intTypePromotion=3

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Hoàn thiện hoạt động tín dụng xuất khẩu tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
10
lượt xem
0
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Hoàn thiện hoạt động tín dụng xuất khẩu tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu: Hệ thống hóa vai trò của tín dụng xuất khẩu của Nhà nước đối với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH. Làm rõ vai trò của NHPT trong việc thực hiện chính sách tín dụng xuất khẩu của Nhà nước. Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng xuất khẩu , từ đó tìm ra nguyên nhân của những hạn chế trong hoạt động TDXK giai đoạn 2007-2010. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Hoàn thiện hoạt động tín dụng xuất khẩu tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam

MỤC LỤC<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU VÀ SƠ ĐỒ<br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> LỜI MỞ ĐẦU ............................................................................................................. 1<br /> CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG XUẤT KHẨU TẠI NGÂN<br /> HÀNG PHÁT TRIỂN ........................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.<br /> 1.1.<br /> <br /> CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG XUẤT KHẨU CỦA NHÀ NƯỚCError! Bookmark<br /> <br /> not defined.<br /> 1.1.1. Khái niệm tín dụng xuất khẩu của Nhà nước Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.2. Vai trò tín dụng xuất khẩu của Nhà nước ...... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.3. Chính sách tín dụng xuất khẩu của Nhà nước Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.<br /> <br /> HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG XUẤT KHẨU CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN<br /> <br /> ....................................................................................Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.1. Các hình thức tín dụng xuất khẩu của Ngân hàng Phát triểnError! Bookmark<br /> not defined.<br /> 1.2.2. Quy trình tín dụng xuất khẩu của Ngân hàng Phát triểnError! Bookmark not<br /> defined.<br /> 1.2.3. Rủi ro tín dụng xuất khẩu tại NHPT ............. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động tín dụng xuất khẩu của Nhà nướcError!<br /> Bookmark not defined.<br /> 1.2.5. Chuẩn mực quốc tế trong tín dụng xuất khẩu của Chính phủError! Bookmark<br /> not defined.<br /> 1.3.<br /> <br /> KINH NGHIỆM TRONG TÍN DỤNG XUẤT KHẨU CỦA MỘT SỐ QUỐC<br /> GIA VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI VIỆT NAMError!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not defined.<br /> 1.3.1. Kinh nghiệm của Hàn Quốc........................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3.2. Kinh nghiệm của Trung Quốc ....................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3.3. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam .............. Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG XUẤT KHẨU TẠI<br /> <br /> NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAMERROR! BOOKMARK NOT<br /> DEFINED.<br /> 2.1.<br /> <br /> KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (VDB). ..... Error!<br /> <br /> Bookmark not defined.<br /> 2.1.1. Sự hình thành và phát triển của VDB ............ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.2. Đặc điểm của Ngân hàng Phát triển Việt NamError! Bookmark not defined.<br /> 2.1.3. Chính sách TDXK của Nhà nước tại NHPT Việt NamError! Bookmark not<br /> defined.<br /> 2.3.<br /> <br /> THỰC TRẠNG TDXK TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM . Error!<br /> <br /> Bookmark not defined.<br /> 2.3.1. Cho vay xuất khẩu: ........................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.2. Cho nhà nhập khẩu vay.................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.3. Bảo lãnh xuất khẩu ........................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.4. Bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh thực hiện hợp đồngError!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> defined.<br /> 2.4.<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TDXK TẠI VDBError! Bookmark<br /> <br /> not defined.<br /> 2.4.1. Kết quả đạt được ............................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.4.2. Những hạn chế khó khăn vướng mắc ............ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.4.3. Nguyên nhân .................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG XUẤT<br /> KHẨU TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM ...............ERROR!<br /> BOOKMARK NOT DEFINED.<br /> 3.1.<br /> <br /> ĐỊNH HƯỚNG XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM VÀ CHÍNH SÁCH XUẤT<br /> KHẨU CỦA NHÀ NƯỚC .............................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.1.1. Chiến lược phát triển xuất khẩu ..................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.2. Lộ trình hội nhập WTO và những yêu cầu về TDXKError!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> defined.<br /> 3.2.<br /> <br /> ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG XUẤT KHẨU CỦA<br /> NHPT ............................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.2.1. Định hướng phát triển hoạt động của NHPT . Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.2.2 . Định hướng hoạt động TDXK tại NHPT Việt Nam đến năm 2015 ....... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.1.2. Cơ hội, thách thức hoạt động TDXK của VDBError! Bookmark not defined.<br /> 3.2.<br /> <br /> GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG XUẤT KHẨU.. Error!<br /> <br /> Bookmark not defined.<br /> 3.2.1. Hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình tín dụng của NHPTError! Bookmark<br /> not defined.<br /> 3.2.3. Từng bước đưa các hình thức TDXK mới vào thực hiệnError! Bookmark not<br /> defined.<br /> 3.2.4. Một số nội dung khác cần được tiếp tục hoàn thiện để hỗ trợ cho việc nâng cao<br /> hiệu quả hoạt động TDXK. ............................ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.<br /> <br /> KIẾN NGHỊ VỚI CHÍNH PHỦ VÀ CÁC CƠ QUAN QUẢN LÍ CÓ LIÊN<br /> QUAN ............................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.3.1. Về cơ chế lãi suất TDXK: .............................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.2. Về đối tượng hưởng chính sách TDXK: ........ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.3. Về cơ chế xử lí rủi ro: .................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.4. Đa dạng hóa hình thức và đối tượng hỗ trợ ... Error! Bookmark not defined.<br /> KẾT LUẬN ............................................ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢOERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> Tín dụng xuất khẩu được thực hiện theo mục tiêu cụ thể trong từng thời kỳ, phục vụ<br /> yêu cầu phát triển kinh tế của đất nước và là công cụ quan trọng của Nhà nước trong điều<br /> tiết nền kinh tế vĩ mô. Chính vì vậy, chính sách tín dụng xuất khẩu (TDXK) luôn được<br /> sửa đổi, bổ sung nhằm tạo môi trường thuận lợi khuyến khích các thành phần kinh tế đầu<br /> tư sản xuất, kinh doanh xuất khẩu. TDXK luôn được Nhà nước và Chính phủ Việt Nam<br /> quan tâm, ngoài kênh dẫn vốn chung trong toàn bộ nền kinh tế thì kênh dẫn vốn cho xuất<br /> khẩu qua tín dụng là rất quan trọng. 10 năm qua, ngoài những mặt đạt được đã bộc lộ tồn<br /> tại về cơ chế chính sách, quy trình cho vay, tài sản đảm bảo, quản lý giám sát tiền vay ...<br /> Việc tập trung nghiên cứu thực tế hoạt động tín dụng xuất khẩu của Nhà nước tại<br /> Việt Nam, nghiên cứu kinh nghiệm thực hiện hoạt động tín dụng xuất khẩu tại một số<br /> <br /> nước trên thế giới để từ có các giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện và phát triển hoạt<br /> động này có ý nghĩa rất quan trọng và cần thiết. Vì vậy đề tài "Hoàn thiện hoạt động tín<br /> dụng xuất khẩu tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam" theo tác giả là rất cần thiết.<br /> Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:<br /> - Hoạt động Tín dụng xuất khẩu của Nhà nước, tổ chức thực hiện chinh sách này tại<br /> NHPT<br /> - Hoạt động TDXK tại NHPT Việt Nam từ năm 2007 đến năm 2010.<br /> Mục tiêu nghiên cứu<br /> - Hệ thống hóa vai trò của tín dụng xuất khẩu của Nhà nước đối với việc thực hiện<br /> các nhiệm vụ phát triển KT-XH.<br /> - Làm rõ vai trò của NHPT trong việc thực hiện chính sách tín dụng xuất khẩu của<br /> Nhà nước.<br /> - Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng xuất khẩu , từ đó tìm ra nguyên<br /> nhân của những hạn chế trong hoạt động TDXK giai đoạn 2007-2010.<br /> - Đề xuất các giải pháp tại NHPT đến 2015 nhằm hoàn thiện hoạt động TDXK Nhà<br /> nước tại NHPT Việt Nam, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển KTXH của Đảng và Nhà nước.<br /> <br /> CHƯƠNG 1<br /> LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TÍN DỤNG XUẤT KHẨU TẠI NHPT<br /> 1.1. CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG XUẤT KHẨU CỦA NHÀ NƯỚC<br /> <br /> * Khái niệm tín dụng xuất khẩu của Nhà nước<br /> Tín dụng xuất khẩu của Nhà nước có thể coi là sự cam kết, hỗ trợ về mặt tài chính<br /> để các nhà xuất khẩu nước sở tại đẩy mạnh sản xuất, khuyến khích xuất khẩu, đồng thời<br /> giúp các nhà nhập khẩu nước ngoài có đủ các điều kiện về tài chính để nhập khẩu hàng<br /> hóa của nước đó.<br /> * Đặc điểm tín dụng xuất khẩu của Nhà nước<br /> Thứ nhất, Hoạt động TDXK không vì mục đích lợi nhuận mà nhằm hỗ trợ về tài chính cho<br /> các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tham gia sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu.<br /> <br /> Thứ hai, TDXK của Nhà nước là tín dụng ưu đãi nhằm hỗ trợ về mặt tài chính cho<br /> các tổ chức kinh tế ...<br /> Thứ ba, đối tượng vay vốn TDXK của Nhà nước được chọn lọc và hạn chế<br /> * Vai trò tín dụng xuất khẩu của Nhà nước<br /> Thứ nhất, chính sách tín dụng xuất khẩu hỗ trợ, thúc đẩy cho các doanh nghiệp xuất<br /> khẩu của Việt Nam tích cực tìm kiếm thị trường, nâng cao năng lực SX.<br /> Thứ hai, Tín dụng xuất khẩu đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp một lượng<br /> vốn cho nền kinh tế, cho các doanh nghiệp xuất khẩu.<br /> * Chính sách tín dụng xuất khẩu của Nhà nước<br /> -Đối tương thụ hưởng: Đối tượng cho vay của Nhà nước hạn chế, các đối tượng có<br /> thể thay đổi trong từng thời kỳ tùy thuộc vào chiến lược xuất khẩu.<br /> - Các hình thức TDXK của Nhà nước: Cho vay xuất khẩu, Cho vay nhập khẩu khẩu,<br /> bảo lãnh TDXK...<br /> - Lãi suất ưu đãi, thời hạn cho vay xác định theo khả năng thu hồi vốn, tài sản đảm<br /> bảo được thế chấp bằng tài sản hình thành từ vốn vay.<br /> <br /> 1.2. HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG XUẤT KHẨU CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN<br /> <br /> 1.2.1. Các hình thức tín dụng xuất khẩu của Ngân hàng Phát triển<br /> - Cho vay xuất khẩu: Tín dụng xuất khẩu trước khi giao hàng; tín dụng xuất khẩu<br /> sau khi giao hàng:<br /> - Cho vay nhập khẩu khẩu<br /> - Bảo lãnh xuất khẩu, bảo lãnh khác<br /> 1.2.2. Quy trình tín dụng xuất khẩu của Ngân hàng Phát triển<br /> Chi nhánh tiến hành thẩm định và lập tờ trình, trình ban lãnh đạo Chi nhánh. Nếu<br /> đồng ý cho vay thì tiến hành hoàn tất các thủ tục đảm bảo tiền vay và ký HĐTD và theo<br /> dõi thu nợ, xử lý tài sản đàm bảo khi cần thiết. Nếu vượt phân cấp thì trình NHPT thẩm<br /> định.<br /> 1.2.3. Rủi ro tín dụng xuất khẩu tại NHPT<br /> Rủi ro TDXK của Nhà nước tại NHPT không chỉ đơn thuần là khả năng xảy ra<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản