Tóan - HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
272
lượt xem
42
download

Tóan - HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-Nhận biết hai đường thẳng song song. - Biết dược 2 đờng thẳng song song không bao giờ gặp nhau. Y/c hs nêu tên các cặp cạnh vuông góc nhau, các cặp cạnh cắt nhau mà không vuông góc với nhau trong hình -Vẽ hình chữ nhật ABCD lên bảng, Y/c hs đọc tên hình -Dùng phấn màu kéo dài 2 cạnh đối diện AB và CD .Hai đường thẳng AB và CD là 2 đường thẳng song song nhau -Tương tự cho hs kéo dài 2 cạnh AD và BC về 2 phía, thì cạnh AD và BC...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóan - HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

  1. TOÁN HAI Ư NG TH NG SONG SONG A/M c tiêu Giúp hs: -Nh n bi t hai ư ng th ng song song. - Bi t dư c 2 ng th ng song song không bao gi g p nhau. B/ dùng d y- h c -Thư c th ng và ê ke C/Các ho t ng d y-h c H c a GV H c a HS I/Bài cũ: -Y/c hs nêu tên các c p c nh vuông góc nhau, các c p c nh c t nhau mà không vuông góc v i nhau trong hình -2 hs trình bày. A B C E D II/Bài m i: 1/Gi i thi u bài -Nêu m c tiêu bài h c- Ghi bài lên - cl i . b ng. 2/Gi i thiêu hai ư ng th ng song
  2. song -Hình ch nh t ABCD. -V hình ch nh t ABCD lên b ng, Y/c hs c tên hình -Dùng ph n màu kéo dài 2 c nh i -Theo dõi GV th c hi n. di n AB và CD .Hai ư ng th ng AB và CD là 2 ư ng th ng song song nhau -1hs lên th c hi n và tr l i câu h i c a -Tương t cho hs kéo dài 2 c nh AD và cô. BC v 2 phía, thì c nh AD và BC có song song nhau không? -Nêu: Hai ư ng th ng song song không bao gi g p nhau -Vài hs nh c l i. -Cho hs liên h các hình nh 2 ư ng th ng song song xung quanh ta. -2 c nh i di n c a b ng en, 2 mép -Cho hs t p v hai ư ng th ng song i di n c a v , các ch n song c a song s ….. 3/Th c hành -T p v vào v nháp Bài 1: -G i hs c bài. a/V hình ch nh t ABCD ,Y/c hs nêu -1hs c các c p c nh song song có trong hình a/AB & DC ó AD & BC b/Tương t , Y/c hs nêu các c p c nh song song có trong hình vuông MNPQ b/ MN & PQ Bài 2: MQ & NP -G i hs c bài
  3. -Y/c hs quan sát hình và nêu các c p c nh song song v i c nh BE -C nh AB & CD song song v i c nh Bài 3: BE -Cho hs c n i dung bài a/Trong hình MNPQ & EDIHG có các c p c nh nào song song v i nhau? -1hs c,l p c th m. a/-Trong hình MNPQ có c nh MN & QP song song nhau b/ Trong 2 hình trên có các c p c nh -Trong hình EDIHG có c nh ID song nào vuông góc v i nhau? song v i c nh DH b/-C nh MN vuông góc v i c n MQ - C nh MQ vuông góc v i c nh QP III/C ng c -D n dò - C nh DI vuông góc v i c nh IH -Th nào là hai ư ng th ng song song - C nh IH vuông góc v i c nhHG nhau? -Nh n xét gi h c -Là 2 ư ng th ng không bao gi c t -D n hsCBB:V hai ư ng th ng vuông nhau góc
  4. TOÁN V HAI Ư NG TH NG VUÔNG GÓC A/M c tiêu Giúp hs bi t v : -M t ư ng th ng i qua m t i m và vuông góc v i m t ư ng th ng cho trư c (b ng thư c k và ê ke). - ương cao c a hình tam giác B/ dùng d y- h c -Thư c k và thư c ê ke C/Các ho t ng d y-h c H c a GV H c a HS I/Bài cũ: -Nêu tên các c p c nh song song nhau, các c p c nh không song song nhau trong hình -2HS trình bày sau: A B D C II/Bài m i: 1/Gi i thi u bài - cl i . -Nêu m c tiêu bài h c- Ghi bài lên b ng.
  5. 2/Hư ng d n v ư ng th ng i qua m t i m và vuông góc v i m t ư ng th ng cho trư c -GV th c hi n các thao tác như SGK, v a -Theo dõi GV HD trong t ng trư ng thao tác v a nêu cách v cho hs quan h p sát(T ng trư ng h p). -Cho hs th c hành v +Y/c hs v ư ng th ng AB b t kì. L y i m E trên ư ng th ng AB (ho c ngoài -T p v ư ng th ng i qua m t ư ng th ng AB).Dùng ê ke v ư ng i m à vuông góc v i m t ư ng th ng CD i qua i m E và vuông góc v i th ng cho trư c trong v nháp. AB 3.HD v ư ng cao c a hình tam giác -V hình tam giác ABC lên b ng. Y/c hs -Hình tam giác ABC. c tên hình tam giác ó -G i hs v ư ng th ng i qua A và vuông -1hs lên b ng v , l p v v nháp. góc v i c nh BC c a tam giác ABC t i i m H. -Nêu : Ta g i AH là ư ng cao c a tam giác ABC. V y ư ng cao c a tam giác là - ư ng cao c a hình tam giác chính gì? là ư ng th ng i qua m t nh và -Y/c hs v ư ng cao h t nh B v nh vuông góc v i c nh i di n c a C c a tam giác ABC nh ó. -M t hình tam giác có m y ư ng cao? -Có 3 ư ng cao. 3/Th c hành
  6. Bài 1: -G i hs nêu y/c bài. -V ư ng th ng di qua i m E và vuông góc v i ư ng th ng CD -Y/c hs v vào v , 3hs lên b ng v 3 trư ng h p -V vào v và nêu cách th c hi n -Nh n xét bài làm trên b ng. Bài 2: -V ư ng cao c a tam giác ABC trong m i trư ng h p . -Bài t p yêu c u ta làm gì? -AH i qua nh A và vuông góc -Cho hs xác nh ư ng cao AH i qua nh v i c nh BC c a tam giác ABC nào và vuông góc v i c nh nào c a tam giác ABC -Làm bài -Nh n xét bài trên b ng -Y/c hs t làm bài , 3 hs lên b ng v trong 3 trư ng h p -1hs c,l p c th m. Bài 3: -Làm vi c nhóm ôi -G i hs c bài A E B Cho hs làm vi c nhóm ôi: +V ư ng th ng i qua E và vuông góc v i DC t i G D G C +Nêu tên nh ng hình ch nh t có trong -Có 3 hình ch nh t: ABCD, hình AEGD, EBCG -Ch t l i ý úng
  7. III/C ng c -D n dò -Nh n xét gi h c -D n hs v nhà
Đồng bộ tài khoản