Sổ tay phóng viên – Phần 2 - Tiến hành phỏng vấn khảo sát

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
238
lượt xem
144
download

Sổ tay phóng viên – Phần 2 - Tiến hành phỏng vấn khảo sát

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu hỏi tại sao sẽ cho bạn nhiều thông tin nền hơn là số thông tin bạn sử dụng trong bài viết, nhưng nó cần để hiểu câu chuyện, xây dựng các câu hỏi phỏng vấn, đánh giá các câu trả lời, và xét đoán mức độ tình cảm (emotion). Câu hỏi này cũng cho phép đánh giá lời nói của những người tham gia (từ mọi phía), tính chính xác và độ tin cậy, đặc biệt là khi họ trích dẫn những con số thống kê và quy chế. Đây là câu hỏi đơn giản và ngắn nhất ta có thể...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sổ tay phóng viên – Phần 2 - Tiến hành phỏng vấn khảo sát

  1. S tay phóng viên – Ph n 2 Ti n hành ph ng v n kh o sát 1. T gi i thi u • Gi i thi u mình m t cách rõ ràng. • Cho bi t t i sao b n liên h v i h . • Gi i thích cho bi t b n c n giúp . 2. Trong khi trao i • t các câu h i m - óng - Ai, Cái gì, Khi nào, âu, T i sao, Như th nào? • t câu h i ơn gi n. • Bi t mình mu n có nh ng thông tin nào. • Hãy t ra l ch s , quan tâm và mu n tìm hi u. • ng t ra hung hăng - b n mu n bi t thông tin, ch không tranh lu n.
  2. • ng bi n nó thành chuy n riêng tư. Hãy ưa ra các quan i m trái ngư c t phía nh ng ngư i cung c p thông tin khác. ("Hôm qua, ông X nói... B n tr l i như th nào?) • Ghi chép. • Hãy h i thêm làm rõ nh ng gì b n n m chưa ch c. 1. K t thúc cu c trao i • Ki m tra tên, ch c v , s i n tho i. • Ki m tra xem ngư i ư c ph ng v n âu trong vài ngày/tu n t i. • H i xem h có th gi i thi u nh ng ngư i khác b n có thêm thông tin. • C m ơn h và nói b n có th n ho c g i l i. Là ngư i kh o sát (liên h ), ph i luôn ghi nh nh ng i m sau: • Hãy chú ý n chi ti t. Ki m tra k tên, a ch , ch c v và s i n tho i. • Hãy nói chuy n v i ngư i ư c ph ng v n. ng tin nh ng ngư i không bi t mà ch tư ng tư ng là nh ng ngư i nói hay. • Hãy suy nghĩ v hình nh. Hình nh nào s giúp th hi n câu chuy n? • Hãy d oán trư c nh ng tr c tr . Ti ng n, an ninh, c m ư ng, phong t c t p quán a phương.
  3. • Gi gìn nh ng ghi chép. • Tr l i t t c các b c nh và tài li u ã mư n. • Ki m tra s tín nhi m c a các nhà chuyên môn. • Hãy duy trì các m i liên h . Câu h i kh o sát chính - "t i sao?" Câu h i t i sao s cho b n nhi u thông tin n n hơn là s thông tin b n s d ng trong bài vi t, nhưng nó c n hi u câu chuy n, xây d ng các câu h i ph ng v n, ánh giá các câu tr l i, và xét oán m c tình c m (emotion). Câu h i này cũng cho phép ánh giá l i nói c a nh ng ngư i tham gia (t m i phía), tính chính xác và tin c y, c bi t là khi h trích d n nh ng con s th ng kê và quy ch . ây là câu h i ơn gi n và ng n nh t ta có th h i. T i sao? Và chúng ta hãy còn dùng nó chưa thư ng xuyên. T i sao? • T i sao i u ó l i x y ra? • T i sao anh l i c m th y th ? • T i sao i u ó l i quan tr ng? • T i sao ngư i ta l i quan tâm? Năm qui t c kh o sát:
  4. 1. Ném rác vào... nh t rác ra. 2. N u b n chưa ch c ch n v i u gì ó, hãy tìm cách hi u th u áo. 3. N u m t d án không thành công giai o n kh o sát thì s ch t i t hơn trên hi n trư ng. 4. Gi các ghi chép. 5. Gi l i h a. 4. Kh o sát hình nh Các s ki n th i s di n ra như các cu c n i lo n u có s phát tri n riêng c a nó. Nhìn chung, v i nh ng s ki n này, b n ch ghi l i ư c nh ng gì có th . Tuy nhiên, nhi u tin bài liên quan n hình nh và s ki n ch ng nào ó n m trong t m ki m soát c a chúng ta. Chúng ta c n hình nh hoá nh ng ý tư ng chính trong quá trình nghiên c u, kh o sát câu chuy n (tin-bài) và l p k ho ch quay phim. Trong khi l ng nghe l y thông tin b n cũng ph i th y hình nh. Máy quay s ghi hình cái gì? Hình nh nào s minh ho cho v n này, v n kia? Làm th nào minh ho thái c a ngư i tham gia cu c v n ng/n n nhân/linh m c? Khi k t thúc kh o sát cũng là lúc b n có ý tư ng v ng ch c v nh ng hình nh mô t câu chuy n c a mình. Làm như v y s phát tri n k năng
  5. hình nh hoá s v t. Ph i m t nhi u th i gian th c hành ghép n i dung câu chuy n v i nh ng hình nh như b n th y trong các r p chi u bóng ngay trong u mình. • Luôn h i chúng ta s nhìn th y/quay ư c cái gì? • H i xem nơi x y ra câu chuy n trông nó như th nào? • H i xem có âm thanh nào n i b t không? (âm thanh g i m hình nh!!) • H i v tâm tr ng và không khí xung quanh. • H i xem ngư i ta làm gì khi h ch i/xem/giúp . • Yêu c u ngư i cung c p tin "v m t b c tranh". Có nhi u cách phát tri n kh năng hình nh hoá c a b n. Quan sát. Hãy quan sát k nh ng ngư i xung quanh. Quan sát h c sách, hay nói chuy n hay i mua bán. Hãy t mình vào v trí m t máy quay phim. Hình dung mình là máy quay và quay nh ng ngư i ó. Hãy l y khuôn hình xung quanh t ng hành ng riêng l . Hãy hình dung m i m t khuôn hình s là m t c nh trong b phim truy n nh . Sau ó hãy t h i khuôn hình nào là hình nh ch ch t - c nh chính di n t hành ng, tâm tr ng hay nhân v t. Bây gi hãy nghĩ t i m t hành ng khác và hình dung ra m t hình nh tóm t t hành ng ó.
  6. Hãy th nghĩ ra nh ng chi ti t, nh ng cú quay c n c nh. Hình nh nào c trưng cho m t ngư i già? Hình toàn c nh m t c già ng trên ư ng? Hay cú quay c n bàn tay run run n m cây g y? M t khi ã hình dung ư c nh ng hình nh chính, ta ph i s p x p các trư ng o n c nh - các hình nh chính ư c s p x p theo th t nào s l t t câu chuy n m t cách h u hi u. Hãy dùng k ch b n phân c nh (storyboard) phác ho nh ng hình nh chính. Hãy th k câu chuy n m t cách ơn gi n (ng d y, làm bánh gatô) ch b ng 6 hình nh trên k ch b n phân c nh. Tóm l i, hãy h i nhi u l n: "Cái gì s x y ra? Tôi s th y cái gì? Chúng ta s ghì hình cái gì?" " ó không ph i là câu chuy n b ng hình nh." M t s câu chuy n có ít hình nh. Sau ây là nh ng ví d : • Minh ho gián ti p Băng hình tư li u v m t s ki n trư c, tương t . Nh ng gì còn l i c a m t s ki n ã x y ra. Các mô hình. • ho B n , ho t hình. Các hình nh ã x lý.
  7. Các b c nh tĩnh. • Minh ho không khí xung quanh Các bư c chân i, bánh xe quay, các cú quay chi ti t khuôn m t và máy móc, ánh ph n chi u, cây c i, ám mây, m t tr i l n. Hãy nhìn m t hình nh v i m i ý nghĩa c a nó. • Th c t : chuy n t i thông tin tr c ti p. • Môi trư ng: t o d ng b i c nh. Tư ng N th n T do, tháp Ep- phen, ng h Big Ben. • Di n gi i: liên tư ng hình nh. Bư c chân n ng n g i s m t m i. • Tư ng trưng: Qu c kỳ, bi u tư ng c a các công ty.
Đồng bộ tài khoản