intTypePromotion=1

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Phát triển dịch vụ ngân hàng tại Sở giao dịch - Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
25
lượt xem
0
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Phát triển dịch vụ ngân hàng tại Sở giao dịch - Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn được trình bày với ba chương: Chương 1 - Một số vấn đề lý luận cơ bản về dịch vụ ngân hàng của ngân hàng thương mại, chương 2 - Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng tại Sở giao dịch - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và chương 3 - Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng tại Sở giao dịch - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam,. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Phát triển dịch vụ ngân hàng tại Sở giao dịch - Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

MỤC LỤC<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU<br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> <br /> Chƣơng 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ DỊCH VỤ NGÂN<br /> HÀNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠIError! Bookmark not defined.<br /> 1.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠIError! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.1.1. Khái niệm ngân hàng thương mại .... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.2. Hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mạiError! Bookmark not defined.<br /> 1.2. TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG........ Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.2.1. Khái niệm dịch vụ ngân hàng .......... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.2. Một số dịch vụ ngân hàng chủ yếu .. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3. PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG............ Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.3.1. Quan điểm về phát triển các dịch vụ ngân hàngError! Bookmark not defined<br /> <br /> 1.3.3. Chỉ tiêu phản ánh sự phát triển dịch vụ ngân hàngError! Bookmark not defin<br /> 1.4. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG<br /> CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI ................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.4.1. Các yếu tố khách quan ..................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.4.2. Các yếu tố chủ quan ......................... Error! Bookmark not defined.<br /> Chƣơng 2: THỰC TRẠNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TẠI SỞ GIAO DỊCH -<br /> <br /> NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAMError! Bookmark not defi<br /> 2.1. TỔNG QUAN VỀ SỞ GIAO DỊCH - NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI<br /> THƢƠNG VIỆT NAM ...................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.1.1. Cơ cấu tổ chức và mạng lưới hoạt độngError! Bookmark not defined.<br /> 2.1.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh của Sở giao dịch - Ngân<br /> <br /> hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam từ 2007 - 2009Error! Bookmark not de<br /> 2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TẠI SỞ GIAO<br /> <br /> DỊCH - NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAMError! Bookmark not define<br /> <br /> 2.2.1. Thực trạng phát triển một số dịch vụ ngân hàng chủ yếu tại Sở<br /> giao dịch - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt NamError! Bookmark not<br /> 2.2.2. Kết quả hoạt động dịch vụ của Sở giao dịch - Ngân hàng<br /> TMCP Ngoại thương Việt Nam ...... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN<br /> HÀNG TẠI SỞ GIAO DỊCH - NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT<br /> NAM.................................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.3.1. Kết quả đạt được .............................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.2. Hạn chế ............................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.3. Nguyên nhân .................................... Error! Bookmark not defined.<br /> Chƣơng 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TẠI SỞ GIAO DỊCH<br /> - NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAMError! Bookmark not defined.<br /> 3.1. ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TẠI SỞ GIAO DỊCH<br /> - NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAMError! Bookmark not defined.<br /> 3.2. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TẠI SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAMError! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.2.1. Hoàn thiện và nâng cao các dịch vụ đã cóError! Bookmark not defined.<br /> 3.2.2. Triển khai các dịch vụ ngân hàng mớiError! Bookmark not defined.<br /> 3.2.3. Các giải pháp hỗ trợ ......................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3. KIẾN NGHỊ ........................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ.................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.3.3. Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt NamError! Bookmark n<br /> KẾT LUẬN ........................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO.................................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> Tính cấp thiết của đề tài<br /> Dịch vụ ngân hàng ở nước ta đang phát triển hết sức nhanh chóng, đem lại tiện ích cho<br /> người dân, thúc đẩy chu chuyển vốn trong xã hội và thúc đẩy nền kinh tế phát triển.<br /> <br /> Sự phát<br /> <br /> triển của công nghệ ngân hàng, sự đòi hỏi cao hơn của khách hàng tạo ra<br /> nhiều cơ hội và thách thức cho các ngân hàng thương mại. Chính sự cạnh<br /> tranh gay gắt trong ngành ngân hàng đòi hỏi mỗi ngân hàng thương mại<br /> phải lựa chọn cho mình một hướng đi cụ thể.<br /> Trong thời gian qua, Sở giao dịch - Ngân hàng thương mại cổ phần<br /> Ngoại thương Việt Nam đã phát triển với nhiều dịch vụ khác nhau phục vụ<br /> khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, từng bước thực hiện chiến lược tăng<br /> trưởng ngang và đa dạng hóa. Tuy nhiên trên thực tế số lượng các dịch vụ<br /> còn hạn chế, chất lượng các dịch vụ vẫn còn một số bất cập, thách thức vẫn<br /> còn phía trước. Nhằm tồn tại và phát triển bền vững trong nền kinh tế cạnh<br /> tranh cùng với chiến lược phát triển của Sở Giao dịch - Ngân hàng thương<br /> mại cổ phần Ngoại thương, đề tài: “Phát triển dịch vụ ngân hàng tại Sở<br /> giao dịch - Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam”<br /> được lựa chọn.<br /> Kết cấu của luận văn<br /> Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, danh mục các chữ viết tắt, danh<br /> mục bảng, biểu đồ, tài liệu tham khảo, luận văn được trình bày với ba<br /> chương:<br /> Chương 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản về dịch vụ ngân hàng của<br /> ngân hàng thương mại<br /> Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng tại Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam<br /> Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng tại Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam<br /> <br /> Chƣơng 1<br /> MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ DỊCH VỤ<br /> NGÂN HÀNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI<br /> 1.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI<br /> <br /> Theo “Ngân hàng thương mại” (2007), PGS.TS Phan Thị Thu Hà,<br /> NXB Đại học Kinh tế Quốc dân: “Ngân hàng là các tổ chức tài chính cung<br /> cấp một danh mục các dịch vụ tài chính đa dạng nhất - đặc biệt là tín dụng,<br /> tiết kiệm, dịch vụ thanh toán và thực hiện nhiều chức năng tài chính nhất so<br /> với bất kỳ tổ chức kinh doanh nào trong nền kinh tế”.<br /> Hoạt động chủ yếu của ngân hàng thương mại: Cho vay, huy động vốn và<br /> các hoạt động khác<br /> 1.2. TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG<br /> <br /> 1.2.1. Khái niệm dịch vụ ngân hàng<br /> Dịch vụ ngân hàng thương mại là toàn bộ các hoạt động mà một ngân<br /> hàng có thể tạo ra làm thoả mãn nhu cầu của khách hàng, góp phần trực<br /> tiếp hoặc gián tiếp làm tăng thu nhập của ngân hàng.<br /> Với đề tài này, dịch vụ ngân hàng được xem xét theo nghĩa hẹp và<br /> được hiểu là các hình thức kinh doanh gắn liền với việc thu phí, hưởng hoa<br /> hồng do các ngân hàng thương mại thực hiện thông qua việc phục vụ các<br /> doanh nghiệp, các tổ chức và các cá nhân.<br /> 1.2.2. Một số dịch vụ ngân hàng chủ yếu<br /> Phần này tập trung chủ yếu nghiên cứu về các dịch vụ ngân hàng như:<br /> Dịch vụ thanh toán, chuyển tiền, dịch vụ thẻ, dịch vụ bảo lãnh, dịch vụ<br /> ngân hàng điện tử, các dịch vụ quản lý đầu tư, bảo hiểm, quản lý và tín<br /> thác, dịch vụ tư vấn tài chính, tư vấn thuế và các dịch vụ ngân hàng khác<br /> 1.3. PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG<br /> <br /> 1.3.1. Quan điểm về phát triển các dịch vụ ngân hàng<br /> Sự phát triển của các dịch vụ ngân hàng là sự chuyển hoá cả về chất và<br /> về lượng của các dịch vụ ngân hàng đến một trạng thái mới tốt hơn. Sự<br /> phát triển của các dịch vụ ngân hàng không chỉ là sự tăng lên về số lượng<br /> các dịch vụ ngân hàng, doanh số của các dịch vụ, mà bao gồm cả sự gia<br /> <br /> tăng về chất lượng và mọi mặt liên quan đến các dịch vụ ngân hàng.<br /> 1.3.2. Sự cần thiết phát triển các dịch vụ ngân hàng<br /> Trong xu thế toàn cầu hoá nền kinh tế cùng với sự diễn ra mạnh mẽ<br /> của công nghệ ngân hàng, để có thể cạnh tranh và trở thành ngân hàng bán<br /> lẻ tốt nhất thì phát triển dịch vụ ngân hàng đối với khách hàng là hướng đi<br /> duy nhất và tất yếu của các ngân hàng trên thế giới nói chung cũng như của<br /> hệ thống các ngân hàng thương mại Việt Nam nói riêng.<br /> 1.3.3. Chỉ tiêu phản ánh sự phát triển dịch vụ ngân hàng<br /> - Số lượng các loại dịch vụ khách hàng mà ngân hàng cung cấp.<br /> - Số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ.<br /> - Mức độ đáp ứng về tài chính tiền tệ một cách nhanh nhất, chính xác<br /> nhất, an toàn nhất cho khách hàng.<br /> - Doanh số từ dịch vụ ngân hàng<br /> - Thu nhập và tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ mà ngân hàng thu được khi<br /> cung ứng các dịch vụ khách hàng.<br /> - Tính an toàn cho ngân hàng.<br /> 1.4. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG<br /> CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI<br /> <br /> 1.4.1. Các yếu tố khách quan<br /> - Sự phát triển kinh tế - xã hội<br /> - Môi trường pháp lý<br /> - Cách mạng khoa học công nghệ<br /> - Toàn cầu hoá và sự cạnh tranh của khu vực ngân hàng<br /> 1.4.2. Các yếu tố chủ quan<br /> - Tiềm lực tài chính, tổ chức bộ máy và uy tín của ngân hàng<br /> - Quá trình hiện đại hoá ngân hàng thương mại<br /> - Trình độ đội ngũ cán bộ nghiệp vụ<br /> - Hoạt động Marketing ngân hàng<br /> Chƣơng 2<br /> THỰC TRẠNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TẠI SỞ GIAO DỊCH<br /> - NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2