Sổ tay phóng viên – Phần 5 - Phương pháp ghi hình

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
194
lượt xem
110
download

Sổ tay phóng viên – Phần 5 - Phương pháp ghi hình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nắm được phương pháp ghi hình giúp bạn chớp đúng thời điểm thích hợp nhất. Nếu bạn không muốn bị gò bó hãy sử dụng cách quay tường thuật (Verité) hơn là quay theo sự sắp xếp các trường đoạn cảnh. Quay theo trường đoạn cảnh buộc bạn làm việc theo một trình tự nhất định và giảm thiểu sự hứng trí.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sổ tay phóng viên – Phần 5 - Phương pháp ghi hình

  1. S tay phóng viên – Ph n 5 Phương pháp ghi hình N m ư c phương pháp ghi hình giúp b n ch p úng th i i m thích h p nh t. N u b n không mu n b gò bó hãy s d ng cách quay tư ng thu t (Verité) hơn là quay theo s s p x p các trư ng o n c nh. Quay theo trư ng o n c nh bu c b n làm vi c theo m t trình t nh t nh và gi m thi u s h ng trí. Quay theo trư ng o n (Sequences) Lo t các c nh quay khác nhau khi d ng cho n tư ng v hành ng. • Duy trì s liên t c. • Rút ng n th i gian. • K chuy n. • Trông có v dàn d ng. • D thêm l i bình. • Có th ki m soát ư c - an toàn. • B n bi t b n mu n gì. Quay theo trình t d ng (Montage)
  2. • Lo t các c nh ch p hình (snapshots). • Không có s liên t c gi a các c nh. • T o ti t t u. • H u hi u v i hành ng/ph n ng. • òi h i ngư i xem t p trung hơn - hình nh ph i mang nhi u thông tin hơn. • ít c n t i l i bình. • Có th ki m soát nhưng m t nhi u th i gian. Quay tư ng thu t (Verité) • S ki n di n ra úng như trong th c t c v m t th i gian và không gian. • D ng t i thi u. • n tư ng m nh. • M t nhi u th i gian. • T l th t b i cao. • K t qu khó d oán trư c. • L i bình c n m c t i thi u. 10. D ng
  3. Chúng ta có th d ng nh ng phóng s ph c t p trong 20 phút. Nhưng không có nghĩa là lúc nào chúng ta cũng ph i làm v y. Tuy nhiên, th i gian trong phòng d ng h n ch . Nên t n d ng th i gian, ta c n: • Chu n b danh sách c nh (tên c nh và mã th i gian TC); phòng d ng không ph i là ch tua i tua l i tìm c nh. • Ngăn n p: chu n b băng, danh sách c nh, ghi chép và văn b n nhám. • Trao i v i ngư i d ng v câu chuy n (tin bài) c a b n; nh t là tr ng tâm c a câu chuy n. Nhi u ngư i d ng ho ng s khi nh n ư c nh ng l i trao i sơ sài: " ây là ư ng ti ng này, c nh u tiên là...". ( nhi u ài truy n hình, ngư i d ng làm vi c c l p sau khi nh n băng và bài c a phóng viên). • Coi ngư i d ng là khán gi u tiên. N u ngư i d ng nói ch nào khó hi u thì b n hãy thay i nó. • S n sàng thay i t ng . T ng thay i d hơn hình nh. • Có ch ngưng ngh "th ". Ngưng ngh (pauses) là công c m nh c a giao ti p. M i l n b n d ng l i là lúc b n cho ngư i xem cơ h i h p thu và hi u câu chuy n c a b n. D ng có hai m c ích chính. Nó giúp k câu chuy n m t cách hi u qu , ng th i duy trì s quan tâm c a ngư i xem. V m t cơ h c, d ng...
  4. • Trình t và dài c nh. • Chuy n t c nh này sang c nh khác. • Duy trì s liên t c v hình và ti ng. V m t ngh thu t, d ng... • Tác ng vào cách di n gi i c a ngư i xem. • T o m i liên h gi a cái có th và không th t n t i. • T o d ng không khí và s căng th ng. • Làm trò o thu t v i th i gian b ng cách ch ng m hình nh. D ng và ngư i xem Khi ta d ng hai c nh v i nhau ta bu c ngư i xem ph i ng não. Trư c tiên, m t ngư i xem nh n bi t s thay i. Sau ó, u h làm vi c, di n gi i m i liên h v a ư c t o ra gi a hai hình nh. Cái gì x y ra? ó là ai? Chúng ta ang âu? C t c nh C t c nh là s chuy n t c th i t c nh này sang c nh khác. ây là phương pháp thư ng ư c dùng nh t và ít phi n ph c nh t (N u dùng úng ch ). Khi các c nh ư c c t nh p nhàng và hành ng di n ra h p lý thì vi c hi u ý nghĩa hình nh tương i d dàng. Chúng ta ang cho khán gi xem nh ng hình nh d hi u.
  5. N u hai hình gi t nh y ư c d ng v i nhau thì chúng ta ã ánh ngư i xem ang c hình dung m i quan h gi a hai hình nh ch ng có liên h v i nhau. N u ngư i xem ph i v t v tìm hi u ý nghĩa c a nh ng hình nh không kh p nhau thì h không th t p trung vào l i bình. ng cơ (Motivation edit) Gi ng như chuy n ng c a máy quay, các c nh d ng u ph i có lý. T i sao ta l i b t u v i c nh này và lý do và th i i m nào ta l i k t b ng c nh kia. Th i i m c t c nh Chuy n ng ra vào khuôn hình thư ng r t hi u qu . Nói chung, c t h p lý n u kh p v i chuy n ng. Ai ó ng i xu ng, ng lên hay quay u. D ng chuy n ng Các chuy n ng c a ch th cùng m t hư ng ám ch s liên t c, s gi ng nhau v m c ích. Các chuy n ng c a các ch th ngư c chi u nhau g i lên s m u thu n hay i u. D ng các ch th i v nh ng hư ng khác nhau g i s chia tay. Hãy c n th n v i s chuy n hư ng vô tình. N u ch th c a b n ang chuy n ng t trái sang ph i trong m t c nh và l i t ph i sang trái trong
  6. c nh sau thì b n ph i m m t c nh, trong ó ch th i th ng v phía hay ra xa máy quay ngu trang s i hư ng chuy n ng. Tr n hình Tr n hình là s chuy n c nh uy n chuy n khi m t c nh m d n (phade out) và c nh khác hi n d n ra (phade in) thay hình m i. Tr n nhanh thư ng g i lên hành ng x y ra ng th i. Tr n ch m g i lên s thay i v th i gian và a i m. Ta có th dùng tr n hình so sánh: • Gi a s gi ng nhau hay khác nhau. • Th hi n th i gian trôi qua. • Cho th y s ti n tri n hay phát tri n trong m t kho ng th i gian. ôi khi phương pháp d ng hình này dùng che d u c nh chuy n thi u lý do (không nên dùng!). Nói cách khác, d ng d là d ng d và dù có dùng cách tr n hình i n a thì v n là d ng d . Ch ng m B n có th g i s chuy n i n u tr n c n th n gi a các c nh có cùng khuôn hình. M t phòng tr ng v i m t phòng y ngư i; mùa xuân v i mùa thu bên h ; khu nhà trư c và sau xây d ng. dài c a c nh
  7. • M t c nh không ư c quá ng n vì như v y, ngư i xem s không hi u ý nghĩa c a nó. • C nh không ư c quá dài khi n ngư i xem chán n n. • C nh không ư c dài quá m c tò mò c a ngư i xem. Sau ây là m t s y u t c n nh khi xem xét dài c a c nh: • B n mu n truy n t bao nhiêu thông tin? B n mu n t o n tư ng hay thu hút s chú ý? • Nh ng thông tin ó d hi u n âu? • Có bao nhiêu hành ng trong c nh? Nh ng s thay i hay chuy n ng có th ph i c n th i gian hi u. Ghép n i các c c nh Tránh d ng t m t c nh toàn vào m t c nh c t . Ngư i xu t hi n trong c nh c n có th không ư c nh n bi t trong c nh toàn và ngư i xem m t lúc nào ó s b m t phương hư ng. Nhưng hãy th n tr ng n u d ng hai hình có c c nh g n gi ng nhau s g p r c r i hơn - nh y hình. Trong nh ng c nh nh y hình, ch th dư ng như nh y t ch này sang ch kia m t cách vô lý. M t c nh m (m t c nh tách ra kh i hành ng chính ghi nh n ph n ng hay b sung thông tin phù h p v i hành ng chính) có th giúp gi i quy t v n này. Trái tr c
  8. Tr c là quy ư c mà nh ng ngư i quay phim d a vào duy trì s liên t c v hình nh. Trong trư ng h p ph ng v n ơn gi n gi a ch th và ngư i phóng viên (m t c ng m t), thì tr c hay ư ng ch y qua mũi h và vư t ra sau gáy h . Khi nào máy quay m t phía c a gi i h n tư ng tư ng này thì t t c các c nh s duy trì ư c s liên t c v hình nh (cho n tư ng ch th v n ng i i m t v i ngư i phóng viên.) N u m t ch th i b hay lái xe, thì tr c ch y qua ch th theo hư ng chuy n ng. M t cách nghĩ khác v tr c là ranh gi i c a s chú ý hay hành ng. Trong ph ng v n, ranh gi i này rõ ràng. Trong c nh ngư i i b hay lái xe, ranh gi i này cũng rõ ràng. Và trong c nh dàn d ng m t doanh nhân ng i vi t bàn thì ranh gi i c a s chú ý/hành ng là t m t t i hành ng vi t. Trong m i trư ng h p, ranh gi i cho ngư i quay camera m t cung 180 , qua ó t t c c nh s u gi ư c s liên t c v m t hình nh. Nhưng n u quay c nh t phía bên kia c a ranh gi i ó, thì ch th có th xu t hi n l n u bên trái, r i sau ó bên ph i. V i nh ng ch th chuy n ng v n l i t i t hơn vì b n o ngư c hành ng. N u b n mu n quay t c hai phía, b n ph i có m t c nh n i. C nh này có th là c nh trung l p, th ng t phía trư c hay tr c ti p t phía sau ch th . Hay b n có th quay m t c nh cho th y vi c vư t tr c b ng cách ghi hình khi máy quay chuy n t phía bên này c a tr c chuy n sang phía bên kia. Quy t c d ng hình
  9. Trong m i hình th c d ng, c bi t là trong th i s , b n không ư cbóp méo s ki n b ng cách l a ch n c nh hay ch ng m . B n ph i ph n ánh úng b i c nh th c c a s ki n. B n có th ghi hình ám ông cư i nh o m t di n gi t i m t cu c meeting chính tr . Nhưng b n không ư c dùng c nh ó làm c nh m trong bài phát bi u nghiêm túc c a m t ai ó. Ngư i d ng ôi khi ph i i m t v i nh ng quy t nh khó khăn. Gi a vi c nh n m nh s th t và bóp méo s th t ó ch là m t ranh gi i mong manh.
Đồng bộ tài khoản