intTypePromotion=3

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Nghiên cứu ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính toàn cầu giai đoạn 2008 – đọan chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Chia sẻ: Hân Hân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
16
lượt xem
0
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Nghiên cứu ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính toàn cầu giai đoạn 2008 – đọan chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu chính của nghiên cứu là nghiên cứu tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu tới chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Nghiên cứu ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính toàn cầu giai đoạn 2008 – đọan chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> VÕ NHƢ TÙNG<br /> <br /> NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA KHỦNG HOẢNG<br /> TÀI CHÍNH TOÀN CẦU GIAI ĐOẠN<br /> <br /> –<br /> <br /> Đ N<br /> <br /> CHẤT LƢỢNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH<br /> CÁC CÔNG TY NIÊM Y T TRÊN THỊ TRƢỜNG<br /> CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM<br /> Chuyên ngành: Kế toán<br /> Mã số: 60.34.03.01<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> Đà Nẵng - Năm<br /> <br /> 15<br /> <br /> Công trình đƣợc hoàn thành tại<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: TS. Đoàn Thị Ngọc Trai<br /> <br /> Phản biện 1: TS. Đoàn Ngọc Phi Anh<br /> Phản biện 2: TS. Hồ Văn Nhàn<br /> <br /> Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp<br /> Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 19<br /> tháng 12 năm 2015<br /> <br /> Có thể tìm hiểu luận văn tại:<br /> - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng<br /> - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng<br /> <br /> 1<br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Kiểm toán là một chủ đề nghiên cứu rộng và được nhiều đối<br /> tượng quan tâm vì tính chất vô cùng quan trọng của vấn đề này đối<br /> với nhiều đối tượng, bao gồm: nhà đầu tư, các tổ chức tài chính, ngân<br /> hàng, các cơ quan chính phủ… Kiểm toán quan trọng vì nó là cách<br /> thức hiệu quả nhất để giải quyết vấn đề đại diện giữa quyền sở hữu<br /> và quản lý doanh nghiệp, phát sinh từ sự bất đối xứng thông tin và<br /> xung đột lợi ích giữa hai đối tượng trên. Trong các nội dung rộng lớn<br /> của kiểm toán thì chất lượng kiểm toán là một vấn đề phức tạp, khó<br /> khăn để xác định và đo lường một cách chính xác và hiệu quả.<br /> Nghiên cứu chất lượng kiểm toán có ý nghĩa quan trọng không chỉ<br /> đánh giá xem các ý kiến kiểm toán chính xác có được ban hành hay<br /> không mà còn xem xét xem liệu hoạt động kiểm toán được tiến hành<br /> có nhằm hướng tới mục đích giải quyết các vấn đề đại điện giữa<br /> người sở hữu và người quản lý doanh nghiệp hay không.<br /> Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu bắt đầu từ năm 2007 với<br /> cuộc khủng hoảng nhà đất tại Mỹ và lan rộng ra toàn cầu, tác động<br /> nghiêm trọng tới mọi tổ chức, doanh nghiệp, định chế tài chính, kinh<br /> tế khác nhau, gây nên cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Khủng<br /> hoảng tài chính toàn cầu cùng với sự đổ vỡ của các công ty dẫn đến<br /> khủng hoảng đã làm gia tăng mức độ chỉ trích chất lượng kiểm toán<br /> và gia tăng áp lực nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán. Việt Nam<br /> với đặc thù là một nền kinh tế non trẻ, đang phát triển và hội nhập<br /> sâu rộng với nền kinh tế thế giới đã chịu những ảnh hưởng nặng nề<br /> của khủng hoảng tài chính đối với mọi mặt của nền kinh tế. Khủng<br /> hoảng tài chính toàn cầu cũng đặt ra những áp lực to lớn tương tự đối<br /> với kiểm toán viên, công ty kiểm toán trong việc duy trì chất lượng<br /> <br /> 2<br /> kiểm toán trong bối cảnh khó khăn tác động chung tới các doanh<br /> nghiệp tại Việt Nam. Câu hỏi được đặt ra rằng liệu các công ty kiểm<br /> toán, các kiểm toán viên tại Việt Nam ứng xử như thế nào trong<br /> khủng hoảng tài chính toàn cầu và tác động của khủng hoảng tài<br /> chính toàn cầu tới chất lượng kiểm toán tại Việt Nam.<br /> Từ những vấn đề nêu trên, nhận thấy thực tiễn cần có một<br /> nghiên cứu về chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính đối với các<br /> công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong khủng<br /> hoảng tài chính, tác giả xin được thực hiện nghiên cứu đề tài:<br /> “Nghiên cứu ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính toàn cầu giai<br /> đoạn 2008 –<br /> <br /> đ n chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính các<br /> <br /> công ty niêm y t trên thị trường chứng khoán Việt Nam”.<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu<br /> Mục tiêu chính của nghiên cứu là nghiên cứu tác động của cuộc<br /> khủng hoảng tài chính toàn cầu tới chất lượng kiểm toán báo cáo tài<br /> chính các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.<br /> Mục tiêu khác của nghiên cứu liên quan đến vấn đề đại diện đó<br /> là nghiên cứu nhằm làm rõ xem liệu kiểm toán có thực hiện được vai<br /> trò của mình trong việc giải quyết vấn đề đại diện trong bối cảnh<br /> khủng hoảng tài chính toàn cầu hay không.<br /> 3. Câu hỏi nghiên cứu<br /> Mục đích nghiên cứu đã nêu dẫn đến câu hỏi nghiên cứu của đề<br /> tài là: “ Chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính các công ty niêm y t<br /> trên thị trường chứng khoán Việt Nam bị ảnh hưởng như th nào bởi<br /> cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu?”<br /> 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu<br /> Đối tượng nghiên cứu: Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài<br /> chính toàn cầu tới chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính.<br /> <br /> 3<br /> Phạm vi nghiên cứu:<br /> + Về không gian: Nghiên cứu được thực hiện đối với kiểm toán<br /> báo cáo tài chính các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán<br /> Việt Nam (ngoại trừ các công ty thuộc nhóm tài chính – ngân hàng).<br /> + Về thời gian: Nghiên cứu được thực hiện dựa trên báo cáo tài<br /> chính đã được kiểm toán của các công ty niêm yết trên sàn chứng<br /> khoán Việt Nam trong giai đoạn 2005 – 2009.<br /> 5. Phƣơng pháp nghiên cứu<br /> Luận văn đi theo hướng tiếp cận thực chứng bằng cách sử dụng<br /> mô hình hồi quy tuyến tính đa biến nhằm chứng minh giả thuyết<br /> nghiên cứu. Nghiên cứu đầu tiên được thực hiện bằng việc đưa ra giả<br /> thuyết nghiên cứu, sau đó tiến hành thu thập số liệu báo cáo tài chính<br /> sau kiểm toán, báo cáo kiểm toán trong phạm vi đối tượng và thời<br /> gian nghiên cứu. Tiếp theo, tác giả tiến hành tính toán các dữ liệu thu<br /> thập được và phân tích, mô tả mối quan hệ giữa các đối tượng trong<br /> mô hình nghiên cứu dựa trên cơ sở dữ liệu tính toán, thu thập được.<br /> Kết quả phân tích, mô tả này sẽ được sử dụng để đưa ra kết luận về<br /> giả thuyết nghiên cứu.<br /> 6. Ý nghĩa thực tiễn của nghiên cứu<br /> Nghiên cứu nhằm giúp các đối tượng sử dụng thông tin trên báo<br /> cáo tài chính tại Việt Nam, bao gồm: Nhà đầu tư, cơ quan nhà nước,<br /> các tổ chức tài chính, ngân hàng … nhận rõ được tác động của khủng<br /> hoảng tài chính toàn cầu tới chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính<br /> doanh nghiệp qua đó có những biện pháp phù hợp khi mà khủng<br /> hoảng được nghiên cứu rằng mang tính chu kỳ.<br /> Ngoài ra, nghiên cứu cũng cung cấp một cơ sở thực tiễn về vấn<br /> đề đại diện trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản