intTypePromotion=1

thiết kế hệ thống đánh lửa động cơ, chương 2

Chia sẻ: Tran Quoc Kien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
183
lượt xem
71
download

thiết kế hệ thống đánh lửa động cơ, chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nguyên lý làm việc Khi đóng khoá điện, dòng điện một chiều I1 sẽ qua cuộn dây sơ cấp (4). Khi tiếp điểm (10) đóng, mạch sơ cấp khép kín và dòng sơ cấp trong mạch có chiều từ : (+) ắc quy , khoá điện , điện trở phụ (3) , cuộn sơ cấp (w1) ,tiếp điểm (10) , mát , (-) ắc quy. Khi khóa điện ở mức START (nấc khởi động) điện trở phụ đ-ợc nối tắt loại ra khỏi mạch sơ cấp trên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống đánh lửa động cơ, chương 2

  1. Chương 2: HÖ thèng ®¸nh löa th-êng 6.3.1. S¬ ®å nguyªn lý: H×nh 6.5: HÖ thèng ®¸nh löa th-êng 1. ¾c quy 4. Cuén s¬ cÊp 7. Con quay chia ®iÖn 10. CÆp tiÕp ®iÓm 2. Kho¸ ®iÖn 5. Lâi thÐp 8. N¾p bé chia ®iÖn 11. Cam chia ®iÖn 3. §iÖn trë phô 6. Cuén thø cÊp 9. Bugi 12. Tô ®iÖn
  2. H×nh 6.6: S¬ ®å ®Êu d©y hÖ thèng ®¸nh löa th-êng 1. ¾c quy; 2. Kho¸ ®iÖn; 3. B«bin; 4. Bé chia ®iÖn; 5. Tô ®iÖn; 6. CÆp tiÕp ®iÓm; 7. Bugi.
  3. 6.3.2. Nguyªn lý lµm viÖc Khi ®ãng kho¸ ®iÖn, dßng ®iÖn mét chiÒu I1 sÏ qua cuén d©y s¬ cÊp (4). Khi tiÕp ®iÓm (10) ®ãng, m¹ch s¬ cÊp khÐp kÝn vµ dßng s¬ cÊp trong m¹ch cã chiÒu tõ : (+) ¾c quy  kho¸ ®iÖn  ®iÖn trë phô (3)  cuén s¬ cÊp (w1)  tiÕp ®iÓm (10)  m¸t  (-) ¾c quy. Khi khãa ®iÖn ë møc START (nÊc khëi ®éng) ®iÖn trë phô ®-îc nèi t¾t lo¹i ra khái m¹ch s¬ cÊp trªn. Thêi gian tiÕp ®iÓm ®ãng dßng s¬ cÊp gia t¨ng tõ gi¸ trÞ I0 ®Õn gi¸ trÞ cùc ®¹i Imax. Cam chia ®iÖn(11) quay, t¸c ®éng tiÕp ®iÓm (10) më ra, m¹ch s¬ cÊp bÞ ng¾t (më) ®ét ngét, ®ång thêi tõ tr-êng trong lâi thÐp bÞ ng¾t ®ét ngét, tõ th«ng do dßng s¬ cÊp sinh ra biÕn thiªn mãc vßng qua hai cuén s¬ cÊp vµ thø cÊp. Trong cuén s¬ cÊp sinh ra søc ®iÖn ®éng tù c¶m C1 cã trÞ sè (180 300)(V). §ång thêi trong cuén thø cÊp xuÊt hiÖn mét søc ®iÖn ®éng c¶m øng cã trÞ sè 18  25(KV). Lóc ®ã dßng cao ¸p ë cuén thø cÊp sÏ ®-îc dÉn qua con quay (7) bé chia ®iÖn (8) ®Ó dÉn ®Õn bugi (9) vµ phãng qua khe hë cña bugi t¹o ra tia löa ®iÖn ®óng thêi ®iÓm gÇn cuèi cña qu¸ tr×nh nÐn ®Ó ®èt ch¸y hçn hîp c«ng t¸c cña ®éng c¬. ë cuén s¬ cÊp xuÊt hiÖn søc ®iÖn ®éng U2 = 200  300(V). Lóc nµy tô ®iÖn sÏ tÝch ®iÖn, lµm gi¶m nhanh søc ®iÖn ®éng tù c¶m U1 hay nãi c¸ch kh¸c, lµm cho dßng s¬ cÊp mÊt ®i ®ét ngét, ®Ó lµm xuÊt hiÖn søc ®iÖn ®éng c¶m øng lín ë cuén s¬ cÊp. Tô ®iÖn cßn cã t¸c dông b¶o vÖ cÆp tiÕp ®iÓm khái bÞ ch¸y.
  4. Khi ®iÖn ¸p thø cÊp U2 ®ñ lín, con quay chia ®iÖn ®· chia ®iÖn cho c¸c d©y cao ¸p ®Òu c¸c bugi, tia löa cã hai thµnh phÇn râ rÖt: + Mét lµ: Thµnh phÇn cã tÝnh chÊt ®iÖn dung: Thêi gian xuÊt hiÖn ng¾n 10-6 trÞ sè dßng phãng kho¶ng 300(A). + Hai lµ: Thµnh phÇn cã tÝnh chÊt ®iÖn c¶m : Thêi gian xuÊt hiÖn cã dµi h¬n nh-ng n¨ng l-îng nhá, trÞ sè dßng phãng kho¶ng 80100(mA). Tia löa xuÊt hiÖn mµu vµng nh¹t ë d-íi tia löa chØ cã t¸c dông khi ®éng c¬ lµm viÖc ë chÕ ®é khëi ®éng vµ khi nhiÖt ®é ®éng c¬ cßn thÊp bëi v× khi ®ã hçn hîp ®Ëm . Nã cã t¸c dông kÐo dµi thêi gian ch¸y ®Ó ®èt kiÖt nhiªn liÖu , h¹n chÕ ®Õn møc tèi thiÓu c¸c thµnh phÇn khÝ ®éc trong khi x¶. Nhê cã cam quay(11) mµ tia löa cao ¸p ®-îc ph©n chia tíi c¸c bugi theo ®óng thø tù næ cña ®éng c¬.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2