intTypePromotion=1

Tập bài giảng Quản trị văn phòng và văn hóa công sở (dành cho lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chức danh công chức văn phòng – thống kê xã khu vực trung du, miền núi và dân tộc)

Chia sẻ: Yi Yi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:52

0
69
lượt xem
11
download

Tập bài giảng Quản trị văn phòng và văn hóa công sở (dành cho lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chức danh công chức văn phòng – thống kê xã khu vực trung du, miền núi và dân tộc)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tập bài giảng Quản trị văn phòng và văn hóa công sở (dành cho lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chức danh công chức văn phòng – thống kê xã khu vực trung du, miền núi và dân tộc) gồm có 2 nội dung chính: Phần 1 trình bày về nghiệp vụ quản trị văn phòng tại UBND xã, phần 2 là văn hóa công sở tại UBND xã.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập bài giảng Quản trị văn phòng và văn hóa công sở (dành cho lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chức danh công chức văn phòng – thống kê xã khu vực trung du, miền núi và dân tộc)

BONOIVl)<br /> <br /> <br /> TAp BAI GIANG<br /> .<br /> <br /> QUAN TRJ VAN PBONG vA VAN BOA CONG<br /> <br /> sa<br /> <br /> nANH CHO LOP BOI DlJONG NGHIEP VU<br /> <br /> CHUC DANH CONG cHirc VAN PHONG-THONG KE xA<br /> <br /> KHU we TRUNG DU, MIEN NUl VA DAN Toe<br /> (Ban hanh kem theo Quyit djnh s6: 348IQD-BNV ngay 19 thang 4 nam 2012<br /> cua B(J truCmg B(J N(Ji v~)<br /> <br /> HaNQi - 2012<br /> <br /> <br /> .<br /> <br /> <br /> MUCLUC<br /> .<br /> 1.<br /> 2.<br /> 3.<br /> 4.<br /> 5.<br /> 'r"<br /> <br /> .i~~<br /> ;~~<br /> <br /> ....<br /> <br /> 6.<br /> 7.<br /> 8.<br /> 9.<br /> 10.<br /> 11.<br /> 12.<br /> 13.<br /> 14.<br /> 15.<br /> 16.<br /> 17.<br /> 18.<br /> 19.<br /> <br /> Trang<br /> <br /> NQIDUNG<br /> <br /> Stt<br /> <br /> Myc Iyc<br /> LOi noi diu<br /> NOi dung<br /> A. PhOn 1 - Qulin trj van phong tf!i UBND xii<br /> Bai 1. Nhfrng van de chung ve van phong va Quan tri van phong<br /> UBNDxii<br /> I. Khai niem, chuc nang, nhiem V\l cua van phong va van phong UBND xa<br /> II. Quan tri van phong UBND xa.<br /> III. Th\Ic hanh, thao lu~ nhom<br /> Bai 2. Phuong phap th'1c hi~n nhi~m vy trong ho~t dOng QUaD tri van<br /> phong clla UBND xii<br /> I. Phuong phap xdy d\IIlg va to chuc th\Ic hien chuong trinh cong tac<br /> thuOng kY cua UBND xa.<br /> II. Phuong phap dam bao thong tin cho quful ly UBND xa.<br /> III. Phuong phap to chuc cac cuoc hoi hop cua UBND xa.<br /> IV. Phuong phap to chuc chuyen di cong tac cua lanh dao UBND xa.<br /> V. Xdy d\IIlg noi quy, quy che cong tac cua UBNDxa.<br /> VI ..,Th\Ic hanh.<br /> B. Ph8.n 2 - Van hoa cong sO'tfl.i UBND xii<br /> Bai 3: Nhfrng vin de cO' baD ve Van hoa cong sO'<br /> I. Nhfrng van de chung ve van hoa cong<br /> 1. Khai niem ve Van hoa cong<br /> <br /> a<br /> <br /> sa<br /> <br /> sa<br /> <br /> 1<br /> 1<br /> 1<br /> 5<br /> 6<br /> 7<br /> 7<br /> 10<br /> 11<br /> 13<br /> 15<br /> 15<br /> 17<br /> 17<br /> 17<br /> 17<br /> <br /> sa<br /> <br /> 19<br /> <br /> sa a<br /> <br /> 22<br /> <br /> 20. 2. Mot so dac diem cua van hoa cong<br /> ~i cO' quan UBND xii tai Viet<br /> Nam<br /> 21. 3. Mot so dac trun~ cua Van hoa cong<br /> mot so vUng mien cua Viet<br /> Nam va mot vai quoc gia<br /> 22. II. Mot so yeu to cau thanh, vai tro va chuc nang cua van hoa cong<br /> tai<br /> cO' quan UBND xa<br /> 23. III. Thao lu~ nhom<br /> 24. Bai 4. Vai tro clla c6ng chuc Van phong - Thong ke vOi Van hoa c6ng<br /> sO' t~i UBND xii<br /> 25. 1. Cac" yeu cau doi vai cong chuc Van phong - Thong ke tai UBND xa.<br /> 26. 2. Nhiem V\l cua cong chuc van phong ­ Thong ke khi giup lanh dao xa<br /> xdy d\IIlg Van hoa cong tai UBND xa<br /> 27. 3. Th\Ic hanh, thao lu~ nhom<br /> 28. Ph\ll\lc: Mot so van ban cua Nha nuac ve cong tac 18 tan.<br /> 29. Tai lieu tham khao.<br /> <br /> sa<br /> <br /> ?:.<br /> <br /> '~<br /> <br /> :<br /> <br /> #<br /> <br /> sa<br /> <br /> 24<br /> 31<br /> 31<br /> 31<br /> 36<br /> 39<br /> 40<br /> 48<br /> <br /> PhAn 1 - QUAN TRJ VAN PHONG UBND XA (20 ti€t)<br /> Rai 1. Nhfrng vin d~ chung v~ van phong va Quan tri van phong UBND xi<br /> I. Khai ni~m, chtrc nang, nhi~m vy. cua van phong va van phong UBND xi<br /> 1. Khtii niim<br /> Theo Hi8n phap nam 1992 duC)'c sua d6i b6 sung nam 2001 ca nuac ta co cac<br /> tinh, thaclt ph3 tnrc thuoc trung uang. Tinh chia thimh huyen, thanh ph3 thuoc tinh va<br /> thi xii. Thanh ph6 tnrc thuQc trung uong chia thanh qu~n, huy~n. Qu~n chia thanh<br /> phuOng, xa, huyen chia thanh xa, thi trAn. DB th\Ic hi~n chuc nang, nhi~m V\l cua<br /> minh, m6i co quan dSu co cac don vi chilc nang giup viec nhu: V\l, t6ng C\lC thuoc bo;<br /> ban, nganh thuoc UBND tmh, thanh ph6, cac phong, ban thuoc UBND huy~n, thi<br /> xa... Trong co quan UBND cac cAp va cac don vi chuc nang thuoc UBND cac cAp co<br /> mot don vi lam c6ng tac van phong. Don vi do co ten gQi la van phong ho~c la phong<br /> Hanh chinh ho~c Phong Hanh chinh - Quan tri (sau day gQi chung la van phong). Nhu<br /> v~y, co th~ noi, trong he th6ng cac co quan hanh chinh cua nuac ta, cr dau co co quan<br /> la cr do co van phong cua co quan.<br /> Theo van ban hi~n hanh cua dang, nha nuac va cac qui dinh vS chuc nang,<br /> nhiem V\l, t6 chuc bo may van phong cua nhiSu co quan thi van phong duC)'c quan<br /> niem nhu sau: "Van phong la hi? may giup vi?c cho thu truang ca quan ".<br /> Noi dung giup viec cua van phong bao g6m ba. nghi'a. Nghla thil nhAt: Van<br /> phong la don vi dB xuAt y ki8n dB thu trucrng co quan l\Ia chon cac giai phap t6 chirc<br /> diSu himh bo may nh~m th\lc hi~n chilc nang, nhiem V\l duC)'c giao. Nghia thu hai: Van<br /> phong tr\lc tiSp dam bao co s6 vat chAt cho co quan lam viec. Nghla thu ba: Van<br /> phong la don vi tnrc tiSp th\lc hien mot s6 cong tac do thil tnrCmg co quan giao nhu<br /> cong tac van thu, lUll tm, hanh chinh.<br /> Khcii ni?m van phong UBND xii<br /> Van phong UBND xii la hi? phgn giup vi?c cua UBND XQ.<br /> Theo cac van bim hi~n hanh cua chinh phu va B6 Noi V1;l, 6 m6i xa, phuong, thi<br /> tr~n, trong Uy ban co it nhAt mot cong chuc van phong - Th6ng ke.<br /> can cu vao s6 lUQ1lg dan cu 6 timg khu V\lC (miSn nui, d6ng b~g), ngoai s6<br /> lugng cong chilc chinh thilc, UBND xii d8 nghi UBND huyen quyBt dinh cho b6 tri<br /> them can bo khong chuyen trach 6 van phong lam cong tac van thu, lUll tm, thu kho,<br /> thil quy, ph\lc V\l Uy ban.<br /> 2. Chft'e nang eua van phong<br /> Van phong co chilc nang tham mUll dap Ung nhu cAu lanh d~o, quim ly diBu<br /> hanh cua thil trucrng co quan va bao dam diBu kien vat chAt ky thuat cho co quan ho~t<br /> dong. Chuc nang cua van phong duC)'c thS hien cr hai lOlJ,i cong tac:<br /> :<br /> - C6ng tac tham muu t6ng hQ1>: ThuQc chuc nang nay, van phong nghien clm dS<br /> xuAt y kiBn nhUng vAn dS thuQc vS cong tac t6 chirc cong viec, diBu hanh b6 may dS<br /> th\lC hi~n chuc nang, nhiem V\l chung cua co quan.<br /> - Cong mc dam bao diBu ki~n vat chAt ky thuat cho co quan hOlJ,t dong: ThuQc<br /> chuc nang nay, van phong vua la don vi nghien clm, dB xuAt y kiSn vai lanh c4o, vlra<br /> <br /> sa,<br /> <br /> 1<br /> <br /> <br /> la don vi tnrc tiSp th\lC hi~n cong viec sau khi lanh dao co y kiSn phS duyet. Van<br /> phong phai mua s~m, quan ly, t6 chirc su dl,mg tofm bo tai san, kinh phi, trang thiSt bi<br /> ky thu~t cua co quan.<br /> Hai loai cong tic: Cong tac tham mUll, cong tac bao dam diSu ki~n vat chAt ky<br /> thuat co m6i quan h~ ch~t che v6i nhau va dSu nhfun dap irng nhu cAu cua cong tac<br /> lanh d~o, chi d~o cua thu truOng cO' quan.<br /> ":<br /> <br /> Chuc nang cua van phong UBND xli<br /> Van phong VBND xa co chuc nang tham mUll ph\lc V\l S\l quan ly t~p trung<br /> v~t chfrt<br /> th6ng nhAt, S\l chi d~o diSu hanh m9i mat cua lanh d~o VB va dam bao co<br /> cho VB ho~t dong. Chuc nang cua van phong duC)'c thS hi~n hai lo~i cong-tac:<br /> <br /> a<br /> <br /> sa<br /> <br /> - Cong tac tham mUll t6ng hO'P: ThuQc cong tac nay, van phong phai nghien<br /> cUu, dS xuAt y kiSn dS Vy ban t6 chuc cong vi~c, diSu hOOh bQ may th\lc hi~n chuc<br /> nang, nhi~m V\l cua Vy ban theo lu~t.<br /> - Cong tac bao dam cO'<br /> v~t chAt: ThuQc cong tac nay, van phong vila nghien<br /> cUu, dS xuAt y kiSn, vila tnrc tiSp th\lC hi~n cong vi~c sau khi Vy ban co y kiSn phe<br /> duy~t; van phong mua sdm, quan ly, t6 chuc su d\lIlg toan bQ tai san, kinll phi, trang<br /> thi8t bi ky thu~t cua Uy ban.<br /> Hai lo~i cong tac: Cong tac tham muu t6ng hCJP, cong tac dam bao cO'<br /> v~t<br /> chAt co m6i quan h~ chat che v6i nhau va dSu nh~rp. ph\lc V\l nhu cAu quan ly, chi d~o<br /> diSu hanh cua lanh d~o VBND xa.<br /> <br /> sa<br /> <br /> sa<br /> <br /> :<br /> <br /> -::.<br /> <br /> 3. Nhiim v~<br /> d m6i lot:1i co quan, do dac di8m rieng nen van phong cua co quan do co thB<br /> dU
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2