Thoả thuận về quản lý tài chính

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
114
lượt xem
29
download

Thoả thuận về quản lý tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thoả thuận về quản lý tài chính và thống kê kinh tế trong chương trình cải cách hành chính nhằm góp phần hiện đại hoá quản lý kinh tế của Nhà nước VN giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Pháp để thực hiện Dự án Nâng cao năng lực đào tạo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thoả thuận về quản lý tài chính

  1. QU OÀN K T ƯU TIÊN THO THU N TÀI CHÍNH S 2002-56 GI A CHÍNH PH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ CHÍNH PH NƯ C C NG HOÀ PHÁP TH C HI N D ÁN: NÂNG CAO NĂNG L C ÀO T O V QU N LÝ TÀI CHÍNH CÔNG VÀ TH NG KÊ KINH T TRONG CHƯƠNG TRÌNH C I CÁCH HÀNH CHÍNH NH M GÓP PH N HI N I HOÁ QU N LÝ KINH T C A NHÀ NƯ C VI T NAM L I NÓI U Tho thu n tài chính này bao g m các i u kho n riêng, ư c thành l p văn b n g c c a tho thu n và các i u kho n chung là văn b n tham chi u và không tách r i v i văn b n g c. CÁC I U KHO N RIÊNG M t bên là: Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam, sau ây g i t t là phía Vi t Nam Và m t bên là: Chính ph nư c C ng hoà Pháp, sau ây g i t t là phía Pháp Cùng tho thu n như sau: Ph n 1: M C TIÊU C A THO THU N i u 1. B n tho thu n này nh m m c ích giành cho phía Vi t Nam s h tr tài chính c a phía Pháp, dư i d ng vi n tr không hoàn l i th c hi n d án ư c hai phía ch p thu n và xác nh như tên g i t i i u 2 dư i ây. Trên cơ s ánh giá nhu c u do phía Vi t Nam cung c p, kho n h tr tài chính c a phía Pháp t U ban các d án qu oàn k t ưu tiên ư c xác nh là 2 tri u euro. i u 2. Xác nh d án S d án: 2002-56 Ngày U ban các d án c a phía Pháp phê chuNn: ngày 5 tháng 11 năm 2002 Ngày phê chuNn c a B trư ng ph trách v h p tác và Pháp ng : ngày 22 tháng 11 năm 2002 ngày Th tư ng Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam phê chuNn: ngày 17 tháng 1 năm 2003
  2. Tên g i: Nâng cao năng l c ào t o v qu n lý tài chính công và th ng kê kinh t trong chương trình c i cách hành chính nh m góp ph n hi n i hoá qu n lý kinh t c a Nhà nư c Vi t Nam. Tr giá: 2.000.000 euro. Ph n 1: NH NG C I M K THU T i u 3. B i c nh c a d án Hi n i hoá Nhà nư c Vi t Nam tr nên c n thi t trư c nh ng yêu c u v mb o s minh b ch và công b ng trong các d ch v công và trư c òi h i ph i nâng cao hi u qu và s c c nh tranh khi Vi t Nam h i nh p vào n n kinh t th gi i. Nh n th c rõ nh ng thách th c này, các nhà lãnh o Vi t Nam ã l a ch n Ny nhanh công cu c hi n i hoá Nhà nư c thông qua c i cách ho t ng c a các th ch , n n hành chính và các d ch v công. Các nhà lãnh o Vi t Nam ã ngh phía Pháp tr giúp trong lĩnh v c này nh m xây d ng m t d án h p tác và h tr k thu t. T i phiên h p m i ây c a U ban h n h p Vi t - Pháp, hai bên ã th ng nh t nguyên t c tri n khai d án v "nâng cao năng l c c a Nhà nư c". Các cu c ti p xúc chính th c v ch này giúp xây d ng m t d án nâng cao năng l c c a các cơ quan Nhà nư c, d án có kh năng h tr cho các cơ quan ti n hành m t cách có hi u qu hơn các cu c c i cách v qu n tr kinh t và tài chính v i 3 m c tiêu: - H tr cho các cu c c i cách v qu n lý tài chính và khu v c công; - Hi n i hoá h th ng ào t o cán b th ng kê và nâng cao năng l c cho T ng c c Th ng kê. - H tr nâng cao năng l c nh hư ng và giám sát tài chính cho Qu c h i Vi t Nam. i u 4. Miêu t d án D án kéo dài 3 năm và quy t 3 cơ quan phía Vi t Nam (H c vi n Tài chính thu c B Tài chính, T ng c c Th ng kê, U ban Kinh t và Ngân sách Qu c h i) và 3 cơ quan phía Pháp (Ngh vi n, B ngo i giao và B Kinh t , Tài chính và Công nghi p). D án bao g m 4 thành ph n cơ b n: - H tr nâng cao năng l c qu n lý tài chính công - Nâng cao năng l c th ng kê kinh t thông qua ào t o - H tr nâng cao năng l c giám sát tài chính c a U ban Kinh t Ngân sách c a Qu c h i Vi t Nam - Th c hi n d án Thành ph n 1: H tr nâng cao năng l c qu n lý tài chính công
  3. 1.1. Nâng cao năng l c ào t o và nghiên c u khoa h c c a H c vi n Tài chính. 1.2. H tr vi c xây d ng các khoá ào t o b i dư ng cho i tư ng giám c doanh nghi p. 1.3. Liên k t h th ng v qu n lý tài chính công và tăng cư ng quan h c ng tác gi a H c vi n Tài chính và các cơ quan ho t ng trong lĩnh v c kinh t và tài chính. Thành ph n 2: ào t o cán b th ng kê và nâng cao năng l c cho T ng c c Th ng kê 2.1. H tr cho c i cách th ch 2.2. H tr cho công tác ào t o ban u cán b th ng kê 2.3. H tr ào t o b i dư ng cán b th ng kê 2.4. Nâng cao năng l c th ng kê và nghiên c u kinh t Thành ph n 3: H tr nâng cao năng l c giám sát hành chính c a Qu c h i và U ban Kinh t và Ngân sách 3.1. H tr Hi n i hoá các phương th c giám sát ngân sách 3.2. Nâng cao năng l c giám sát tài chính cho Qu c h i Vi t Nam Thành ph n 4: Th c hi n d án 4.1. Qu n lý và ánh giá d án 4.2. H tr th c hi n d án 4.3. Nh ng n i dung khác và ho t ng b t thư ng. Ph n 3: CÁC C I M V TÀI CHÍNH i u 5. Tr giá c a d án 5.1. óng góp t phía Pháp Vi n tr tr giá 2 tri u euro do phía Pháp c p theo quy t nh nêu t i i u 2 và dùng thanh toán cho các chi phí sau (tính b ng nghìn euro): Lo i chi phí Các thành ph n TP1 TP2 TP3 TP4 T ng s P 0 1. u tư b t ng s n S 0
  4. E 0 P 50 90 30 0 170 2.1. L p t k thu t S 0 E 0 P 0 2.2. u tư khác bao g m S 0 phương ti n v n chuy n E 0 P 155 70 270 495 3. Chuy n giao tài chính S 0 E 0 P 48 37 85 4. Văn phòng phNm tiêu dùng S 0 E 0 P 92 65 43 40 200 5.1. Nghiên c u S 40 E 0 P 0 5.2. H tr k thu t S 0 E 0 P 237 200 123 560 5.3. ào t o S 0 E 0 P 5 40 45 5.4. Các d ch v khác bên ngoài S 0 E 0 P 98 127 95 15 335 5.5. Công tác ng n ngày S 15 15 E 0 P 0 6. Nhân l c trong nư c S 0 E 0 P 0 7. Các kho n khác S 0 E 0 P 55 55 8. Chi phí phát sinh S 0 E 0 P 632 600 333 380 1945 T ng s th c hi n S 0 0 0 55 55 E 0 0 0 0 0 T ng s theo t ng h p ph n 632 600 333 435 2000
  5. P: Ngu n v n do i s quán Pháp t i C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam tri n khai. S: Ngu n v n do các cơ quan thu c B Ngo i giao Pháp tri n khai. E: Ngu n v n do Chính ph Vi t Nam tri n khai. 5.2. óng góp t phía Vi t Nam 2.280.000.000 ng Vi t Nam (tương ương v i 150.000 USD) i u 6. Quy nh v thu và h i quan Theo nh ng quy nh hi n hành t i Vi t Nam áp d ng cho các d án vi n tr không hoàn l i, hàng hoá và thi t b nh p khNu ho c mua trong nư c th c thi d án s ư c mi n t t c các lo i thu . i u 7. Cách th c th c hi n 7.1. Cách th c tri n khai các ho t ng i s quán Pháp t i Vi t Nam là cơ quan do phía Pháp ch nh tri n khai các ho t ng c a d án và s ph i h p v i các i tác khác nhau (GIP - Cơ quan h tr Phát tri n trao i Công ngh kinh t và tài chính, Ngh vi n). H c vi n Tài chính thu c B Tài chính là cơ quan do phía Vi t Nam ch nh tri n khai các ho t ng c a d án ng th i ph i h p v i các i tác khác nhau (T ng c c Th ng kê, U ban Kinh t và Ngân sách c a Qu c h i). i s quán Pháp t i Vi t Nam cùng v i H c vi n Tài chính thu c B Tài chính b o m th c hi n các ho t ng c a d án nêu t i i u 2 trên ây, tuân theo B n Tho thu n tài chính (g m Các i u kho n riêng và Các i u kho n chung) và phù h p v i văn ki n d án ã ư c các c p có thNm quy n c a hai phía phê duy t. 7.2. Cách th c tri n khai v tài chính B Ngo i giao Pháp s ch u trách nhi m tri n khai kho n tài tr c a Pháp theo quy t nh nêu t i i u 2 theo phương th c dư i ây: - i s quán Pháp t i Vi t Nam (B ph n H p tác và Ho t ng Văn hoá) ph trách tri n khai kho n ti n 1.945.000 euro tương ng v i các m c 2.1, 3, 4, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 8 c a b n d th o ngân sách ã nêu t i i u 5.1 trên ây. - Các Ban c a B Ngo i giao Pháp ph trách tri n khai kho n ti n 55.000 euro tương ng v i các m c 5.1 và 5.5 c a b n d th o ngân sách ã nêu t i i u 5.1 trên ây. H c vi n Tài chính thu c B Tài chính và các i tác khác c a D án (T ng c c Th ng kê, U ban Kinh t và Ngân sách c a Qu c h i), do Chính ph Vi t Nam ch nh s ch u trách nhi m tri n khai ph n tài chính c a phía Vi t Nam cho d án như ã nêu trong i u 5.2 trên ây.
  6. Th c tr ng tri n khai nh ng cam k t c a m i bên s ư c báo cáo t ng h p t i kỳ h p Ban ch o D án. Ngoài ra, theo yêu c u c a m t trong hai phía, th c tr ng tri n khai t i t ng th i i m cũng s ư c thông báo c th . 7.3. Theo dõi và ánh giá d án Ban ch o d án s ư c thành l p trư c khi b t u d án. Ban ch o d án s ngang s i bi u và g m 8 thành viên, 4 ngư i Pháp và 4 ngư i Vi t Nam. ng u Ban này là m t Th trư ng B Tài chính Vi t Nam và i s C ng hoà Pháp t i Vi t Nam ho c ngư i i di n c a h , n u do b n công tác không b trí ư c. Các thành viên c a Ban ch o g m: - Phía Vi t Nam: i di n c a B Tài chính (H c vi n Tài chính), T ng c c Th ng kê và Qu c h i (U ban Kinh t và Ngân sách). - Phía Pháp: M t i di n c a B Ngo i giao t i Pháp, m t i di n c a GIP - Cơ quan h tr Phát tri n Trao i Công ngh kinh t và tài chính và m t i di n c a Ngh vi n Pháp. Ban ch o này s h p ít nh t m i năm m t l n, thông báo nh ng ho t ng c a d án cũng như quy t nh nh ng bi n pháp gi i quy t khi g p khó khăn. Ban ch o d án có th m i, trong trư ng h p c n thi t các chuyên gia có liên quan n các v n th o lu n tham kh o ý ki n. Ngôn ng s d ng là ti ng Vi t, ti ng Pháp. Theo s tho thu n c a hai phía, các phương ti n truy n thông s ư c s d ng phát huy k t qu c a d án. 7.4. i u ki n tri n khai 7.4.1. i u ki n tiên quy t ký tho thu n tài chính D án ư c c p có thNm quy n c a hai phía phê duy t, phù h p v i lu t pháp c a hai phía. 7.4.2. i u ki n liên quan n gi i ngân v n Các cơ quan có thNm quy n c a Pháp và Vi t Nam s trao i thư ch nh i di n c a m i bên trong ban ch o. 7.4.3. i u ki n ình ch gi a ch ng trong quá trình th c hi n d án Vi c hai bên không ch nh thành viên các nhóm thông qua trao i thư b t u tri n khai các ho t ng khác nhau c a d án. Ho t ng ào t o Giám c các doanh nghi p, các i bi u Qu c h i và các cán b c a U ban Kinh t và Ngân sách, i ngũ gi ng viên các trư ng ào t o c a T ng
  7. c c Th ng kê, không ư c b t u trong th i h n là 12 tháng sau khi d án b t u kh i ng. i u 8. Th c hi n chi tr Vi c thanh toán các kho n chi t quy t nh t i i u 2 s do b ph n ngân qu chung cho nư c ngoài c a B Ngo i giao Pháp th c hi n theo ch th c a i s quán Pháp t i Vi t Nam ho c B Ngo i giao Pháp. Ph n 4: NH NG I U KHO N CU I CÙNG i u 9. Th i h n ra l nh chi Th i h n d ki n th c hi n d án ư c n nh là 36 tháng, k t ngày ký k t b n tho thu n tài chính này. S không có b t c cam k t dù dư i hình th c nào ư c th c hi n sau th i h n trên, cũng là th i h n cu i cùng c a vi c ưa ra các l nh chi. Quá th i h n trên, tho thu n s ư c coi như k t thúc, tr trư ng h p hai phía gia h n B n tho thu n này thông qua trao i thư gi a i s quán Pháp và B K ho ch và u tư. i u 10. ( i u cu i): Th i h n hi u l c và th i h n k t thúc tho thu n Tho thu n có hi u l c k t ngày ký. Ngoài trư ng h p nêu t i i u 9 c a văn b n này, Tho thu n này s ư c k t thúc ngay sau khi ã th c hi n xong theo quy t nh c a U ban các d án Qu oàn k t ưu tiên, ho c n u hai bên u nh n th y không th th c hi n d án như ã mô t t i i u 4 c a các i u kho n riêng trong tho thu n này, th hi n b ng trao i thư gi a i s quán Pháp và B K ho ch và u tư. Khi k t thúc Tho thu n, m t b n báo cáo v vi c th c thi k thu t và tài chính c a d án s ư c so n th o v i s th ng nh t c a c hai phía. Nh ng kho n kinh phí do phía Pháp tài tr không ư c s d ng h t s ư c chuy n vào ngân sách c a B Ngo i giao Pháp. Làm t i Hà N i, ngày 23 tháng 01 năm 2003 Tho thu n này ư c làm thành 4 b n g c (hai b n ti ng Pháp và hai b n ti ng Vi t, có giá tr pháp lý như nhau). CÁC I U KHO N CHUNG Ph n 1:
  8. CÁC QUY NNH CHUNG i u 1. Nh ng quy nh trong các i u kho n chung này nh m m c ích xác nh các th th c th c hi n d án nêu trong b n tho thu n tài chính và các th th c tri n khai. Các quy nh này ư c b sung b i các i u kho n riêng c a tho thu n tài chính. Ph n 2 CÁC PHƯƠNG TH C K THU T, HÀNH CHÍNH VÀ TÀI CHÍNH i u 2. Các quy nh v k thu t, tài chính c a d án ư c xác nh trong các i u kho n riêng ch có th ư c s a i v i s tho thu n c a 2 phía. Tuỳ theo m c s a i, tho thu n s a i này s ư c th hi n b ng văn b n s a i b sung ho c trao i thư. i u 3. B Tài chính, do Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam u quy n, tuyên b ã bi t y v các chi phí ph trong ho c sau khi ã hoàn thành d án nêu trong ph n u tiên c a các i u kho n riêng c a tho thu n này và cam k t s áp d ng nh ng bi n pháp c n thi t b o m vi c thanh toán các chi phí này trên cơ s ngu n l c c a mình. i u 4. B Tài chính, do Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam u quy n, s ch u trách nhi m gi i quy t nh ng vư ng m c n y sinh t phía Vi t Nam, dù dư i hình th c nào trong quá trình th c hi n d án. c bi t là, B Tài chính, do Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam u quy n, s ch u trách nhi m v t t c các lo i t n th t có th x y ra trong quá trình thi công xây d ng và s ch u m i chi phí v b i thư ng gi i phóng m t b ng có th có theo các quy nh hi n hành c a Chính ph Vi t Nam. i u 5. B Tài chính, do Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam u quy n, s xác nh, trư c khi tri n khai tho thu n, các cơ quan ch c năng (các B và viên ch c Nhà nư c) ư c ch nh theo dõi ho c tham gia th c hi n d án v i i s quán Pháp, ư c ch nh thay m t Chính ph Pháp. i u 6. B Tài chính, do Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam u quy n, cho phép các chuyên viên h tr k thu t công tác t i các v trí có th ư c d ki n trong ph n 2 c a các i u kho n riêng, ư c tham gia vào vi c th c hi n d án dư i s ng ch o c a cơ quan do Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ch nh làm i di n và i s quán Pháp. Vi c ch nh nh ng chuyên viên h tr k thu t này ph i ư c s nh t trí trư c c a các cơ quan i di n hai Chính ph . Trong khuôn kh tri n khai d án, trách nhi m qu n lý ngu n ngân sách Nhà nư c Pháp có th ư c giao cho m t s chuyên viên h tr k thu t do i s quán Pháp ch nh. Trong trư ng h p này v i s ng ý c a cơ quan i di n cho Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam, nh ng chuyên viên, cho vi c qu n lý nêu trên, s ư c t dư i s ch o c a i s quán Pháp. i u 7. Các trang thi t b và v t tư c n thi t cho vi c th c hi n d án cũng như các gi y phép, văn b ng ư c s d ng ph i c p b i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t
  9. Nam ho c m t nư c thu c Liên minh châu Âu, tr trư ng h p ngo i l ư c các cơ quan i di n do hai Chính ph ch nh ch p thu n trư c. i u 8. Không m t công ty Pháp nào s b tư c quy n ư c tham gia các u giá, u th u ho c tư v n khi chưa có s ch p thu n c a các cơ quan i di n do hai Chính ph ch nh. Vi c tham gia vào cu c c nh tranh s công khai và bình ng v m i i u ki n. Antoine Pouillieute Tr n Văn Tá ( ã ký) ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản