intTypePromotion=1

Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam - Số 10A năm 2018

Chia sẻ: Trần Thị Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:68

0
40
lượt xem
3
download

Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam - Số 10A năm 2018

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam số 10 năm 2018 tổng hợp những bài viết sau: Để nắm bắt cách mạng công nghiệp 4.0: cần một tầm nhìn thời đại; rào cản và giải pháp phát triển ngành công nghiệp cơ khí trong bối cảnh CMCN 4.0; tạo xu hướng mới trong nghiên cứu và sản xuất các loại thuốc giá trị cao; nhiệt độ toàn cầu sẽ đạt kỷ lục mới...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam - Số 10A năm 2018

Tạo ảnh y học<br /> Y học & dụng cụ chăm sóc sức khỏe và robot<br /> Vật liệu sinh học<br /> <br /> Thiết bị y tế<br /> <br /> Khoa học máy tính<br /> Tự động hóa<br /> Kỹ thuật y sinh<br /> Kỹ thuật cơ khí/điện<br /> Kỹ thuật vật liệu<br /> <br /> ♣ Kế hoạch R&D<br /> Sub-fields<br /> <br /> Kế hoạch R&D & sự phối hợp<br /> <br /> Lĩnh vực R&D<br /> Nghiên cứu thị trường<br /> Công nghệ quản lý<br /> Chuyển giao công nghệ<br /> <br /> Chuyên ngành<br /> Quản lý/kinh tế<br /> Kinh tế lượng<br /> Nghiên cứu đổi mới<br /> Kỹ thuật công nghiệp<br /> <br /> 4. YÊU CẦU<br /> ♣ Là người Việt Nam (bao gồm cả những người có hộ chiếu nước ngoài), có sức khỏe tốt và đạt đủ điều kiện đối với những người làm việc<br /> cho đơn vị sự nghiệp.<br /> ♣ Có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực R&D sau bằng tiến sĩ (Ph.D), hoặc kinh nghiệm tương đương trong lĩnh vực sản xuất/hoặc<br /> phát triển công nghệ trong doanh nghiệp.<br /> ♣ Các nhà khoa học và kỹ sư với sự nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm cao.<br /> ♣ VKIST là một tổ chức song ngữ, kỹ năng giao tiếp xuất sắc bằng tiếng Anh (cả sự thông thạo trong kỹ năng viết và nói) là thiết yếu.<br /> 5. LỢI ÍCH<br /> ♣ Cơ sở vật chất tốt nhất và môi trường thân thiện nhất đối với R&D với sự ủy nhiệm và trách nhiệm.<br /> ♣ Mức lương cạnh tranh, phúc lợi và phụ cấp thêm với thông lệ toàn cầu.<br /> ♣ Nhiều cơ hội đa dạng để nâng cao sự nghiệp chuyên môn thông qua kết nối mạng lưới với các phòng thí nghiệm và doanh nghiệp hàng<br /> đầu trong thị trường toàn cầu.<br /> 6. ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC<br /> ♣ Văn phòng Bộ KH&CN: P304, 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội<br /> ♣ Phòng thí nghiệm: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, km 29 Đại lộ Thăng Long, Hà Nội<br /> 7. HỒ SƠ & TUYỂN DỤNG<br /> ♣ Đơn xin việc có thể được tải về tại đây, và nộp các tài liệu liên quan đến vienvkist@most.gov.vn<br /> ♣ Quy trình tuyển dụng như sau:<br /> - Rà soát hồ sơ<br /> - Vòng phỏng vấn đầu tiên: trao đổi chi tiết về kết quả hoạt động nghiên cứu<br /> - Vòng phỏng vấn thứ 2: quan điểm/tầm nhìn về tương lai của ứng viên<br /> - Bộ KHCN đưa ra quyết định hành chính<br /> ♣ Thông báo cuối cùng & thỏa thuận tuyển dụng<br /> 8. CÁC NỘI DUNG KHÁC<br /> ♣ Quá trình lựa chọn sẽ được thực hiện từng bước ngay sau khi nhận được hồ sơ<br /> ♣ Kết quả sẽ được thông báo một cách phù hợp đến các ứng viên<br /> ♣ Tuyển dụng vị trí công việc sẽ kết thúc khi tuyển đủ nhân sự<br /> 9. NGÀY BẮT ĐẦU LÀM VIỆC<br /> ♣ Mùng 1 tháng 1 năm 2019 (Có thể thay đổi sau khi thảo luận)<br /> <br /> THÔNG TIN CHI TIếT VUI LòNG LIêN HỆ:<br /> Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc<br /> Phòng 304, 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội<br /> (Attn: Ms. Nguyễn Thị Thu Thùy - Phòng Quản trị Hành chính<br /> E-mail: ntthuthuy@most.gov.vn Tel: 0988.061983 - 0243.5560695<br /> <br /> Hoäi ñoàng bieân taäp<br /> GS.TSKH.VS Nguyeãn Vaên Hieäu<br /> GS.TS Buøi Chí Böûu<br /> GS.TSKH Nguyeãn Ñình Ñöùc<br /> GS.TSKH Vuõ Minh Giang<br /> PGS.TS Trieäu Vaên Huøng<br /> GS.TS Phaïm Gia Khaùnh<br /> GS.TS Leâ Höõu Nghóa<br /> GS.TS Leâ Quan Nghieâm<br /> GS.TS Mai Troïng Nhuaän<br /> GS.TS Hoà Só Thoaûng<br /> <br /> Toång bieân taäp<br /> <br /> Toøa soaïn<br /> <br /> Phoù Toång bieân taäp<br /> <br /> 113 Traàn Duy Höng - phöôøng Trung Hoøa - quaän Caàu Giaáy - Haø Noäi<br /> Tel: (84.24) 39436793; Fax: (84.24) 39436794<br /> Email: khcnvn@most.gov.vn<br /> Website: khoahocvacongnghevietnam.com.vn<br /> <br /> Ñaëng Ngoïc Baûo<br /> Nguyeãn Thò Haûi Haèng<br /> Nguyeãn Thò Höông Giang<br /> <br /> tröôûng ban Bieân taäp<br /> <br /> Phaïm Thò Minh Nguyeät<br /> <br /> giaáy pheùp xuaát baûn<br /> <br /> tröôûng ban trò söï<br /> <br /> Löông Ngoïc Quang Höng<br /> <br /> Soá 1153/GP-BTTTT ngaøy 26/7/2011<br /> Soá 2528/GP-BTTTT ngaøy 26/12/2012<br /> Soá 592/GP-BTTTT ngaøy 28/12/2016<br /> <br /> trình baøy<br /> <br /> Giaù: 18.000ñ<br /> <br /> Ñinh Thò Luaän<br /> <br /> In taïi Coâng ty TNHH in vaø DVTM Phuù Thònh<br /> <br /> Muïc luïc<br /> DIỄN ĐÀN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ<br /> 4 Vũ Minh Khương: Để nắm bắt cách mạng công nghiệp 4.0: Cần một tầm nhìn thời đại.<br /> 6 Phạm Tuấn Anh: Rào cản và giải pháp phát triển ngành công nghiệp cơ khí trong bối cảnh CMCN 4.0.<br /> 8 Nguyễn Đức Thành: Tăng trưởng năng suất lao động của Việt Nam đang chuyển dần từ phụ thuộc vào cường độ<br /> vốn sang TFP.<br /> 11 Vũ Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Hà Thu: Làm thế nào để cải thiện chỉ số GCI của Việt Nam?<br /> 15 Phạm Chí Trung: Chuyển giao công nghệ từ FDI: Cần một chiến lược thu hút mới.<br /> 19 Nguyễn Hữu Cẩn, Vũ Thị Hân: Tổn thất kinh tế do hàng hóa giả mạo nhãn hiệu đối với ngành công nghiệp và một<br /> số khuyến nghị cho Việt Nam trong bối cảnh CPTPP.<br /> 23 Nguyễn Văn Khánh: Thiết lập mô hình doanh nghiệp KH&CN trong trường đại học.<br /> 27 Phạm Thị Ly: Việt Nam có thể học hỏi gì từ mô hình đại học của Hà Lan?<br /> KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO<br /> 29 l Chương trình 592: Tạo xu hướng mới trong nghiên cứu và sản xuất các loại thuốc giá trị cao.<br /> 32 Vũ Văn Phán: Bộ Khoa học và Công nghệ: Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến.<br /> 36 l Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ sản xuất giống cá hồi vân (Oncorhynchus mykiss).<br /> 39 l Công ty TNHH chế biến dừa Lương Quới: Ứng dụng KH&CN để nâng cao chuỗi giá trị cây dừa.<br /> 41 Nguyễn Văn Lập: Phát triển nông nghiệp ứng dụng CNC ở Nghệ An.<br /> 44 Nguyễn Lân Cường: Phát hiện bộ xương người cổ đầu tiên ở Tây Nguyên: Bước ngoặt của cổ nhân học Việt Nam.<br /> KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG<br /> 48 l Nhiệt độ toàn cầu sẽ đạt kỷ lục mới.<br /> 50 Nguyễn Ngọc Kim Vy: Giải trình tự DNA thế hệ mới và các ứng dụng trong y tế, sức khoẻ.<br /> 52 Phạm Ngọc Đăng: Ô nhiễm bụi ở các đô thị lớn của Việt Nam.<br /> KH&CN NƯỚC NGOÀI<br /> 55 Nguyễn Đức Phường: “Chạm” vào Mặt trời.<br /> 60 l Liên lạc không dây giữa môi trường nước và không khí.<br /> 62 l Tách dầu ra khỏi nước bằng chất khử nhũ tương từ tính.<br /> <br /> Vietnam Journal of Science,<br /> Technology and Engineering<br /> EDITORial council<br /> EDITOR - in - chief<br /> Prof.Dr.Sc. Academician Nguyen Van Hieu Dang Ngoc Bao<br /> Prof. Dr Bui Chi Buu<br /> DEPUTY EDITOR<br /> Nguyen Thi Hai Hang<br /> Prof. Dr.Sc Nguyen Dinh Duc<br /> Nguyen Thi Huong Giang<br /> Prof. Dr.Sc Vu Minh Giang<br /> head of editorial board<br /> Assoc.Prof. Dr Trieu Van Hung<br /> Pham Thi Minh Nguyet<br /> Prof. Dr Pham Gia Khanh<br /> head of administration<br /> Prof. Dr Le Huu Nghia<br /> Luong Ngoc Quang Hung<br /> Prof. Dr Le Quan Nghiem<br /> Art director<br /> Prof. Dr Mai Trong Nhuan<br /> Dinh Thi Luan<br /> Prof. Dr Ho Si Thoang<br /> <br /> office<br /> <br /> 113 Tran Duy Hung - Trung Hoa ward - Cau Giay dist - Ha Noi<br /> Tel: (84.24) 39436793; Fax: (84.24) 39436794<br /> Email: khcnvn@most.gov.vn<br /> Website: khoahocvacongnghevietnam.com.vn<br /> <br /> publication licence<br /> <br /> No. 1153/GP-BTTTT 26th July 2011<br /> No. 2528/GP-BTTTT 26th December 2012<br /> No. 592/GP-BTTTT 28th December 2016<br /> <br /> Contents<br /> SCIENCE AND TECHNOLOGY FORUM<br /> 4 Minh Khuong Vu: To grasp the industrial revolution 4.0: need a vision of the times.<br /> 6 Tuan Anh Pham: Barriers and solutions to the development of mechanical industry in the context of industrial<br /> revolution 4.0.<br /> 8 Duc Thanh Nguyen: Labour productivity growth in Vietnam is moving from capital intensity to TFP.<br /> 11 Thi Thu Ha Vu, Thi Ha Thu Nguyen: How to improve Vietnam’s GCI index?<br /> 15 Chi Trung Pham: Technology transfer from FDI: a new attraction strategy is needed.<br /> 19 Huu Can Nguyen, Thi Han Vu: Economic losses due to counterfeit trademark for industry and some recommendations<br /> for Vietnam in the context of CPTPP.<br /> 23 Van Khanh Nguyen: Setting up the science and technology business model in university.<br /> 27 Thi Ly Pham: What can Vietnam learn from the Dutch university model?<br /> SCIENCE - TECHNOLOGY AND INNOVATION<br /> 29 l The Program 592: Creating a new trend in the research and production of high value drugs.<br /> 32 Van Phan Vu: Ministry of Science and Technology: Promote the implementation of online public services.<br /> 36 l Application of scientific and technological advances in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) production.<br /> 39 l Luong Quoi Coconut Company Limited: applying science and technology to improve the coconut tree value chain.<br /> 41 Van Lap Nguyen: Development of high-tech applied agriculture in Nghe An.<br /> 44 Lan Cuong Nguyen: The discovery of the first ancient skeleton in the Central Highlands: the turning point of<br /> Vietnamese ancient anthropology.<br /> SCIENCE AND LIFE<br /> 48 l Global temperatures will hit a new record.<br /> 50 Ngoc Kim Vy Nguyen: New generation DNA sequencing and its applications in medicine and health care.<br /> 52 Ngoc Dang Pham: Dust pollution in big cities of Vietnam.<br /> THE WORLD SCIENCE AND TECHNOLOGY<br /> 55 Duc Phuong Nguyen: “Touch” the sun.<br /> 60 l Wireless communication between water and air.<br /> 62 l Remove oil from water using magnetic demulsifier.<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2