Thông báo về việc những mã số doanh nghiệp xuất nhập khẩu có thay đổi và những mã số doanh nghiệp xuất nhập khẩu đã được thu hồi

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
276
lượt xem
16
download

Thông báo về việc những mã số doanh nghiệp xuất nhập khẩu có thay đổi và những mã số doanh nghiệp xuất nhập khẩu đã được thu hồi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo về việc những mã số doanh nghiệp xuất nhập khẩu có thay đổi và những mã số doanh nghiệp xuất nhập khẩu đã được thu hồi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo về việc những mã số doanh nghiệp xuất nhập khẩu có thay đổi và những mã số doanh nghiệp xuất nhập khẩu đã được thu hồi

 1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng b¸o c ña t æ n g  côc  ¶i q u a n  S è  3971/TC H Q­C N T T & T K H Q   h n g µ y 12 th¸ng 9 n¨ m  2001 v Ò  viÖc n h ÷ n g  m∙  sè  o a n h  n g hi Ö p   N K   d X cã  thay  æ i  vµ n h ÷ n g   ∙  sè d o a n h  n g hi Ö p  X N K   ® m ®∙ ® îc thu håi KÝnh    göi:Côc    H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè Thùc hiÖn Th«ng   06/1998/TT­ tsè  TCHQ  ngµy 3/9/1998 cña Tæng  côc  H¶i quan  viÖc    vÒ  ®¨ng    ký,qu¶n    sö  lývµ  dông  sè  m∙  doanh  nghiÖp XNK. Tõ  ngµy 20/4/2001 ®Õn  ngµy 31/8/2001,  Côc  CNTT&Thèng kª H¶i   quan  nhËn  îc th«ng  ®∙  ®   b¸o    vÒ danh  s¸ch    c¸c doanh  nghiÖp  æi      ® tªn,c¸c doanh  nghiÖp thay ®æi  sè    m∙  doanh  nghiÖp  XNK   c¸c doanh  vµ    nghiÖp    gi¶i thÓ  thu håigiÊy  ®∙      chøng nhËn  sè  m∙  doanh  nghiÖp XNK  cña  Côc    h¶iquan  c¸c tØnh,thµnh      phè. Côc    CNTT   Thèng      &  kª H¶i quan tËp  toµn  m∙  hîp  bé  sè  doanh  nghiÖp XNK   thay ® æi  m∙  doanh  ®∙    vµ  sè  nghiÖp  XNK   ® îc thu håi ®∙        trªntoµn    quèc    (cã danh s¸ch kÌm    theo). Côc CNTT     & Thèng  H¶i  kª  quan    xin th«ng b¸o  i tí H¶i quan    c¸c tØnh,  thµnh phè  c¸cVô, Côc  vµ      cña Tæng côc biÕt®Ó     theo dâi.  
 2. 2 P h ô  lôc 1 D a n h  s¸ch c¸c d o a n h  n g hi Ö p  gi¶I  th Ó  ®∙ thu h åi  giÊy c h ø n g  n h Ë n  ®¨ n g k ý m ∙  s è d o a n h  n g hi Ö p  X N K (KÌm  theo C«ng    3971/TCHQ­CNTT&TKHQ)   v¨n sè  M∙  thu håi ®∙    Tªn  ®¬n  vÞ Ngµy    Côc    thu H¶i quan håi 3500406677 C«ng   tyTNHH   TiÕn Anh 05­ 2001 Bµ  RÞa  ­ Vòng  06­ Tµu 0300915791 DNTN    TM T©n  Ngäc Mai 06­ 2001 TP  ChÝ  06­ Hå  Minh 0302263615 Cty  TNHH  XNK   B¶o Tr©n 06­ 2001 TP  ChÝ  06­ Hå  Minh 370014711600 Chi  nh¸nh XNTD   Gèm   Phíc 10­ 2001 TP  ChÝ  sø    07­ Hå  Minh 1 H ng 0302131633 DNTN  Th¬ng m¹i An  toµn Sµi 10­ 2001 TP  ChÝ    07­ Hå  Minh Gßn 290032941800 Chi nh¸nh  ®Çu      Cty  tHîp    t¸cKinh 01­ 2001 Chi  nh¸nh  Cty  08­ 2 tÕ ViÖtLµo      t¹ TP.  i HCM ®Çu   t  
 3. P h ô  lôc 2 D a n h  s¸ch c¸c d o a n h  n g hi Ö p  ® æ i  tªn   M ∙ s è d o a n h  n g hi Ö p  X N K  v É n  gi÷ n g u yªn (KÌm  theo C«ng    3971/TCHQ­CNTT&TKHQ)    v¨n sè  M∙  DN   sè  XNK Tªn  cò Tªn míi Ngµy  æi ® Côc    H¶i quan 5800000696 N«ng  êng  tr gièng bß    s÷a  L©m  §ång C«ng    tygièng bß    s÷a  L©m   §ång 19­ 2001 6­ §¨k L¨k   3600254530 C«ng    tygèm   §ång  Nai C«ng    ty§«ng Nam 27­ 2001 04­ §ång  Nai 3600233805 Cty  TNHH  Sóc S¶n  Chinfon(VN)   Cty  TNHH  Dinh dìng ¸Ch©u     (VN) 03­ 2001 05­ §ång  Nai 0301895530 Cty  TNHH   th SX  ¬ng   m¹iMéc  TrÝ Quang Cty  TNHH   vµ  ¬ng    SX  th m¹iTrÝ  Quang 18­ 2001 05­ §ång  Nai 3700352725 Cty  TNHH  Hoµng     êng  giaC¸tt II Cty  TNHH  Nh©n  NghÜa 25­ 2001 04­ B×nh  ¬ng D 3700332302 Cty  TNHH  §«ng Ph¬ng Cty TNHH  Golden  Friends  International 05­   03­ 2001 B×nh  ¬ng D ­LLC    (VN) 3700277242 Cty  TNHH   giac«ng  V¹n  SX    XK  Ban Cty  TNHH  ThuËn  NghiÖp 22­ 2001 05­ B×nh  ¬ng D 3700346880 Cty  TNHH   Pro­ Beauty Cty  TNHH   Long  Ly  Brush 05­ 2001 06­ B×nh  ¬ng D 3700145743 Cty  may  S«ng  XK  BÐ Cty  may  Lª  XK  Nguyªn 07­ 2001 06­ B×nh  ¬ng D 3700257662 Cty  TNHH   B¶o  V©n Cty  TNHH  Plast   icHB 07­ 2001 06­ B×nh  ¬ng D 3700227308 Cty  TNHH   Captovina Cty  TNHH  CaptovinaViÖtNam     29­ 2001 06­ B×nh  ¬ng D 3700229922 Cty  TNHH   §iÖn    töDaewoo Cty  TNHH  Parst   icViÖtNam   11­ 2001 07­ B×nh  ¬ng D 3700347429 Cty  TNHH   Nichimen  Agro  ViÖtNam   Cty  TNHH  ArystaAgro    ViÖtNam   25­ 2001 07­ B×nh  ¬ng D 3700230540 Cty  g¹ch men    LD    Mü An Cty  American Home LD    31­ 2001 07­ B×nh  ¬ng D 3700255591 Cty  ChÕ   LD  biÕn  Hoµn  gç  Vò Cty  TNHH   gç  ®å  Kuma 28­ 2001 08­ B×nh  ¬ng D 3500343681 DNTN   B×nh  Minh DNTN  §øc Ph¸t 11­ 2001 06­ Bµ  RÞa  ­ Vòng  Tµu 3500376750 XN   Khaith¸ch¶is¶n        BiÓn  §«ng Cty  Khaith¸cvµ          DV H¶is¶n  BiÓn  §«ng 02­ 2001 Bµ  RÞa  ­ Vòng  08­ Tµu
 4. 3500400273 DNTH   Hoµng  Minh DNTN   ThiªnPhóc   07­ 2001 Bµ  RÞa  ­ Vòng  08­ Tµu 2000332425 Cty  TNHH  Nam   Nguyªn Cty    Cæ phÇn  Nam   Nguyªn 20­ 2001 Cµ  08­ Mau 0600005049 Cty  ChÕ  biÕn thùc phÈm   Nam     XK  §Þnh Cty Cæ  phÇn  chÕ  biÕn thùc phÈm   07­ 05­ 2001 Thanh Hãa n«ng s¶n  Nam   XK  §Þnh 4000100114 Cty  VËt    XD   liÖu vµ  Qu¶ng  Nam Cty    4  XD Sè  Qu¶ng  Nam 23­ 2001 TP  N½ng 08­ §µ  0100240982 Cty  Th¬ng    SX  m¹iKim  §Ønh  I Cty TNHH   Th¬ng  m¹i  ph¸t tr vµ    iÓn    04­ h¹17­ 2001 TP  Néi Hµ  tÇng Kinh  B¾c 2300161121 Cty  May  Ninh  ­B¾c  XK  X¸   Ninh Cty  may  B¾c  Ninh 26­ 2001 TP  Néi 04­ Hµ  0500235232 Cty  TNHH  Th¬ng    m¹iV¨n  §¹o Cty  TNHH   V¨n §¹o 03­ 2001 TP  Néi 05­ Hµ  0100367097 Cty  TNHH   hµng  SX  TCMN   Hµ  XK  Néi Cty  TNHH   Th¬ng      SX  m¹iDV Hapro 08­ 2001 TP  Néi 05­ Hµ  0101042479 Cty  TNHH  C«ng  nghiÖp  tæng   hîp ViÖt¸ Cty    TNHH   C«ng  nghiÖp  tæng hîp ViÖt11­ 2001 TP  Néi   05­ Hµ  Nam 0100104725 Cty    XD C«ng  tr×nh Cty  C«ng  tr×nh vµ  ¬ng      th m¹iGTVT 15­ 2001 TP  Néi 05­ Hµ  0100108504 Cty    DV VËn    t¶iTW Cty    Cæ phÇn   DV VËn   t¶i TW 18­ 2001 TP  Néi 05­ Hµ  0101023388 Cty  TNHH  Th¬ng    m¹iHoa  S÷a Cty  TNHH   HS 22­ 2001 TP  Néi 05­ Hµ  2600196319 Cty  TNHH  X©y  l¾p ®iÖn      nícH¶i Hµ Cty    Cæ phÇn  x©y  l¾p  §iÖn      nícH¶i Hµ 31­ 2001 TP  Néi 05­ Hµ  0100915829 Cty  TNHH  Trung  Dòng Cty TNHH   §Çu   ph¸ttr   t   iÓn c«ng  nghÖ  06­ 01­ 2001 TP  Néi Hµ  Trung Dòng 2600104653 Cty  x©y l¾p  cung  vµ  øng    vËtt Cty  XNK   XD vµ  06­ 2001 TP  Néi 06­ Hµ  0100822116 Cty  TNHH  C«ng  nghÖ  §iÖn    töTh¾ng  i Cty  lî TNHH   Vicom 07­ 2001 TP  Néi 06­ Hµ  0101040016 Cty    Cæ phÇn  Xóc  tiÕn  Th¬ng   m¹i ABA   Cæ   Cty  phÇn  Th¬ng      m¹iIIG ViÖtNam 11­ 2001 TP  Néi   06­ Hµ  ViÖtNam   350010110701 Chi nh¸nh  §Çu     DV   lÞch Chi nh¸nh  ®Çu      Cty  tXD vµ  Du    Cty  tPh¸ttr     iÓnXD 13­ 2001 TP  Néi 06­ Hµ  0 0100773980 Cty  TNHH   Xóc  tiÕn    C«ng  TM vµ  nghÖ  TNHH   Cty  TMC 15­ 2001 TP  Néi 06­ Hµ  §iÖn      töTin häc TMC 0101013252 Cty TNHH  Th¬ng m¹i &  §Çu  t  XD  ChiCty      Cæ phÇn  Th¬ng    §Çu       06­ m¹i&  tXD Chi18­ 2001 TP  Néi Hµ 
 5. L¨ng L¨ng 0100284605 Cty  TNHH   Th¬ng    m¹iN¨ng îng vµ  l   DV Cty TNHH  N¨ng îng vµ  l   DV 18­ 2001 06­ TP  Néi Hµ  0100102809 Cty  khÝ  C¬  L©m   nghiÖp Cty    Cæ phÇn  Formach 25­ 2001 06­ TP  Néi Hµ  0100285609 Cty  Th¬ng    DV     m¹ivµ  Tin häc Cty  TNHH  Th¬ng  m¹i §µo  t¹o vµ  06­ 27­ 2001 TP  Néi Hµ  ChuyÓn  giao c«ng    nghÖ 0100785584 Cty TNHH  Th¬ng    m¹iQuang  L©m Cty TNHH  Th¬ng    giao nhËn  m¹ivµ    VËn  07­ 09­ 2001 TP  Néi Hµ  t¶i  Quèc  FTC tÕ  0100637000 Cty XNK     Trng Hai Bµ  Cty Th¬ng    m¹iXNK   Néi Hµ  16­ 2001 07­ TP  Néi Hµ  0100516380 Cty TNHH  Th¬ng    m¹iB¾c  S¬n Cty TNHH   Th¬ng    Du   m¹i vµ  lÞch  B¾c   07­ 20­ 2001 TP  Néi Hµ  S¬n 0101009506 Cty    Cæ phÇn  §iÖn      töTin häc  Duy Linh Cty    Cæ phÇn  §iÖn      töTin häc Duy  Long 27­ 2001 07­ TP  Néi Hµ  0101034710 Cty TNHH  Th¬ng    XD   Linh m¹ivµ  Vò  Cty    Cæ phÇn  Linh Vò  30­ 2001 07­ TP  Néi Hµ  0100513566 Cty TNHH  T©n  D©n Cty TNHH  Ph¸ttr   thuËtvµ    iÓn Kü    Th¬ng  07­ 30­ 2001 TP  Néi Hµ  m¹iT©n    D©n 0101125527 Cty    Cæ phÇn  vÊn  T  §Çu     Hoµng  t Dù ¸n  Cty    Cæ phÇn  vÊn  T  §Çu     Quèc  08­ t Dù ¸n  02­ 2001 TP  Néi Hµ  Duy tÕ  0100232251 Cty TNHH  Th¬ng    m¹iThanh  B×nh Cty TNHH  SX  vµ  Th¬ng  m¹i Thanh  08­ 09­ 2001 TP  Néi Hµ  B×nh 0100114191 Cty  ¤    LD  t«ViÖtNam     Daewoo Cty  t«ViÖtNam    ¤      ­Daewoo 20­ 2001 08­ TP  Néi Hµ  010010280900 Cty    khÝ  KD C¬  L©m  nghiÖp Formach  Néi Hµ  20­ 2001 08­ TP  Néi Hµ  1 0100235421 Cty    DV Th¬ng    m¹i§øc  TiÕn Cty TNHH   DV   SX  Th¬ng    m¹i§øc  TiÕn 24­ 2001 08­ TP  Néi Hµ  0100988898 Cty TNHH     HÖ thèng  NHC Cty TNHH  NguyÔn  Hoµng 31­ 2001 08­ TP  Néi Hµ  0100996190 Cty    Cæ phÇn  PhÇn  Ò m   m ViÖt Cty TNHH  PhÇn  m   mÒ ViÖt 31­ 2001 08­ TP  Néi Hµ  1000215663 Cty  khÝ    C¬  Th¸iB×nh Cty  khÝ  x©y  C¬  vµ  l¾p    Th¸iB×nh  22­ 2001 08­ TP    H¶i Phßng 0300694937 Cty C«ng nghiÖp  cao su Cty C«ng nghiÖp  XNK   vµ  Cao  su 17­ 2001 05­ TP  ChÝ  Hå  Minh 0301596604 Cty Cæ  phÇn  §Çu  t  vµ Ph¸t iÓn Kü  Cæ    tr Cty  phÇn  C«ng  nghÖ    TiªnPhong  17­ 2001 05­ TP  ChÝ  Hå  Minh
 6. thuËtcao    ITD 0301411035 Cty TNHH     C¬ khÝ  ContainerVËn    Cty      t¶iTh­ Cæ phÇn  ng    H §¹o Container 17­ 2001 05­ TP  ChÝ  Hå  Minh ¬ng    ng  m¹iH §¹o 0301447722 Cty Th¬ng nghiÖp  Tæng   hîp huyÖn  CÇn   Th¬ng    DV   Cty  m¹ivµ  CÇn   Giê 17­ 2001 05­ TP  ChÝ  Hå  Minh Giê 0301878084 Cty TNHH     Mü MiÒu Cty  TNHH  C.G 17­ 2001 05­ TP  ChÝ  Hå  Minh 0302255519 Cty TNHH  Th¬ng      m¹iDV DiÔm   Ph¬ng Cty  TNHH  DiÔm  Ph¬ng 17­ 2001 05­ TP  ChÝ  Hå  Minh 0301481931 Cty TNHH     Th¬ng    Quang XD SX  m¹iLª  Cty  TNHH  L.Q Joton 17­ 2001 05­ TP  ChÝ  Hå  Minh 0301440318 Cty TNHH  Th¬ng    m¹iT©n  Mai Ph¬ng Cty  TNHH   Th¬ng    SX  m¹iBonTa­ M 17­ 2001 05­ TP  ChÝ  Hå  Minh 0302200982 Cty TNHH  Th¬ng    DV   m¹ivµ  ViÖtNam   Cty TNHH  SX  Th¬ng m¹i vµ DV  ViÖt17­ 2001   05­ TP  ChÝ  Hå  Minh Nam 0302077182 Cty TNHH  Th¬ng    thuËtH¶i D ¬ng Cty TNHH  Th¬ng m¹i Kü  thuËt HiÖp  05­ m¹iKü      17­ 2001 TP  ChÝ  Hå  Minh Phong 0302017560 Cty TNHH   Th¬ng    chÕ   m¹i vµ  biÕn  thùcCty TNHH  Th¬ng  m¹i Quèc  tÕ ViÖt17­ 2001     05­ TP  ChÝ  Hå  Minh phÈm  ViÖtLong    Long 0301845794 Cty TNHH  Th¬ng      m¹iDV Song  Nam Cty TNHH  Th¬ng m¹i vµ DV  Du  lÞch17­ 2001   05­ TP  ChÝ  Hå  Minh Song Nam 0301966206 Cty TNHH     DV Qu¶ng  c¸o Th¬ng  m¹i nh  TNHH   ¸ Cty  ViÔn th«ng KDC 17­ 2001 05­ TP  ChÝ  Hå  Minh §¨ng 0301339519 Cty TNHH  Th¬ng    m¹iNh©n  Hoµ Cty TNHH       Th¬ng    XD SX vµ  m¹i Nh©n  05­ 17­ 2001 TP  ChÝ  Hå  Minh Hoµ 0301509947 Cty TNHH  Th¬ng      m¹iDV Thanh  Lam  An Cty TNHH     Trang        XD vµ  trÝnéithÊtHµn  05­ 17­ 2001 TP  ChÝ  Hå  Minh Mü 0300635240 Cty VËt   thuËtN«ng  tKü    nghiÖp Cty  VËt   tN«ng nghiÖp    SµiGßn 17­ 2001 05­ TP  ChÝ  Hå  Minh 0301452987 Cty TNHH  L©m  s¶n Th¬ng   m¹iB¶o  V©n Cty TNHH  B¶o V©n 06­ 2001 06­ TP  ChÝ  Hå  Minh 0301442611 Cty TNHH  Th¬ng    DV     m¹i vµ  Tin häc  T©n Cty TNHH  C«ng  nghÖ  Tù  ®éng  T©n  06­ 06­ 2001 TP  ChÝ  Hå  Minh TiÕn TiÕn 0301833580 Cty TNHH  Th¬ng    m¹iT©n  V¹n Ph¸t Cty TNHH  T vÊn KiÕn tróc  XD  Minh  06­ 06­ 2001 TP  ChÝ  Hå  Minh
 7. Thµnh 0302145604 Cty TNHH  NhËt Long Cty  TNHH   Th¬ng      m¹i§¹iQuang 06­ 2001 06­ TP  ChÝ  Hå  Minh 0301080746 Cty TNHH  Th¬ng      m¹iDV Quang  Vinh Cty TNHH  Th¬ng m¹i DV  SX  Quang  06­ 06­ 2001 TP  ChÝ  Hå  Minh Vinh 0301442474 Cty TNHH  Wall’s  ViÖtNam   Cty  TNHH   UnileverBestfoodsViÖtNam 06­ 2001       06­ TP  ChÝ  Hå  Minh 0300604838 Cty V¶i sîi May  m Æc  Th¬ng  m¹i Gia  V¶isîi Cty      May    thêitrang SµiGßn     06­ 2001 06­ TP  ChÝ  Hå  Minh §Þnh 0301617004 Cty Cæ  phÇn  SX  Th¬ng m¹i T©n  LiªnCty      Cæ phÇn  Th¬ng      SX  m¹iLiªnPh¸t 10­ 2001 07­ TP  ChÝ  Hå  Minh Ph¸t 0301174987 XN       QD Mü phÈm   QuËn 10 Cty  vµ  SX  Th¬ng    m¹iXNK   Ngäc Nh  10­ 2001 07­ TP  ChÝ  Hå  Minh 0301441713 Cty TNHH  Th¬ng        m¹iXD Vi Long Cty  TNHH     Cæ phÇn   Vi Long 10­ 2001 07­ TP  ChÝ  Hå  Minh 0301455635 Cty TNHH  ChÕ  biÕn L¬ng thùc Thùc  Cty TNHH   May    ChÕ   CN vµ  biÕn L¬ng  07­ 10­ 2001 TP  ChÝ  Hå  Minh phÈm  VÜnh Th¹nh thùc VÜnh    Th¹nh 0300721002 Cty TNHH  Quèc  Modern tÕ  Cty  TNHH   Quèc  Minh  tÕ  ViÖt 10­ 2001 07­ TP  ChÝ  Hå  Minh 0301431257 Cty TNHH  Th¬ng    m¹iB¸ch ViÖt Cty  TNHH   vµ  SX  Th¬ng    m¹iB¸ch  ViÖt 10­ 2001 07­ TP  ChÝ  Hå  Minh 0302184963 Cty TNHH  Th¬ng      m¹iDV R.T Cty  TNHH   Th¬ng      m¹iDV Hoµng  Gia 10­ 2001 07­ TP  ChÝ  Hå  Minh 0301416040 Cty TNHH  N«ng l©m  s¶n Vinh  ng H Cty  TNHH   XNK   Vinh  ng Gç  H 10­ 2001 07­ TP  ChÝ  Hå  Minh 350037675000 Chi nh¸nh XN  Khai th¸c Thuû  h¶i s¶n  Chi nh¸nh Cty Khai th¸c vµ        DV H¶i  s¶n  08­ 01­ 2001 TP  ChÝ  Hå  Minh 1 BiÓn §«ng    HCM t¹ TP  i BiÓn §«ng    HC M t¹ TP  i 0301006541 Cty    Cæ phÇn  §«ng  Ph¬ng Cty Cæ  phÇn  ChÕ  biÕn Thùc phÈm   08­01­ 2001 TP  ChÝ  Hå  Minh §«ng  Ph¬ng 0301444584 Cty VËt   tThiÕtbÞ    C«ng  nghiÖp Cty    KD ThÐp  thiÕtbÞ  vµ    C«ng  nghiÖp 01­ 2001 08­ TP  ChÝ  Hå  Minh 0302009464 Cty TNHH  Ph¸ttr     iÓnHïng  Hoa Cty  TNHH   is Ir 01­ 2001 08­ TP  ChÝ  Hå  Minh 0302150467 Cty TNHH   Th¬ng    SX  m¹iGia §×nh Cty TNHH     SX Th¬ng      m¹i Mü phÈm   Gia  08­ 01­ 2001 TP  ChÝ  Hå  Minh §×nh 0301657864 Cty TNHH  ThiÕtbÞ    nhiÖt§×nh    H¶i Cty  TNHH   ThiÕtbÞ    §×nh  H¶i 01­ 2001 08­ TP  ChÝ  Hå  Minh
 8. 350010110700 Chi nh¸nh      Cty §Çu  tPh¸ttr     iÓnXD Chi nh¸nh  §Çu     DV   lÞch   Cty  tXD vµ  du  27­ 2001 TP  ChÝ  08­ Hå  Minh 9 0300847559 Cty  C«ng nghiÖp  Thùc phÈm     GiaiViÖt Cty  Thùc  LD  phÈm     GiaiViÖt 27­ 2001 TP  ChÝ  08­ Hå  Minh 0302240470 Cty  TNHH  dÖt §øc Hïng Cty TNHH  PhícThµnh   27­ 2001 TP  ChÝ  08­ Hå  Minh 0301478632 Cty  TNHH   ChÕ     t¹o m¸y  îc phÈm   D   TiÕn  TNHH   Th¬ng    Cty  SX  m¹iTiÕn TuÊn 27­ 2001 TP  ChÝ  08­ Hå  Minh TuÊn 0301062112 Cty TNHH  Th¬ng  m¹i Tin häc Trêng  TNHH   Cty  Th¬ng    m¹iTrêng  Nguyªn 27­ 2001 TP  ChÝ  08­ Hå  Minh Nguyªn 0301046657 Cty  TNHH  Th¬ng      m¹iXD ViÖtHo¸   Cty TNHH  Th¬ng    m¹iViÖtHãa   27­ 2001 TP  ChÝ  08­ Hå  Minh 0302317109 Cty  TNHH   ¬ng  H PhÊn Cty TNHH  Toµn  Gia Phóc 27­ 2001 TP  ChÝ  08­ Hå  Minh 0300717888 Cty XNK  N«ng  s¶n vµ Thùc phÈm  TP  XNK   Cty  N«ng  s¶n  I HC M II TP    27­ 2001 TP  ChÝ  08­ Hå  Minh HCM 030038196600 Cty Nhùa V©n §ån Nhµ  m¸y  nhùa  V©n  §ån 27­ 2001 TP  ChÝ  08­ Hå  Minh 2 P h ô  lôc 3  D a n h  s¸ch c¸c d o a n h  n g hi Ö p  thay ® æ i  m ∙  s è d o a n h  n g hi Ö p  X N K   Gi Ê y c h ø n g  n h Ë n  m ∙  s è d o a n h  n g hi Ö p  X N K  c ò  ®∙ ® îc thu h åi (KÌm  theo C«ng    3971/TCHQ­CNTT&TKHQ)   v¨n sè  M∙  cò  sè  Tªn  cò M∙  míi sè  Tªn  míi Ngµy thay  Côc    H¶i quan ®æi 5800000368 Cty  Trµ  LD  Kinh  Lé 5800299194 Cty  TNHH   King  Trµ  Lé 16­ 2001 §¨k L¨k 05­   3600255319 Cty  t«ng Bª  3600448180 Cty    Cæ phÇn  t«ng BiªnHßa Bª      08­ 2001 §ång  08­ Nai 4100259726 Cty Th¬ng  nghiÖp tæng    hîp4100406219 Cty    Cæ phÇn Th¬ng    m¹iB×nh §Þnh 06­ 2001 B×nh  08­ §Þnh B×nh  §Þnh 150019127300 Chi nh¸nh    DNTN   Nam   ng 150035757800 Chi nh¸nh  TNHH   H   Cty  Nam   ng H 22­ 2001 B×nh  ¬ng 06­ D 1 1 3500102372 Cty DV  VËt t  ThiÕt bÞ  vµ  3500425990 Cty    Cæ phÇn  VËt   ThiÕt bÞ  t   Vòng  08­ 07­ 2001 Bµ   RÞa­   Vòng 
 9. S¬n  Vòng  tµu Tµu Tµu 180015518800 XN   Thuéc  T©y  da  §« 1800415559 Cty    Cæ phÇn  T©y  da  §« 01­ 2001 06­ CÇn   Th¬ 1 1500191273 C¬  SX  së  G¹ch  ngãiNam   ­1500357578 Cty    H TNHH   Nam   ng H 14­ 2001 06­ CÇn   Th¬ ng 1800156907 Cty  Th¬ng      m¹iDV Kho  ngo¹i  1800422612 Cty Cæ  phÇn  Th¬ng m¹i DV  Kho  08­ 06­ 2001 CÇn   Th¬ quan  CÇn  Th¬ ngo¹iquan    CÇn   Th¬ 4200238871 Cty  VËt   tKh¸nh  Hßa 4200447466 Cty    Cæ phÇn  VËt   tKh¸nh Hßa 10­ 2001 07­ Kh¸nh  Hßa 4200239850 Cty    vµ  DV SX  XNK   L©m   s¶n  4200239850 Cty  DÞch  s¶n  vô  xuÊt vµ    XNK   L©m   08­ 30­ 2001 Kh¸nh  Hßa 21 s¶n 21 1200226239 Cty  îcphÈm   îcliÖu TiÒn  D   D     1200445311 Cty Cæ  phÇn  D îc phÈm  D îc liÖu02­ 2001   05­ Long  An Giang TiÒn Giang 4900208689 Chi nh¸nh Cty Cæ  phÇn  010111643400 Chi nh¸nh  Cty    Cæ phÇn  XNK  N«ng  08­ 27­ 2001 L¹ng  S¬n XNK  N«ng  l©m  thuû    h¶is¶n 1 l©m thuû h¶is¶n      HN HN 2900324804 Nhµ  m¸y b¸nh  kÑo Vinh 2900445485 Cty   Cæ phÇn  chÕ  biÕn Thùc phÈm   06­ 16­ 2001 NghÖ   An Hoµng  Long 5700100859 Cty   C¬ khÝ  trung t©m     CÈm  5700353715 Cty  khÝ  C¬  trung t©m    CÈm  Ph¶ 18­ 2001 07­ Qu¶ng  Ninh Ph¶ 5700100947 Cty  ChÕ     t¹o ThiÕt bÞ    ®iÖn  5700353419 Cty ChÕ  t¹o  ThiÕt bÞ  ®iÖn  CÈm   07­ 24­ 2001 Qu¶ng  Ninh CÈm   Ph¶ Ph¶ 3900132854 DNTN   ThÞ  ît Vâ  M 3900302538 DNTN   ng  H Ph¸t 04­ 2001 07­ T©y Ninh  0600003228 Cty Gièng c©y trång tØnh  0600288848 Cty Gièng c©y trång vµ con nu«i20­ 2001   08­ Thanh Ho¸ Nam   §Þnh tØnh Nam   §Þnh 0400381582 Cty XD  C«ng  tr×nh ngÇm   5900189357 Cty   XD C«ng  tr×nh ngÇm   S«ng  23­ 2001 §µ  08­ TP  N½ng §µ  S«ng  10 §µ  10 0200424165 Chi  nh¸nh  Cty    Cæ phÇn  ­030141103500 Chi nh¸nh Cty Cæ  phÇn  H ng §¹o 12­ 2001 H   07­ TP    H¶i Phßng ng  §¹o Container t¹  H¶i3 i   Containert¹ H¶i Phßng       i Phßng
 10. 0300771959 XN   Nhùa  4 0302249314 Cty   Cæ phÇn  Nhùa  4 17­ 2001 05­ TP  ChÝ  Hå  Minh 0301434498 Cty XNK   Kh¸nh  Héi 0302251673 Cty   Cæ phÇn  XNK   Kh¸nh    Héi 17­ 2001 05­ TP  ChÝ  Hå  Minh 0301464615 Cty C©y  trångHãc    M«n 0302265919 Cty   Cæ phÇn  Hãc  M«n 17­ 2001 05­ TP  ChÝ  Hå  Minh 0301434794 Cty TNHH  VËn  t¶i  Toµn  0302271503 Cty   Cæ phÇn    SX Th¬ng      17­ 2001 m¹i DV Du  05­ TP  ChÝ  Hå  Minh Th¾ng lÞch Toµn    Th¾ng 0300397853 Cty  May  Hoµ  B×nh 0302272112 Cty   Cæ phÇn  May  Hßa  B×nh 17­ 2001 05­ TP  ChÝ  Hå  Minh 0300770842 Cty  GiÊy  Linh Xu©n   0302269744 Cty   Cæ phÇn  GiÊy  Linh Xu©n   21­ 2001 05­ TP  ChÝ  Hå  Minh 020016331500 Chi nh¸nh Cty TNHH  H¶i020041406100 Chi nh¸nh      Cty    Cæ phÇn  Giao  th«ng  06­ 06­ 2001 TP  ChÝ  Hå  Minh 2 Kh¸nh    HC M t¹ TP  i 2 vµ VËn    t¶iQuèc  H¶i Kh¸nh  i tÕ    t¹ TP    HC M 0301420618 Cty  TNHH   ChÕ   biÕn  Thùc 0302237615 Cty   Cæ phÇn  ícgi¶i     N     kh¸tSµiGßn 06­ 2001 06­ TP  ChÝ  Hå  Minh phÈm  ViÕtT©n   0301442234 Cty  TNHH   íc gi¶ikh¸tSµi N         “ “ “ “ Gßn  (Trib ico) 0301414371 Cty  §Çu     tXD B×nh  Ch¸nh 0301881016 Cty    Cæ phÇn  §Çu     tXD B×nh  Ch¸nh 10­ 2001 07­ TP  ChÝ  Hå  Minh 0301470827 Cty  TNHH   C«ng  nghÖ  PhÇn 0302201094 Cty   Cæ phÇn    DV Th¬ng    m¹i§iÖn    07­ tö10­ 2001 TP  ChÝ  Hå  Minh mÒm     Tin häc  qu¶n  lý Trithøc ViÖtNam       0301446990 Nhµ  m¸y  tÊm    lîpNavif ico 0302205973 Cty    Cæ phÇn  Nam   ViÖt 10­ 2001 07­ TP  ChÝ  Hå  Minh 0300657117 Cty  XNK   ChÕ   vµ  biÕn  Thuû 0302317620 Cty   Cæ phÇn  Thuû  s¶n  4 sè  10­ 2001 07­ TP  ChÝ  Hå  Minh s¶n ®«ng   l¹nhIV 0300712826 Cty  Khö  trïngViÖtNam     0302327629 Cty   Cæ phÇn  Khö  trïngGi¸m    ®Þnh  07­ 10­ 2001 TP  ChÝ  Hå  Minh ViÖtNam   410025972601 Chi   nh¸nh   Cty   Th¬ng  410040621900 Chi nh¸nh  Cty    Cæ phÇn  Th¬ng    07­ m¹i10­ 2001 TP  ChÝ  Hå  Minh 0 nghiÖp  tæng    hîp B×nh  §Þnh 2 B×nh  §Þnh 0300612236 Cty  hîp    t¸cKinh  vµ  tÕ  XNK   0302317892 Cty Cæ  phÇn  Hîp t¸c  Kinh tÕ vµ  08­ 01­ 2001 TP  ChÝ  Hå  Minh Savimex XNK  Savimex 0302055238 Cty  TNHH   Hång  Ngäc 0302322966 Cty  Cæ  phÇn  SX  Th¬ng m¹i XNK   08­ 01­ 2001 TP  ChÝ  Hå  Minh Hång  Ngäc 0301074277 XN     DV Hµng    h¶iphÝa  nam 0302326311 Cty    Cæ phÇn    DV Hµng  h¶i 01­ 2001 08­ TP  ChÝ  Hå  Minh
 11. 0302088674 DNTN   DÖt may  VÜnh  ng 0302335877 H DNTN   DÖt  may VÜnh  ng H 01­ 2001 TP  ChÝ  08­ Hå  Minh 0300686608 Cty Giao  nhËn  Kho vËn  Rau 0302336158 Cty    Cæ phÇn  C¶ng Rau qu¶ 01­ 2001 TP  ChÝ  08­ Hå  Minh qu¶ 2100111885 Cty  Trµ  LD  B¾c 2100252928 Cty  TNHH   Than    ho¹ttÝnh  B¾c Trµ  01­ 2001 TP  ChÝ  08­ Hå  Minh 0301018963 Cty  TNHH   Th¬ng      0302351981 m¹iDV Kü  Cty    Cæ phÇn  thuËtTù  Kü    ®éng 27­ 2001 TP  ChÝ  08­ Hå  Minh thuËtTù    ®éng 0300659555 XN   ChÕ   biÕn  Thuû    h¶i s¶n 0302359405 Cty    Cæ phÇn   ChÕ  biÕn Thuû    08­ h¶i27­ 2001 TP  ChÝ  Hå  Minh LiªnThµnh   s¶n    LiªnThµnh 0300524815 Cty  XNK   tÕ  HC M Y  TP  0302366480 Cty    Cæ phÇn  XNK   tÕ  HC M Y  TP  27­ 2001 TP  ChÝ  08­ Hå  Minh 0300665661 XN   §«ng   l¹nhViÖtLong   0300665661 Cty  Thuû  s¶n  ViÖtLong      SµiGßn 27­ 2001 TP  ChÝ  08­ Hå  Minh 0300668662 Cty  Nu«ivµ      DV Thuû  s¶n “ “ “ “ 0300670862 XN   Khai th¸c ChÕ       biÕn    DV “ “ “ “ Thuû  s¶n 0100151595 Cty ChÕ  biÕn vµ KD  S¶n  0100151595 Cty ChÕ  biÕn vµ KD  S¶n  phÈm   08­ 27­ 2001 TP  ChÝ  Hå  Minh phÈm   DÇu  má DÇu   má 010015057700 XN  DV  VËt t  ThiÕt bÞ  vµ  “ “ “ “ 5 NhiªnliÖu  
Đồng bộ tài khoản