intTypePromotion=1

thiết kế hệ thống đánh lửa động cơ, chương 1

Chia sẻ: Tran Quoc Kien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
232
lượt xem
97
download

thiết kế hệ thống đánh lửa động cơ, chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biến dòng điện một chiều thấp áp 6-12(v) thành xung cao áp 12-24 kv và tạo ra tia lửa trên hai cực của bugi để đốt cháy hỗn hợp nhiên liệu (xăng – không khí ) trong xi lanh ở cuối kỳ nén.  Phân chia tia lửa cao áp đến các xi lanh theo đúng thứ tự của động cơ 6.1.2. Yêu cầu: Để đáp nhiệm vụ đánh lửa có những yêu cầu sau: Tạo ra điện áp đủ lớn (12kv-24kv) từ nguồn hạ áp một chiều  Tia lửa phóng qua khe hở giữa hai cực ( điện...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống đánh lửa động cơ, chương 1

  1. Chương 1: HÖ thèng ®¸nh löa 6.1. Kh¸i niÖm chung. 6.1.1. C«ng dông:  BiÕn dßng ®iÖn mét chiÒu thÊp ¸p 6-12(v) thµnh xung cao ¸p 12-24 kv vµ t¹o ra tia löa trªn hai cùc cña bugi ®Ó ®èt ch¸y hçn hîp nhiªn liÖu (x¨ng – kh«ng khÝ ) trong xi lanh ë cuèi kú nÐn.  Ph©n chia tia löa cao ¸p ®Õn c¸c xi lanh theo ®óng thø tù cña ®éng c¬ 6.1.2. Yªu cÇu: §Ó ®¸p nhiÖm vô ®¸nh löa cã nh÷ng yªu cÇu sau: T¹o ra ®iÖn ¸p ®ñ lín (12kv-24kv) tõ nguån h¹ ¸p mét chiÒu  Tia löa phãng qua khe hë gi÷a hai cùc ( ®iÖn cùc) cña bugi trong ®iÒu kiÖn ¸p xuÊt lín , nhiÖt ®é cao ph¶i ®ñ m¹nh ®Ó ®èt ch¸y hçn hîp nhiªn liÖu ë mäi chÕ ®é.  Thêi ®iÓm ph¸t tia löa ®iÖn trªn bugi trong tõng xilanh ph¶i ®óng theo gãc ®¸nh löa vµ thø tù ®¸nh löa quy ®Þnh .  BiÕn ¸p ®¸nh löa ph¶i cã hÖ sè dù tr÷ lín ®¶m b¶o cho hÖ thèng lµm viÖc ë mäi chÕ ®é cña ®éng c¬. 6.1.3. Ph©n lo¹i : a. Dùa theo nguyªn lý lµm viÖc gåm cã :  HÖ thèng ®¸nh löa b»ng tiÕp ®iÓm  HÖ thèng ®¸nh löa b¸n dÉn  HÖ thèng ®¸nh löa ®iÖn tö
  2.  HÖ thèng ®¸nh löa Manhªto ( V« L¨ng Ma – Nhª tÝch )  HÖ thèng ®¸nh löa ®iÖn dung b. Dùa vµo CÊu t¹o gåm cã :  HÖ thèng ®¸nh löa cã bé chia ®iÖn  HÖ thèng ®¸nh löa kh«ng cã bé chia ®iÖn  HÖ thèng ®¸nh löa cã bé ®iÒu chØnh sím b»ng ch©n kh«ng vµ b»ng li t©m  HÖ thèng ®¸nh löa b¸n dÉn cã tiÕp ®iÓm hoÆc kh«ng cã tiÕp ®iÓm  HÖ thèng ®¸nh löa ®iÖn tö cã ®iÒu khiÓn b»ng ECU
  3. 6.2. S¬ ®å khèi cña hÖ thèng ®¸nh löa . 6.2.1. HÖ thèng ®¸nh löa th-êng H×nh 6.1: S¬ ®å khèi hÖ thèng ®¸nh löa th-êng 1. ¾c quy. 4a. Bé t¹o xung 2. Kho¸ ®iÖn . 4b. PhÇn chia ®iÖn cao ¸p 3. BiÕn ¸p ®¸nh löa. 4c. Bé ®iÒu chØnh gãc ®¸nh löa sím 4. Bé chia ®iÖn. 5. Bugi
  4. 6.2.2. HÖ thèng ®¸nh löa ®iÖn tö: d H×nh 6.2: S¬ ®å khèi hÖ thèng ®¸nh löa ®iÖn tö. 1: B×nh ¾c quy ; 2: kho¸ ®iÖn ; 3: BiÕn ¸p ®¸nh löa; 4: Bé chia ®iÖn;4a. Bé t¹o xung 4b. PhÇn chia ®iÖn cao ¸p. 4c. Bé ®iÒu chØnh gãc ®¸nh löa sím5: Bugi; 6: Hép ®iÒu khiÓn ®¸nh löa b¸n dÉn; b. Hép ®iÒu khiÓn ®¸nh löa n»m ngoµi bé chia ®iÖn c. Hép ®iÒu khiÓn ®¸nh löa n»m trong bé chia ®iÖn d. Loai tÝch hîp cã bé chia ®iÖn vµ b«bin t¹o thµnh mét khèi
  5. 6.2.3. HÖ thèng ®¸nh löa theo ch-¬ng tr×nh kh«ng cã bé chia ®iÖn: ` H×nh 6.3: S¬ ®å khèi hÖ thèng ®¸nh löa theo ch-¬ng tr×nh kh«ng cã bé chia ®iÖn 1.¾c quy 5. Bugi. 2. Kho¸ ®iÖn 6. Hép ®iÒu khiÓn ECU 3.BiÕn ¸p ®¸nh löa 9. Khèi c¸c bãng b¸n dÉn tranzito c«ng suÊt - ë hÖ thèng ®¸nh löa ®iÖn tö hép ®iÒu khiÓn ECU xö lý tÝn hiÖu göi ®Õn tõ c¶m biÕn vÞ trÝ trôc khuûu, vÞ trÝ b¬m ga . Sau ®ã göi tÝn hiÖu ®Õn hép tranzito c«ng suÊt ®Ó ®iÒu khiÓn dßng s¬ cÊp ( hay ë d©y dßng s¬ cÊp biÕn ¸p ®¸nh löa ®-îc ®iÒu khiÓn gi¸n tiÕp ) tõ ECU qua hép tranzito c«ng suÊt vµ mçi biÕn ¸p ®¸nh löa sÏ cÊp ®iÖn ¸p cho mçi bugi . Nªn n¨ng l-îng dßng thø cÊp bÞ tæn hao Ýt h¬n do hÖ thèng kh«ng sö dông lÇn quay chia ®iÖn. 6.2.3. S¬ ®å khèi hÖ thèng ®¸nh löa theo ch-¬ng tr×nh.
  6. H×nh 6.4 : S¬ ®å khèi hÖ th«ng ®¸nh löa theo ch-¬ng tr×nh. 1: B×nh ¾c quy ; 2: kho¸ ®iÖn ; 3: BiÕn ¸p ®¸nh löa; 4: Bé chia ®iÖn;4a. Bé t¹o xung. 4b. PhÇn chia ®iÖn cao ¸p. 5: Bugi - ë thèng nµy còng nh- hÖ thèng ®¸nh löa th-êng nh-ng cã thªm hép ®iÒu khiÓn ECU vµ kh¸c víi hÖ thèng ®¸nh löa theo ch-¬ng tr×nh kh«ng cã bé chia ®iÖn lµ ë hÖ thèng nµy cã bé chia ®iÖn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2