intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp dệt may trên địa bàn tỉnh Nam Định

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

39
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu: Hệ thống hóa và khái quát hóa những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp. Qua khảo sát, trình bày và phân tích thực trạng tổ chức hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp dệt may trên địa bàn tỉnh Nam Định, đánh giá những ưu điểm và tồn đọng và các nguyên nhân chủ yếu. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp dệt may trên địa bàn tỉnh Nam Định

TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN<br /> <br /> <br /> LÊ THỊ PHƢƠNG ANH<br /> <br /> HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN<br /> TRONG CÁC DOANH NGHIỆP DỆT MAY<br /> TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH<br /> <br /> Chuyên ngành: Kế toán (kế toán, kiểm toán và phân tích)<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ<br /> <br /> Hà Nội – 2011<br /> <br /> CHƢƠNG 1<br /> GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU<br /> 1.1 Tính cấp thiết của đề tài:<br /> Ngành dệt may là một trong những ngành sản xuất công nghiệp quan trọng<br /> đóng góp không nhỏ vào nền kinh tế quốc dân. Nam Định từ lâu nay luôn tự hào là<br /> một trong những trung tâm công nghiệp dệt may lớn của cả nước. Trong những năm<br /> qua, công nghiệp dệt may của tỉnh Nam Định cũng đã đóng góp không nhỏ vào giá<br /> trị kim ngạch xuất khẩu của tỉnh, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho<br /> người lao động.<br /> Tuy nhiên, trước xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, tự do hóa thương mại toàn<br /> cần như hiện nay, để đứng vững được trên thị trường, các doanh nghiệp dệt may cần<br /> phải đổi mới một cách đồng bộ, trong đó cần đặc biệt chú trọng đổi mới hệ thống<br /> thông tin kế toán.<br /> Thực tế hiện nay cho thấy công tác tổ chức hạch toán kế toán ở nhiều doanh<br /> nghiệp dệt may trên địa bàn tỉnh Nam Định còn nhiều yếu kém. Do đó việc hoàn<br /> thiện đổi mới tổ chức hạch toán kế toán có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn.<br /> Xuất phát từ thực trạng trên, với mong muốn nghiên cứu thực tế và đưa ra<br /> các giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp dệt<br /> may trên địa bàn tỉnh Nam Định, tác giả đã chọn vấn đề “Hoàn thiện tổ chức hạch<br /> toán kế toán trong các doanh nghiệp dệt may trên địa bàn tỉnh Nam Định” .<br /> 1.2. Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài<br /> Ở Việt Nam đã có nhiều nghiên cứu về tổ chức hạch toán kế toán trong các<br /> doanh nghiệp ở các khía cạnh và phạm vi khác nhau như: Đề tài: “Hoàn thiện tổ<br /> chức hạch toán kế toán phục vụ phân cấp quản lý tài chính ở các đơn vị kinh doanh<br /> du lịch” (năm 1998) của tác giả Ngô Hà Tấn. Tác giả Nguyễn Thị Lan (năm 2001)<br /> với đề tài: “Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán hoạt động sự nghiệp nghiên cứu<br /> khoa học công nghệ Việt Nam”; Tác giả Vũ Thu Hương (năm 2004) với đề tài:<br /> “Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán tại Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam”; Tác<br /> <br /> giả Nguyễn Thị Bích Nga (năm 2005) với đề tài: “Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế<br /> toán trong các đơn vị hạch toán phụ thuộc của Tổng công ty Bưu chính viễn thông<br /> VN”; Tác giả Nguyễn Thị Hồng Văn (năm 2006) với đề tài: “Hoàn thiện tổ chức<br /> hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp liên doanh gas khu vực phía Bắc”; Tác<br /> giả Bùi Thu Vân (năm 2008) với đề tài: “Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán tại<br /> các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nước uống tinh khiết trên địa bàn Hà Nội”...<br /> Cho đến nay, chưa có công trình khoa học dưới dạng luận văn, luận án nào<br /> nghiên cứu về tổ chức hạch toán kế toán tại các doanh nghiệp dệt may trên địa bàn<br /> tỉnh Nam Định. Vì vậy đề tài này qua phân tích thực trạng đã đưa ra những giải<br /> pháp có tính khoa học góp phần hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán trong các<br /> doanh nghiệp dệt may trên địa bàn tỉnh Nam Định cả về tổ chức bộ máy kế toán và<br /> tổ chức công tác kế toán.<br /> 1.3. Mục đích nghiên cứu:<br /> - Hệ thống hóa và khái quát hóa những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức hạch<br /> toán kế toán trong các doanh nghiệp.<br /> - Qua khảo sát, trình bày và phân tích thực trạng tổ chức hạch toán kế toán<br /> trong các doanh nghiệp dệt may trên địa bàn tỉnh Nam Định, đánh giá những ưu<br /> điểm và tồn đọng và các nguyên nhân chủ yếu<br /> - Đưa ra phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức hạch toán kế<br /> toán cũng như các điều kiện thực hiện các giải pháp đó.