intTypePromotion=1

Thông tư hướng dẫn việc xuất khẩu, nhập khẩu khoáng sản hàng hoá năm 2000

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
134
lượt xem
16
download

Thông tư hướng dẫn việc xuất khẩu, nhập khẩu khoáng sản hàng hoá năm 2000

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư hướng dẫn việc xuất khẩu, nhập khẩu khoáng sản hàng hoá năm 2000

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư hướng dẫn việc xuất khẩu, nhập khẩu khoáng sản hàng hoá năm 2000

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t  cña  é   « n g  n g hi Ö p  S è  02/2000/TT­B C N   B C n g µy  31 th¸ng 3 n¨ m  2000 H íng d É n   viÖc xu Êt kh È u,  n h Ë p   h È u   h o¸ng s¶n h µ n g  h o¸ n¨ m  2000 k k C¨n  LuËt  cø  Kho¸ng s¶n ngµy  th¸ng 3  20    n¨m 1996  NghÞ   vµ  ®Þnh  sè  68/CP ngµy  th¸ng11  01    n¨m  1996 cña ChÝnh phñ  quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt Kho¸ng    s¶n. Thihµnh    QuyÕt ®Þnh  242/1999/Q§­ sè  TTg  ngµy  th¸ng 12  30    n¨m  1999  cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ  ®iÒu  vÒ  hµnh xuÊtnhËp    khÈu hµng    ho¸ n¨m 2000.   Sau      æi  kiÕn    Th¬ng  khitrao® ý  víiBé  m¹i, Bé C«ng  nghiÖp híng dÉn    viÖc  xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  kho¸ng s¶n    hµng  ho¸ n¨m    2000  sau: nh    I­  Gi¶i thÝc h tõ n g ÷ Kho¸ng s¶n hµng      ho¸ nãitrong Th«ng     t nµy gåm     i c¸c lo¹ kho¸ng s¶n do  c¸c tæ    chøc, c¸ nh©n      khaith¸c,chÕ      biÕn  ph¸p  hîp  theo quy  ®Þnh  cña ph¸p  luËtvÒ    kho¸ng  s¶n  c¸c lo¹  vµ    i kho¸ng s¶n hµng    îcmua   ho¸ ®   b¸n b×nh  êng  th trªnthÞ  êng    tr quèc  (trõdÇu  tÕ    khÝ). D íi  ®©y  kho¸ng s¶n    hµng    îcgäilµkho¸ng s¶n. ho¸ ®         II­ h Ë p  k h È u  k h o¸ng s ¶ n   N Doanh  nghiÖp  thuéc    c¸c thµnh  phÇn  kinh  ® îc thµnh  tÕ    lËp theo  quy  ®Þnh  cña ph¸p luËtvµ  chøng      cã  nhËn  ®¨ng  kinh doanh      ký    phïhîp,nÕu  trong  ho¹t®éng    s¶n xuÊt kinh doanh  nhu      cã  cÇu nhËp  khÈu kho¸ng s¶n ®Òu   îc ®   phÐp   nhËp  khÈu  hoÆc   th¸c nhËp  uû    khÈu kho¸ng  s¶n theo nhu cÇu  sö  dông.Doanh    nghiÖp  thùc hiÖn    viÖc  nhËp  khÈu kho¸ng s¶n    lµdoanh nghiÖp  ® îc phÐp    kinh  doanh  nhËp  khÈu  theo quy ®Þnh  i t¹ §iÒu  NghÞ   8  ®Þnh  sè  57/1998/N§­  CP ngµy  th¸ng 7  31    n¨m  1998  cña ChÝnh  phñ quy ®Þnh      chitiÕt thi  hµnh  LuËt Th¬ng    m¹i. Riªng ®èi víi   i       lo¹  c¸c quÆng,    tinhquÆng   chøa  nguyªn tè phãng        x¹,viÖc  nhËp  khÈu ph¶itu©n      thñ quy ®Þnh  cña  Khoa  Bé  häc,C«ng    nghÖ  M«i  ­ vµ  tr êng    vÒ qu¶n    lý Nhµ    níc ®èi    víihµng  ho¸,dÞch  ® Æc     vô  biÖt h¹n    chÕ  kinh  doanh  theo quy ®Þnh  it¹ Kho¶n  §iÒu  vµ  1  3  Danh  môc  cña  2  "NghÞ  ®Þnh  cña ChÝnh  phñ    vÒ hµng  ho¸ cÊm  u  l th«ng, dÞch  th   vô  ¬ng   m¹i cÊm   thùc  hiÖn;hµng      ho¸,dÞch  th vô  ¬ng    chÕ  m¹i h¹n  kinh doanh,kinh doanh  ®iÒu        cã  kiÖn"sè    11/1999/N§­  CP ngµy  th¸ng03  03    n¨m  1999.
  2. 2 III­X u Êt k h È u  k h o¸ng s ¶ n    1. Kho¸ng s¶n  îc phÐp  ®   xuÊt khÈu    lµ kho¸ng s¶n ®¸p øng c¸c ®iÒu  kiÖn  sau: ­§¹ttiªuchuÈn        chÊtl    îng,quy c¸ch s¶n    phÈm   quy  ®Þnh  Phô    ë  lôcTh«ng  tnµy    (sau ®©y          gäit¾tlµphô lôc);   ­    §îc khai th¸c hîp      ph¸p (theo GiÊy phÐp khai th¸c kho¸ng      s¶n hoÆc   GiÊy phÐp khaith¸ctËn        thu kho¸ng s¶n  îccÊp    ®   theo quy    ®Þnh  cña ph¸p luËt     vÒ kho¸ng s¶n);   ­ Kh«ng  cÊm     bÞ  xuÊtkhÈu      bëiquy  ®Þnh  riªngbiÖtcña      Thñ íng ChÝnh  t   phñ  (nÕu  cã); ­ ThÞ  êng    tr trong níckh«ng  nhu      cã  cÇu  hoÆc       tiªuthô kh«ng  hÕt  khèil  ­ îng kho¸ng s¶n      khaith¸c® îc.     2.Doanh    nghiÖp  îcphÐp  ®   xuÊtkhÈu    kho¸ng s¶n    lµ: a)    Tæ chøc, c¸    nh©n  GiÊy  cã  phÐp khai th¸c kho¸ng      s¶n, GiÊy    phÐp  khaith¸ctËn        thu kho¸ng s¶n    (sau ®©y          gäit¾tlµchñ  GiÊy phÐp);hoÆc:   b) Doanh    nghiÖp  kinh doanh  ¬ng    chøc    th m¹icã  n¨ng kinh doanh    kho¸ng  s¶n    ghitrong trong GiÊy      chøng nhËn  ®¨ng  kinh doanh  ®¸p  ký    vµ  øng    c¸c yªu  cÇu quy ®Þnh  i t¹ §iÒu  NghÞ    8  ®Þnh  57/1998/N§­   sè  CP ngµy  th¸ng 7  31    n¨m  1998 cña ChÝnh phñ  quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh LuËt Th¬ng    m¹i 3. ViÖc xuÊt  khÈu  kho¸ng s¶n cña  doanh nghiÖp  vèn  cã  ®Çu    níc t   ngoµi® îcthùc hiÖn        theo quy    ®Þnh  trong GiÊy    phÐp ®Çu  . t 4. Chñ GiÊy phÐp  îc quyÒn  th¸c xuÊt  ®   uû    khÈu kho¸ng s¶n qua    c¸c doanh nghiÖp  îcphÐp  ®   xuÊtkhÈu    kho¸ng s¶n    §iÓm  2.   nãië    5. Chñ    GiÊy  phÐp  îcphÐp      ®   tiªuthô kho¸ng  s¶n      díic¸c h×nh  thøc:xuÊt     khÈu,  th¸c xuÊt  uû    khÈu, b¸n cho  doanh  nghiÖp  trong    nhu  níc cã  cÇu  sö  dông  hoÆc  doanh  nghiÖp  kinh doanh  ¬ng      §iÓm   Kho¶n      th m¹i nãi ë  2  b, víi tæng  khèil        îng tiªuthô trong n¨m  kh«ng          vîtqu¸ c«ng  suÊt khaith¸cÊn        ®Þnh  trong GiÊy    phÐp  khaith¸cvµ      kh¶  n¨ng khaith¸c,    chÕ biÕn  thùc tÕ.Chñ      GiÊy  phÐp  tr¸chnhiÖm  tiªn®¸p  cã    u    øng  nhu cÇu  dông  sö  trong níc.   6.    §Ó lµm  thñ    tôc xuÊt khÈu kho¸ng s¶n, ngoµi c¸c v¨n        b¶n theo quy  ®Þnh  cña H¶i quan, doanh    nghiÖp xuÊt khÈu  kho¸ng s¶n  ph¶i xuÊt    tr×nh  thªm      víiH¶iquan  cöa khÈu: ­ B¶n    sao    GiÊy  hîp lÖ  phÐp  khaith¸ckho¸ng      s¶n  hoÆc   GiÊy  phÐp  khai   th¸ctËn      thu kho¸ng s¶n  c¬    do  quan  thÈm  cã  quyÒn  cÊp. ­ B¶n    sao    §¨ng  chÊt l   hîp lÖ  ký   îng hµng        ho¸ (phïhîp chÊt l    îng quy  ®Þnh  t¹  iPhô    i quan  thÈm   lôc)t¹ c¬  cã  quyÒn   vÒ qu¶n    lýchÊt l (®èivíic¸c lo¹  îng        i   kho¸ng s¶n  quy    cã  ®Þnh    tiªuchuÈn chÊtl  îng). ­ Hîp ®ång  mua  b¸n kho¸ng s¶n hoÆc  Hîp ®ång  th¸c xuÊt  uû    khÈu  kho¸ng s¶n  víiChñ  ký    GiÊy phÐp  (®èivíitr     êng    hîp doanh nghiÖp xuÊt khÈu    kh«ng ph¶ilµChñ      GiÊy phÐp).
  3. 3 Hîp ®ång      nãitrªncïng víi     GiÊy phÐp khaith¸clµc¬  ®Ó   quan          së  c¬  H¶i quan  qu¶n    îc l hµng  lý ®  îng  xuÊt khÈu  cïng  cã  xuÊt  kh«ng    sø  vîtqu¸ c«ng  suÊtkhaith¸cnªu  §iÓm         ë  5.     7.ViÖc  xuÊtkhÈu    than má     thùc hiÖn    theo quy    ®Þnh  riªng. IV­ §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h:  h 1.Th«ng     tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh    tõngµy  th¸ng4  01    n¨m  2000. 2.Mäi  êng      tr hîp xuÊtkhÈu    kho¸ng s¶n    kh«ng  khaith¸chîp ph¸p,xuÊt do            khÈu    víikhèi l vîtqu¸   îng    c«ng suÊt khai th¸cghi trong          GiÊy phÐp khai th¸c     (hoÆc  GiÊy phÐp  khaith¸ctËn          thu)mµ kh«ng  sù  cã  tho¶ thuËn    cña  quan  c¬  cÊp  giÊy phÐp    ®Òu   coilµviph¹m  bÞ        Th«ng  tnµy  bÞ  lýtheo ph¸p luËt. vµ  xö       
  4. 4 P h ô  lôc Quy  c¸ch, tiªu c h u È n  ch Êt lîng k h o¸ng  n x u Êt k h È u     s¶ (KÌm  theo Th«ng   02/2000/TT­   tsè  BCN) STT Lo¹is¶n    phÈm   khai   Quy  c¸ch,d¹ng    s¶n  Hµm  îng l Ghi chó   th¸c,  chÕ biÕn phÈm 1  S¶n  phÈm   quÆng  tõ  Tháikim  i   lo¹ min  99,75%  thiÕc Sn 2 Cromit Tinh quÆng   min  43%   Cr2O 3 3 S¶n  phÈm  tõ quÆng  titan ­Ilmenit   ­nt­ min  52%   2 TiO ­Zircon   ­nt­ min  57%   2 ZrO ­Ruti   l ­nt­ min  82%   2 TiO 4 S¶n  phÈm  tõ quÆng  Ch×      th«,tháikim  i min  lo¹ 96%   Pb ch× Tinh quÆng    sulfur min    45%   Pb ch× 5 S¶n  phÈm  tõ quÆng  Tinh quÆng   min  18%   Cu ®ång 6 Qu Æng   s¾t Qu Æng   tuyÓn,tinh min  s¬      54%   Fe quÆng 7 S¶n  phÈm   Antimon Tháikim  i   lo¹ min  99%   Sb 8 S¶n  phÈm   quÆng  kÏm Qu Æng   oxytkÏm   min  25%   Zn Bét oxytkÏm     min  60%   Zn Tinh quÆng    sulfur   min  50%   Zn kÏm 9   S¶n  phÈm  quÆng  Qu Æng   tuyÓn s¬  min  35%   Zn Mangan 10 C¸ttr¾ng    thñy tinh   C¸t®∙    tuyÓn  röa Do  c«ng ty   Minexco  Kh¸nh  Hoµ  khaith¸c   11   Wolframit Tinh quÆng   min  65%   O W 3
  5. 5 Ghi  chó:Trong    phô    lôcnµy thuËtng÷  inhquÆng" ¬ng  ¬ng      "t   t ® víithuËt   ng÷ "quÆng  ® îclµm  ®∙    giµu"trong "BiÓu      thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp khÈu"  ban hµnh  kÌm theo QuyÕt ®Þnh  67/1999/Q§­ sè  BTC  ngµy 24/6/1999 cña    Bé  TµichÝnh.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2