intTypePromotion=1

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hiệu quả sử dụng vốn ODA từ Ngân hàng Thế giới cho các Dự án - qua Dự án Quản lý rủi ro thiên tai tại các tỉnh duyên hải miền Trung

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
13
lượt xem
1
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hiệu quả sử dụng vốn ODA từ Ngân hàng Thế giới cho các Dự án - qua Dự án Quản lý rủi ro thiên tai tại các tỉnh duyên hải miền Trung

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ết cấu luận văn bao gồm 4 chương với các nội dung chính như sau: Chương 1 - Tổng quan về các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài nghiên cứu. Chương 2 - Một số vấn đề lý luận cơ bản về hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA. Chương 3 - Phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng vốn ODA từ Ngân hàng Thế giới cho Dự án Quản lý rủi ro thiên tai tại các tỉnh duyên hải miền Trung thời gian qua. Chương 4 - Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA từ Ngân hàng thế giới cho các dự án giai đoạn 2013 - 2020. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hiệu quả sử dụng vốn ODA từ Ngân hàng Thế giới cho các Dự án - qua Dự án Quản lý rủi ro thiên tai tại các tỉnh duyên hải miền Trung

MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> DANH MỤC BẢNG<br /> DANH MỤC BIỂU ĐỒ<br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> LỜI MỞ ĐẦU ...................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN<br /> QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1 Các công trình nghiên cứu đã thực hiện ...................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2 Các vấn đề còn tồn tại và hướng nghiên cứu tiếp theo Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ NGUỒN<br /> VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC ODA ...... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1 Khái niệm và các hình thức vốn ODA ........................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.1 Khái niệm về vốn ODA ............................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.2 Các hình thức của vốn ODA..................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.2.1 Phân theo phương thức hoàn trả ................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.2.2 Phân loại theo nguồn cung cấp ................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.2.3 Phân loại theo mục tiêu sử dụng ................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2 Đặc điểm và nguyên tắc cơ bản trong quản lý và sử dụng vốn ODA ............... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 2.2.1 Đặc điểm của vốn ODA ........................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.2 Nguyên tắc cơ bản trong quản lý và sử dụng vốn ODA ......... Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> 2.3 Hiệu quả sử dụng vốn ODA ........................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.1 Tiêu chí đánh giá hiệu quả sử dụng vốn ODA ........ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.1.1 Tiêu chí tài chính ........................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.1.2 Tiêu chí kinh tế - xã hội: ............................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.2 Hình thức, phương pháp đánh giá hiệu quả sử dụng vốn ODA .....Error! Bookmark<br /> <br /> not defined.<br /> 2.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn ODA ........ Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> 2.3.3.1 Các nhân tố khách quan.............................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.3.2 Các nhân tố chủ quan ................................. Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ODA TỪ<br /> NGÂN HÀNG THẾ GIỚI CHO DỰ ÁN QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI TẠI CÁC<br /> TỈNH DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG .................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1 Giới thiệu về dự án Quản lý rủi ro thiên tai................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.1 Hợp phần 1 – Phòng chống và giảm thiểu rủi ro thiên tai ....... Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> 3.1.1.1 Mục tiêu của Hợp phần 1 ........................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.1.2 Tiêu chí lựa chọn các tiểu dự án thuộc Hợp phần 1 .. Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> 3.1.2 Hợp phần 2 – Hỗ trợ tái thiết sau thiên tai ............... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.2.1 Mục tiêu của Hợp phần 2 ........................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.2.2 Nội dung của Hợp phần 2 ........................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.2.3 Kết quả dự kiến đạt được ........................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2 Tiêu chí riêng giám sát, đánh giá hiệu quả dự án Quản lý rủi ro thiên tai ........ Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.3 Ký kết vay vốn và phân bổ vốn vay ............................ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.1 Ký kết vay vốn giữa Ngân hàng Thế giới với Chính phủ Việt Nam .............. Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.3.2 Phân bổ vốn vay ....................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.4 Tình hình giải ngân vốn vay từ 2006 đến 2012 ........... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.4.1 Tình hình giải ngân cho Hợp phần 1 của dự án........ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.4.2 Tình hình giải ngân cho Hợp phần 2 của dự án........ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.5 Đánh giá kết quả dự án ................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.5.1 Phân tích và đánh giá kinh tế trước và sau dự án ..... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.5.1.1 Phân tích và đánh giá kinh tế so sánh giữa trước và sau Hợp phần 1Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.5.1.2 Phân tích và đánh giá kinh tế so sánh giữa trước và sau Hợp phần 2Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.5.2 Kết quả dự án ............................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.5.2.1 Kết quả về tình hình thực hiện và giải ngân .............. Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> 3.5.2.2 Kết quả về mặt kinh tế - xã hội .................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.6 Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn ODA từ Ngân hàng thế giới cho Dự án Quản lý rủi ro<br /> thiên tai .............................................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.7 Những hạn chế và nguyên nhân trong quá trình thực hiện dự ánError!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not defined.<br /> 3.7.1 Những hạn chế trong quản lý tài chính dự án: ......... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.7.2 Công tác quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước còn kém. ......Error! Bookmark<br /> not defined.<br /> 3.7.3 Công tác giám sát, theo dõi và đánh giá các dự án còn yếu. ... Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> 3.7.4 Quá trình tổ chức thực hiện dự án gặp nhiều ách tắc, kéo dài thời gian, tốc độ giải<br /> ngân vốn ODA chậm, chất lượng một số công trình chưa đảm bảo. Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> 3.7.5 Năng lực và trình độ chuyên môn của các cán bộ ........ Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ODA TỪ<br /> NGÂN HÀNG THẾ GIỚI CHO CÁC DỰ ÁN TRONG THỜI GIAN TỚI 2013-2020<br /> ............................................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 4.1 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA từ Ngân hàng thế giới cho các<br /> Dự án trong thời gian tới 2013 – 2020 .............................. Error! Bookmark not defined.<br /> 4.1.1 Nhóm giải pháp cho công tác giải ngân vốn ODA.. Error! Bookmark not defined.<br /> 4.1.2 Sử dụng ODA có chọn lọc và tối đa hiệu quả và tác động lan tỏa của nguồn vốn<br /> ODA................................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 4.1.3 Đẩy mạnh công tác giám sát, kiểm tra việc sử dụng vốn ODA ....Error! Bookmark<br /> not defined.<br /> 4.1.4 Đánh giá khả năng hấp thụ vốn ODA của các địa phương ..... Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> 4.1.5 Minh bạch thông tin và tăng cường kiểm toán ........ Error! Bookmark not defined.<br /> 4.1.6 Cơ cấu lại bộ máy quản lý và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tham gia quản lý<br /> dự án .................................................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 4.2 Một số kiến nghị đối với Chính phủ ............................ Error! Bookmark not defined.<br /> KẾT LUẬN .......................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> PHỤ LỤC<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> Đất nước ta trong những năm đổi mới vừa qua đã đạt được nhiều thành tựu to lớn,<br /> không chỉ về mặt kinh tế mà đời sống văn hóa – xã hội, giáo dục, y tế cũng được nâng<br /> cao một cách rõ rệt; tình hình chính trị ổn định, an ninh - quốc phòng được giữ vững. Đạt<br /> được những thành công đó bên cạnh việc khai thác hiệu quả các nguồn lực trong nước thì<br /> sự hỗ trợ từ bên ngoài cũng đóng vai trò quan trọng, trong đó Hỗ trợ phát triển chính thức<br /> (ODA) từ các quốc gia và các tổ chức quốc tế giữ vai trò chủ đạo. Thực tế tiếp nhận, sử<br /> dụng vốn và thực hiện các dự án ODA thời gian qua cho thấy nguồn vốn ODA thực sự<br /> quan trọng đối với sự phát triển đất nước. Việt Nam ưu tiên sử dụng vốn ODA cho các<br /> lĩnh vực như: xóa đói giảm nghèo, nông nghiệp và phát triển nông thôn, cơ sở hạ tầng,<br /> giáo dục, y tế, môi trường….<br /> Hiện nay, tình hình biến đổi khí hậu toàn cầu ngày càng diễn biến phức tạp và<br /> Việt Nam là quốc gia nằm trong khu vực chịu tác động trực tiếp của biến đổi khí hậu.<br /> Thiên tai xảy ra đe dọa đến đời sống cũng như tính mạng của người dân, gây cản trở trực<br /> tiếp tới sự phát triển bền vững kinh tế xã hội, gia tăng đói nghèo. Trước tình hình này,<br /> nếu chính phủ không có các biện pháp phòng chống và giảm nhẹ rủi ro thích hợp thì hậu<br /> quả sẽ càng nặng nề hơn. Đây chính là động lực thúc đẩy các bên liên quan ngồi lại và<br /> bàn biện pháp đối phó nhằm giảm thiểu ở mức thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra do<br /> các trận thiên tai gây nên. Việc tìm kiếm và đảm bảo nguồn tài chính cho các hoạt động<br /> phòng chống, giảm nhẹ thiên tai và tái thiết các công trình hạ tầng công cộng và dân sinh<br /> là một đòi hỏi khách quan trong hiện tại và tương lai. Vì lý do này, ngoài nguồn vốn<br /> trong nước thì những hỗ trợ từ bên ngoài của các tổ chức quốc tế là vô cùng quan trọng.<br /> Việt Nam đã kêu gọi sự hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của những tổ chức quốc tế và<br /> dành một phần không nhỏ từ nguồn vốn này nhằm khắc phục hậu quả thiên tai, ứng phó<br /> với biến đổi khí hậu. Từ nguồn vốn ODA thu hút được, Chính phủ đã hỗ trợ cho các tỉnh<br /> ven biển tái thiết các cơ sở hạ tầng công cộng như đường giao thông, thủy lợi, trường<br /> học, trạm y tế…bị hư hại, giúp những vùng nghèo đói thường xuyên đối mặt với rủi ro<br /> thiên tai phát triển đời sống. Lợi ích to lớn là vậy nhưng câu hỏi đặt ra là nguồn vốn này<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản