intTypePromotion=1
ADSENSE

thiết kế hệ dẫn động băng tải, chương 6

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

112
lượt xem
35
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi xác định đường kính trục ta chưa xét tới các yếu tố ảnh hưởng đến độ bền mỏi của trục như đặc tính thay đổi của chu kì ứng suất, sự tập trung ứng suất, yếu tố kích thước hình học, các biện pháp công nghệ gia công trục cũng như tăng bền cho trục... Vì vậy sau khi đã xác định được kết cấu trục ta cần phải tiến hành kiểm nghiệm trục về độ bền mỏi theo công thức 10.19 Trong đó s j là hệ số an toàn tai sj là hệ số an toàn chỉ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ dẫn động băng tải, chương 6

  1. Chương 6: KiÓm nghiÖm trôc vÒ ®é bÒn mái Khi x¸c ®Þnh ®-êng kÝnh trôc ta ch-a xÐt tíi c¸c yÕu tè ¶nh h-ëng ®Õn ®é bÒn mái cña trôc nh- ®Æc tÝnh thay ®æi cña chu k× øng suÊt, sù tËp trung øng suÊt, yÕu tè kÝch th-íc h×nh häc, c¸c biÖn ph¸p c«ng nghÖ gia c«ng trôc còng nh- t¨ng bÒn cho trôc... V× vËy sau khi ®· x¸c ®Þnh ®-îc kÕt cÊu trôc ta cÇn ph¶i tiÕn hµnh kiÓm nghiÖm trôc vÒ ®é bÒn mái theo c«ng thøc 10.19 [1]: sj .sj sj   s  sj  s2j 2 Trong ®ã s j lµ hÖ sè an toµn tai sj lµ hÖ sè an toµn chØ xÐt riªng øng suÊt ph¸p sj lµ hÖ sè an toµn chØ xÐt riªng øng suÊt tiÕp Gi¸ trÞ sj , stj ®-îc x¸c ®Þnh theo c¸c c«ng thøc sau:  1 sj  K dj . aj    . mj  1 sj  K dj . aj    . mj Víi c¸c gi¸ trÞ  1 ,  1 lµ giíi h¹n mái uèn vµ giíi h¹n mái xo¾n víi chu k× ®èi xøng.
  2.  aj ,  aj ,  mj ,  mj lµ biªn ®é vµ trÞ sè trung b×nh cña øng suÊt ph¸p vµ øng suÊt tiÕp t¹i tiÕt diÖn j Mj  mj  0 ,  aj   max j  Wj  max j Tj  mj   aj   2 2W0 j W j , W0 j lµ momen c¶n uèn vµ momen c¶n xo¾n t¹i tiÕt diÖn j cña trôc K dj , lµ hÖ sè x¸c ®Þnh theo c«ng thøc 10.25, 10.26 [1]: K dj K dj  K     K x  1 K y K dj  K     K x  1 K y K x lµ hÖ sè tËp trung øng suÊt do tr¹ng th¸i bÒ mÆt, phô thuéc vµo ph-¬ng ph¸p gia c«ng vµ ®é nh½n bÒ mÆt K y lµ hÖ sè t¨ng bÒn bÒ mÆt trôc, phô thuéc ph-¬ng ph¸p t¨ng bÒn vµ c¬ tÝnh vËt liÖu   ,   lµ hÖ sè kÝch th-íc kÓ ®Õn ¶nh h-ëng cña kÝch th-íc tiÕt diÖn trôc ®Õn giíi h¹n mái K  , K  lµ hÖ sè tËp trung øng suÊt thùc tÕ khi uèn vµ khi xo¾n, phô thuéc vµo lo¹i yÕu tè g©y tËp trung øng suÊt. §èi víi bé truyÒn trôc vÝt ë ®©y, trong hai trôc cña bé truyÒn do ban ®Çu ta x¸c ®Þnh kÕt cÊu trôc vÝt thõa bÒn kh¸ nhiÒu v× vËy ta chØ tiÕn hµnh kiÓm nghiÖm ®é bÒn mái víi trôc l¾p b¸nh vÝt, t¹i c¸c tiÕt diÖn cã tËp trung øng suÊt lín nh- tiÕt diÖn 1, 2, 3. C¸c kÕt qu¶ tÝnh to¸n cña qu¸ tr×nh kiÓm nghiÖm ®é bÒn mái cña trôc ®-îc tr×nh bµy theo b¶ng 7 d-íi ®©y.
  3. Tõ c¸c trÞ sè an toµn t¹i c¸c tiÕt diÖn trôc ®· tÝnh to¸n ®-îc ta thÊy r»ng c¸c tiÕt diÖn trôc ®Òu tho¶ m·n ®é bÒn mái ®ång thêi còng ®¶m b¶o ®-îc ®é cøng do ®ã kh«ng cÇn thiÕt ph¶i kiÓm nghiÖm ®é cøng cña trôc.
  4. B¶ng 7. C¸c kÕt qu¶ tÝnh to¸n kiÓm nghiÖm ®é bÒn mái 1 2 3  1 262 262 262  1 152 152 152 m 0 0 0 Wj 8946 10857 4752 Mj 328032 87963 0  aj 36,67 18,1 0 Tj 371000 371000 371000 W0 j 17892 21714 11035  mj   aj 20,73 17,08 33,62  0,05 0,05 0,05  0 0 0 K   2,06 2,06 2,06
  5. K   1,64 1,96 1,96 Kx 1 1 1 Ky 1,5 1,7 1,7 K dj 1,37 1,21 1,21 K dj 1,09 1,15 1,15 sj 5,2 11,7 - sj 6,7 7,7 3,7 sj 4,1 6,1 3,7 4.7. KiÓm nghiÖm trôc vÒ ®é bÒn tÜnh: §Ó ®Ò phßng kh¶ n¨ng bÞ biÕn d¹ng dÎo qu¸ lín hoÆc ph¸ háng do qu¸ t¶i ®ét ngét, cÇn tiÕn hµnh kiÓm nghiÖm trôc vÒ ®é bÒn tÜnh theo c«ng thøc 10.27 [1]:  td   2  3. 2    M 328032   max3   36 MPa 0,1.d 0,1.453 T 371000   max 3   20,36 MPa 0,2.d 0,2.453  td  36 2  3.20,36 2  50,4  272    Nh- vËy trôc hoµn toµn ®-îc ®¶m b¶o vÒ ®é bÒn tÜnh.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2