Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng COMA

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
12
lượt xem
0
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng COMA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn ngoài phần mở đầu và kết luận được chia làm ba chương như sau: Chương 1 - Cơ sở lý luận về phân tích Báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp, chương 2 - Thực trạng phân tích Báo cáo tài chính tại Tổng công ty cơ khí xây dựng COMA và chương 3 - Quan điểm và giải pháp hoàn thiện phân tích Báo cáo tài chính tại Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng COMA. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng COMA

-iTrong những năm gần đây, phân tích Báo cáo tài chính (BCTC) đã trở thành<br /> một trong những lĩnh vực chính được các nhà khoa học cũng như các nhà quản trị<br /> doanh nghiệp (DN) quan tâm.<br /> Phân tích BCTC DN không phải chỉ cung cấp những thông tin cho các nhà<br /> quản trị DN nhằm giúp họ đánh giá khách quan về sức mạnh tài chính của DN, khả<br /> năng sinh lời và triển vọng phát triển sản xuất kinh doanh của DN, mà còn cung cấp<br /> cho các đối tượng sử dụng thông tin ngoài DN, như: các nhà đầu tư, các nhà cho<br /> vay, các nhà cung cấp, các chủ nợ, các cổ đông hiện tại và tương lai, các khách<br /> hàng, các nhà quản lý cấp trên, các nhà bảo hiểm, người lao động và cả các nhà<br /> nghiên cứu, các sinh viên kinh tế... Đặc biệt, đối với các DN đã niêm yết trên thị<br /> trường chứng khoán thì việc cung cấp những thông tin về tình hình tài chính một<br /> cách chính xác và đầy đủ cho các nhà đầu tư là một vấn đề có ý nghĩa cực kỳ quan<br /> trọng, giúp họ lựa chọn và ra các quyết định đầu tư có hiệu quả nhất.<br /> Xuất phát từ nhu cầu và vai trò trên, với nhận thức về tầm quan trọng của<br /> việc phân tích hệ thống BCTC đối với quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của<br /> các DN cơ khí nên em đã chọn và đi sâu vào nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện phân<br /> tích báo cáo tài chính tại Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng COMA” làm đề tài<br /> nghiên cứu luận văn của em.<br /> Nội dung của luận văn: luận văn ngoài phần mở đầu và kết luận được chia<br /> làm ba chương như sau:<br /> Chương 1: Cơ sở lý luận về phân tích Báo cáo tài chính trong các doanh<br /> nghiệp<br /> Trong chương 1 tác giả trình bày những lý luận cơ bản về BCTC, phân tích<br /> BCTC trong các DN. Cụ thể là các vấn đề sau:<br />  Khái niệm và tác dụng của BCTC và phân tích BCTC<br />  Các phương pháp phân tích BCTC<br />  Nội dung phân tích Báo cáo tài chính<br />  Tổ chức phân tích BCTC<br /> <br /> - ii Về các phương pháp phân tích BCTC: Theo quan điểm của tác giả, tùy vào<br /> mục tiêu và điều kiện phân tích các nhà phân tích có thể sử dụng một hoặc tổng hợp<br /> các phương pháp phân tích. Trong luận văn này tác giả đưa ra một số phương pháp<br /> chủ yếu được sử dụng hiện nay: phương pháp so sánh, phương pháp Dupont,<br /> phương pháp chi tiết chỉ tiêu phân tích, phương pháp đồ thị, phương pháp kết hợp.<br /> Về nội dung phân tích Báo cáo tài chính: Việc thường xuyên phân tích<br /> BCTC nhằm cung cấp những thông tin cho các đối tượng sử dụng, giúp họ đánh giá<br /> chính xác thực trạng tài chính, xác định rõ những nguyên nhân và mức độ ảnh<br /> hưởng của từng nhân tố đến tình hình hoạt động tài chính – khâu trung tâm của mọi<br /> hoạt động sản xuất kinh doanh của DN là một vấn đề có ý nghĩa cực kỳ quan trọng<br /> trong công tác kinh tế. Trên cơ sở đó, giúp các nhà quản trị DN đề ra các giải pháp<br /> hữu hiệu nhằm không ngừng nâng cao sức mạnh tài chính, góp phần nâng cao hiệu<br /> quả sản xuất kinh doanh của DN. Để xem xét một cách chi tiết tác giả trình bày nội<br /> dung phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp bao gồm những vấn đề sau:<br /> - Đánh giá khái quát tình hình tài chính<br /> Để đánh giá khái quát tình hình tài chính trước hết, cần xem xét sự biến động<br /> của nguồn vốn theo thời gian (giữa cuối kỳ so với đầu kỳ, giữa năm này so với năm<br /> khác,..). Do vốn của DN tăng, giảm do nhiều nguyên nhân khác nhau nên sự biến<br /> động của tổng số nguồn vốn chưa thể biểu hiện đầy đủ tình hình tài chính của DN<br /> được. Vì thế, bên cạnh chỉ tiêu “Tổng số nguồn vốn”, các nhà phân tích còn kết<br /> hợp sử dụng chỉ tiêu “Tổng số nợ phải trả” và chỉ tiêu “Tổng số vốn chủ sở hữu”<br /> thu thập từ Bảng cân đối kế toán.<br /> Ngoài ra, đánh giá khái quát tình hình tài chính được thực hiện bằng cách tính<br /> ra và so sánh giữa cuối kỳ với đầu kỳ, so sánh kỳ này với kỳ trước… các chỉ tiêu sau:<br /> Hệ số tài trợ; hệ số tự tài trợ tài sản dài hạn; hệ số tự tài trợ tài sản cố định; hệ số<br /> khả năng thanh toán tổng quát; hệ số thanh toán nợ ngắn hạn; sức sinh lời của vốn<br /> chủ sở hữu.<br /> - Phân tích cấu trúc tài chính<br /> <br /> - iii Khi phân tích cấu trúc tài chính cần xem xét cả cấu trúc tài sản, cơ cấu nguồn<br /> vốn và mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn bởi vì cơ cấu tài sản phản ánh tình<br /> hình sử dụng tài sản, cơ cấu nguồn vốn phản ánh tình hình huy động vốn, còn mối<br /> quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn phản ánh chính sách sử dụng vốn của doanh<br /> nghiệp.<br /> Việc phân tích cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn không thể hiện được chính<br /> sách huy động vốn và sử dụng vốn của DN. Do vậy, các nhà phân tích cần phải đi<br /> sâu phân tích mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn với các chỉ tiêu tính toán như<br /> sau: hệ số nợ so với tài sản; hệ số nợ so với vốn chủ sở hữu.<br /> - Phân tích tình hình đảm bảo vốn theo tính ổn định nguồn tài trợ<br /> Khi phân tích tình hình đảm bảo vốn cho sản xuất kinh doanh, cần tính ra và<br /> so sánh tổng nhu cầu về tài sản (tài sản dài hạn và tài sản ngắn hạn) với nguồn vốn<br /> chủ sở hữu hiện có và nguồn vốn vay - nợ dài hạn. Nếu tổng số nguồn vốn có đủ<br /> hoặc lớn hơn nhu cầu về tài sản thì DN cần sử dụng số thừa này một cách hợp lý<br /> (đầu tư vào tài sản ngắn hạn, tài sản cố định, vào hoạt động liên doanh, trả nợ<br /> vay,…), tránh bị chiếm dụng vốn. Ngược lại, khi nguồn vốn không đáp ứng đủ nhu<br /> cầu về tài sản thì DN cần phải có biện pháp huy động và sử dụng phù hợp (huy<br /> động nguồn tài trợ tạm thời hợp pháp hoặc giảm quy mô đầu tư…), tránh đi chiếm<br /> dụng vốn một cách bất hợp pháp.<br /> - Phân tích tình hình thanh toán<br /> Tình hình thanh toán của doanh nghiệp phản ánh rõ nét chất lượng công tác<br /> tài chính. Nếu hoạt động tài chính có hiệu quả thì sẽ phát sinh ít công nợ, khả năng<br /> thanh toán dồi dào, ít đi chiếm dụng vốn cũng như bị chiếm dụng vốn. Ngược lại,<br /> hoạt động tài chính kém thì dẫn đến tình trạng chiếm dụng vốn lẫn nhau, các khoản<br /> công nợ phải thu, phải trả sẽ dây dưa kéo dài. Để phân tích tình hình thanh toán, các<br /> nhà phân tích thường tính ra và so sánh giữa kỳ phân tích với kỳ gốc các chỉ tiêu<br /> phản ánh các khoản phải thu, phải trả của DN như sau: Tỷ lệ các khoản phải thu so<br /> với phải trả; số vòng luân chuyển các khoản phải thu; thời gian một vòng quay các<br /> <br /> - iv khoản phải thu; tỷ suất nợ; tỷ suất các khoản phải trả so với phải thu; số vòng luân<br /> chuyển các khoản phải trả; thời gian quay vòng các khoản phải trả;<br /> - Phân tích khả năng thanh toán theo thời gian<br /> Khả năng thanh toán của DN cho biết năng lực tài chính trước mắt và lâu dài<br /> của DN. Do vậy, phân tích khả năng thanh toán của DN sẽ cho phép các nhà quản<br /> lý đánh giá được sức mạnh tài chính hiện tại và tương lai cũng như dự đoán được<br /> tiềm lực trong thanh toán và an ninh tài chính của DN. Ngoài các chỉ tiêu phân tích<br /> khả năng thanh toán khi đánh giá khái quát tình hình tài chính, các nhà phân tích<br /> còn sử dụng một số chỉ tiêu sau: hệ số nợ dài hạn so với tổng nợ phải trả; hệ số nợ<br /> dài hạn so với tổng tài sản; hệ số thanh toán nợ dài hạn; hệ số thanh toán lãi vay.<br /> - Phân tích hiệu quả kinh doanh<br /> Để đánh giá chính xác hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp cần phải xây<br /> dựng hệ thống chỉ tiêu phù hợp, bao gồm các chỉ tiêu tổng hợp khái quát và các chỉ<br /> tiêu cụ thể . Các chỉ tiêu đó phản ánh được sức sản xuất, suất hao phí cũng như sức<br /> sinh lợi của từng yếu tố. Các chỉ tiêu này cần phải được tính toán trong nhiều kỳ,<br /> phân tích xu hướng vận động của chúng và vẫn phải thống nhất với công thức đánh<br /> giá hiệu quả chung. Các nhà phân tích sử dụng một số chỉ tiêu chủ yếu sau: Sức<br /> sinh lời của tài sản; sức sinh lời của doanh thu; sức sinh lời của vốn chủ sở hữu; tỷ<br /> suất lợi nhuận so với vốn cổ phần; thu nhập một cổ phiếu phổ thông; tỷ lệ giá thị<br /> trường so với mệnh giá của mỗi cổ phiếu phổ thông; tỷ suất chi trả lãi cổ phần; tỷ<br /> suất sinh lãi cổ phần<br /> Khi đánh giá hiệu quả của quá trình sản xuất kinh doanh các nhà phân tích<br /> xem xét đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản cố định và tài sản ngắn hạn. Hiệu quả sử<br /> dụng TSCĐ được tính toán bằng nhiều chỉ tiêu nhưng phổ biến là các chỉ tiêu sau:<br /> sức sản xuất của TSCĐ; sức sinh lời của TSCĐ; sức hao phí của TSCĐ; số vòng<br /> quay của tài sản ngắn hạn; thời gian của một vòng luân chuyển TSNH<br /> Bên cạnh, việc đánh giá hiệu quả kinh doanh thông qua các chỉ tiêu trên, các<br /> nhà phân tích có thể đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh thông qua báo cáo kết<br /> quả kinh doanh bằng phương pháp so sánh.<br /> <br /> -vVề tổ chức phân tích BCTC: Để phân tích BCTC trong DN thực sự phát huy<br /> tác dụng trong quá trình ra quyết định, phân tích BCTC phải được tổ chức khoa học,<br /> hợp lý, phù hợp đặc điểm kinh doanh, cơ chế hoạt động, cơ chế quản lý kinh tế tài<br /> chính của DN phù hợp với mục tiêu quan tâm của từng đối tượng. Mỗi đối tượng<br /> quan tâm với những mục đích khác nhau, nên việc phân tích đối với mỗi đối tượng<br /> cũng có những nét riêng. Song, nói chung, phân tích BCTC trong DN thường được<br /> tiến hành qua ba bước là: chuẩn bị phân tích, tiến hành phân tích và kết thúc phân<br /> tích.<br /> Chương 2: Thực trạng phân tích Báo cáo tài chính tại Tổng công ty cơ khí xây<br /> dựng COMA<br /> Trong chương 2 trước hết tác giả trình bày những nét tổng quan về lịch sử<br /> hình thành phát triển, đặc điểm hoạt động kinh doanh và đặc điểm tổ chức bộ máy<br /> kế toán và bộ sổ kế toán của Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng COMA. Sau đó tác giả<br /> đi sâu vào nghiên cứu thực trạng phân tích BCTC và nhận xét đánh giá tình hình<br /> phân tích BCTC tại đơn vị.<br /> Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng là một DN Nhà nước được thành lập theo<br /> quyết định số 993/BXD-TCLĐ ngày 20/11/1995 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng trên<br /> cơ sở tổ chức, sắp xếp lại các Nhà máy thuộc Liên liệp các Xí nghiệp Cơ khí xây<br /> dựng được thành lập từ năm 1975.Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng chuyên sản xuất,<br /> kinh doanh thiết bị cơ khí phục vụ ngành xây dựng và các ngành khác, thi công lắp<br /> đặt các công trình xây dựng theo quy hoạch, kế hoạch các ngành xây dựng trong và<br /> ngoài nước theo yêu cầu của thị trường.<br /> Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng được tổ chức theo mô hình công ty đa ngành<br /> có quy mô lớn, cơ cấu kinh doanh phức tạp, có các công ty trực thuộc, các văn<br /> phòng chi nhánh rất nhiều, do đó yêu cầu đặt ra với Tổng giám đốc và kế toán<br /> trưởng là phải tổ chức công tác kế toán một cách khoa học, phù hợp với đặc điểm tổ<br /> chức quản lý và kinh doanh của Tổng công ty. Về bộ sổ kế toán, Tổng Công ty Cơ<br /> khí Xây dựng COMA áp dụng hình thức sổ kế toán Nhật ký chung. Đây là hình<br /> thức áp dụng phù hợp với Tổng công ty, với khối lượng nghiệp vụ kinh tế phát sinh<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản