intTypePromotion=1

thiết kế hệ thống đánh lửa động cơ, chương 7

Chia sẻ: Tran Quoc Kien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
371
lượt xem
130
download

thiết kế hệ thống đánh lửa động cơ, chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sơ đồ nguyên lý hệ thống đánh lửa bán dẫn không tiếp điểm điều khiển Hệ thống gồm : Các bóng transistor (T1, T2, T3) điều khiển dòng sơ cấp. Biến áp xung (W1, W2) giúp T1 đóng tích cực. Điôt hồi tiếp Đht và điện trở R1 giúp T2 đóng tích cực và bộ phát lệnh PL (∞) giúp T3 đóng tích cực ở chu kỳ (+). Bộ phát lệnh là một máy phát xoay chiều cỡ nhỏ có chức năng thay tiếp điểm điều khiển transistor T3. Điôt cách ly (ĐC) và điôt bảo vệ (ĐB) có nhiệm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống đánh lửa động cơ, chương 7

  1. Chương 7: HÖ thèng ®¸nh löa b¸n dÉn kh«ng tiÕp ®iÓm ®iÒu khiÓn a.CÊu t¹o: H×nh 6.26: S¬ ®å nguyªn lý hÖ thèng ®¸nh löa b¸n dÉn kh«ng tiÕp ®iÓm ®iÒu khiÓn HÖ thèng gåm : C¸c bãng transistor (T1, T2, T3) ®iÒu khiÓn dßng s¬ cÊp. BiÕn ¸p xung (W1, W2) gióp T1 ®ãng tÝch cùc. §i«t håi tiÕp §ht vµ ®iÖn trë R1 gióp T2 ®ãng tÝch cùc vµ bé ph¸t lÖnh PL (∞) gióp T3 ®ãng tÝch cùc ë chu kú (+). Bé ph¸t lÖnh lµ mét m¸y ph¸t xoay chiÒu cì nhá cã chøc n¨ng thay tiÕp ®iÓm ®iÒu khiÓn transistor T3. §i«t c¸ch ly (§C) vµ ®i«t b¶o vÖ (§B) cã nhiÖm vô b¶o vÖ transistor T1. Hép ®iÖn trë phô thùc hiÖn nèi t¾t qua ®iÖn trë Rf1 khi khëi ®éng. BiÕn ¸p ®¸nh löa W1, W2 cã hÖ sè tù c¶m lµ nhá vµ
  2. hÖ sè biÕn ¸p lín, lµ n¬i cung cÊp ®iÖn ¸p cho bugi. §iÖn trë R3 vµ tô ®iÖn C2 gióp transistor T1 chuyÓn tr¹ng th¸i nhanh h¬n. b. Nguyªn lý lµm viÖc. Khi kho¸ ®iÖn ®ãng nh-ng ch-a khëi ®éng ®éng c¬, bé ph¸t lÖnh ch-a lµm viÖc(ch-a ph¸t ra ®iÖn), BT3 nèi víi (+) nguån qua ®iÖn trë R4 vµ c¸c cuén d©y cña bé ph¸t lÖnh. Cùc ph¸t ET3 nèi víi (+) nguån, kh«ng t¹o ra sù chªnh ¸p nªn transistor kho¸. Lóc nµy cùc gèc cña transistor T2 ®-îc nèi m¸t qua ®iÖn tr¬ R5 , cßn cùc ph¸t ET3 nèi víi (+) ¾c quy. Cã sù chªnh lÖch ®iÖn ¸p gi÷a cùc ph¸t vµ cùc gèc. Transistor T2 më dßng ®iÒu khiÓn Ib2 cã chiÒu : (+) ¾c quy  Kho¸ ®iÖn  §ht  W1 W2  EBT2 R5 M¸t  (-) ¾c quy. R2 LËp tøc xuÊt hiÖn dßng lµm viÖc IC2 cã chiÒu nh- sau : (+) ¾c quy  K§ht W1 W2 ET2ECT2CT2R®2R1R2 M¸t (-) ¾c quy. R2 Khi cã dßng ®iÖn qua biÕn ¸p xung (W1, W2) t¹o nªn sù chªnh ¸p gi÷a cùc ph¸t vµ cùc gãp cña transistor T1, T2 më dßng ®iÒu khiÓn Ib1 cã chiÒu : (+) ¾c quy Kho¸ ®iÖn  §ht ET1 EBt1 BT1 W2  ECT2 Rf2  Rf1  M¸t. R2 ®ång thêi dßng lµm viÖc IC2 :
  3. (+) ¾c quy  Kho¸ ®iÖn  §ht  ET1 ECT1 CT1W1  Rf2  Rf1  M¸t . Nh- vËy ®· cã dßng s¬ cÊp cña biÕn ¸p ®¸nh löa, lµm xuÊt hiÖn søc ®iÖn ®éng tù c¶m cã chiÒu chèng l¹i sù gia t¨ng cña dßng s¬ cÊp I1. Do hÖ sè tù c¶m nhá, sù c¶n trë lµ kh«ng ®¸ng kÓ trong cuén s¬ cÊp W2 xuÊt hiÖn suÊt ®iÖn ®éng tù c¶m nhá, ch-a ®ñ n¨ng l-îng ®Ó cung cÊp cho bugi. §ã chÝnh lµ thêi gian gia t¨ng dßng s¬ cÊp I1. Khi ta khëi ®éng ®éng c¬, bé ph¸t lÖnh lµm viÖc.V× P1 lµ m¸y ph¸t ®iÖn xoay chiÒu nªn xÐt hai tr-êng hîp : - Khi thÕ ©m ®Æt vµo cùc gèc T3 (ET3), tøc lµ ®· xuÊt hiÖn ph©n cùc thuËn cho T3 nªn T3 lóc nµy më, xuÊt hiÖn dßng ®iÒu khiÓn IB3 cã chiÒu : (+) PL  ET3  EBT3  R4  (-) PL. ®ång thêi lµm xuÊt hiÖn dßng lµm viÖc IC3 cã chiÒu : (+) PL  ET3  ECT3  CT3  BT2 . Lóc nµy T3 gióp T2 ph©n cùc ng-îc nªn T2 kho¸ do ®ã dßng ®iÒu khiÓn IB1 bÞ ng¾t, T1 kho¸, IC1 mÊt ®ét ngét. T-¬ng øng dßng s¬ cÊp I1 bÞ c¾t ®ét ngét. Theo hiÖn t-îng c¶m øng ®iÖn tõ cuén W2 sinh ra mét søc ®iÖn ®éng c¶m øng lín (25KV 30KV), ë cuén s¬ cÊp W1 còng cã mét søc ®iÖn ®éng tù c¶m kho¶ng 100(V), nhê cã §B1. Khi v-ît qua 100(V), §B1 sÏ ®¸nh thñng t¹o thµnh m¹ch kÝn, x¶y ra sù sôt ¸p t¹i Rf1 vµ Rf2 dÉn ®Õn ®iÖn ¸p tù c¶m lu«n nhá h¬n ®iÖn ¸p ®¸nh thñng cña transistor T1 nªn T1 ®-îc b¶o vÖ. §ång thêi m¹ch thø cÊp biÕn ¸p ®¸nh löa ®ñ n¨ng l-îng phãng ®iÖn t¹o tia löa cho bugi.Khi bé ph¸t lÖnh ®Æt thÕ (+) vµo cùc gèc cña
  4. transistor T3., cã nghÜa ®· ph©n cùc ng-îc cho T3 nªn T3 kho¸. Trë l¹i tr-êng hîp nh- khi bé ph¸t lÖnh ch-a lµm viÖc . 6.7. HÖ thèng ®¸nh löa ®iÖn tö . 6.7.1. C¸c lo¹i c¶m biÕn dïng trong ®¸nh löa ®iÖn tö . a. C¶m biÕn tõ * CÊu t¹o : Gåm r«to cã sè vÊu b»ng sè xi lanh cña ®éng c¬ vµ ®-îc l¾p cè ®Þnh trªn trôc bé chia ®iÖn , r«to quay quanh tõ tr-êng cña nam ch©m vÜnh cöu trªn cã cuén d©y ®Ó ph¸t tÝn hiÖu ®iÖn ¸p cho ECU , khi mµ vÊu cña r«to t¹o víi thanh nam ch©m mét gãc b»ng kh«ng vµ khe hë gi÷a chóng lµ nhá nhÊt  = 0,2  0.4 mm . H×nh 6.27: C¶m biÕn ®iÖn tõ Xung c¶m biÕn 1. Nam ch©m vÜnh cöu 3. Khe hë kh«ng khÝ. 2. Cuén d©y 4. R«to. * Nguyªn lý lµm viÖc Khi r«to quay c¸nh r«to( vÊu) quÐt qua ®Çu lâi thÐp khi c¸nh r«to trïng víi ®Çu lâi thÐp lµm cho m¹ch tõ , tõ nam ch©m vÜnh cöu
  5. ®i qua lâi thÐp ®-îc khÐp kÝn . Khi c¸nh r«to ®-îc t¸ch rêi ( ®i qua) ®Çu lâi thÐp lµm cho m¹ch tõ bÞ ®øt qu·ng . Tõ th«ng mãc vßng thay ®æi lµm suÊt hiÖn trong cuén d©y mét suÊt ®iÖn ®éng c¶m øng xoay chiÒu cung cÊp cho ECU lµm tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn m¹ch ®¸nh löa . a. C¶m biÕn Hall. C¶m biÕn Hall ®-îc xem nh- mét c«ng t¾c hai chiÒu s¬ cÊp gäi lµ c«ng t¾c hiÖu øng Hall * CÊu t¹o : H×nh 6.28: Nguyªn lý Hall.  C¶m biÕn Hall dùa theo nguyªn lý hiÖu øng Hall “ HiÖn t-îng xuÊt hiÖn ®iÖn ¸p bÒ mÆt cña mét chÊt b¸n dÉn ®Æt trong tõ tr-êng khi cã dßng ®iÖn ch¹y qua .  Mét sè hÖ thèng ®¸nh löa ®iÖn tö sö dông c¶m biÕn Hall thay cho cuén kÝch tõ . Sù kh¸c biÖt lµ cuén kÝch tõ t¹o ra ®iÖn ¸p nhá khi r«to quÐt qua ®Çu lâi thÐp , con c«ng t¾c Hall sÏ chuyÓn m¹ch ®Ó ®ãng /ng¾t ®iÖn ¸p Hall cung cÊp t-¬ng øng víi sù cã hoÆc
  6. kh«ng cña tõ th«ng. Xung ®iÖn ¸p Hall cã hay kh«ng sÏ b¸o vÞ trÝ chu kú cho trôc khuûu cho module ®¸nh löa , tÝn hiÖu nµy còng cã thÓ ®iÒu khiÓn sù phun nhiªn liÖu .  C¶m biÕn Hall gåm mét nam ch©m vÜnh cöu ch÷ C , g¾n trªn mét lâi thÐp h×nh ch÷ C ®-îc ghÐp quay vµo nhau t¹o khe hë ®Ó r«to cã thÓ quÐt qua . R«to lµm thÐp cã sè l-îng khe hë vµ n¾p che ®óng b»ng sè xi lanh ®éng c¬ H×nh 6.29: CÊu t¹o c¶m biÕn Hall a- C¸nh t¶n nhiÖt cña r«to ë ngoµi khe hë kh«ng khÝ cã tÝn hiÖu ®iÖn ¸p ; b- C¸nh c¶n (n¾p che) cña r«to ë trong khe hë kh«ng khÝ . kh«ng cã tÝn hiÖu ®iÖn ¸p . 1.C¶m biÕn Hall; 2. Nam ch©m vÜnh cöu ; 3. lâi thÐp ; 4. N¾p che ; 5 Khe hë ; 6. Bé chia ®iÖn ;  Khe hë kh«ng khÝ . * Nguyªn lý lµm viÖc :
  7.  Khi khëi ®éng ®éng c¬ , trôc bé chia ®iÖn quay kÐo theo r«to quay khi c¸nh c¶n cña r«to ®Õn khe hë kh«ng khÝ (h×nh b) Tõ tr-êng cña nam ch©m bÞ c¾t . §iÒu nµy lµm t¾t ®iÖn ¸p Hall göi tÝn hiÖu ®Õn module ®¸nh löa ®Ó ®ãng m¹ch s¬ cÊp . ChiÒu réng cña c¸nh c¶n x¸ch ®Þnh thêi gian dßng ®iÖn ch¹y trong m¹ch s¬ cÊp .  R«to c¸nh c¶n rêi khái khe hë kh«ng khÝ ( h×nh a ) ®iÖn ¸p Hall l¹i xuÊt hiÖn . Module ®iÒu khiÓn ®iÖn tö (ECU) sö dông tÝn hiÖu nµy ®Ó tÝnh to¸n sù ®¸nh löa sím thÝch hîp vµ göi tÝn hiÖu ®Õn module ®¸nh löa më m¹ch s¬ cÊp . §iªn ¸p cao thø cÊp sÏ cung cÊp ®Õn tõng bugi theo thø tù næ cña ®éng c¬ .
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2