<br /> 1.4 Câu hỏi nghiên cứu<br /> (1) Những vấn đề lý luận cơ bản nào về tổ chức hạch toán kế toán trong các<br /> doanh nghiệp?<br /> (2) Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp dệt may trên<br /> địa bàn tỉnh Nam Định như thế nào?<br /> (3) Tổ chức hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp dệt may trên địa bàn tỉnh<br /> Nam Định có những ưu điểm, tồn tại và nguyên nhân như thế nào?<br /> (4) Phương hướng và giải pháp hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán trong các<br /> doanh nghiệp dệt may trên địa bàn tỉnh Nam Định như thế nào?<br /> <br /> 1.5 Phạm vi nghiên cứu<br /> Luận văn nghiên cứu về công tác tổ chức hạch toán kế toán trong các doanh<br /> nghiệp dệt may trên địa bàn tỉnh Nam Định, trong đó có hướng tới các giải pháp<br /> nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính<br /> trong các doanh nghiệp.<br /> 1.6 Phƣơng pháp nghiên cứu<br /> Phương pháp được sử dụng xuyên suốt trong luận văn là phương pháp luận<br /> duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của Chủ nghĩa Mác Lê-nin. Tác giả trình bày,<br /> đánh giá, phân tích các vấn đề trong mối quan hệ giữa các sự vật, hiện tượng và tính<br /> lịch sử của chúng. Ngoài ra, tác giả đã kết hợp với các phương pháp cụ thể như: Thu<br /> thập, thống kê, phân tích, tổng hợp, so sánh, điều tra, phỏng vấn, khảo sát.<br /> 1.7 Những đóng góp mới của luận văn:<br /> Về mặt lý luận: Luận văn đã hệ thống hoá và làm rõ các vấn đề lý luận cơ<br /> bản về tổ chức hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp<br /> Về mặt thực tiễn: Luận văn đã phân tích thực trạng tổ chức hạch toán kế toán<br /> trong các doanh nghiệp dệt may trên địa bàn tỉnh Nam Định, nêu rõ những ưu điểm,<br /> tồn tại và các nguyên nhân chủ yếu. Từ đó đề xuất được những giải pháp phù hợp<br /> với đặc điểm của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định góp phần hoàn thiện<br /> tổ chức hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp cũng như các điều kiện để thực<br /> hiện các giải pháp đó.<br /> 1.8 Kết cấu luận văn<br /> Luận văn kết cấu gồm 4 chương:<br /> Chương 1: Giới thiệu về đề tài nghiên cứu<br /> Chương 2: Cơ sở lý luận chung về tổ chức hạch toán kế toán trong các doanh<br /> nghiệp.<br /> Chương 3: Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp dệt<br /> may trên địa bàn tỉnh Nam Định<br /> Chương 4: Các giải pháp hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán trong các<br /> doanh nghiệp dệt may trên địa bàn tỉnh Nam Định.<br /> <br /> CHƢƠNG 2<br /> CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN<br /> TRONG CÁC DOANH NGHIỆP<br /> 2.1 Bản chất, vai trò và nhiệm vụ của tổ chức hạch toán kế toán<br /> 2.1.1 Bản chất của tổ chức hạch toán kế toán<br /> Kế toán ra đời do yêu cầu trong việc ghi nhận các thông tin cần thiết cho các<br /> hoạt động xã hội loài người và trở thành công cụ không thể thiếu được trong công<br /> tác quản lý của bất kỳ đơn vị nào.<br /> Hiện nay, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội, có nhiều quan<br /> điểm khác nhau về tổ chức hạch toán kế toán như: Quan điểm tổ chức hạch toán kế<br /> toán là việc tổ chức vận dụng các phương pháp kế toán để liên kết các yếu tố cấu<br /> thành, các công việc của hạch toán kế toán. Cũng có quan điểm cho rằng tổ chức<br /> hạch toán kế toán là việc thiết lập mối quan hệ giữa các phương pháp kế toán trong<br /> từng nội dung hạch toán cụ thể và trong từng điều kiện cụ thể nhằm phản ánh chính<br /> xác, kịp thời tình hình tài sản và các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại doanh nghiệp.<br /> Một quan điểm phổ biến khác cho rằng, tổ chức hạch toán kế toán là sự thiết lập<br /> mối quan hệ qua lại giữa đối tượng kế toán, phương pháp kế toán, bộ máy kế toán<br /> để phát huy cao nhất tác dụng của kế toán trong công tác quản lý đơn vị.<br /> Tổng hợp từ các quan điểm trên, có thể nêu lên bản chất của tổ chức hạch toán<br /> kế toán là việc sắp xếp hợp lý các khối lượng công tác kế toán và bộ máy nhân sự<br /> của kế toán trên cơ sở vận dụng hệ thống phương pháp kế toán, các nguyên tắc kế<br /> toán, các căn cứ nhất định và trong những điều kiện, đặc điểm cụ thể của đơn vị<br /> nhằm thực hiện chức năng thông tin và kiểm tra của kế toán.<br /> 2.1.2 Vai trò của tổ chức hạch toán kế toán trong hoạt động quản lý của các<br /> doanh nghiệp<br /> Một là, thông tin hạch toán kế toán phục vụ cho rất nhiều đối tượng, không<br /> chỉ cho các nhà quản lý doanh nghiệp trong việc ra quyết định kinh doanh cho phù<br /> hợp mà còn cho các đối tượng bên ngoài như các nhà đầu tư, người mua, người bán,<br /> các ngân hàng, chủ nợ, cơ quan chức năng...<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2