Tập đọc - LÒNG DÂN (Tiếp theo)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
141
lượt xem
6
download

Tập đọc - LÒNG DÂN (Tiếp theo)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1/ Biết đọc đúng một văn bản kịch cụ thể. - Đọc đúng ngữ điệu các câu kể, câu hỏi, câu cầu khiến, câu cảm trong bài. - Giọng đọc thay đổi linh hoạt, hợp với tính cách từng nhân vật, hợp với tình huống căng thẳng, đầy kịch tính của vở kịch. - Biết cùng các bạn đọc phân vai, dựng lại toàn bộ vở kịch. 2/ Hiểu nội dung, ý nghĩa của toàn bộ vở kịch: Trong cuộc đấu trí với giặc, để cứu cán bộ, mẹ con dì Năm vừa kiên trung vừa mưu trí. Vở kịch nói lên tấm lòng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập đọc - LÒNG DÂN (Tiếp theo)

  1. T p c : LÒNG DÂN (Ti p theo) I. M c tiêu, nhi m v : 1/ Bi t c úng m t văn b n k ch c th . - c úng ng i u các câu k , câu h i, câu c u khi n, câu c m trong bài. - Gi ng c thay i linh ho t, h p v i tính cách t ng nhân v t, h p v i tình hu ng căng th ng, y k ch tính c a v k ch. - Bi t cùng các b n c phân vai, d ng l i toàn b v k ch. 2/ Hi u n i dung, ý nghĩa c a toàn b v k ch: Trong cu c u trí v i gi c, c u cán b , m con dì Năm v a kiên trung v a mưu trí. V k ch nói lên t m lòng s c son c a ngư i dân i v i cách m ng. II. dùng d y h c: - Tranh nh minh h a trong SGK. - B ng ph vi t s n o n k ch c n hư ng d n h c sinh luy n c. III. Các ho t ng d y h c:
  2. Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. n nh: 2. Ki m tra: - Chia nhóm lên c phân vai o n 1. - 6 HS lên c o n1 theo hình th c phân vai. - Em hãy nêu n i dung ph n 1 c a v k ch - Nh n xét. 3. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài.(1’) Ho t ng 2: Luy n c M c tiêu: HS c úng ng i u các câu k , câu h i, câu c u khi n, câu c m trong bài.
  3. Cách ti n hành: a) GV c di n c m 1 lư t. Chú ý: gi ng - HS l ng nghe. c phân vai. b) Hư ng d n HS c o n. - GV chia o n: 3 o n. - HS dùng vi t chì ánh d u o n trong SGK. - Cho HS c o n n i ti p. - Cho HS luy n c t ng d c sai: - HS c theo s hi m, mi n cư ng, ngư ng ng p. hư ng d n c a GV c) Hư ng d n HS c c bài. - HS c l i toàn b v k ch. - Cho HS c chú gi i, gi i nghĩa. - 1 HS c chú gi i. - 1 HS gi i nghĩa t .
  4. d) GV c toàn b v k ch (1 l n) (Gi ng c: như ã hư ng d n) Ho t ng 3: Tìm hi u bài. M c tiêu: HS tr l i úng các câu h i. - 3 HS c 3 o n và tr l i 3 câu h i. - Nh n xét. - GV ch t l i Ho t ng 4: c di n c m. M c tiêu: HS c di n c m o n văn. a) GV hư ng d n cách c: như hư ng d n. b) Cho HS thi c.
  5. - GV chia 6 nhóm. - HS s m vai c. - Cho HS thi c hình th c phân vai. - Tuyên dương. Ho t ng 5: C ng c , d n dò.(5’) - Các nhóm v xây d ng v k ch. - Chu n b ti t sau. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản