intTypePromotion=1

thiết kế hệ thống đánh lửa động cơ, chương 5

Chia sẻ: Tran Quoc Kien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
241
lượt xem
73
download

thiết kế hệ thống đánh lửa động cơ, chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dòng điện quá cao trong mạch sơ cấp sẽ tạo ra hồ quang và làm cháy các tiếp điểm. Dòng điện này cũng có thể làm cuộn dây của bôbin nóng lên, có thể quá nhiệt gây ảnh hưởng đến điện áp đánh lửa và làm hư hỏng bôbin. Để ngăn dòng sơ cấp quá cao, người ta lắp nối tiếp một điện trở phụ vào trước cuộn sơ cấp và sau khoá điện. Khi khởi động động cơ, dòng khởi động lớn do đó sụt áp lớn, vì vậy để đảm bảo trị số dòng sơ cấp đủ lớn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống đánh lửa động cơ, chương 5

  1. Chương 5: §iÖn trë s¬ cÊp ( §iÖn trë phô) Dßng ®iÖn qu¸ cao trong m¹ch s¬ cÊp sÏ t¹o ra hå quang vµ lµm ch¸y c¸c tiÕp ®iÓm. Dßng ®iÖn nµy còng cã thÓ lµm cuén d©y cña b«bin nãng lªn, cã thÓ qu¸ nhiÖt g©y ¶nh h-ëng ®Õn ®iÖn ¸p ®¸nh löa vµ lµm h- háng b«bin. §Ó ng¨n dßng s¬ cÊp qu¸ cao, ng-êi ta l¾p nèi tiÕp mét ®iÖn trë phô vµo tr-íc cuén s¬ cÊp vµ sau kho¸ ®iÖn. Khi khëi ®éng ®éng c¬, dßng khëi ®éng lín do ®ã sôt ¸p lín, v× vËy ®Ó ®¶m b¶o trÞ sè dßng s¬ cÊp ®ñ lín ®Ó t¹o xung cao ¸p ®¸nh löa, ng-êi ta nèi t¾t ®iÖn trë phô. Toµn bé ®iÖn ¸p sÏ cung cÊp cho khëi ®éng vµ m¹ch s¬ cÊp, nh- vËy võa ®¶m b¶o dßng khëi ®éng võa ®¶m b¶o yªu cÇu cña m¹ch ®¸nh löa. Sau khi khëi ®éng xong trÞ sè dßng s¬ cÊp t¨ng lªn, ®iÖn trë phô ®-îc ®-a vµo lµm viÖc. 6.3.7. D©y cao ¸p. a. C«ng dông: TruyÒn ®iÖn cao ¸p tõ b«bin ®Õn bé chia ®iÖn vµ tõ bé chia ®iÖn ®Õn bugi. b. CÊu t¹o: Vá lµ lo¹i nhùa cã tÝnh c¸ch ®iÖn cao bäc bªn ngoµi lâi: lâi lµm b»ng mét d©y dÉn ®¬n cã ®iÖn trë cao cã trÞ sè 3,5  4 () hoÆc lµm b»ng than ch× (lâi mÒm). Ngµy nay d©y cao ¸p ®iÖn trë
  2. c¸ch ®iÖn b»ng Silicol, cã cÊu t¹o phøc t¹p, lâi c¸p lµ lâi nhiÒu sîi ®-îc lãt cacbon gi÷a c¸c d©y. Bäc quanh lâi lµ líp ®Öm tiÕp theo lµ líp cao su c¸ch ®iÖn, sau ®ã ®Õn líp c¸ch ®iÖn vµ ë gi÷a líp vá c¸ch ®iÖn vµ líp c¸ch ®iÖn lµ líp ®Öm. H×nh 6.20: a) D©y cao ¸p ®iÖn trë b) D©y cao ¸p ®¬n 1a. Lâi dÉn ®iÖn nhiÒu sîi ; 1b. Lâi ®¬n ; 2. Líp ®Öm 3. Líp cao su c¸ch ®iÖn ; 4. Vá c¸ch ®iÖn 6.3.8. Kho¸ ®iÖn: Kho¸ ®iÖn lµ c«ng t¾c ®¸nh löa, còng lµ c«ng t¾c c«ng suÊt chÝnh vËn hµnh b»ng ch×a kho¸. Xoay ch×a kho¸ nµy ®Ó ng¾t m¹ch s¬ cÊp vµ c¸c hÖ thèng ®iÖn kh¸c. Khi ch×a kho¸ ®¸nh löa ®-îc xoay ®Õn vÞ trÝ ON, c«ng t¾c ®¸nh löa sÏ nèi kÕt cuén d©y s¬ cÊp víi ¾c quy. Xoay ch×a kho¸ nµy ®Õn vÞ trÝ START(khëi ®éng), m¸y khëi ®éng lµm viÖc vµ kÐo ®éng c¬ quay theo. C«ng t¾c ®¸nh löa cßn thùc hiÖn nhiÒu c«ng viÖc kh¸c: ®iÒu khiÓn kho¸ tay l¸i, tÝn hiÖu ©m thanh(cßi), tÝn hiÖu, chiÕu s¸ng, b¬m x¨ng, ®µi(Radio), hÖ thèng ®iÒu hoµ.... ®Æc biÖt lµ nhiÖm vô kho¸ vµnh tay l¸i.
  3. H×nh 6.21: Kho¸ ®iÖn 1. TÊm tiÕp ®iÓm ; 2. Trèng xoay ; 3. Vá kho¸ ; 4. Xy lanh ; 5. Lß xo ; 6. N¾p c«ng t¾c.
  4. 6.4. HÖ thèng ®¸nh löa b»ng Manhªt« a) S¬ ®å nguyªn lý hÖ thèng ®¸nh löa Manhªt« : H×nh 6.22: S¬ ®å nguyªn lý hÖ thèng ®¸nh löa Manhªt« 1. Nam ch©m vÜnh cöu cã cïng trô quay víi trôc bé chia ®iÖn . 2. Khung tõ h×nh cét g«n lµm b»ng tÊm thÐp kü thuËt ®iÖn ghÐp l¹i víi nhau vµ ®-îc nèi víi m¸t , trªn khung tõ cã hai cuén d©y: Cuén s¬ cÊp lµ cuén W1 , cã mét ®Çu ®-îc nèi víi khung tõ cßn ®Çu kia ®-îc nèi chung víi cuén thø cÊp W2 nèi ra kho¸ ®iÖn , ®Çu kia cña bé W2 nèi tíi bé chia ®iÖn . 5. Tô ®iÖn ®-îc m¾c song song víi tiÕp ®iÓm . 6. CÆp tiÕp ®iÓm K1 , K2 ®Ó ®ãng c¾t dßng s¬ cÊp. 7. Cam ®ãng më tiÕp ®iÓm . 8. Kho¸ t¾t m¸y (K) 9. Bé chia ®iÖn
  5. 10. Bugi ®¸nh löa 11. Kim ®¸nh löa phô cã khe hë lín h¬n khe hë cña bugi ®¶m b¶o an toµn cho cuén biÕn ¸p ë phÝa ®Çu ra b) Nguyªn lý lµm viÖc .  Khi ®éng c¬ lµm viÖc lµm cho nam ch©m vÜnh cöu quay khi r«to quay lµm cho tõ tr-êng m¾c vßng qua cuén d©y cña W1, W2 trªn khung tõ , tõ B¾c sang Nam sÏ biÕn thiªn theo ®Þnh luËt c¶m øng ®iÖn tõ th× trªn hai cuén d©y W1, W2 sÏ xuÊt hiÖn mét suÊt ®iÖn ®éng c¶m øng (W1, W2 sè vßng d©y cña cuén d©y cña cuén s¬ cÊp vµ cuén thø cÊp) Lóc nµy gi¸ trÞ cña suÊt ®iÖn ®éng c¶m øng : e1 = 1520V e2 = 1000 1500V  ë m¹ch W2 do suÊt ®iÖn ®éng cã gi¸ trÞ nhá lªn ch-a cã hiÖn t-îng ®¸nh löa  ë m¹ch W1 nÕu tiÕp ®iÓm K1, K2 ®ãng th× sÏ suÊt hiÖn mét dßng ®iÖn I ®i tõ W1 ®Õn tiÕp ®iÓm K1,K2  m¸t  Khung tõ  W1 . §©y chÝnh lµ giai ®o¹n h×nh thµnh dßng s¬ cÊp .  §Õn giai ®o¹n ®¸nh löa cam (7) lµm tiÕp ®iÓm K1,K2 më khi ®ã dßng s¬ cÊp lóc nµy bÞ mÊt ®ét ngét , do tèc ®é biÕn thiªn lín lµm c¶m øng sang cuén W2 mét suÊt ®iÖn ®éng c¶m øng cã gi¸ trÞ tõ 20.000  25.000 V . øng víi thêi ®iÓm nµy con quay chia ®iÖn còng chia tíi mét nh¸nh cña bugi nµo ®ã v× vËy t¹o ra ®iÖn ¸p ®¸nh löa vµ bugi ®ã sÏ bËt tia löa ®iÖn ®Ó ®èt ch¸y hçn hîp
  6.  Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc muèn t¾t m¸y ®ãng kho¸ K l¹i tiÕp ®iÓm K1, K2 vÉn ®ãng më b×nh th-êng . Lóc nµy m¹ch s¬ cÊp lu«n khÐp kÝn nhê kho¸ K . Nh- vËy kh«ng cã sù biÕn thiªn cña tõ th«ng do dßng s¬ cÊp sinh ra mµ chØ cã biÕn thiªn cña tõ tr-êng . Do ®ã kh«ng suÊt hiÖn suÊt ®iÖn ®éng c¶m øng ë cuén thø cÊp nªn kh«ng cã tia löa ®iÖn phãng qua khe hë cña chÊu bugi.  N¨ng l-îng cña cuén thø cÊp sÏ kh«ng ®-îc gi¶i phãng hÕt khi m¹ch ngoµi cña chóng ta bÞ háng (®øt) vµ n¨ng l-îng ®ã tÝch luü v-ît qua trÞ sè cho phÐp nh-ng nhê cã kim löa phô (11) mµ n¨ng l-îng ®ã ®-îc gi¶i phãng qua hai cùc cña kim löa phô v× vËy mµ biÕn ¸p kh«ng bÞ qu¸ nãng , hÖ thèng ®-îc ®¶m b¶o .
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2