intTypePromotion=1

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Traphaco

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
43
lượt xem
6
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Traphaco

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu: Hệ thống hóa, khái quát và làm rõ bản chất của nguyên vật liệu trong các DNSX. Nêu lên nội dung các chính sách và phương pháp kế toán nguyên vật liệu được áp dụng trong các doanh nghiệp sản xuất. Làm rõ thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Traphaco. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Traphaco

i<br /> <br /> CHƯƠNG 1<br /> GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU<br /> 1.1. Tính cấp thiết của việc thực hiện đề tài<br /> Kế toán nói chung và kế toán nguyên vật liệu nói riêng là một công cụ quản lý<br /> giữ một vai trò đặc biệt quan trọng, cung cấp cho các nhà quản trị những thông tin<br /> kịp thời, chính xác về tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh<br /> của doanh nghiệp.<br /> Hiện nay, ở Việt Nam giá bán thuốc phải tuân theo các quy định nghiêm ngặt<br /> của Nhà nước. Chính vì vậy để có thể nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh<br /> doanh, các doanh nghiệp dược thường hướng tới việc hạ giá thành sản phẩm; nhưng<br /> bên cạnh đó cũng phải quan tâm tới việc bảo đảm chất lượng thuốc. Để có thể vừa<br /> đảm bảo chất lượng thuốc thành phẩm vừa có thể hạ giá thành sản phẩm thì các<br /> doanh nghiệp phải quản lý tốt khâu thu mua, dự trữ, sử dụng vật liệu; trong đó kế<br /> toán nguyên vật liệu là một công cụ hỗ trợ đắc lực.<br /> Chính vì tầm quan trọng của công tác quản lý nguyên vật liệu cũng như công<br /> tác kế toán nguyên vật liệu trong quá trình phát triển của doanh nghiệp nên tôi đã<br /> lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Traphaco”<br /> để thực hiện luận văn thạc sỹ.<br /> 1.2. Tổng quan các nghiên cứu về kế toán nguyên vật liệu trong DNSX<br /> Một số công trình nghiên cứu về kế toán hàng tồn kho nói chung và kế toán<br /> nguyên vật liệu nói riêng:<br /> -<br /> <br /> Tác giả Phạm Bích Chi trong luận án “Hoàn thiện hạch toán kế toán hàng<br /> <br /> tồn kho trong doanh nghiệp Việt Nam” (năm 2005)<br /> -<br /> <br /> Tác giả Lê Thu Nga trong luận văn “Hoàn thiện tổ chức kế toán vật tư<br /> <br /> phục vụ quản trị hàng tồn kho tại các doanh nghiệp thành viên thuộc Tổng Công ty<br /> Bưu chính viễn thông Việt Nam” (năm 2006)<br /> -<br /> <br /> Tác giả Phạm Thị Hải Yến (năm 2009) với đề tài “ Hoàn thiện hạch toán<br /> <br /> nguyên vật liệu tại các doanh nghiệp xây lắp thuộc Tổng công ty Lắp máy Việt<br /> Nam Lilama”...<br /> Các công trình nghiên cứu trên đây đã hệ thống hóa được các nội dung cơ bản<br /> của kế toán hàng tồn kho cũng như kế toán nguyên vật liệu trong một số doanh<br /> <br /> ii<br /> <br /> nghiệp Việt Nam nhưng vẫn chưa có một công trình nghiên cứu nào đi sâu nghiên<br /> cứu về kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất đông dược.<br /> 1.3. Mục tiêu nghiên cứu<br /> -<br /> <br /> Hệ thống hóa, khái quát và làm rõ bản chất của nguyên vật liệu trong các DNSX.<br /> <br /> -<br /> <br /> Nêu lên nội dung các chính sách và phương pháp kế toán nguyên vật liệu được<br /> <br /> áp dụng trong các doanh nghiệp sản xuất.<br /> -<br /> <br /> Làm rõ thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Traphaco.<br /> <br /> -<br /> <br /> Đề xuất các giải pháp phù hợp, có tính khả thi cao nhằm hoàn thiện kế toán<br /> <br /> nguyên vật liệu tại Công ty.<br /> 1.4. Câu hỏi nghiên cứu<br /> + Vai trò và ý nghĩa của nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất nói<br /> chung và Công ty cổ phần Traphaco nói riêng?<br /> + Kế toán nguyên vật liệu trong DNSX được thực hiện như thế nào?<br /> + Những đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đặc điểm của<br /> nguyên vật liệu ảnh hưởng đến kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Traphaco?<br /> + Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Traphaco được tiến hành như<br /> thế nào?<br /> + Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Traphaco đã đạt được những<br /> thành tựu như thế nào trong việc đáp ứng nhu cầu quản lý? Và có những tồn tại nào<br /> cần phải hoàn thiện?<br /> + Các giải pháp hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Traphaco?<br /> + Những điều kiện nào cần phải thực hiện để nâng cao tính khả thi và hiệu<br /> quả cho các giải pháp hoàn thiện đó?<br /> 1.5. Đối tượng nghiên cứu<br /> - Nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất trên các khía cạnh: khái<br /> niệm, đặc điểm, phân loại nguyên vật liệu; vị trí và vai trò của nguyên vật liệu trong<br /> các doanh nghiệp sản xuất; các yêu cầu quản lý đối với nguyên vật liệu.<br /> - Nội dung kế toán nguyên vật liệu trong DNSX: phương pháp tính giá<br /> nguyên vật liệu; các phương pháp kế toán chi tiết và kế toán tổng hợp nguyên vật<br /> liệu, phương pháp tổ chức sổ kế toán NVL, hệ thống báo cáo kế toán NVL.<br /> - Thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Traphaco.<br /> <br /> iii<br /> <br /> 1.6. Phạm vi nghiên cứu<br /> - Luận văn tập trung nghiên cứu lý luận chung về kế toán nguyên vật liệu<br /> trong doanh nghiệp sản xuất trên phương diện kế toán tài chính.<br /> - Thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Traphaco cũng<br /> được tìm hiểu, tổng hợp và phân tích trên phương diện kế toán tài chính với số liệu<br /> thu thập trong giai đoạn 6 tháng đầu năm 2011.<br /> - Nguyên vật liệu được đề cập trong Luận văn bao gồm toàn bộ nguyên vật<br /> liệu được mua sắm và luân chuyển qua kho của đơn vị. Luận văn không nghiên cứu<br /> nguyên vật liệu mua sử dụng trực tiếp không luân chuyển qua kho.<br /> 1.7. Phương pháp nghiên cứu<br /> Luận văn sử dụng kết hợp các phương pháp: phương pháp luận duy vật biện<br /> chứng, duy vật lịch sử, các phương pháp thống kê, phân tích kinh tế, tổng hợp và so<br /> sánh kết hợp với phương pháp phỏng vấn, quan sát và thu thập tài liệu để tìm hiểu,<br /> phân tích vai trò của nguyên vật liệu đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của<br /> doanh nghiệp, nội dung kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất và<br /> tìm hiểu thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Traphaco.<br /> 1.8. Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu<br /> - Trình bày một cách hệ thống các vấn đề lý luận cơ bản về kế toán nguyên<br /> vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất trên phương diện kế toán tài chính.<br /> - Khảo sát thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Traphaco.<br /> Từ đó, tác giả đưa ra các đánh giá khách quan về những tồn tại và những thành tựu<br /> đã đạt được trong công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty.<br /> - Đề xuất phương hướng và giải pháp hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại<br /> Công ty cổ phần Traphaco.<br /> 1.9. Kết cấu của đề tài nghiên cứu gồm 4 chương<br /> Chương 1: Giới thiệu về đề tài nghiên cứu<br /> Chương 2: Lý luận chung về kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất.<br /> Chương 3: Phân tích thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần<br /> Traphaco.<br /> Chương 4: Thảo luận kết quả nghiên cứu và một số giải pháp nhằm hoàn thiện<br /> kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Traphaco.<br /> <br /> iv<br /> <br /> KẾT LUẬN CHƯƠNG 1<br /> Trong chương 1, tác giả đã trình bày cụ thể các nội dung: tính cấp thiết phải<br /> thực hiện đề tài “Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Traphaco”;<br /> khái quát nội dung của một số nghiên cứu về đề tài kế toán nguyên vật liệu trong<br /> DNSX; mục tiêu thực hiện đề tài nghiên cứu; các câu hỏi cần phải nghiên cứu để<br /> thực hiện được mục tiêu đó; các giới hạn về đối tượng nghiên cứu và phạm vi<br /> nghiên cứu; các phương pháp nghiên cứu được sử dụng; ý nghĩa của luận văn.<br /> CHƯƠNG 2<br /> LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH<br /> NGHIỆP SẢN XUẤT<br /> 2.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò và yêu cầu quản lý nguyên vật liệu trong DNSX<br /> 2.1.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của nguyên vật liệu<br /> Theo như cả 2 chuẩn mực VAS 02 và IAS 02 về “Hàng tồn kho” quy định thì<br /> “Nguyên vật liệu là những tài sản được sử dụng trong quá trình sản xuất kinh doanh<br /> hoặc cung cấp dịch vụ”.<br />  Đặc điểm của nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất:<br /> - Nguyên vật liệu chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xuất nhất định; bị tiêu hao<br /> toàn bộ và giá trị của nguyên vật liệu được chuyển dịch một lần vào giá trị sản<br /> phẩm mới.<br /> - Nguyên vật liệu là một trong những tài sản lưu động đóng vai trò quan trọng<br /> trong quá trình sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp.<br /> -<br /> <br /> Chi phí nguyên vật liệu luôn chiếm một tỷ trọng lớn trong toàn bộ chi phí<br /> <br /> sản xuất và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp.<br /> -<br /> <br /> Việc xác định chất lượng, tình trạng và giá trị nguyên vật liệu luôn là công<br /> <br /> việc khó khăn, phức tạp.<br /> -<br /> <br /> Chủng loại nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất rất đa dạng và<br /> <br /> có thể chịu ảnh hưởng lớn bởi hao mòn hữu hình và hao mòn vô hình.<br /> -<br /> <br /> Nguyên vật liệu thường được bảo quản, cất trữ ở nhiều địa điểm khác nhau, có<br /> <br /> điều kiện tự nhiên hay nhân tạo không đồng nhất, lại do nhiều người quản lý.<br /> -<br /> <br /> Các loại nguyên vật liệu được nhập xuất thường xuyên với tần suất lớn<br /> <br /> khiến cho chúng luôn biến đổi về mặt hình thái hiện vật để chuyển hóa thành những<br /> tài sản lưu động khác.<br /> <br /> v<br /> <br />  Vai trò của nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất:<br /> - Chi phí nguyên vật liệu là thành phần chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng giá<br /> thành sản phẩm. Do đó, cung ứng vật liệu kịp thời và sử dụng tiết kiệm nó sẽ là<br /> nhân tố đầu tiên giúp hạ giá thành sản phẩm, nâng cao lợi nhuận kinh doanh.<br /> - Chất lượng của nguyên vật liệu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm<br /> sản xuất ra, từ đó quyết định đến uy tín cũng như sức cạnh tranh của doanh nghiệp.<br /> - Nguyên vật liệu là một thành phần quan trọng của tài sản lưu động, vì vậy việc sử<br /> dụng nguyên vật liệu như thế nào sẽ ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động.<br /> 2.1.2. Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu<br /> -<br /> <br /> Xây dựng được hệ thống danh điểm và đánh mã hiệu cho từng danh điểm<br /> <br /> nguyên vật liệu một cách rõ ràng.<br /> - Nguyên vật liệu phải được theo dõi ở từng khâu thu mua, từng kho bảo quản,<br /> từng nơi sử dụng, từng người phụ trách vật chất.<br /> - Việc mua sắm nguyên vật liệu phải phải căn cứ vào kế hoạch sản xuất và<br /> tình hình tồn kho nguyên vật liệu. Ngoài ra, khi thu mua vật tư doanh nghiệp cũng<br /> cần phải xem xét, đánh giá nhà cung cấp.<br /> - Doanh nghiệp phải xây dựng định mức tồn kho tối đa và tối thiểu cho từng<br /> danh điểm nguyên vật liệu.<br /> - Xây dựng định mức tiêu hao đối với từng loại vật liệu cho từng loại sản<br /> phẩm, liên tục xem xét tình hình sử dụng nguyên vật liệu ở các phân xưởng, từng bộ<br /> phận sử dụng.<br /> 2.1.3. Nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu<br /> - Ghi chép, tính toán, phản ánh chính xác, trung thực, kịp thời số lượng, chất<br /> lượng và giá thành thực tế của nguyên vật liệu nhập xuất kho.<br /> - Phân bổ hợp lý giá trị nguyên vật liệu sử dụng vào các đối tượng tập hợp chi<br /> phí sản xuất - kinh doanh.<br /> - Tính toán và phản ánh chính xác số lượng và giá trị nguyên vật liệu tồn kho.<br /> 2.2. Phân loại và tính giá nguyên vật liệu<br /> 2.2.1. Phân loại nguyên vật liệu<br /> Các phương pháp phân loại nguyên vật liệu:<br /> - Phân loại theo vai trò và tác dụng của NVL trong quá trình sản xuất - kinh doanh.<br /> - Phân loại theo nguồn hình thành của nguyên vật liệu.<br /> - Phân loại theo mục đích sử dụng.<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2