intTypePromotion=1

Thông tư hướng dẫn việc nhập khẩu hoá chất năm 1998 theo Quyết định số 11/1998/QĐ-TTg ngày 23/1/1998 của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
142
lượt xem
8
download

Thông tư hướng dẫn việc nhập khẩu hoá chất năm 1998 theo Quyết định số 11/1998/QĐ-TTg ngày 23/1/1998 của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư hướng dẫn việc nhập khẩu hoá chất năm 1998 theo Quyết định số 11/1998/QĐ-TTg ngày 23/1/1998 của Thủ tướng Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư hướng dẫn việc nhập khẩu hoá chất năm 1998 theo Quyết định số 11/1998/QĐ-TTg ngày 23/1/1998 của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t cña  é   « n g  n g hi Ö p  sè 03/1998/TT­B C N   B C n g µ y 20  th¸ng 3 n¨ m  1998 h íng d É n   viÖc n h Ë p  kh È u   h o¸ c h Êt n¨ m  1998  theo Q u y Õ t ® Þ n h  sè 11/1998/Q§­T T g   n g µy  23/01/1998 cña T h ñ  tíng C h Ý n h   h ñ p C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh 74/CP ngµy 01/11/1995 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh   chøc  n¨ng,nhiÖm      vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  C«ng  bé  Bé  nghiÖp; C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  11/1998/Q§­ sè  TTg ngµy 23/01/1998  cña Thñ íng  t ChÝnh phñ  c¬  vÒ  chÕ  ®iÒu hµnh  xuÊtnhËp    khÈu n¨m 1998; C¨n  t×nh  cø  h×nh thùc tÕ  nhu    vÒ  cÇu  dông    i   sö  c¸c lo¹  chÊt,sè îng  ho¸   l nhËp  khÈu n¨m  1997  kh¶  vµ  n¨ng  s¶n  xuÊttrong nícn¨m        1998; Bé  C«ng  nghiÖp  híng dÉn    viÖc  nhËp  khÈu    ho¸ chÊtn¨m    1998  sau: nh  I. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g  N TÊt  c¸c  c¶  doanh  nghiÖp  thuéc mäi  ih×nh  lo¹  s¶n xuÊt, kinh    doanh  kh«ng  ph©n  biÖtthµnh    phÇn  kinh tÕ,cã  nh÷ng      ®ñ  ®iÒu kiÖn sau ®©y ®Òu   ® îc phÐp    nhËp khÈu  ho¸ chÊt    (trõho¸ chÊt nªu    trong Phô    theo  lôc 1)  nhu  cÇu  hîp ®ång  vµ    kinhtÕ.   ­ Cã    QuyÕt  ®Þnh thµnh  doanh  lËp  nghiÖp  theo ®óng nh÷ng quy ®Þnh  cña  ChÝnh  phñ;cã    ngµnh  nghÒ s¶n  xuÊt,kinh doanh        ho¸ chÊt hoÆc   nhu    cã  cÇu thùc tÕ  dông      sö  ho¸ chÊttrong s¶n      xuÊt,nghiªncøu;     ­    Cã giÊy phÐp ®¨ng  kinh  ký  doanh xuÊt nhËp    khÈu ngµnh hµng    phï hîp. II. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó  N 1. C¸c  ®¬n   cã    vÞ  ®ñ ®iÒu  kiÖn nªu  i®iÓm     t¹  I ®Òu   îc phÐp  ®   nhËp  khÈu    i   c¸c lo¹ ho¸ chÊt bao    gåm     ho¸ chÊt kü    thuËtvµ      ho¸ chÊt tinhkhiÕt(trõ         nh÷ng  i lo¹ nªu trong c¸c Phô    vµ  theo      lôc 1  2)  nhu cÇu  dông  kh¶  sö  vµ  n¨ng  kinhdoanh.   2. Ho¸    chÊt trung gian      s¶n xuÊt ho¸    chÊt ®éc    (kh«ng  thuéc Danh  môc  cÊm  nhËp  khÈu    ­ Phô      lôc1) nhËp  ®¸p  øng nhu  cÇu  dông  mét  sö  nh  nguyªn  liÖu hoÆc     mét chÊt xóc      t¸c,chÊt thö    trong quy    tr×nh s¶n xuÊt,nghiªn cøu,       thÝ nghiÖm  ph¶i® îc Bé      C«ng  nghiÖp  xem  xÐt,cho    phÐp  tõng  êng  cô  tr hîp  thÓ (Danh môc    ho¸ chÊttrung gian s¶n        xuÊtho¸ chÊt®éc         ­Phô    lôc2). 3. §Ó     khuyÕn  khÝch  hç      vµ  trî doanh  c¸c nghiÖp  trong níchuy      ®éng  îc ®   n¨ng    lùc s¶n xuÊt  ®Çu   , ®æi    ®∙  t  míi c«ng nghÖ,  s¶n xuÊt  ho¸ chÊt th«ng  dông  chÊt l  ¬ng  ¬ng  cã   îng t ® hµng nhËp  khÈu, gãp    phÇn  gi¶m    chiphÝ  ngo¹i   tÖ,kh«ng    nhËp  khÈu    i   c¸c lo¹ ho¸ chÊt th«ng    dông trong nícs¶n      xuÊt ®∙    ®¸p  øng  nhu  cÇu (Danh  môc    ho¸ chÊtth«ng    dông kh«ng nhËp  khÈu  ­Phô    lôc1).
  2. 2 4. Nh÷ng  i   lo¹ ho¸  chÊt trong níc cã        kh¶  n¨ng s¶n xuÊt ®¸p    øng  b¶n  c¬  nhu cÇu  sè îng vµ  vÒ  l   chÊtl     îng sÏchØ  nhËp khÈu    bæ sung nh÷ng  chñng  i lo¹   , quy c¸ch trong níc cha      s¶n xuÊt ® îc hoÆc       s¶n xuÊt cha      ®ñ ph¶i cã  kiÕn    ý  cña  C«ng  Bé  nghiÖp    ®Ó c©n   ®èi gi÷a s¶n    xuÊt vµ    nhu  cÇu trong níc(Danh      môc    ho¸ chÊtth«ng    dông   ­Phô    lôc2). 5. NhËp    khÈu    c¸c ho¸ chÊt lµ nguyªn      liÖu s¶n    xuÊt thuèc    b¶o    vÖ thùc  vËt,c¸clo¹ thuèc b¶o  thùc vËt ho¸ chÊt ph¶itu©n      i     vÖ            theo Ph¸p  lÖnh b¶o    vÖ vµ kiÓm  dÞch thùc vËt  c«ng  ngµy  bè  15/02/1993  c¸c híng  vµ    dÉn  cña Bé  N«ng  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓnn«ng  th«n. 6.C¸c      ho¸ chÊtlµchÊtg©y        nghiÖn,chÊthíng t©m        thÇn  tiÒn chÊtsö  vµ      dông trong lÜnh vùc  tÕ, bµo  y    chÕ     dîc phÈm  cÇn  nhËp khÈu ph¶i cã    giÊy   phÐp cña  Y  theo NghÞ  Bé  tÕ    ®Þnh 89/CP  ngµy 15/12/1995. 7. C¬    quan, doanh    nghiÖp nhËp  khÈu nh÷ng    ho¸ chÊt nªu  i   t¹ Phô    lôc 2  ph¶i cã    v¨n  b¶n  theo mÉu  (Phô    göi Bé  lôc 3)    C«ng  nghiÖp  xem  xÐt.Trong    thêih¹n  ngµy  tõ ngµy    7  kÓ    nhËn  îcv¨n b¶n    ®     ®Ò nghÞ, Bé    C«ng  nghiÖp  cã  c«ng  tr¶lêi®¬n  nhËp  v¨n      vÞ  khÈu. C¨n  ý    cø  kiÕn cña  C«ng  Bé  nghiÖp, c¬    quan  H¶i quan    gi¶iquyÕt  thñ    tôc nhËp khÈu. §èi víic¸c lo¹          iho¸  chÊt kh¸c   kh«ng  n»m   trong Phô    vµ    lôc1  Phô        quan,doanh  lôc2,c¸cc¬    nghiÖp    trùctiÕp  víi quan     c¬  H¶i quan  lµm      thñ tôcnhËp  khÈu. 8. Tuú    theo tÝnh chÊt ho¸,lýriªng,c¸c lo¹              i ho¸ chÊt nhËp    khÈu ph¶icã    bao    b×, ®ãng    gãi b¶o ®¶m     tiªuchuÈn  toµn    an  khivËn chuyÓn  sö  vµ  dông  theo nh÷ng    quy ®Þnh  hiÖn hµnh cña ChÝnh  phñ. 9. C¬     quan, doanh    nghiÖp  nhËp khÈu chÞu tr¸chnhiÖm     qu¶n    sö  lývµ  dông    ho¸ chÊt nhËp    khÈu theo ®óng môc ®Ých  nhËp  khÈu  theo    vµ  c¸c quy  ®Þnh  li   cã  ªnquan  cña  ChÝnh  phñ. III.§i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h    h Th«ng t  nµy cã hiÖu lùc thi  hµnh tõ ngµy 01/04/1998 ®Õn  ngµy  31/03/1999. §èi víinh÷ng        l« hµng ho¸ chÊt nhËp    khÈu  ® îc Bé  ®∙    C«ng  nghiÖp cã  v¨n b¶n      x¸c nhËn  ícthêi®iÓm   hiÖu    tr     cã  lùccña Th«ng   tnµy,cho    phÐp tiÕp  tôcthùc hiÖn.     Bé C«ng  nghiÖp    ®Ò nghÞ    c¸c Bé,  quan  c¬  ngang  Bé,  quan  c¬  thuéc  ChÝnh  phñ,UBND       c¸c tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng,c¬    quan  Trung  ¬ng cña    c¸c®oµn  thÓ th«ng  néidung  b¸o    Th«ng   tnµy  cho    c¸cDoanh  nghiÖp  thuéc quyÒn    qu¶n    lýcña  m×nh biÕtvµ    thùc hiÖn,®ång        thêiph¶n    ¸nh cho Bé  C«ng  nghiÖp  nh÷ng vÊn    ®Ò ph¸t sinh    trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn    ®Ó kÞp  ®iÒu chØnh  cho    phïhîp.
  3. 3 Phô  lôc 1 D a n h  m ô c  h o¸  h Êt kh« n g  n h Ë p  k h È u  trong n¨ m  1998 c (Ban  hµnh  kÌm  theo Th«ng   03/1998/TT­   tsè  BCN   ngµy  20/3/1998  cña  tr Bé  ëng  C«ng  Bé  nghiÖp) I. a n h  m ô c  h o¸ c h Êt ® é c  c Ê m  n h Ë p  k h È u:  D 1. O­akyl (
  4. 4 9.Alkyl    (Me,Ethyl, propylhay     n­   isopropyl)  phosphonyldif is   luor ; 10.O­Alkyl hay     (H 
  5. 5 8.Noiacetylene(C2H2);     9.Than      ho¹ttÝnh  (C). Phô  lôc 2 D a n h  m ô c  h o¸ c h Êt n h Ë p   h È u   m  1998 p h ¶i cã  kiÕ n   k n¨ ý  cña  é   « n g  n g hi Ö p B C (Ban  hµnh  kÌm  theo Th«ng   03/1998/TT­   tsè  BCN   ngµy  20/3/1998  cña  tr Bé  ëng  C«ng  Bé  nghiÖp) I. a n h  m ô c  h o¸ c h Êt trung gian s ¶ n x u Êt   D h o¸ c h Êt ® é c: 1.Thuû    ng©n  c¸chîp chÊtchøa  vµ        thuû ng©n;   2.Phosphorvµng      nguyªn tè;   3.Phosphorua tr lor     ich ide; 4.Phosphorua pentachlor     ide 5.Tri(Methyl      , Etyl)  phosphite; 6.Dimetylphosphite;         Sulfurdichlor 7.   ide; 8.Sulfurmonochlor     ide; 9.Thionylchlor     ide; 10.(Methyl    , Etyl)  diethanolamine; 11.Triethanolamine;   12.Sulfurcarbone;   13.Vinylchlor     ide; 14.Dichloruaethane;     15.Asen  c¸chîp chÊtcña    vµ        asen; 16.C¸c      hîp chÊtcyanua;     17.C¸c    hydrua kim  i   lo¹ ; 18.C¸c    oxidevµ    peroxidecña    halogene; 19.C¸c      hîp chÊtaxit   ; 20.C¸c      lo¹ ester,   i  eteroxide,aldehyt.   II. a n h  m ô c  h o¸ c h Êt th«ng d ô n g:  D 1.Xót r¾n      (côc,vÈy);  
  6. 6 2  Carbonatcanxikh«ng      tÈm    axitbÐo  hoÆc     c¸cphèiliÖu kh¸c;     3.PhÌn c¸clo¹ ;       i 4.Acide H2SO4         tinhkhiÕt(P,PA).     Phô  lôc 3 C¬ quan cÊp    trªn   Céng  x∙héichñ     hoµ      nghÜa  ViÖt Nam   Tªn doanh nghiÖp                §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc Sè c«ng             v¨n                   Ngµy    th¸ng     n¨m                       1998 §¬n    xinnhËp  khÈu    ho¸ chÊt KÝnh   göi:Bé    C«ng  nghiÖp 1.Tªn    ®¬n  vÞ: 2.Trô  chÝnh  Æt  i   së  ® t¹ : ­§iÖn    tho¹i: ­Fax:   3.Ho¸    chÊtxinnhËp      khÈu: Sè  TT  Tªn    ho¸ chÊt C«ng  thøc §¬n    vÞ  Sè îng l   Sè  l îng hµm  îng l   nhËp  1997  nhËp  1998 ..  . .. . ... . . .  . .. . . . .. .  ... .. . . . . . .. . . .. ..  . .. . .. . . .. 4. Môc    ®Ých nhËp khÈu (®Ó  phôc  s¶n  vô  xuÊt trùc tiÕp      cña ®¬n vÞ  hay    ®Ó b¸n). 5.Gi¶itr×nh vÒ  l           sè îng xinnhËp  khÈu. §¬n  xinchÞu  vÞ    tr¸chnhiÖm    qu¶n    sö  lývµ  dông  ho¸ chÊtnhËp  sè      khÈu  trªn theo    ®óng môc  ®Ých  nhËp khÈu  c¸c  vµ  quy ®Þnh   li   cã  ªnquan cña  ChÝnh  phñ. N¬i nhËn:     Gi¸m  ký    ®ãng    ®èc  quan  tªnvµ  c¬  dÊu
  7. 7 Ghi chó:   1. KÌm    theo ®¬n    xin nhËp khÈu ho¸ chÊt,yªu    cÇu ®¬n  nhËp  vÞ  khÈu  göib¶n    sao  giÊy phÐp    kinh doanh    xuÊtnhËp    khÈu  c¸chîp ®ång    vµ      néi,ngo¹i   (nÕu cã). 2.Hå  xinnhËp    s¬    khÈu    Bé  göivÒ  C«ng  nghiÖp  (Vô    KÕ ho¹ch vµ    §Çu ) t  theo ®Þa    chØ:  Hai Bµ  54    Trng,thµnh    phè  Néi. Hµ 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2