intTypePromotion=3

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Quản lý thuế Thu nhập cá nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
36
lượt xem
12
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Quản lý thuế Thu nhập cá nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của đề tài là đưa ra những điểm còn hạn chế trong công tác quản lý thuế TNCN và có một số kiến nghị nhỏ góp phần hoàn thiện quy trình này nhằm tăng thu ngân cho nhà nước nói chung và cho tỉnh Nghê An nói riêng. Đồng thời để luật thuế mới đi vào đời sống một cách nhanh và có hiệu quả nhất. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Quản lý thuế Thu nhập cá nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An

MỤC LỤC<br /> LỜI MỞ ĐẦU .............................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> CHƢƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ<br /> THU NHẬP CÁ NHÂN .......................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1 Tổng quan về thuế thu nhập cá nhân........... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.1 Khái niệm và đặc điểm của thuế TNCNError!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> defined.<br /> 1.1.2 Vai trò của thuế TNCN ........................ Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2 Quản lý thuế thu nhập cá nhân .................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.1 Khái niệm quản lý thuế TNCN ............ Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.2 Nội dung cơ bản của thuế TNCN ......... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.3 Nội dung quản lý thuế TNCN .............. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 1.3.1 Nhân tố chủ quan ................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3.2 Nhân tố khách quan .............................. Error! Bookmark not defined.<br /> CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN<br /> TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN ....................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1 Tổng quan về cục thuế nghệ an ................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.1 Cơ cấu tổ chức Cục thuế Nghệ An ....... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.2 Khái quát về công tác quản lý thuế tại Cục thuế Nghệ An .......... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 2.1.3. Kết quả thu thuế TNCN trên địa bàn tỉnh Nghệ AnError! Bookmark<br /> not defined.<br /> 2.2 Thực trạng công tác quản lý thuế thu nhậ̣p cá nhân t rên địa bàn tỉnh nghệ<br /> an ....................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.1 Công tác tuyên truyền hỗ trợ NNT ...... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.2.2 Quản lý đăng ký thuế , kê khai thuế , nộp thuếError! Bookmark not<br /> defined.<br /> 2.2.3 Quản lý thông tin người nộp thuế ........ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.4 Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế ........ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3 Đánh giá chung thực trạng công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa<br /> bàn tỉnh nghệ an ................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.3.1 Những kết quả đạt được ....................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân ...................... Error! Bookmark not defined.<br /> CHƢƠNG 3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ<br /> THU NHẬP CÁ NHÂN Ở NGHỆ AN .................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1 Định hướng hoàn thiện quản lý thuế TNCN tại cục thuế Nghệ An .... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.1.1 Định hướng chung ................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.2 Định hướng phát triển kinh tế xã hội đến năm 2010 và tầm nhìn 2015<br /> trên địa bàn tỉnh Nghệ An ............................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1.3 Định hướng công tác quản lý thuế TNCN trên địa bàn tỉnh Nghệ An<br /> ....................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2 Một số giải pháp tăng cường quản lý thuế TNCN trên địa bàn tỉnh Nghệ<br /> An. ..................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.1 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ NNTError! Bookmark not<br /> defined.<br /> 3.2.2 Tăng cường công tác thu nợ và cưỡng chế nợ thuếError!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not defined.<br /> 3.2.3 Tăng cường công tác kiểm tra quyết toán thuế của NNT ............ Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.2.5 Chú trọng công tác đào tạo về chuyên môn cũng nh<br /> <br /> ư đa ̣o đ ức nghề<br /> <br /> nghiê ̣p cho cán bô ̣ thuế .................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.6 Hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý thuếError!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> defined.<br /> 3.3 Kiến nghị ..................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.1 Đối với Bộ tài chính, Tổ ng cu ̣c thuế .... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.2 Đối với địa phương .............................. Error! Bookmark not defined.<br /> KẾT LUẬN .................................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> <br /> Viê ̣t Nam đã trở thành thành viên của tổ chức kinh tế thế giới WTO<br /> <br /> . Xu<br /> <br /> thế liên minh thế giới ngày càng càng được đẩy mạnh với những chương trình<br /> tự do hoá thương mại phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.Chính vì vậy<br /> trong tiến trình hội nhập sâu dẫn đến việc xoá bỏ hàng rào thuế quan đối với<br /> các hàng hóa nhập khẩu của các nước trong WTO sẽ làm giảm nguồ n thu thuế<br /> từ xuấ t nhâ ̣p khẩ u, mô ̣t nguồ n thu chiế m tới 20% tổ ng thu ngân sách nhà nước<br /> trong thời gian qua. Để bù đắp thiếu hụt đó thì Chính phủ cần khai thác từ<br /> nguồ n thu thuế trực thu. Một công cụ hữu hiệu được kể đến đó là thuế TNCN,<br /> một sắc thuế điều tiết trực tiếp trên thu nhập của từng cá nhân. Thuế thu nhập<br /> ngày càng trở thành nguồn thu quan trọng của nhà nước. Cùng với xu hướng<br /> tăng trưởng kinh tế ngày càng cao, hội nhập và phát triển, thu nhập bình quân<br /> đầu người ngày càng lớn thì khả năng huy động nguồn thu cho ngân sách<br /> thông qua thuế thu nhập ngày sẽ càng tăng.<br /> Công tác quản lý thuế Ở Việt Nam nói và quản lý thuế thu nhâ ̣p cá nhân<br /> trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói riêng cò n nhiề u ha ̣n chế . Nế u như không nhanh<br /> chóng khắc phục những hạn chế n ày sẽ ảnh hưởng đến tiến trình hội nhập<br /> thuế thế giới và ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách. Xuất phát từ lý do dó,<br /> Tác giả đã chọn đề tài “Quản lý thuế Thu nhập cá nhân trên địa bàn tỉnh<br /> Nghệ An” làm Đề tài luận văn Thạc sĩ của mình.<br /> Mục đích nghiên cứu của đề tài là đưa ra những điểm còn hạn chế trong<br /> công tác quản lý thuế TNCN và có một số kiến nghị nhỏ góp phần hoàn thiện<br /> quy trình này nhằ m tăng thu ngân cho nhà nước nó i chung và cho tin̉ h Nghê ̣<br /> <br /> An nói riêng. Đồng thời để luật thuế mới đi vào đời sống một cách nhanh và<br /> có hiệu quả nhất.<br /> Đối tượng nghiên cứu là nội dung của thuế TNCN và công tác quản lý<br /> thuế TNCN trên địa bàn tỉnh Nghệ An.<br /> Luận văn đã kết hợp phương pháp phân tích và tổng hợp để đánh giá các<br /> vấn đề về quản lý thuế TNCN trong thực tiễn. Đồng thời sử dụng các biện<br /> pháp hệ thống hoá, so sánh và đối chiếu.<br /> Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm 3 chương<br /> Chƣơng 1: Những vấn đề cơ bản về công tác quản lý thuế TNCN<br /> Chƣơng 2: Thực trạng quản lý thuế TNCN trên địa bàn tỉnh Nghệ An<br /> Chƣơng 3: Giải pháp hoàn thiện quản lý thuế TNCN trên địa bàn tỉnh Nghệ<br /> An.<br /> Trong chương 1, Tác giả trình bày sơ lược các nội dung luật thuế<br /> TNCN và công tác quản lý thuế TNCN. Nội dung của luật thuế TNCN bao<br /> gồm: Đối tượng nộp thuế; đối tượng tính thuế; Các phương pháp tính thuế;<br /> Đơn vị tính thuế. Trong chương 1, Tác giả còn đề cập đến các nội dung cơ<br /> bản của công tác quản lý thuế. Thứ nhất, Quản lý công tác tuyên truyền và<br /> phổ biến chính sách thuế. Đây là một khâu là một nội dung quan trọng của<br /> công tác quản lý thuế. Việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền hỗ trợ NNT tốt<br /> là chiếc cầu nối dẫn đến thành quả của công tác quản lý thuế là tăng thu cho<br /> NSNN và tăng thêm phần hiểu biết pháp luật về thuế cho NNT.Thứ hai, Quản<br /> lý đăng ký thuế, khai thuế và nộp thuế. Nội dung của hoạt động quản lý này là<br /> giúp cho cơ quan thuế nắm bắt được các thông tin liên quan đến NNT, sự hiện<br /> diện của NNT và nghĩa vụ phải nộp thuế với cơ quan quản lý thuế; việc chấp<br /> hành các nghĩa vụ về kê khai thuế hàng tháng, quý và thực hiện nghĩa vụ đối<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản