩn theo định kỳ.<br /> + Tham mưu với các bậc phụ  huynh: Hỗ  trợ  kinh phí mua sắm đồ <br /> dùng, đồ  chơi phục vụ  giảng dạy, hệ  thống điều hòa hai chiều cho nhóm <br /> lớp.<br />   Khi tham mưu Hiệu trưởng phải xác định được đối tượng, cấp có <br /> thẩm quyền, thời gian, địa điểm cần tham mưu cho phù hợp và phải bền bỉ,  <br /> kiên trì, tế  nhị, rõ ràng ở  từng góc độ  và vừa sức để  đạt được kết quả. Khi  <br /> xác định được đối tượng tham mưu thì phải hoàn thiện khẩn trương hệ <br /> thống hồ sơ và hệ thống hồ sơ phải đảm bảo đúng quy trình. <br /> Ví dụ: Quy trình trước khi trình hồ sơ về nhu cầu xây mới và sửa chữa  <br /> cơ sở vật chất:<br /> + Tổ  chức họp lãnh đạo mở  rộng gồm các thành phần chủ  chốt: Ban  <br /> Giám hiệu, Ban chấp hành công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân trường học, tổ <br /> trưởng chuyên môn, tổ kế toán tài vụ (tùy theo tính chất cuộc họp có thể mời <br /> thêm Đại diện hội cha mẹ  học sinh)… Sau khi kiểm tra hiện trạng về tình  <br /> <br /> 16<br /> “Một số biện pháp huy động nguồn vốn để tăng cường cơ sở vật chất trong trường mầm  <br /> non” _k2a_<br /> trạng thực tế  cơ  sở  vật chất, trang thiết bị  dạy học thảo lu ận thống nh ất  <br /> làm biên bản, hồ sơ báo cáo lãnh đạo địa phương.<br /> + Phối hợp với lãnh đạo địa phương lập hồ  sơ, tờ  trình đề  nghị  lãnh <br /> đạo Thành phố, lãnh đạo Tỉnh thẩm định khảo sát thực tế đưa vào kế hoạch <br /> xin cấp kinh phí xây mới, sửa chữa phòng học công trình phụ trợ và đồ dùng, <br /> trang thiết bị dạy học.<br /> ­ Các hình thức tham mưu: Có thể  thông qua hội họp, thông qua báo <br /> cáo định kỳ, báo cáo tham luận, thông qua việc mời các đoàn lãnh đạo xuống  <br /> trực tiếp nhà trường để xem xét nắm bắt tình hình.<br /> 3.5. Biện pháp 5:  Nâng cao vai trò trách nhiệm của nhà trường trong <br /> công tác xã hội hóa giáo dục<br /> Với quan điểm chỉ  đạo “Đẩy mạnh xã hội hóa, tạo điều kiện thuận  <br /> lợi về cơ chế , chính sách  để mọi tổ chức, cá nhân và toàn xã hội tham gia  <br /> giáo dục mầm non” (Đề  án Phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2006 – <br /> 2015 của Thủ tướng Chính phủ), có thể nói xã hội hóa giáo dục có vai trò rất <br /> lớn,  ảnh hưởng nhiều đến thành tựu của ngành giáo dục đặc biệt với bậc <br /> học mầm non. Trong thực tế, sự hỗ trợ của phụ huynh và các tổ chức xã hội  <br /> đã góp phần tăng cường các điều kiện, phương tiện để nâng cao chất lượng  <br /> chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ  đáp  ứng được mục tiêu của giáo dục <br /> mầm non trong thời kỳ  đổi mới. Công tác xã hội hóa giáo dục tôi rất quan <br /> tâm và đã tìm ra những giải pháp hữu hiệu như sau:<br />  Trước hết, để thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục cần đảm bảo <br /> quy trình sau:<br /> + Xây dựng kế hoạch huy động nguồn xã hội hóa bao gồm: Mục đích <br /> huy động, đối tượng huy động, đối tượng được hưởng lợi, hình thức huy  <br /> động, dự kiến nguồn huy động, cách thức tổ chức….<br /> + Họp Hội đồng sư phạm bàn kế hoạch thực hiện xã hội hóa.<br /> <br /> <br /> <br /> 17<br /> “Một số biện pháp huy động nguồn vốn để tăng cường cơ sở vật chất trong trường mầm  <br /> non” _k2a_<br /> +   Họp   Ban   đại   diện   Hội   Cha   mẹ   học   sinh   –   Ban   Giám   hiệu   nhà <br /> trường.<br /> + Công khai nội dung huy động nguồn xã hội hóa giáo dục.<br /> + Tổ chức niêm yết công khai tại đơn vị từ 10 – 15 ngày.<br /> + Trình  Ủy ban nhân dân phường, Phòng Giáo dục ­ Đào tạo Thành  <br /> phố.<br /> + Sau khi nhất trí với chủ trương xã hội hóa giáo dục, nhà trường tiến <br /> hành thực hiện.<br /> Để  đạt được kết quả, nhà trường đã làm tốt công tác tuyên truyền  <br /> đường lối chính sách, quan điểm của Đảng và tầm quan trọng của giáo dục <br /> mầm non trong thời kỳ đổi mới. Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức <br /> khác nhau như   ở  các góc trong trường, lớp với những nội dung thiết thực,  <br /> ngắn gọn, dễ hiểu, ngoài ra còn tổ chức tuyên truyền qua các buổi họp phụ <br /> huynh và qua các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời xây dựng cơ <br /> chế  phối hợp giữa nhà trường, gia đình và các lực lượng trong tổ  chức xã  <br /> hội…<br /> * Kết quả huy động: Được sự quan tâm của phụ huynh và các tổ chức <br /> xã hội, từ  năm học 2014 ­ 2015 đến năm học  2016 ­ 2017, Xây mới và cải <br /> tạo được một số phòng học, phòng chức năng, bếp ăn, nhà vệ sinh đúng tiêu <br /> chuẩn theo như dự kiến ban đầu (còn nhà vòm và lát lại nền nhà lớp học cho <br /> khu C sẽ thực hiện vào dịp hè của năm học 2016 – 2017) và nhà trường cũng <br /> đã mua sắm trang bị được nhiều trang thiết bị dạy học hiện đại, cải tiến các <br /> điều kiện làm việc và nâng cao chất lượng sinh hoạt cho trẻ tại trường như <br /> hệ  thống máy tính, máy chiếu, hệ  thống điều hòa hai chiều, bình  ủ  nước <br /> nóng   mùa   đông,   hệ   thống   đồ   chơi   ngoài   trời,   tủ   cơm,   máy   sấy   bát   tiệt <br /> trùng… Hội Cha mẹ học sinh tặng 16 tủ úp ca cốc Inox chất lượng cao… <br /> Để đảm bảo công tác công khai, minh bạch và dân chủ, việc thu chi từ <br /> nguồn xã hội hóa giáo dục phải tuân thủ đúng mục tiêu, đúng nguyên tắc tài <br /> <br /> 18<br /> “Một số biện pháp huy động nguồn vốn để tăng cường cơ sở vật chất trong trường mầm  <br /> non” _k2a_<br /> chính và được công khai minh bạch, nhà trường tôn trọng đóng góp của các <br /> đối tượng qua hòm thư góp ý hoặc trực tiếp.<br /> 4. Kết quả đạt được<br /> Sau gần 3 năm áp dụng sáng kiến tại cơ sở đã đạt được kết quả sau:<br /> Bảng 1: Kết quả  về  cơ  sở  vật ch ất của nhà trườ ng (từ  năm <br /> học 2013 – 2014 đến năm học 2016 – 2017):<br /> <br /> <br /> Năm học Tổng số  Phòng học  Phòng học chưa  Số phòng chức <br /> phòng học đúng quy cách đúng quy cách năng còn thiếu<br /> 2014 ­ 2015 16 6 10 2<br /> 2015 ­ 2016 16 8 8 1<br /> 2015 ­ 2016 16 10 6 0<br /> <br /> Bảng 2: Kết quả  về kinh phí đầu tư  xây dựng cơ  sở  vật chất và <br /> trang thiết bị  trong nhà trường (đơn vị: đồng):<br /> <br /> Kinh phí đầu tư các nguồn (sửa chữa + mua sắm)<br /> Các đoàn thể và từ <br /> Năm học<br /> Hỗ trợ tỉnh Thành phố nguồn học phí, ngân  Dân đóng góp<br /> sách<br /> 900.000.00<br /> 2014­2015 117.049.000 70.100.000<br /> 0<br /> 700.000.00<br /> 2015­2016 400.000.000 120.870.000 46.600.000<br /> 0<br /> 110.000.00<br /> 2016 ­ 2017 500.000.000 125.803.000 26.700.000<br /> 0<br /> Nhận xét: <br /> Trong những năm học vừa qua, được sự  quan tâm của các cấp lãnh  <br /> đạo Tỉnh, Thành phố, cấp  ủy Đảng, chính quyền, nhân dân và phụ  huynh  <br /> học sinh cùng với sự  quyết tâm cố  gắng, nỗ  lực khắc phục mọi khó khăn  <br /> của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường, Ban Giám hiệu tích <br /> cực tham mưu với các cấp, các ngành hàng năm đã được đầu tư kinh phí từ <br /> 19<br /> “Một số biện pháp huy động nguồn vốn để tăng cường cơ sở vật chất trong trường mầm  <br /> non” _k2a_<br /> nguồn kinh phí của Nhà nước để tăng cường cơ sở vật chất cho nhà trường <br /> với những kết quả cụ thể như sau:<br /> + Cơ  sở  vật chất, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Tổng số <br /> kinh phí đầu tư  cho xây dựng mới và cải tạo, sửa chữa cơ  sở  vật chất  từ <br /> năm học 2014 – 2015 đến năm học 2016 – 2017 hỗ  trợ  của Tỉnh và Thành  <br /> phố là 2.610.000.000 đồng.<br /> + Nhà trường đã tích cực làm công tác tham mưu với các cấp lãnh đạo <br /> để  xây dựng khu trung tâm theo tiêu chí trường chuẩn Quốc gia, công trình <br /> được chia làm 3 giai đoạn, hiện nay đang hoàn tất giai đoạn 2 (dự kiến tháng <br /> 8 năm 2017 sẽ  đưa vào sử  dụng). Huy động từ  các nguồn xã hội hóa giáo  <br /> dục và từ  nguồn chi không thường xuyên, nguồn dân góp đã mua sắm được <br /> 100 bàn và 200 ghế  học sinh, 16 bộ điều hòa Funuki 2 chiều, trang bị 02 tủ <br /> sấy bát tiệt trùng, 02 tủ cơm, bình ủ nước nóng, hệ thống đồ  dùng phục vụ <br /> công tác bán trú, xây mới phòng hoạt động âm nhạc, vẽ  tranh tường có nội  <br /> dung tuyên truyền phù  hợp với trường  mầm non tại cả  03  điểm trường <br /> trang bị đủ đồ dùng, đồ chơi trong lớp và ngoài trời theo đúng quy định.<br /> +   Ngoài   ra,   trường   còn   vận   động   giáo   viên   và   phụ   huynh   cùng <br /> hưởng   ứng   phong   trào   tạo  cảnh   quan   môi   trường   xanh,   sạch,   đẹp   như <br /> trồng cây xanh, cây cảnh, cây bóng mát, cụ thể: đầu năm học đã huy động <br /> được 51 cây xanh, cây cảnh, chậu hoa các loại… <br /> ­  Mối  quan hệ  và sự  phối hợp  giữa  nhà trường  với các  cấp, các <br /> ngành và các tổ  chức xã hội ngày càng được gắn bó và được sự  quan tâm <br /> sâu sắc, năm học 2015 – 2016 H ội ch ữ  th ập đỏ, UBMTTQ phường tặng  <br /> 13 xuất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân ngày 1/6, tết trung  <br /> thu, tết Nguyên đán, mỗi xuất quà có trị  giá từ  100.000 – 300.000 ngàn  <br /> đồng; UBND phường tặng quà cho các cháu nhân dịp tết Trung thu, ngày  <br /> 1/6… động viên CBGVNV  nhân ngày 20/11, ngày 8/3, ngày tết Nguyên <br /> đán….<br /> <br /> 20<br /> “Một số biện pháp huy động nguồn vốn để tăng cường cơ sở vật chất trong trường mầm  <br /> non” _k2a_<br /> ­ Trình độ  chuyên môn, năng lực quản lý lãnh đạo của đội ngũ  cán <br /> bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường ngày càng được nâng cao, nề nếp, <br /> kỷ  cương được củng cố  và hoàn thiện, chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ <br /> ngày càng nâng cao (có học sinh giải A trong “Tri ển lãm sản phẩm tạo <br /> hình của bé” cấp Tỉnh; có giáo viên đạt giải nhất trong hội thi “Giáo viên <br /> dạy giỏi, nhân viên nuôi dưỡng giỏi” cấp Thành phố, tạo đượ c niềm tin <br /> đối với các bậc phụ huynh học sinh.<br /> * Với tất cả  những kết quả  trên đã khẳng định được vị  trí của nhà <br /> trường, luôn giữ  vững là tập thể  Lao động tiên tiến trong nhiều năm liền.  <br /> Sau đây là một số  hình  ảnh minh họa cho kết quả huy động nguồn vốn để <br /> xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị của nhà trường.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Ảnh 5: Toàn cảnh nhà trường sau khi sửa chữa và cải tạo<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 21<br /> “Một số biện pháp huy động nguồn vốn để tăng cường cơ sở vật chất trong trường mầm  <br /> non” _k2a_<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Ảnh 6: Phòng học khang trang sau khi sửa chữa<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Ảnh 7: Phòng Hoạt động âm nhạc<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 22<br /> “Một số biện pháp huy động nguồn vốn để tăng cường cơ sở vật chất trong trường mầm  <br /> non” _k2a_<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Ảnh 8: Bếp ăn bán trú sau khi được sửa chữa<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Ảnh 9: Bếp ăn bán trú sau khi được sửa chữa.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 23<br /> “Một số biện pháp huy động nguồn vốn để tăng cường cơ sở vật chất trong trường mầm  <br /> non” _k2a_<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Ảnh 10: Hệ thống camera giám sát hoạt động của trường<br /> <br /> <br /> <br /> <br />           <br /> Ảnh 11: Tủ cơm điện, máy sấy bát tiệt trùng<br /> <br /> <br /> 24<br /> “Một số biện pháp huy động nguồn vốn để tăng cường cơ sở vật chất trong trường mầm  <br /> non” _k2a_<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Ảnh 12: Nhà vệ sinh sau khi được sửa chữa<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 25<br /> “Một số biện pháp huy động nguồn vốn để tăng cường cơ sở vật chất trong trường mầm  <br /> non” _k2a_<br /> <br /> KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ<br /> 1. Kết luận<br /> Công tác huy động nguồn vốn tăng cường cơ  sở  vật chất, mua sắm  <br /> trang thiết bị  trong nhà trường là một nhiệm vụ  rất quan trọng với Hiệu <br /> trưởng – người đứng đầu đơn vị. Đây là một việc làm rất khó khăn vì vậy đòi <br /> hòi bản thân Hiệu trưởng phải có trình độ  năng lực, thường xuyên cập nhật  <br /> được những vấn đề  mới và phải biết quy tụ  xây dựng một tập thể   cán bộ, <br /> giáo viên, nhân viên đoàn kết, nhất trí, biết phát huy sức mạnh và tranh thủ sự <br /> ủng hộ của các ban ngành, đoàn thể, lực lượng toàn xã hội, đồng thời làm tốt <br /> công tác tham mưu chọn đúng thời cơ, thời điểm, đối tượng để tham mưu làm <br /> cho các cấp lãnh đạo hiểu và nhận thức đúng đắn về  vấn đề  tăng cường cơ <br /> sở vật chất cho các trường mầm non. Bên cạnh đó, công tác huy động từ các  <br /> nguồn lực thật sự cần thiết, công tác xã hội hóa giáo dục đã góp phần hỗ trợ <br /> nguồn kinh phí để giảm bớt khó khăn về ngân sách đầu tư của tỉnh, thành phố <br /> và tăng cường bổ  sung hàng năm trang thiết bị  dạy học, đồ  dùng, đồ  chơi,  <br /> cảnh quan môi trường an toàn và hiện đại, tạo tiền đề  cho nhà trường phát <br /> triển phấn đấu thành trường chuẩn Quốc gia trong những năm học tiếp theo.<br /> 2. Khuyến nghị<br /> ­ Đối với cấp Tỉnh và cấp Thành phố:  Cần đầu tư  kinh phí hỗ  trợ <br /> việc xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho các nhà <br /> trường trong điều kiện kinh tế địa phương còn khó khăn.<br /> ­ Đối với địa phương: Nhà trường cùng với địa phương tích cực tham <br /> mưu để  đẩy nhanh tiến độ  xây dựng giai đoạn 3 của khu trung tâm, phấn  <br /> đấu đưa vào sử  dụng theo đúng kế  hoạch (tháng 8/2017) đếp đáp  ứng nhu <br /> cầu phát triển giáo dục trong giai đoạn hiện nay, cũng như đáp ứng nhu cầu  <br /> gửi trẻ của phụ huynh.<br /> ­ Đối với đội ngũ  cán bộ, giáo viên, nhân viên: Tích cực bồi dưỡng <br /> năng lực, chuyên môn nghiệp vụ phát huy hết khả năng, nâng cao chất lượng  <br /> <br /> 26<br /> “Một số biện pháp huy động nguồn vốn để tăng cường cơ sở vật chất trong trường mầm  <br /> non” _k2a_<br /> chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, làm tốt công tác tuyên truyền tới các bậc <br /> phụ huynh để khẳng định thương hiệu uy tín của nhà trường.<br /> Sau thời gian nghiên cứu và áp dụng đề  tài “Một số  biện pháp huy  <br /> động nguồn vốn để tăng cường cơ sở vật chất trong trường mầm non” , <br /> tôi đã từng bước gặt hái được những thành công trong công tác quản lý. Tu y <br /> nhiên, trong quá trình thực thi đề tài không tránh khỏi những hạn chế. Rất <br /> mong sự đóng góp ý kiến của Hội đồng khoa học các cấp và các bạn đồng <br /> nghiệp./.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn!<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 27<br /> “Một số biện pháp huy động nguồn vốn để tăng cường cơ sở vật chất trong trường mầm  <br /> non” _k2a_<br /> MỤC LỤC<br />  TÓM TẮT SÁNG KIẾN                                                                                      <br />  <br /> .....................................................................................<br />    <br />  1<br />  1.Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến                                                                     <br />  <br /> ....................................................................<br />    <br />  1<br />  2. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến                                   <br />  <br /> ..................................<br />    <br />  1<br />  3. Nội dung sáng kiến                                                                                      <br />  <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2