intTypePromotion=3

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao chất lượng phân tích tài chính doanh nghiệp tại Tổng công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật dầu khí

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
12
lượt xem
2
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao chất lượng phân tích tài chính doanh nghiệp tại Tổng công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật dầu khí

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính của luận văn gồm có 3 chương: Chương 1 - Những vấn đề cơ bản về chất lượng phân tích tài chính doanh nghiệp, chương 2 - Thực trạng chất lượng phân tích tài chính doanh nghiệp tại PTSC, chương 3 - Giải pháp nâng cao chất lượng phân tích tài chính doanh nghiệp tại PTSC. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao chất lượng phân tích tài chính doanh nghiệp tại Tổng công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật dầu khí

i<br /> <br /> PHẦN MỞ ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Phân tích tài chính doanh nghiệp sẽ giúp Nhà quản trị đánh giá được<br /> tình hình doanh nghiệp và đưa ra các quyết định kịp thời bởi vì các hoạt động<br /> của doanh nghiệp đều được phản ánh qua các báo cáo tài chính. Bằng các<br /> phương pháp phân tích, nhà phân tích có thể đánh giá được điểm mạnh, điểm<br /> yếu và hiệu quả kinh doanh trên cơ sở đó sẽ dự báo được các cơ hội, rủi ro<br /> của doanh nghiệp trong tương lai đây là thông tin quan trọng phục vụ cho nhà<br /> quản trị đưa ra kế hoạch kinh doanh phù hợp.<br /> Tuy nhiên, thực tế hiện nay các doanh nghiệp ở Việt Nam nói chung<br /> chưa thực sự chú trọng đúng mức đến công tác này. Vì vậy mà chất lượng<br /> phân tích tài chính chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu của người sử dụng<br /> kết quả phân tích, chưa phát huy được vai trò là công cụ hỗ trợ tích cực cho<br /> việc ra các quyết định tài chính. PTSC cũng là một trong những doanh nghiệp<br /> như vậy.<br /> Trước tính sàng lọc của nền kinh tế thị trường tạo ra, để tồn tại và phát<br /> triển việc nâng cao chất lượng phân tích tài chính là rất cần thiết. Vì vậy mà<br /> đề tài “Nâng cao chất lượng phân tích tài chính doanh nghiệp tại Tổng công ty<br /> cổ phần Dịch vụ kỹ thuật dầu khí” được lựa chọn nghiên cứu. Luận văn ngoài<br /> phần mở đầu, kết luận, phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo được kết cấu<br /> gồm ba chương như sau:<br /> Chương 1: Những vấn đề cơ bản về chất lượng phân tích tài chính doanh<br /> nghiệp<br /> Chương 2: Thực trạng chất lượng phân tích tài chính doanh nghiệp tại PTSC<br /> Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng phân tích tài chính doanh<br /> nghiệp tại PTSC<br /> <br /> ii<br /> <br /> CHƯƠNG I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG<br /> PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP<br /> 1.1 Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp<br /> 1.1.1 Hoạt động phân tích tài chính doanh nghiệp<br /> Phân tích tài chính có thể được hiểu như là sự phân giải, lý giải, đánh<br /> giá các quan hệ, các quá trình chuyển dịch và biến đổi các luồng tài chính và<br /> sự ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh doanh nghiệp.Về bản chất của phân<br /> tích tài chính doanh nghiệp là phân tích xử lý thông tin tài chính để đánh giá<br /> tình hình tài chính và tình hình kinh doanh của doanh nghiệp làm cơ sở cho<br /> việc ra quyết định tài chính và đánh giá doanh nghiệp một cách chính xác.<br /> 1.1.2 Phân tích tài chính doanh nghiệp<br /> Nội dung phân tích tài chính bao gồm các vấn đề cơ bản sau:<br /> Thứ nhất, Phân tích khái quát tình hình tài chính.<br /> Phân tích khái quát tình hình tài chính là việc xem xét, nhận định sơ bộ,<br /> bước đầu về tình hình tài chính, nắm được thực trạng và sức mạnh tài chính<br /> của doanh nghiệp, trên cơ sở nguồn số liệu từ Bảng CĐKT, Báo cáo kết quả<br /> hoạt động sản xuất kinh doanh. Thông thường, xem xét một số biến động<br /> tương đối và tuyệt đối chủ yếu của cuối kỳ so với đầu kỳ hoặc của năm này so<br /> với năm khác. Phân tích khái quát tình hình tài chính bao gồm Phân tích kết<br /> cấu vốn và tài sản của doanh nghiệp; Phân tích diễn biến nguồn vốn và sử<br /> dụng vốn; Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh<br /> Thứ hai, Phân tích các nhóm chỉ tiêu tài chính đặc trưng<br /> Các chỉ số tài chính chủ yếu thường được chia thành 4 nhóm sau đây:<br />  Các hệ số về khả năng thanh toán<br /> <br /> iii<br /> <br />  Các hệ số phản ánh cơ cấu nguồn vốn và cơ cấu tài sản<br />  Hệ số về khả năng hoạt động<br />  Tỷ số về khả năng sinh lãi<br /> Thứ ba, Phân tích các đòn bẩy của doanh nghiệp<br /> Bên cạnh bốn nhóm chỉ tiêu tài chính quan trọng, các đòn bẩy tài chính là<br /> cũng là công cụ hiệu quả để đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp. Dựa<br /> vào sự đánh giá các đòn bẩy nhà quản lý hoạch định cơ cấu đầu tư cũng như cơ<br /> cấu vốn của doanh nghiệp. Phân tích đòn bẩy tài chính bao gồm phân tích đòn<br /> bẩy hoạt đông, phân tích đòn bẩy tài chính và phân tích đòn bẩy tổng hợp.<br /> 1.2 Chất lượng phân tích tài chính doanh nghiệp<br /> 1.2.1 Quan điểm về chất lượng phân tích tài chính doanh nghiệp<br /> Chất lượng phân tích tài chính doanh nghiệp được biểu hiện ở tập hợp<br /> các tiêu chí đánh giá bao gồm thời gian phân tích, chi phí phân tích, quy trình<br /> phân tích, nội dung phân tích, phương pháp phân tích nhằm đánh giá chính<br /> xác tình hình tài chính của doanh nghiệp phục vụ cho việc ra các quyết định<br /> tài chính tùy thuộc vào mục đích phân tích.<br /> 1.2.2 Các chỉ tiêu phản ánh chất lượng phân tích tài chính doanh nghiệp<br />  Chỉ tiêu định lượng<br /> <br /> - Thời gian phân tích<br /> - Chi phí phân tích<br />  Chỉ tiêu định tính<br /> - Công tác tổ chức phân tích tài chính<br /> - Năng lực của cán bộ phân tích<br /> - Nhận thức của các nhà quản trị doanh nghiệp về phân tích tài chính<br /> <br /> iv<br /> <br /> - Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp<br /> - Phương pháp và kỹ thuật phân tích tài chính doanh nghiệp<br /> - Chất lượng nguồn thông tin sử dụng trong phân tích tài chính<br /> Bảng đánh giá chất lượng phân tích tài chính doanh nghiệp<br /> Stt<br /> <br /> Tiêu chí đánh giá<br /> <br /> Điểm đánh<br /> <br /> Mức điểm<br /> <br /> giá<br /> <br /> 1.<br /> <br /> Năng lực của cán bộ phân tích<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> 5<br /> <br /> 2.<br /> <br /> Phương pháp và kỹ thuật phân tích<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> 5<br /> <br /> 3.<br /> <br /> Nội dung phân tích<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> 5<br /> <br /> 4.<br /> <br /> Công tác tổ chức phân tích tài chính<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> 5<br /> <br /> 5.<br /> <br /> Chất lượng của thông tin cung cấp<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> 5<br /> <br /> 6.<br /> <br /> Thời gian phân tích<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> 5<br /> <br /> 7.<br /> <br /> Chi phí phân tích<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> 5<br /> <br /> 8.<br /> <br /> Mức độ ảnh hưởng của môi trường pháp lý<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> 5<br /> <br /> 9.<br /> <br /> Mức độ hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu trung<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> 5<br /> <br /> bình ngành<br /> Tổng số điểm<br /> <br /> Tổng hợp mức điểm đánh giá như sau:<br /> + Tổng điểm từ 9 – 18 : Chất lượng phân tích kém<br /> + Tổng điểm từ 19 – 27: Chất lượng phân tích trung bình<br /> + Tổng điểm từ 28 – 36 : Chất lượng phân tích khá<br /> + Tổng điểm từ 37 – 45 : Chất lượng phân tích tốt<br /> <br /> v<br /> <br /> 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng phân tích tài chính DN<br /> Có nhiều cách tiếp cận nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng phân tích tài<br /> chính tuy nhiên trong giới hạn đề tài này chúng ta chỉ xem xét nhân tố chủ<br /> quan (nhân tố thuộc về doanh nghiệp) và nhân tố khách quan.<br /> <br /> CHƯƠNG II<br /> THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH<br /> DOANH NGHIỆP TẠI PTSC<br /> 2.3.1. Đánh giá chất lượng phân tích tài chính tại PTSC<br /> Trên cơ sở thực trạng phân tích tài chính doanh nghiệp tại PTSC trong thời kỳ<br /> phân tích. Chất lượng phân tích tài chính tại PTSC được đánh giá qua các chỉ<br /> tiêu như sau:<br />  Đánh giá về nhận thức của các lãnh đạo công ty về phân tích tài chính<br /> Nhìn chung nhận thức của các lãnh đạo công ty về phân tích tài chính<br /> là ở mức độ khá. Tuy nhiên, PTSC vẫn chưa có bộ phận chuyên trách về phân<br /> tích tài chính dẫn đến công tác phân tích tài chính chưa chuyên nghiệp làm<br /> ảnh hưởng đến chất lượng phân tích.<br />  Năng lực của cán bộ phân tích<br />  Công tác tổ chức phân tích tài chính<br />  Nội dung phân tích tài chính<br />  Phương pháp và kỹ thuật phân tích tài chính<br />  Nguồn thông tin phục vụ quá trình phân tích<br />  Chi phí phân tích tài chính<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản