intTypePromotion=3

Tiểu luận - vấn đề dạy và học thêm ở trường Tiểu Học Bồ Đề

Chia sẻ: Do Manh Ha | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:41

0
378
lượt xem
94
download

Tiểu luận - vấn đề dạy và học thêm ở trường Tiểu Học Bồ Đề

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tôi là một cán bộ công chức, công tác trong ngành giáo dục và cũng là phụ huynh học sinh có con đang đi học. Vì vậy tôi được nhìn nhận vấn đề dạy thêm, học thêm rất rõ ràng từ hai góc độ. Vậy vấn đề dạy thêm, học thêm đang diễn biến như thế nào?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận - vấn đề dạy và học thêm ở trường Tiểu Học Bồ Đề

 1. TI U LU N TÀI: “v n d y và h c thêm trư ng Ti u H c B ”
 2. M CL C Trang 1 . Ph n m u; 1 2 . N i dung; 2 I - Mô t tình hu ng và di n bi n c a tình hu ng 2 II - Xác nh m c tiêu x lý tình hu ng. 12 III - Phân tích nguyên nhân và h u qu c a tình hu ng 13 IV - Xây d ng phân tích và l a ch n phương án gi i quy t tình hu ng26 V - L p k ho ch t ch c th c hi n phương án ã ư c l a ch n. 30 VI - K t lu n và ki n ngh . 34 3. Tài li u tham kh o
 3. L IM U Tôi là m t cán b công ch c, công tác trong ngành giáo d c và cũng là ph huynh h c sinh có con ang i h c. Vì v y tôi ư c nhìn nh n v n d y thêm, h c thêm r t rõ ràng t hai góc .V y v n d y thêm, h c thêm ang di n bi n như th nào? Nhà trư ng, xã h i ph huynh h c sinh c n ph i làm gì và làm như th nào ư c xã h i ch p nh n Tôi không ph nh n nh ng m t tích c c c a vi c d y thêm, h c thêm ã em l i cho con tôi và các h c sinh khác. Nhưng tôi cũng luôn ph n i, u tranh v i nh ng hình th c d y thêm, h c thêm mang tính b t bu c và không có hi u qu . Tôi xin ư c k l i và phân tích nh ng vi ph m trong vi c t ch c d y thêm, h c thêm ang di n ra trư ng tôi. Tôi r t mong nh n ư c s ng tình ng h c a các ng chí cán b giáo viên trong ngành giáo d c cũng như các b c ph huynh h c sinh. Trong quá trình, tôi k l i câu chuy n, cũng như ph n tôi phân tích nh ng mâu thu n ã x y ra, s không tránh kh i nh ng sơ xu t. Tôi r t mong nh n ư c s góp ý c a các th y cô và các b n. Tôi xin trân tr ng c m ơn! N I DUNG CHÍNH.
 4. I.MÔ T TÌNH HU NG. Hôm ó là ch nh t ngày 13 tháng 3 năm 2008. Tôi ang ngh nhà thì nh n ư c i n tho i c a ng chí Hi u trư ng thông báo 13h 30 phút có m t Trư ng h ph i ng t xu t. Tôi linh c m có chuy n không bình thư ng ã x y ra nên ông Hi u trư ng m i ph i tri u t p h p t xu t. Nghĩ v y nên 13 gi 00 phút tôi ã b t ud t xe ra kh i nhà, m c dù hàng ngày tôi n trư ng ch m t 10 phút. 13 gi 10 phút sau, tôi có m t trư ng, khi ó cũng ã có 3 ngư i n trư c tôi và ch sau vài phút thì h u như toàn th cán b giáo viên, nhân viên nhà trư ng u có m t. T t c m i ngư i u nh n th y m c quan tr ng c a cu c h p ngày hôm ó. Trong phòng h i ng không ai b o ai m i ngư i u ng i ngay ng n và ch i. M t vài nhóm ch m u vào nhau thì th m to nh . Tôi cũng ư c m t ch b n ghé tai thì th m: “Em ơi ch c l i có chuy n gì quan tr ng l m nên s p m i b t m i ngư i i h p t xu t vào ngày ch nh t như th này. Văn phòng b n em có thông tin gì không, nói ch nghe v i...” Tôi tr l i ch là không bi t chuy n gì c . M t vài ngư i kêu ca vì ph i i h p vào ngày Ch nh t. Vì m i ngư i u n s m nên trong khi ch i có nhi u cơ h i bàn tán và oán già, oán non... úng 13 gi 30 phút ng chí Hi u trư ng bư c vào phòng h p. Dù m i nh n công tác t i trư ng t năm 2002 nhưng nơi ây là quê hương c a mình nên ít nhi u ông cũng hi u ư c tâm lý c a ph huynh ây, nên ông luôn gi ư c thái bình tĩnh trư c m i tình hu ng. Gương m t i m tĩnh, phúc h u, nhưng nghiêm ngh . V n v trí gh ng i quen thu c c a ngư i ch trì cu c h p, ng chí Hi u trư ng ng lên tuyên b lý do c a bu i h p.
 5. Kính thưa các ng chí! Trư c h t, tôi xin l i các ng chí vì ã tri u t p các ng chí n h p vào ngày ch nh t. Nhưng vì m c quan tr ng c a s vi c nên tôi ph i quy t nh h p t xu t như th này, r t mong ư c các ng chí thông c m. Hôm qua tôi nh n ư c ơn c a ph huynh h c sinh khi u ki n v vi c d y thêm sai quy nh c a cô giáo Vũ Th H ng, giáo viên d y l p 4A Trư ng chúng ta. ơn khi u n i c th như sau:
 6. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c L p – T Do – H nh Phúc Hà N i, ngày 12 tháng 3 năm 2008 ƠN KHI U N I Kính g i: Ông Hi u trư ng Trư ng Ti u h c B Chúng tôi g m: 1- Nguy n Th Thanh Nhàn – Trú quán t i T 1 Phư ng B . 2- Nguy n Văn Bách – Trú quán t i T 12 Phư ng B . 3- Lê Th Thu – Trú quán t i T 6 Phư ng . Là ph huynh h c sinh l p 4A năm h c 2007 - 2008 c a Trư ng Ti u h c B . Chúng tôi th ng nh t làm ơn t cáo cô giáo Vũ Th H ng là ng viên, giáo viên ch nhi m l p 4A c a Trư ng Ti u h c B , v i nh ng sai ph m sau: Cô H ng ã thuê phòng t ch c d y thêm cho h c sinh nhà bà Lưu Hương Giang; t 1 Phư ng B , dư i hình th c m l p ch t lư ng cao r i b t ép con chúng tôi và m t s h c sinh khác ph i i h c. Cô ã t ưa ra m c thu l phí cao; 50.000 ng/1 h c sinh /1bu i. Cô ã b t các cháu i h c thêm 1 tu n 2 bu i, mà không trao i v i chúng tôi. Nhưng i u quan tr ng hơn là cơ s v t ch t phòng h c r t kém không m b o cho 1 l p h c bình thư ng, bàn gh quá th p, không phù h p v i tu i c a các cháu, di n tích phòng ch t h p và thi u ánh sáng. c bi t gi h c c a các cháu không n nh, m i hôm h c 1 gi khác nhau, khi thì h c bu i chi u, khi l i h c bu i t i. Chúng tôi r t khó khăn trong vi c qu n lý các cháu.
 7. Chúng tôi nh n th y cô không còn gi ư c tư cách c a m t nhà giáo. Cô ã dùng nhi u th o n ép bu c, lôi kéo con chúng tôi ph i h c thêm l p cô d y... Cô ã t ch nh nh ng h c sinh ph i i h c thêm. ó ph i là h c sinh t lo i gi i, tiên ti n, gia ình ph i có i u ki n kinh t n nh. N u h c sinh ph n i thì b cô trù d p. Sau m t th i gian theo h c các cháu u t ra r t m t m i và kêu chán h c. Các cháu luôn nói là chương trình cô ã d y không c bi t, thư ng ôn i, ôn l i nh ng bài ã h c l p. Trong gi d y cô thư ng xuyên s d ng i n tho i di ng và làm vi c riêng. Như v y v i l c h c hi n t i thì các cháu u có th t ôn và t h c nhà, không c n ph i i h c thêm l p cô H ng. Chúng tôi r t mu n cho các cháu i h c thêm l p cô khác. Vì h c ó chúng tôi tin r ng con chúng tôi s ư cb sung ki n th c phù h p v i l c h c c a các cháu hơn. Nhưng chúng tôi cũng ch là cán b công ch c nhà nư c m c thu nh p tuy n nh nhưng chưa cao, nên không th cho con theo h c ng th i 2 l p ư c. ã hơn 1 năm, con chúng tôi ph i i h c thêm m t cách không t nguy n như v y. Chúng tôi ã m t khá nhi u ti n mà các cháu l i không ư c h c như chúng tôi mong mu n. Chúng tôi cũng ã tìm cách cho các cháu ngh h c mà không ư c. u tháng 3 năm 2008 chúng tôi quy t nh cho các cháu ngh h c thêm. Cô ã không ng ý, cô b o s p thi h c kỳ r i nên không th ngh ư c, n u ngh vào th i i m này s nh hư ng n ch t lư ng h c t p c a các cháu và uy tín c a cô. Cô ã m t sát và e do các cháu r t nhi u: Cô ã nói r ng “ Em nào không ti p t c i h c thì cu i năm h c ch t i m trung bình.”... Vài ph huynh hoang mang nên cho con i h c ti p. Các cháu còn l i lo s l i òi b m cho i h c.
 8. Ngày 9 tháng 3 năm 2008, cô l i ch nh h c sinh ư c h c thêm trong d p ngh hè và phát m u ơn xin h c thêm cho 16 h c sinh l p 4A (Chúng tôi có g i m u ơn xin h c kèm theo). Cô ã b t các cháu mang m u ơn v cho chúng tôi vi t, yêu c u c b và m ph i ký vào. “ Cô ã nói v i các cháu là ph i làm như v y sau này ph huynh không có lý do th c m c lung tung... ” Chúng tôi không vi t ơn, không ăng ký cho con i h c. Cô l i e do và dùng nh ng l i l mi t th các cháu. Chúng tôi ph n i hình th c d y thêm ép bu c này. Thay m t r t nhi u ph huynh h c sinh ang có con theo h c t i Trư ng Ti u h c B , c bi t là ph huynh h c sinh l p 4A. Chúng tôi ngh Ông Hi u trư ng Trư ng Ti u h c B b t bu c cô Vũ Th H ng ch m d t vi c d y thêm và có bi n pháp x lý, k lu t th t thích áng. Chúng tôi ngh Ông x lý k lu t th t nghiêm kh c và tri t nh ng vi ph m c a cô Vũ Th H ng làm gương cho các giáo viên bi n ch t khác và chúng tôi th t s yên tâm g i con em c a mình cho các v . Ngư i làm ơn. Nguy n Th Thanh Nhàn Nguy n Văn Bách Lê Th Thu ( ã ký )
 9. - M u ơn xin h c thêm (Cô Vũ Th H ng ã b t các cháu mang m u ơn v cho chúng tôi) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c L p – T Do – H nh Phúc ƠN XIN H C THÊM Kính g i: Cô giáo Vũ Th H ng Tên tôi là:.......................................................................... Là ph huynh c a cháu:.................................... H c sinh l p:............. Gia ình tôi có nguy n v ng tha thi t, xin cho cháu ư c vào h c thêm l p cô d y. Chúng tôi h a s ôn c các cháu i h c úng gi và i y các bu i. Chúng tôi s óng ti n h c vào ngày 05 hàng tháng và th c hi n y nh ng n i quy mà cô ra. Ngư i làm ơn. ( Ph i có c 2 ch ký c a b và m ).
 10. ng chí Hi u trư ng v a k t thúc ph n c ơn khi u ki n c a ph huynh. Cô H ng ng lên ph n i m ĩ, cô không th a nh n nh ng i u ph huynh ã vi t trong ơn. Cô ã có nh ng l i nói, c ch , hành ng...thái r t vô k lu t v i toàn th H i ng giáo d c c a nhà trư ng và nh t là v i Ban giám hi u. Có vài ti ng xì xào c a m t s cán b giáo viên: “Ch ng oan tí nào âu”. C phòng h i ng nóng lên, không khí r t n ng n , nh ng ti ng thì th m to nh , nh ng thái ph n ng quy t li t c a m t s cán b giáo viên trong nhà trư ng... Phòng h i ng tr nên ng t ng t vô cùng. Nh ng ngư i ng i h p hôm ó ã vô tình tách làm 3 nhóm; - M t s ngư i r t b t bình v i nh ng vi c làm c a cô giáo Vũ Th H ng. H c m th y ngh nghi p c a mình ang b bôi nh . H c m th y b xúc ph m, th y bu n và th y x u h ... - M t s ngư i thân thi t v i cô H ng, h ang c g ng b o v cô, h nói: “ Làm gì n m c như th , kh thân ch H ng... ” H lên ti ng phê phán và trì trích nh ng ph huynh ã vi t ơn khi u n i không ti c l i... - Còn m t s ngư i r t th n tr ng, h ng i im ch phán xét c a Ban giám hi u, h là nh ng ngư i ít th hi n chính ki n c a mình trư c t p th , anh ch em giáo viên, nhân viên chúng tôi thư ng g i ùa h là nh ng ngư i “ngâm mi ng ăn ti n ”... Trong phòng h p nhi u ti ng n ào, rì r m... ng chí Hi u trư ng ph i m t 15 phút n nh tr t t và ti p t c cu c h p. ng chí nói:
 11. “Thay m t ban giám hi u, tôi thông qua Quy t nh s 07/ Q NT ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a Trư ng Ti u h c B v vi c thành l p Thanh tra nhân dân theo ơn khi u n i c a ph huynh h c sinh, c th như sau”: PHÒNG GD& T QU N LONG BIÊN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TRƯ NG TI U H C B c L p – T Do – H nh Phúc S : 07/Q -NT Hà N i, ngày 14 tháng 3 năm 2008. v/v: Thành l p t i u tra. QUY T NH V vi c thành l p T i u tra nhà trư ng HI U TRƯ NG TRƯ NG TI U H C B Căn c vào Ngh quy t Chi b h i 15h30 ngày 14 tháng 3 năm 2008; Căn c vào ơn khi u n i c a ph huynh; QUY T NH i u I: Quy t nh thành l p T i u tra nhà trư ng theo ơn khi u n i c a ph huynh hoc sinh i u 2: T i u tra g m có: 1. /c: Ph m Th Thanh – Phó hi u trư ng, làm T trư ng T i u tra, 2. /c: Lê Th H ng – Ch t ch công oàn, làm T phó t i u tra, lên k ho ch và giám sát Thanh tra nhân dân trong quá trình i u tra. 3. /c: Hoàng Th Hà - Trư ng ban Thanh tra nhân dân, làm u viên tr c ti p tham gia i u tra s vi c. 4. /c: Nguy n Th B ng - U viên thanh tra nhân dân, làm u viên tr c ti p tham gia i u tra. 5. /c: Nguy n Th Oanh – U viên, làm u viên tr c ti p i u tra.
 12. 6. /c: Tr n Th Nguy t - Nhân viên Văn Phòng làm thư ký cho t i u tra. i u 3: Các ông bà có tên trên ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. HI U TRƯ NG Nguy n Kỳ Văn ( ã ký) Sau khi c quy t nh xong ng chí nói: ngh các ng chí có tên trên làm vi c trên tinh th n kh n trương. m b o i u tra công b ng thu th p thông tin chính xác và hoàn toàn ch u trách nhi m v i ph n vi c c a mình. T i u tra b t u ti n hành i u tra. T i u tra làm vi c t ngày 16 tháng 3 năm 2008 Theo xác minh c a t i u tra thì cô Vũ Th H ng ã thuê phòng t i nhà riêng c a 1 h c sinh ang h c t i Trư ng làm nơi d y thêm. Khi t i u tra n a i m ó thì ch nhà ã xác nh n là ã cho cô Vũ Th H ng thuê t tháng 2 năm 2006 n nay. L ch d y c a cô thay i liên t c theo t ng th i i m. Hi n t i cô ang d y 3 nhóm 1 nhóm l p 4 và 2 nhóm l p 3 m i nhóm có 15 n 20 h c sinh, 1 tu n h c 2 bu i, m i bu i 90 phút. Cô ã thu 50.000 ng /1 h c sinh /1 bu i. Ch nhà khen cô d y t t nhi t tình, m i ngư i mu n xin cô cho con h c ph i làm ơn và thi t tha ngh l m cô m i nh n. T i u tra g p 5 ph huynh ang có con h c thêm l p cô H ng. H u kêu ca và k l như nh ng ngư i ã vi t ơn khi u n i. Khi t i u tra h i thì a s h c sinh uk : “ Cô H ng ch nhi m l p 3A chúng em. Cu i năm h c cô c danh sách 18 b n ư c h c nhóm ch t lư ng cao c a cô d y nhà 1 b n h c sinh. Sau ó
 13. cô cho h p nhóm, cô b o ưu tiên cho các b n h c gi i, cô d y theo ki u ch t lư ng cao”. “Cô s thu 50.000 / 1 b n / 1 bu i. M t tu n cô d y 2 bu i. Các b n v xin ti n b m và n p ngay vào u tháng. T ng c ng m i em ph i n p 400.000 ng / 1 tháng. Chúng em nghe cô nói v y s quá, ng i im không ai dám nói gì c ”. “Hôm sau chúng em nghĩ ra cách m c c v i cô. Chúng em ã ghi ra gi y: Cô ơi h c phí h c hè cao quá, 20.000 / 1 bu i có ư c không ? r i bí m t th vào túi áo c a cô. Chúng em ã nhìn th y cô c m nh gi y ó. Nhưng cô v n thu 50.000 ng ”. “Chúng em ( 3 h c sinh) là h c sinh gi i l p 3A năm h c 2006-2007. Chúng em ư c cô H ng ch n vào danh sách h c thêm hè năm 2006. Nhưng chúng em không i h c nên ã b cô trù d p. Chúng em ã r t c g ng h c thu c bài và làm bài t p y theo yêu c u c a cô, nhưng các bài ki m tra l pc a chúng em không bao gi ư c i m cao. Cô tr l i sai c a chúng em r t n ng. Có hôm cô g i c 3 chúng em lên ki m tra bài cũ. C l p u công nh n chúng em thu c bài, nhưng cô ch cho i m 6. Cu i h c kỳ I v a r i chúng em ch t i m trung bình môn Toán”. “ Có vài b n ch h c m c trung bình thôi, nhưng i h c thêm l pc a cô H ng nên i m nh ng bài ki m tra r t cao. Các b n y b o là cô toàn ôn bài t l p h c thêm nên khi làm bài ki m tra ch c ch n các b n y s ư c i m cao. Chúng em ã mang bài ki m 1 ti t nh các cô 22 khác ch m l i. T t c các bài ki m tra c a chúng em u ư c c ng thêm t 1 n 2 i m. Chúng em ã r t bu n. Chúng em chán h c môn toán c a cô giáo Vũ Th H ng l m r i”. Như v y, chúng ta u nh n th y vi c t ch c d y thêm c a cô giáo Vũ Th H ng ngoài trư ng h c, như ơn t cáo c a 1 s ph huynh là hoàn toàn có th t. Nó ã và ang di n ra...
 14. Nó ã và ang l i nh ng dư lu n không hay v hình nh ngư i thày trong m t s ph huynh h c sinh. Sau khi t ng h p các ý ki n c a ph huynh và h c sinh T i u tra k t lu n: - Cô Vũ Th H ng là m t ngư i ng viên, m t ngư i giáo viên, nhưng không gương m u, ã t ch c d y thêm sai quy nh c a ngành giáo d c - T ch c d y thêm ngoài nhà trư ng không có ơn xin phép. - T ch c d y thêm không có hi u qu , l i dư lu n r t x u v hình nh ngư i thày nói riêng và s nghi p giáo d c nói chung. Làm nh hư ng nghiêm tr ng n môi trư ng sư ph m trong Nhà trư ng. - l y l i uy tín, danh d c a ngư i thày và chu n b t t cho kỳ tuy n sinh năm h c 2008-2009, thanh tra nhân dân ngh Nhà Trư ng x lý nghiêm kh c cô giáo Vũ Th H ng. II. XÁC NH M C TIÊU X LÝ TÌNH HU NG - Gi i quy t v vi c ép h c sinh h c thêm trái v i quy nh c a Lu t Giáo d c, i u l trư ng Ti u h c c a cô giáo Vũ Th H ng m t cách nhanh chóng, công minh, d t i m, úng quy nh c a pháp lu t trong công tác qu n lý nhà trư ng; - Gi i quy t các ơn t cáo c a cha m h c sinh m t cách tho áng, k p th i, không gây dư lu n xã h i x u iv i i ngũ nhà giáo xung quanh v n ép h c sinh h c thêm trái v i quy nh pháp lu t nh m tăng cư ng oàn k t, t o ni m tin c a nhân dân vào nhà trư ng, vào ngành giáo d c ; - X lý nghiêm minh, úng Lu t Giáo d c i v i trư ng h p vi ph m nh ng quy nh pháp lu t v d y thêm, h c thêm trong các trư ng ph thông;
 15. - B o v nh ng quy n và l i ích h p pháp c a h c sinh, cha m h c sinh; c bi t là b o v nh ng quy n h c t p, vui chơi, gi i trí...theo úng nh ng qui nh c a Lu t B o v , chăm sóc và giáo d c tr em, nh ng quy nh v quy n tr em trong Công ư c qu c t v quy n tr em mà nhà nư c Vi t Nam ã gia nh p. - Tăng cư ng vai trò qu n lý nhà nư c v giáo d c và ào t o c a chính quy n a phương nh m nâng cao năng l c, hi u l c qu n lý giáo d c, tăng cư ng pháp ch XHCN trong lĩnh v c giáo d c, th t ch t k lu t, k cương trong xã h i. III. PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN VÀ HI U QU A. Cơ s pháp lý - Hi n pháp năm 1992 ã ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá VIII, kỳ h p th 11, nh t trí thông qua trong phiên h p ngày 15 tháng 4 năm 1992, ( ã s a i, b xung theo Ngh quy t 51 ư c Qu c h i khoá X, kỳ h p th 10 s a i, b xung ngày 25 /12 / 2001. Hi n pháp năm 1992 , i u 59 : H c t p là quy n và nghĩa v c a công dân. B c ti u h c là b t bu c, không ph i tr h c phí. Công dân có quy n h c văn hoá và h c ngh b ng nhi u hình th c. H c sinh có năng khi u ư c Nhà nư c và xã h i t o i u ki n h c t p phát tri n tài năng. Nhà nư c có chính sách h c phí, h c b ng. Hi n pháp năm 1992 , i u 65 Tr em ư c gia ình, Nhà nư c và xã h i b o v , chăm sóc và giáo d c. - Lu t Giáo d c năm 2005, Qu c h i thông qua năm 2005: Lu t Giáo d c, i u 3. Tính ch t, nguyên lý GD ... Ho t ng GD ph i ư c th c hi n theo nguyên lý h c i ôi v i hành, GD k t h p v i lao ng s n xu t, lý lu n g n li n v i th c ti n, GD nhà trư ng k t h p v i GD gia ình và GD xã h i.
 16. Lu t Giáo d c, i u 15. Vai trò và trách nhi m c a nhà giáo Nhà giáo gi vai trò quy t nh trong vi c b o m ch t lư ng GD. Nhà giáo ph i không ng ng h c t p, rèn luy n nêu gương t t cho ngư i h c. Nhà nư c t ch c ào t o, b i dư ng nhà giáo; có chính sách s d ng, ãi ng , b o m các i u ki n c n thi t v v t ch t và tinh th n nhà giáo th c hi n vai trò và trách nhi m c a mình; gi gìn và phát huy truy n th ng quý tr ng nhà giáo, tôn vinh ngh d y h c. Lu t Giáo d c, i u 20. C m l i d ng các ho t ng GD C m l i d ng các ho t ng GD vì m c ích v l i. Lu t Giáo d c, i u 27. M c tiêu c a GD ph thông 1. M c tiêu c a GD ph thông là giúp h c sinh phát tri n toàn di n v o c, trí tu , th ch t, th m m và các k năng cơ b n, phát tri n năng l c cá nhân, tính năng ng và sáng t o, hình thành nhân cách con ngư i Vi t Nam xã h i ch nghĩa, xây d ng tư cách và trách nhi m công dân; chu n b cho h c sinh ti p t c h c lên ho c i vào cu c s ng lao ng, tham gia xây d ng và b o v T qu c. Lu t Giáo d c, i u 70. Nhà giáo 2. Nhà giáo ph i có nh ng tiêu chu n sau ây: a) Ph m ch t, o c, tư tư ng t t; b) t trình chu n ư c ào t o v chuyên môn, nghi p v ; Lu t Giáo d c, i u 72. Nhi m v c a nhà giáo: 1. GD, gi ng d y theo m c tiêu, nguyên lý GD, th c hi n y và có ch t lư ng chương trình GD; 2. Gương m u th c hi n nghĩa v công dân, các quy nh c a pháp lu t và i u l nhà trư ng; 3. Gi gìn ph m ch t, uy tín, danh d c a nhà giáo; tôn tr ng nhân cách c a ng i h c, i x công b ng v i ngư i h c, b o v các quy n, l i ích chính áng c a ngư i h c;
 17. 4. Không ng ng h c t p, rèn luy n nâng cao ph m ch t o c, trình chính tr , chuyên môn, nghi p v , i m i phương pháp gi ng d y, nêu gương t t cho ngư i h c; Lu t Giáo d c, i u 75. Các hành vi nhà giáo không ư c làm Nhà giáo không ư c có các hành vi sau ây: 1. Xúc ph m danh d , nhân ph m, xâm ph m thân th c a ngư i h c; 2. Gian l n trong tuy n sinh, thi c , c ý ánh giá sai k t qu h c t p, rèn luy n c a ngư i h c; 3. Xuyên t c n i dung GD; 4. Ép bu c h c sinh h c thêm thu ti n. Lu t Giáo d c, i u 95. Quy n c a cha m ho c ngư i giám h c a h c sinh 1. Yêu c u nhà trư ng thông báo v k t qu h c t p, rèn luy n c a con em ho c ngư i ư c giám h ; 2. Tham gia các ho t ng GD theo k ho ch c a nhà trư ng; tham gia các ho t ng c a cha m h c sinh trong nhà trư ng; 3. Yêu c u nhà trư ng, cơ quan qu n lý GD gi i quy t theo pháp lu t nh ng v n có liên quan n vi c GD con em ho c ngư i ư c giám h . Lu t Giáo d c, i u 99. N i dung qu n lý nhà nư c v GD 12. Thanh tra, ki m tra vi c ch p hành pháp lu t v GD; gi i quy t khi u n i, t cáo và x lý các hành vi vi ph m pháp lu t v GD. Lu t Giáo d c, i u 118. X lý vi ph m 1. Ngư i nào có m t trong các hành vi sau ây thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý k lu t, x ph t vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t: h) Làm th t thoát kinh phí GD; l i d ng ho t ng GD thu ti n sai quy nh;
 18. b- i u l Trư ng ti u h c, Ban hành kèm theo Quy t nh s : 51/2007/Q - BGD T ngày 31/8/2007 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o, i u 31. Nhi m v c a giáo viên trư ng ti u h c 1. Giáo viên có nh ng nhi m v sau ây: - Gi ng d y, giáo d c m b o ch t lư ng theo chương trình giáo d c, k ho ch d y h c ; so n bài, lên l p, ki m tra, ánh giá,x p lo i h c sinh ; qu n lý h c sinh trong các ho t ng giáo d c do nhà trư ng t ch c ; tham gia các ho t ng c a t chuyên môn ; ch u trách nhi m v ch t lư ng, hi u qu gi ng d y và giáo d c; - Trau d i o c, nêu cao tinh th n trách nhi m, gi gìn ph m ch t, danh d , uy tín c a nhà giáo ; gương m u trư c h c sinh ;b o v các quy n và l i ích chính áng c a h c sinh ; oàn k t, giúp ng nghi p; - Tham gia công tác ph c p giáo d c a phương; - Rèn luy n s c kho , h c t p văn hoá, b i dư ng chuyên môn, nghi p v nâng cao ch t lư ng, hi u qu gi ng d y và giáo d c; - Th c hi n nghĩa v công dân, các qui nh c a pháp lu và c a ngành, các quy t nh c a Hi u trư ng ;nh n nhi m v do Hi u trư ng phân công, ch u s ki m tra c a Hi u trư ng và các c p qu n lý giáo d c; - Ph i h p v i i Thi u niên Ti n phong H Chí Minh, Sao Nhi ng H Chí Minh, v i gia ình h c sinh và các t ch c xã h i có liên quan trong d y h c và giáo d c h c sinh. - Th c hi n các nhi m v khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 35. Các hành vi giáo viên không ư c làm Giáo viên không ư c có các hành vi sau ây:
 19. - Xúc ph m danh d , nhân ph m, xâm ph m thân th c a h c sinh, ng nghi p, ngư i khác. - Xuyên t c n i dung giáo d c; d y sai n i dung, ki n th c, không úng v i quan i m, ư ng l i giáo d c c a ng và Nhà nư c Vi t Nam - C ý ánh giá sai k t qu h c t p, rèn luy n c a h c sinh. - Ép bu c h c sinh h c thêm thu ti n. - Hút thu c; u ng rư u, bia; nghe, tr l i b ng i n tho i di ng khi ang d y h c, khi ang tham gia các ho t ng giáo d c nhà trư ng. c- Ch th s 15 c a B GD& T. B GD& T ã có Ch th s 15/2000/CT–BGD- T ngày 17 tháng 5 năm 2000 nh m ch n ch nh vi c d y thêm, h c thêm m t cách t. Trong ó Ch th nêu rõ: * M c ích, yêu c u c a vi c tăng cư ng qu n lý vi c d y thêm, h c thêm: - “Ph i t p trung ch o trong th i gian ng n nh t kh c ph c bi u hi n tiêu c c trong vi c d y thêm c a giáo viên các trư ng ph thông công l p theo quy nh c a Quy t nh 242/TTg. X lý k p th i m i sai ph m, nh t là vi c b t ép h c sinh h c thêm thu ti n, ngư i c tình tái ph m ph i ư c x lý nghi m kh c, k c bu c thôi viêc; - “Qu n lý th ng nh t các l p d y thêm theo nhu c u c a ngư i h c có thu ti n do t ch c ho c cá nhân m l p trong ho c ngoài trư ng h c, m b o l i ích c a ngư i h c và trách nhi m c a ngư i d y……”; * Các biên pháp tăng cư ng qu n lý vi c d y thêm, h c thêm: - T ch c t t thu hút t i a h c sinh vào các l p h c 2bu i/ngày theo nguy n v ng c a gia ình h c sinh, m b o cho h c sinh ư c ngh 2 ngày m i tu n. Không t ch c d y thêm trong kỳ ngh hè.
 20. - “ Vi c ph o h c sinh kém là trách nhi m c a giáo viên d y chính khoá môn h c ó. Các s Giáo d c và ào t o qu n lý ch t ch vi c b i dư ng h c sinh gi i. Không thu ti n c a h c sinh chi cho vi c ph o h c sinh kém và b i dư ng h c sinh gi i. Hi u trư ng t ch c, qu n lý vi c d y thêm ôn thi t t nghi p cho h c sinh l p 5 trong 1 tháng trư c kỳ thi, m i tu n không quá 2 bu i, m c thu ti n theo quy nh t i Thông tư liên B Giáo d c và ào t o – Tài chính s 16/TT-LB nói trên”; - “ Hi u trư ng các trư ng ti u h c ch u trách nhi m qu n lý vi c d y thêm c a giáo viên theo úng quy inh, ch m d t tình tr ng b t ép h c thêm. - “T ch c ho c cá nhân t ch c m l p d y thêm trong hay ngoài trư ng h c, ch ư c ho t ng sau khi ăng ký và ư c cơ quan có th m quy n c p gi y ch ng nh n ăng ký d y thêm”; - “Các l p do giáo viên c a trư ng ph thông m trong và ngoài trư ng do Hi u trư ng ch u trách nhi m tr c ti p qu n lý, ngư i d y ph i ăng ký và ư c s cho phép, ch u s ki m tra c a cơ quan qu n lý giáo d c a phương”; - “Vi c cho phép d y thêm ph i l a ch n nh ng ngư i có trình chuyên môn t t, ưu tiên nh ng ngư i có tay ngh gi i ã hoàn thành t t công tác ư c giao, không cho phép nh ng ngư i có tay ngh y u ư c d y thêm. m b o vi c h c là t nguy n, x lý thích áng vi c b t ép h c thêm thu ti n. X lý các trư ng h p m l p trái phép theo quy nh t i i u 118 c a Lu t Giáo d c năm 2005”; d- B GD& T Ban hành Quy nh d y thêm h c thêm, ban hành kèm theo Quy t nh s 03/2007/Q -BGDDT c a B GD& T ban hành ngày 31 tháng 01 năm 2007. Ba nguyên t c th c hi n d y thêm ho c thêm ư c quy nh t i i u2 c a Quy nh d y thêm h c thêm như sau: 1. N i dung và phương pháp d y thêm h c thêm ph i góp ph n c ng c , nâng cao ki n th c k năng, giáo d c nhân cách cho h c sinh; ph i phù h p v i
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản