Thông tư hướng dẫn việc nhập khẩu động cơ Ô tô đã qua sử dụng.

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
87
lượt xem
5
download

Thông tư hướng dẫn việc nhập khẩu động cơ Ô tô đã qua sử dụng.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư hướng dẫn việc nhập khẩu động cơ Ô tô đã qua sử dụng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư hướng dẫn việc nhập khẩu động cơ Ô tô đã qua sử dụng.

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t cña  é   h ¬ n g  m ¹i sè 08/1998/TT­B T M   g µy  28 th¸ng 4 n¨ m  1998  íng  B T n h d É n  viÖc n h Ë p   h È u   é n g  c¬ « t« ®∙ q u a  s ö   ô n g k ® d C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  11/1998/Q§­ sè  TTg ngµy 23/1/1998 cña Thñ  íng  t ChÝnh phñ  c¬  vÒ  chÕ ®iÒu hµnh  xuÊtnhËp    khÈu n¨m 1998. C¨n  ý  cø  kiÕn  cña  Giao  Bé  th«ng  vËn    t¶i(C«ng  v¨n  1140/GTVT­ sè  PCVT  ngµy 22/4/1998),Bé    Khoa  häc C«ng  nghÖ   M«i  êng  vµ  tr (C«ng    v¨n sè  1010/BKHCNMT­CN   ngµy  28/4/1998),Bé      Tµi chÝnh  (C«ng    1185/TC­ v¨n sè  TCT  ngµy 14/4/1998),Tæng     côc    H¶i quan  (C«ng  sè  v¨n  1060/TCHQ­GSQL   ngµy 3/4/1998)vµ    sau      khitrao®æi        víi Bé, ngµnh  c¸c h÷u quan; TiÕp theo Th«ng   01/1998/TM­ t sè  XNK  ngµy 14/2/1998 cña  Th¬ng  Bé  m¹ihíng dÉn      thùc hiÖn    QuyÕt ®Þnh  11/1998/Q§­ sè  TTg ngµy 23/1/1998 cña    Thñ íng ChÝnh  t   phñ; Bé Th¬ng    m¹i híng dÉn viÖc nhËp khÈu ®éng  «    qua  dông  c¬  t« ®∙  sö  nh  sau: I. u y  ® Þ n h  v Ò  n h Ë p  k h È u  v µ s ö  d ô n g:  Q ­ C¸c    doanh  nghiÖp  giÊy  cã  phÐp  kinh doanh xuÊt nhËp    khÈu  ngµnh  hµng      îclµm      phïhîp ®   thñ tôcnhËp  khÈu  i quan    t¹ c¬    H¶i quan    i c¸clo¹ ®éng    c¬  «    qua  dông  t« ®∙  sö  (®îchiÓu      lµ®éng  x¨ng,®éng  dieselvµ  c¬    c¬    nöa  diesel   dïng cho    i t« vµ  ®Çu   c¸c lo¹    xe  «  kÐo thuéc nhãm     8701,8702,8703,8704        vµ  8705  cña BiÓu  thuÕ nhËp  khÈu). ­ ViÖc    nhËp khÈu ®éng  «    qua  dông  c¬  t« ®∙  sö  ph¶i tu©n    thñ QuyÕt  ®Þnh  2019/1997/Q§­BKHCN MT  ngµy 01/12/1997 cña    Bé Khoa  häc  C«ng  nghÖ  M«i  êng. vµ  tr ­ §éng  «      c¬  t« nhËp  khÈu  chØ  îc sö  ®   dông    ®Ó thay thÕ    cho  ®éng c¬  cña    i t« vµ  ®Çu   c¸c lo¹ «    xe  kÐo ®ang u l hµnh hîp ph¸p hoÆc   dông    sö  ®Ó lµm m¸y  n«ng ng c¬  phôc  s¶n  vô  xuÊt n«ng nghiÖp, ng nghiÖp    theo quy  ®Þnh  li   cã  ªnquan cña      c¸c bé, ngµnh. C¸c    doanh nghiÖp  c¸c c¬  vµ    quan  h÷u  quan cÇn  Æc   ® biÖtl ý   u  ®Õn   viÖc  dông  sö  hµng nhËp  khÈu  ®∙  nh  nªu  trªn,   kh«ng  îcnhËp  ®   khÈu  sö  vÒ  dông  vµo môc  ®Ých kh¸c. ­ ThuÕ  nhËp khÈu ®éng  «    qua  dông  c¬  t« ®∙  sö  thùc hiÖn theo quy  ®Þnh hiÖn  hµnh  cña  Nhµ      së  níctrªnc¬  b¶o  hîp lýs¶n  hé      xuÊttrong níc.       II. Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  §i  h Bé  Th¬ng m¹i    ®Ò nghÞ   c¸c Bé,  quan  c¬  ngang  Bé,  quan  c¬  thuéc  ChÝnh  phñ, c¬    quan  Trung  ¬ng cña    c¸c ®oµn thÓ, Uû     ban  nh©n  d©n    c¸c tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc Trung ¬ng th«ng b¸o    néi dung Th«ng   t nµy cho  c¸c doanh    nghiÖp thuéc quyÒn    qu¶n    lýcña m×nh  biÕtvµ    phèihîp víi Th­       Bé 
  2. 2 ¬ng    m¹i cïng    c¸c Bé, Ngµnh  ªnquan  li   chØ  ®¹o    c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn    nhËp khÈu, sö    dông  hiÖu  cã  qu¶,tr¸nhc¸c hiÖn îng tiªucùc,gian lËn  ¬ng        t         th m¹i.§ång      thêitrong qu¸ tr×nh thùc hiÖn  nh÷ng          cã  vÊn      ®Ò ph¸tsinh ®Ò     nghÞ  ph¶n    ¸nh kÞp    thêicho  Th¬ng      Bé  m¹i®Ó tæng    hîp ®iÒu chØnh    phïhîp. Th«ng   tnµy  hiÖu    tõngµy  ®Õn   cã  lùckÓ    ký  31/3/1999.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản