intTypePromotion=1

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại Trung tâm Thông tin di động KVI – Công ty Thông tin di động (VMS Mobifone)

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
19
lượt xem
5
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại Trung tâm Thông tin di động KVI – Công ty Thông tin di động (VMS Mobifone)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu: Trình bày cơ sở lý luận về tuyển dụng nhân lực trong các doanh nghiệp. Phân tích thực trạng tuyển dụng nhân lực tại Trung tâm Thông tin di động KVI, chỉ rõ những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân. Đề xuất giải pháp khắc phục, giải quyết để hoàn thiện công tác tuyển dụng tại Trung tâm Thông tin di động KVI.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại Trung tâm Thông tin di động KVI – Công ty Thông tin di động (VMS Mobifone)

MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC HÌNH VẼ, BẢNG BIỂU<br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> MỞ ĐẦU ............................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG 1- TỔNG QUAN CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUANError!<br /> Bookmark not defined.<br /> 1.1. Nội dung chính của các đề tài ................. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2. Đánh giá chung về các đề tài liên quan .. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3. Hướng nghiên cứu................................... Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG 2- LÝ LUẬN CƠ SỞ VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN<br /> LỰC TẠI CÁC DOANH NGHIỆP .................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1. Nhân lực .................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.1. Khái niệm nhân lực .......................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.2. Đặc điểm của nhân lực ..................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.3. Vai trò của nhân lực đối với sự phát triển của doanh nghiệp ...Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 2.2. Công tác tuyển dụng nhân lực ................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.1. Khái niệm tuyển dụng nhân lực ....... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.2. Mục tiêu tuyển dụng nhân lực ......... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.3. Nguyên tắc tuyển dụng nhân lực ..... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.4. Nội dung tuyển dụng nhân lực ......... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng nhân lực trong doanh<br /> nghiệp ............................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.1. Các yếu tố thuộc về doanh nghiệp ... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.2. Các yếu tố thuộc về bên ngoài ......... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.4. Kinh nghiệm tuyển dụng nhân lực tại một số công ty nước ngoài ..Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 2.4.1. Công tác tuyển dụng của một số công ty nước ngoài ...............Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.4.2. Các bài học kinh nghiệm có thể vận dụng ở các doanh nghiệp Việt<br /> Nam ............................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG 3- THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC<br /> TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN DI ĐỘNG KVIError!<br /> Bookmark<br /> not<br /> defined.<br /> 3.1. Tổng quan về Trung tâm Thông tin di động KVI – Công ty Thông tin di<br /> động (VMS Mobifone) .................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công tyError!<br /> Bookmark<br /> not defined.<br /> 3.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Trung tâmError! Bookmark<br /> not defined.<br /> 3.1.3. Lĩnh vực và địa bàn hoạt động kinh doanh của Trung tâm ......Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.1.4. Cơ cấu bộ máy của Trung tâm ......... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng tại Trung tâm .......Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.2.1. Yếu tố thuộc bên trong..................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.2. Yếu tố thuộc về bên ngoài ............... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3. Đánh giá thực trạng hoạt động tuyển dụng tại Trung tâm ...............Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.3.1. Cơ sở tuyển dụng nhân lực tại Trung tâmError! Bookmark not<br /> defined.<br /> 3.3.2. Phân tích các bước thực hiện trong công tác tuyển dụng ................ 68<br /> 3.3.3. Phân tích kết quả tuyển dụng nhân lực tại trung tâm qua 5 năm<br /> (2008 – 2012) ............................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.4. Đánh giá công tác tuyển dụng................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.4.1. Kết quả công tác tuyển dụng nhân lựcError!<br /> Bookmark<br /> not<br /> defined.<br /> 3.4.2. Hạn chế và nguyên nhân .................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> CHƯƠNG 4- GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG<br /> NHÂN LỰC TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN DI ĐỘNG KVI ........... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 4.1. Phương hướng phát triển của Trung tâm trong thời gian 2013 - 2018 ..Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 4.1.1. Phương hướng phát triển ................. Error! Bookmark not defined.<br /> 4.1.2. Phương hướng tuyển dụng ............... Error! Bookmark not defined.<br /> 4.2. Giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lựcError!<br /> Bookmark<br /> not defined.<br /> 4.2.1. Hoàn thiện hoạt động lập kế hoạch tuyển dụngError! Bookmark<br /> not defined.<br /> 4.2.2. Hoàn thiện hoạt động thực hiện tuyển dụngError! Bookmark not<br /> defined.<br /> 4.2.3. Hoàn thiện hoạt động kiểm tra, đánh giá công tác tuyển dụng Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 4.2.4. Hoàn thiện cơ chế sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực ...............Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> KẾT LUẬN ........................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................... Error! Bookmark not defined.<br /> PHỤ LỤC .............................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Con người luôn là nguồn lực quan trọng nhất, quý giá nhất đối với mỗi doanh<br /> nghiệp bởi vì con người là người làm chủ các nguồn lực khác. Các yếu tố vật chất như<br /> máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, tài chính trở nên vô dụng, lãng phí nếu không có bàn<br /> tay và trí tuệ con người tác động vào. Sự phát triển, thành công của mỗi doanh nghiệp<br /> không thể tách rời yếu tố con người. Vì vậy, với mỗi doanh nghiệp, yếu tố con người hay<br /> nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng nhất, cấp thiết nhất và cần sự quan tâm nhất.<br /> Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng biết tìm kiếm, sử dụng và khai thác<br /> nguồn lực này hiệu quả, nhất là đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Trong xu thế cạnh<br /> tranh ngày càng gay gắt thì nguồn nhân lực vững mạnh cả về số lượng và chất lượng, cả<br /> về thể lực và trí lực là một lợi thế cạnh tranh hàng đầu giúp doanh nghiệp tồn tại, đứng<br /> vững và phát triển trên thị trường.<br /> Để có được nguồn nhân lực vững mạnh cả về số lượng và chất lượng thì công tác<br /> tuyển dụng đóng vai trò vô cùng quan trọng, quy trình tuyển dụng càng hoàn thiện thì chất<br /> lượng nguồn nhân lực càng cao, càng thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.<br /> Cạnh tranh trong lĩnh vực Thông tin di động hiện nay trở nên quyết liệt do thị<br /> trường Việt Nam đang dần trở nên bão hòa và cả thế giới đang trong giai đoạn khủng<br /> hoảng kinh tế trầm trọng. Trung tâm Thông tin di động KVI quản lý 14 tỉnh miền Bắc,<br /> nằm trong khu vực hai mạng di động lớn còn lại là Vinaphone và Viettel hoạt động<br /> mạnh, chiếm thị phần lớn. Để có thể cạnh tranh và phát triển, các yếu tố giá cước, độ phủ<br /> sóng, chất lượng mạng, chăm sóc khách hàng đóng vai trò rất quan trọng, mà người điều<br /> khiển, vận hành các yếu tố này chính là con người. Trong lĩnh vực kỹ thuật, các kỹ sư,<br /> chuyên gia chất lượng sẽ vận hành hệ thống trơn tru, nâng cao chất lượng mạng, tìm ra<br /> các giải pháp giảm thiểu chi phí… Còn trong lĩnh vực kinh doanh, các nhân viên<br /> marketing, chiến lược thị trường có chất lượng sẽ đánh giá đúng thị trường, đưa ra các cải<br /> tiến kinh doanh… Chất lượng nhân lực càng cao, thì các yếu tố tạo ra sự cạnh tranh càng<br /> <br /> được bảo đảm và đem lại những hiệu quả to lớn cho doanh nghiệp. Điển hình là mạng<br /> Viettel bên cạnh các yếu tố về thời điểm và hậu thuẫn của Bộ Quốc Phòng, nhờ tuyển<br /> dụng được một số lượng lớn nhân lực trình độ cao, còn trẻ đã thúc đẩy Viettel phát triển<br /> mạnh trở thành một trong ba mạng di động lớn tại Việt Nam dù ra đời muộn hơn. Thành<br /> công này có đóng góp lớn của chính sách tuyển dụng hiện đại, được học tập từ các công<br /> ty lớn trên thế giới.<br /> Quy trình tuyển dụng của Trung tâm Thông tin di động KVI trong những năm qua<br /> đã đạt được một số yêu cầu nhất định. Tuy nhiên, quy trình tuyển dụng của Trung tâm<br /> vẫn còn nhiều bất cập: các bước tuyển dụng không thống nhất, không có tính kế thừa qua<br /> các năm, không đảm bảo tính công bằng cho các thí sinh về bộ đề thi, chưa đánh giá, rút<br /> kinh nghiệm thường xuyên từ các đợt tuyển dụng, quy trình đào tạo và thử việc sau thi<br /> tuyển chưa sát với thực tế công việc…<br /> Xuất phát từ tầm quan trọng của công tác tuyển dụng trong phát triển doanh<br /> nghiệp, đề tài: “Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại Trung tâm Thông tin di động<br /> KVI – Công ty Thông tin di động (VMS Mobifone)” được chọn làm đề tài nghiên cứu<br /> cho bản luận văn này.<br /> 2. Mục đích nghiên cứu<br /> -<br /> <br /> Trình bày cơ sở lý luận về tuyển dụng nhân lực trong các doanh nghiệp.<br /> <br /> -<br /> <br /> Phân tích thực trạng tuyển dụng nhân lực tại Trung tâm Thông tin di động KVI, chỉ<br /> <br /> rõ những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân.<br /> -<br /> <br /> Đề xuất giải pháp khắc phục, giải quyết để hoàn thiện công tác tuyển dụng tại Trung<br /> <br /> tâm Thông tin di động KVI.<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu<br /> 3.1. Đối tượng nghiên cứu<br /> Đối tượng nghiên cứu là công tác tuyển dụng nhân lực.<br /> 3.2. Phạm vi nghiên cứu:<br /> - Về không gian: Trung tâm Thông tin di động KVI.<br /> - Về thời gian: nghiên cứu thực trạng giai đoạn 2008 - 2012 và đề xuất giải pháp cho<br /> giai đoạn 2013 - 2018.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản