intTypePromotion=1

thiết kế hệ thống đánh lửa động cơ, chương 3

Chia sẻ: Tran Quoc Kien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
158
lượt xem
66
download

thiết kế hệ thống đánh lửa động cơ, chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bôbin thường được làm kín, không tháo lắp chi tiết bên trong để sửa chữa. Lõi bôbin được làm bằng lá thép kỹ thuật điện, có chiều dày 0,35 (mm) được sơn cách điện với nhau. Trên lõi thép được cuốn hai cuộn dây sơ cấp và thứ cấp. Cuộn dây sơ cấp được cuốn khoảng 250 -400(vòng), tiết diện dây khoảng 0,7-0,8(mm) và đ-ợc cuốn phía ngoài để thoát nhiệt. Còn cuộn thứ cấp được cuốn bên trong, số vòng dây 19000 -26000(vòng), tiết diện 0,07 -0,1(mm)....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống đánh lửa động cơ, chương 3

 1. Chương 3: C¸c bé phËn chÝnh trong hÖ thèng ®¸nh löa a. BiÕn ¸p ®¸nh löa (b«bin). * C«ng dông: BiÕn ®iÖn ¸p mét chiÒu 6V, 12V thµnh ®iÖn ¸p 12  25(KV). * CÊu t¹o: B«bin th-êng ®-îc lµm kÝn, kh«ng th¸o l¾p chi tiÕt bªn trong ®Ó söa ch÷a. Lâi b«bin ®-îc lµm b»ng l¸ thÐp kü thuËt ®iÖn, cã chiÒu dµy 0,35 (mm) ®-îc s¬n c¸ch ®iÖn víi nhau. Trªn lâi thÐp ®-îc cuèn hai cuén d©y s¬ cÊp vµ thø cÊp. Cuén d©y s¬ cÊp ®-îc cuèn kho¶ng 250 400(vßng), tiÕt diÖn d©y kho¶ng 0,70,8(mm) vµ ®-îc cuèn phÝa ngoµi ®Ó tho¸t nhiÖt. Cßn cuén thø cÊp ®-îc cuèn bªn trong, sè vßng d©y 19000 26000(vßng), tiÕt diÖn 0,07 0,1(mm). Trong mét sè b«bin c¶ lâi vµ c¸c cuén d©y ®Òu ®-îc ng©m trong dÇu biÕn thÕ, môc ®Ých ®Ó lµm m¸t nhanh cho b«bin . 14 15 13
 2. H×nh 6.8: CÊu t¹o cña b«bin 1. Cäc cao ¸p 9. Cuén d©y thø cÊp 2. C¸c l¸ thÐp kü thuËt 10. Khoang chøa dÇu lµm m¸t 3. N¾p c¸ch ®iÖn 11. §Õ c¸ch ®iÖn 4. Lß xo tiÕp dÉn 12. Lâi 5. Th©n cña biÕn ¸p 13. Cäc nèi ra tiÕp ®iÓm (cäc ©m) 6. Gi¸ ®ì 14. Cäc d-¬ng (BK+) nèi tõ kho¸ ®iÖn 7. M¹ch tõ tr-êng ngoµi 15. Cäc cao ¸p trung t©m (cäc 4) 8. Cuén s¬ cÊp * Nguyªn lý ho¹t ®éng :
 3. Khi kho¸ ®iÖn ®ãng vµ cÆp tiÕp ®iÓm cña bé chia ®iÖn ®ãng (m¹ch s¬ cÊp khÐp kÝn). Dßng ®iÖn ch¹y trong cuén s¬ cÊp, lâi thÐp trë thµnh nam ch©m ®iÖn , sinh ra tõ tr-êng ë cuén d©y s¬ cÊp vµ tõ tr-êng nµy mãc vßng qua cuén thø cÊp. NÕu dßng s¬ cÊp bÞ ng¾t ®ét ngét vµ tõ tr-êng do nã sinh ra còng bÞ mÊt ®ét ngét . Tõ mét trÞ sè nhÊt ®Þnh tõ tr-êng nµy gi¶m nhanh vÒ kh«ng lµ qu¸ tr×nh biÕn ®æi tõ tr-êng. Nªn theo ®Þnh luËt c¶m øng ®iÖn tõ ë cuén thø cÊp sÏ xuÊt hiÖn mét søc ®iÖn ®éng cã trÞ sè cao tû lÖ víi sè vßng d©y t-¬ng øng kho¶ng 1825(KV). §ång thêi còng lµm xuÊt hiÖn søc ®iÖn ®éng tù c¶m ë cuén s¬ cÊp cã trÞ sè kho¶ng 180  200(V). a. Bé chia ®iÖn (®elc«) * C«ng dông : §ãng c¾t dßng ®iÖn s¬ cÊp ®Ó t¹o xung cao ¸p, ®ång thêi ph©n phèi ®iÖn ¸p cao tíi c¸c bugi theo thiÕt bÞ ®¸nh löa cña ®éng c¬ theo ®óng thêi ®iÓm quy ®Þnh . * CÊu t¹o : Bé chia ®iÖn (®elc«) gåm 3 bé phËn chÝnh : Bé phËn t¹o xung , bé phËn chia ®iÖn cao ¸p vµ bé ®iÒu chØnh gãc ®¸nh löa sím 1. cam bé c¾t ®iÖn. 2. Tô ®iÖn. 3. Lß xo l¸. 4. CÇn bé c¾t ®iÖn. 5. Trôc tiÕp ®iÓm cè ®Þnh. 6. Vá. 7. CÇn gi÷. 8. Trôc bé chia ®iÖn. 9. Bé ®iÒu chØnh li t©m. 10. §Üa cè ®Þnh. 11. §Üa di ®éng. 12. Bé ®iÒu chØnh ®¸nh löa kiÓu ch©n kh«ng.
 4. H×nh 6.9: CÊu t¹o bé phËn chia ®iÖn - Bé phËn t¹o xung gåm cam vµ cÆp tiÕp ®iÓm, cam chia ®iÖn ®-îc chÕ t¹o riªng l¾p chÆt víi trôc cña bé chia ®iÖn sè vÊu cam ®óng b»ng sè xi lanh cña ®éng c¬. Bé chia ®iÖn ®-îc dÉn ®éng tõ trôc cam th«ng qua ¨n khíp b¸nh r¨ng cña trôc cam vµ trôc bé chia ®iÖn . CÆp tiÕp ®iÓm ®-îc bè trÝ cè ®Þnh trªn mét ®Üa trong bé chia ®iÖn lµm nhiÖm vô ®ãng vµ ng¾t dßng s¬ cÊp. C¸c tiÕp ®iÓm ho¹t ®éng nhê cam khi cam quay theo chiÒu lµm viÖc cho ®Õn khi phÇn vÊu cam t¸c ®éng vµo tiÕp ®iÓm ®éng vµ lµm tiÕp ®iÓm më ra. TiÕp ®iÓm më hoµn toµn khi ®Ønh cña vÊu cam t¸c ®éng vµo vÊu tú cña cÇn tiÕp ®iÓm ®éng. Qóa tr×nh lÆp ®i lÆp l¹i cho c¸c vÊu cam tiÕp theo. 1. VÊu cam. 2. Chèt. 3. CÇn tiÕp ®iÓm ®éng. 4. CÆp tiÕp ®iÓm.
 5. H×nh 6.10: Cam chia ®iÖn t¸c ®éng vµo cÆp tiÕp ®iÓm . Bé phËn chia ®iÖn cao ¸p gåm cã : - Con quay chia ®iÖn - N¾p bé chia ®iÖn - Than tiÕp ®iÖn vµ lß xo ®µn håi - Con quay chia ®iÖn ®-îc l¾p c¸ch ®iÖn víi trôc vµ cè ®Þnh trªn trôc. Thái than tiÕp ®iÖn ®-îc l¾p cïng lß xo ®Ó ®¶m b¶o tiÕp xóc tèt gi÷a r«to (con quay) víi d©y cao ¸p trung t©m . N¾p bé chia ®iÖn ®-îc lµm b»ng vËt liÖu c¸ch ®iÖn cao, trªn n¾p bè trÝ c¸c cÆp ®Êu d©y cao ¸p, sè cäc b»ng sè xi lanh cña ®éng c¬. Mét vÊn ®Ò ®-îc ®Æt ra lµ: sè vÊu cam cè ®Þnh, cÆp tiÕp ®iÓm ®ãng më phô thuéc vµo tèc ®é cña bé chia ®iÖn, hay nãi c¸ch kh¸c khi sè vßng quay cña ®éng c¬ t¨ng, thêi gian ®ãng më tiÕp ®iÓm gi¶m ®i, thêi gian thùc hiÖn mét chu tr×nh ®ãng më còng rÊt ng¾n, kÐo theo thêi gian ®Ó thùc hiÖn mét qu¸ tr×nh còng ®-îc rót ng¾n v× vËy ®ßi hái thêi gian ®¸nh löa cña bugi còng ph¶i sím lªn so víi sè vßng quay. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ tiÕp ®iÓm ph¶i ®-îc më sím h¬n . Cã hai c¸ch ®Ó lµm tiÕp ®iÓm më sím lµ: +Bè trÝ xoay c¶ cÆp tiÕp ®iÓm ng-îc chiÒu trôc cam .
 6. +Xoay cam bé chia ®iÖn ®i mét gãc cïng chiÒu víi chiÒu quay cña bé chia diÖn . Khi ®éng c¬ ch¹y ë chÕ ®é cÇm chõng, sù ®¸nh löa x¶y ra ngay tr-íc khi piston lªn ®Õn §CT ë cuèi kú nÐn. ë c¸c tèc ®é cao h¬n, sù ®¸nh löa ph¶i x¶y ra sím h¬n, nÕu kh«ng piston sÏ v-ît qua §CT vµ ®i xuèng ë kú ch¸y tr-íc khi ¸p suÊt ch¸y ®¹t ®Õn gi¸ trÞ cùc ®¹i. Piston ®i xuèng tr-íc sù t¨ng ¸p suÊt sÏ dÉn ®Õn kú ch¸y kh«ng chuÈn (lµm sai lÖch qu¸ tr×nh ch¸y). DÉn ®Õn ¸p lùc sinh ra t¸c dông vµo ®Ønh piston kh«ng ®óng thêi ®iÓm, do ®ã g©y l·ng phÝ nhiÒu n¨ng l-îng trong qu¸ tr×nh sinh c«ng. NhiÒu bé chia ®iÖn (bé ph©n phèi) sö dông hai bé ®iÒu chØnh ®¸nh löa sím : b»ng ch©n kh«ng vµ b»ng li t©m .C¬ cÊu ®¸nh löa sím b»ng ch©n kh«ng ®iÒu chØnh gãc ®¸nh löa sím dùa vµo t¶i cña ®éng c¬ . C¬ cÊu ®¸nh löa sím b»ng li t©m ®iÒu chØnh gãc ®¸nh löa sím nhê lùc qu¸n tÝnh cña qu¶ v¨ng li t©m lµm xoay trôc bé chia ®iÖn ®i mét gãc khi sè vßng quay cña ®éng c¬ t¨ng. + Bé ®iÒu chØnh ®¸nh löa sím kiÓu ch©n kh«ng: + Lo¹i hép mµng ®¬n . + Lo¹i hép mµng kÐp . - Hép mµng ®¬n * CÊu t¹o : Gåm hép mµng . Nhê cã mµng cao su chia hép thµnh hai mµng riªng biÖt: + Buång th«ng víi khÝ trêi . + Buång nèi th«ng víi phÝa sau b-ím ga hoÆc phÝa tr-íc b-ím ga hoÆc lµ mét buång nèi víi phÝa tr-íc, mét buång nèi phÝa sau lß xo håi vÞ lu«n cã xu h-íng ®Èy mµng vÒ vÞ trÝ c©n b»ng. CÇn kÐo
 7. (3) mét ®Çu ®-îc cè ®Þnh víi m©m di ®éng nhê ®Çu kia nèi víi mµng. H×nh 6.11: Bé ®iÒu chØnh ®¸nh löa sím kiÓu ch©n kh«ng víi hép mµng ®¬n (a) vµ hép mµng kÐp (b). 1. M©m di ®éng ; 2. CÇn kÐo ; 3. Mµng cao su ; 4. Lß xo håi vÞ cña mµng ®¬n;5. Vá hép ch©n kh«ng ; 6. §Çu èng ch©n kh«ng nèi phÝa sau b-ím ga ; 7. Lß xo håi vÞ mµng nèi phÝa tr-íc b-ím ga; 8. C÷ chÆn ; 9. §Çu èng ch©n kh«ng nèi phÝa tr-íc b-ím ga. 1. Bé chia ®iÖn. 2. M©m chia ®iÖn. 3. Mµng. 4. Khoang th«ng víi phÝa d-íi b-ím ga. 5. Khoang th«ng víi phÝa tr-íc b-ím ga. 6. Vá. 7. B-ím ga. 8. Häng khuÕch t¸n.
 8. H×nh 6.12: Nguyªn lý lµm viÖc cña bé ®iÒu chØnh ®¸nh löa sím b»ng ch©n kh«ng 1. §Õn buång hçn hîp cña c¸c burato. 2. Lß xo. 3. N¾p. 4. Mµng. 5. Vá. 6. §Üa cè ®Þnh. 7. CÇn kÐo. 8. §Üa di ®éng. 9. Vá bé c¾t ®iÖn. 10. æ bi. T¨ng t¶i träng Gi¶m t¶i träng H×nh 6.13: Bé tù ®éng ®iÒu chØnh ®¸nh löa sím kiÓu ch©n kh«ng - Nguyªn lý ho¹t ®éng: Khi ®éng c¬ ch-a lµm viÖc, ¸p suÊt ë hai buång nh- nhau, lß xo ®Èy mµng vµ cÇn ®Èy vµo gi÷ cho m©m trªn ë mét vÞ trÝ cè ®Þnh øng víi gãc ®¸nh löa sím ban ®Çu. Khi ®éng c¬ b¾t ®Çu lµm viÖc
 9. b-ím ga cßn ®ãng kÝn hoÆc hÐ më nhá. §é ch©n kh«ng ë phÝa sau b-ím ga lín th¾ng ®-îc søc c¨ng lß xo hót mµng ®i ra, kÐo theo cÇn vµ m©m trªn quay ng-îc chiÒu víi chiÒu quay cña trôc bé chia ®iÖn, lµm gãc ®¸nh löa sím t¨ng lªn. Khi b-ím ga më lín dÇn, ®é ch©n kh«ng phÝa sau b-ím ga gi¶m dÇn, ¸p suÊt ë hai buång kh«ng cßn chªnh lÖch nhiÒu, kh«ng th¾ng ®-îc søc c¨ng cña lß xo, lß xo c¨ng ra ®Èy mµng vµ cÇn ®i vµo lµm cho m©m chia ®iÖn quay cïng chiÒu víi chiÒu quay cña trôc bé chia ®iÖn lµm gi¶m gãc ®¸nh löa sím. B. Bé ®iÒu chØnh gãc ®¸nh löa sím kiÓu ly t©m: 1. Vßng h·m. 2. Vßng ®Öm. 3. Trôc cam bé c¾t ®iÖn. 4. Thanh vai víi lç däc. 5. B¹c cña cam. 6. Lß xo. 7. Qu¶ v¨ng. 8. Chèt. 9. Trôc. 10. TÊm ®ì. 11. Trôc dÉn ®éng. H×nh 6.14: Bé ®iÒu chØnh gãc ®¸nh löa sím kiÓu li t©m. * CÊu t¹o:
 10. Bé ®iÒu chØnh ly t©m gåm ®Üa cè ®Þnh víi trôc cam. Trªn ®Üa bè trÝ hai chèt ®Ó l¾p hai qu¶ v¨ng (®èi träng). Hai qu¶ v¨ng cã thÓ quay quanh hai chèt vµ ®-îc gi÷ chÆt bëi hai lß xo cã ®é cøng kh¸c nhau, môc ®Ých trong qu¸ tr×nh lµm viÖc dÔ dµng h¬n, t¨ng ph¹m vi ®iÒu chØnh.
 11. * Nguyªn lý: Khi trôc bé chia ®iÖn quay nhanh (tèc ®é ®éng c¬ lín) lùc ly t©m lín lµm c¸c qu¶ v¨ng v¨ng ra xa, th¾ng ®-îc søc c¨ng cña lß xo, qu¶ v¨ng bung ra lµm quay trôc bé chia ®iÖn theo chiÒu quay cña nã vµ tiÕp ®iÓm më sím, gãc ®¸nh löa sím t¨ng lªn. Khi tèc ®é trôc khuûu gi¶m (tèc ®é trôc chia ®iÖn gi¶m), lùc ly t©m cña qu¶ v¨ng gi¶m, lß xo kÐo qña v¨ng ®i vµo lµm trôc bé chia ®iÖn quay chËm l¹i kÐo theo vÊu cam chËm më tiÕp ®iÓm, gãc ®¸nh löa sím gi¶m. KÕt hîp hai ph-¬ng ph¸p ®iÒu chØnh cho ta gãc ®¸nh löa sím tæng hîp, ®å thÞ biÓu diÔn gãc ®¸nh löa sím theo t¶i träng cña ®éng c¬. Gãc ®ãng cña tiÕp ®iÓm lµ gãc gi÷a hai lÇn ®¸nh löa kÕ tiÕp nhau (). Gãc më () lµ gãc ®-îc tÝnh tõ lóc tiÕp ®iÓm b¾t ®Çu më ®Õn khi nã b¾t ®Çu ®ãng. Tæng hai gãc trªn gäi lµ gãc ®¸nh löa (φ). φ=+  : Gãc ®ãng Z : Sè xi lanh φ = 3600/2  : Gãc më φ: Gãc ®¸nh löa : Gãc ®ãng : Gãc më : Khe hë m¸ vÝt
 12. Hinh 6.15: Khe hë m¸ vÝt vµ gãc ®ãng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2