intTypePromotion=1

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác quản lý triển khai thực hiện dự án tại Ban Quản lý dự án 6 - Tổng Cục đường bộ Việt Nam

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
85
lượt xem
5
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác quản lý triển khai thực hiện dự án tại Ban Quản lý dự án 6 - Tổng Cục đường bộ Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của đề tài: Nghiên cứu và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản về dự án đầu tư xây dựng và công tác quản lý triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng. Những nghiên cứu về lý luận này là cơ sở để định hướng tiếp cận trong phân tích thực trạng và đề xuất những giải pháp. Đánh giá thực trạng công tác quản lý triển khai thực hiện dự án đầu tư tại Ban Quản lý dự án 6. Phân tích những tồn tại trong công tác quản lý triển khai thực hiện dự án đầu tư và nguyên nhân.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác quản lý triển khai thực hiện dự án tại Ban Quản lý dự án 6 - Tổng Cục đường bộ Việt Nam

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN<br /> <br /> <br /> NGUYỄN HUY CƢỜNG<br /> <br /> HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRIỂN<br /> KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN TẠI BAN QUẢN LÝ<br /> DỰ ÁN 6 TỔNG CỤC ĐƢỜNG BỘ VIỆT NAM<br /> CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP<br /> <br /> HÀ NỘI, NĂM 2012<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> Ch-¬ng 1: Tæng quan vÒ ®Ò tµi nghiªn cøu<br /> 1.1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Một trong những vấn đề quan trọng được lưu ý khi tiến hành thực hiện một dự án<br /> đầu tư đó là công tác quản lý dự án. Công tác quản lý giữ một vai trò thiết yếu trong toàn<br /> bộ quá trình hình thành và thực hiện dự án đầu tư, xuyên suốt các giai đoạn kể từ khi xuất<br /> hiện các cơ hội đầu tư, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định, đàm phán ký kết các<br /> hợp đồng… cho đến khi dự án đi vào thi công và chính thức được đưa vào hoạt động.<br /> Hiệu quả của một dự án đầu tư sẽ được đảm bảo nếu như khâu quản lý dự án được thực<br /> hiện tốt. Ngược lại, việc quản lý thiếu chặt chẽ sẽ là nhân tố gây ảnh hưởng nhiều tới tiến<br /> độ, chất lượng, là một trong những nguyên nhân gây lãng phí về thời gian, chi phí và ảnh<br /> hưởng tới hiệu quả đầu tư chung. Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản ngành<br /> giao thông vận tải hiện nay còn nhiều điều bất cập do tính chất các dự án đầu tư xây dựng<br /> ngành giao thông vận tải thường có quy mô vốn đầu tư lớn, thời gian tiến hành đầu tư kéo<br /> dài, công nghệ phức tạp… Điều này dẫn đến tiến độ kế hoạch về thời gian, chi phí và<br /> chất lượng bị ảnh hưởng. Do vậy việc nghiên cứu, tìm hiểu về công tác quản lý dự án trên<br /> phương diện khoa học và thực tiễn là rất cần thiết. Bên cạnh đó, mấy năm trở lại đây,<br /> ngày càng nhiều các vụ tham ô, tham nhũng của một bộ phận lãnh đạo các Ban quản lý<br /> dự án được phát hiện, kèm theo đó là hàng loạt các công trình xây dựng không đảm bảo<br /> chất lượng gây thất thoát lãng phí nghiêm trọng các nguồn lực của đất nước. Thực trạng<br /> trên đã khiến không ít người hoài nghi về chất lượng hoạt động của các Ban quản lý dự<br /> án ở Việt Nam. Đây là một trong những thách thức lớn đối với các Ban quản lý dự án nói<br /> chung và Ban Quản lý dự án 6 nói riêng.<br /> Xuất phát từ tầm quan trọng của việc nghiên cứu công tác quản lý triển khai thực<br /> hiện dự án đầu tư xây dựng tại Ban quản lý dự án 6 - Tổng Cục đường bộ Việt Nam và từ<br /> yêu cầu hoàn thiện hơn lý luận về quản lý dự án đầu tư xây dựng, tác giả chọn đề tài:<br /> “Hoàn thiện công tác quản lý triển khai thực hiện dự án tại Ban Quản lý dự án 6 -<br /> <br /> Tổng Cục đường bộ Việt Nam” để nghiên cứu, với mong muốn nhằm góp phần xây<br /> dựng một lý luận về quản lý triển khai thực hiện dự án đầu tư tại Ban Quản lý dự án, trên<br /> cơ sở đó giải quyết những vấn đề thực tiễn nêu trên.<br /> 1.2. Mục đích nghiên cứu của đề tài:<br /> - Nghiên cứu và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản về dự án đầu tư xây<br /> dựng và công tác quản lý triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng. Những nghiên cứu<br /> về lý luận này là cơ sở để định hướng tiếp cận trong phân tích thực trạng và đề xuất<br /> những giải pháp.<br /> - Đánh giá thực trạng công tác quản lý triển khai thực hiện dự án đầu tư tại Ban Quản<br /> lý dự án 6. Phân tích những tồn tại trong công tác quản lý triển khai thực hiện dự án đầu tư<br /> và nguyên nhân.<br /> - Đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý triển khai<br /> thực hiện dự án đầu tư thuộc Ban quản lý dự án 6.<br /> 1.3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu<br /> - Nghiên cứu công tác quản lý triển khai thực hiện dự án đầu tư tại Ban Quản lý dự<br /> án 6.<br /> - Thời gian nghiên cứu: 1997 - 2011<br /> 1.4. Phƣơng pháp nghiên cứu<br /> *Phương pháp thu thập dữ liệu<br /> Luận văn sử dụng chủ yếu các nguồn dữ liệu thứ cấp như giáo trình, tài liệu tham<br /> khảo, chuyên khảo, các ấn phẩm đã công bố trên các tạp chí khoa học, các công trình<br /> nghiên cứu khoa học có liên quan, để hệ thống hóa hình thành cơ sở lý thuyết cho nghiên<br /> cứu đề tài. Đồng thời luận văn cũng thu thập dữ liệu từ các nguồn thức cấp khác bao<br /> gồm: các báo cáo quá trình hình thành, phát triển, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ban<br /> Quản lý dự án 6, tình hình và kết quả quản lý các dự án đầu tư của Ban Quản lý dự án 6<br /> đã triển khai thực hiện trong thực tế qua các năm để phân tích đánh giá hình thành cơ sử<br /> thực tiễn cho đề xuất các giải pháp<br /> <br /> * Phương pháp phân tích dữ liệu:<br /> Luận văn sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu như tổng hợp, phân tích so<br /> sánh từ các nguồn dữ liệu thu thập được, vận dụng kỹ thuật thống kê, dự báo ngoại suy để<br /> phân tích đánh giá xử lý các thông tin thu thập được. Thiết lập các bảng số liệu, các biểu<br /> mẫu, sơ đồ biểu đồ trong nghiên cứu.<br /> <br /> 1.5. Những công trình nghiên cứu liên quan:<br /> Tác giả Phạm Gia Nghĩa - Đại học GTVT: đề tài nghiên cứu “Công tác quản lý các<br /> dự án đầu tư theo hình thức Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) trong giai đoạn<br /> chuẩn bị đầu tư”; Trần Mai Dung - Đại học Kinh tế Quốc dân với đề tài “Hoàn tiện công<br /> tác quản lý dự án đầu tư tại Công ty dịch vụ viễn thông GPC”; Bùi Quang Huy - Đại học<br /> Kinh tế Quốc dân với đề tài “Tăng cường quản lý tài chính các dự án đầu tư tại Ban<br /> quản lý dự án 1 - Bộ giao thông vận tải”;….<br /> 1.6. Kết cấu của Luận văn: Luận văn được trình bày thành bốn chương<br /> Chương 1: Tổng quan về nghiên cứu đề tài<br /> Chương 2: Những vấn đề lý luận chung về công tác quản lý triển khai thực hiện dự<br /> án đầu tư xây dựng cơ bản ngành giao thông vận tải.<br /> Chương 3: Thực trạng công tác quản lý triển khai thực hiện dự án đầu tư tại Ban<br /> Quản lý dự án 6 - Tổng Cục đường bộ Việt Nam.<br /> Chương 4: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý triển khai thực hiện dự án<br /> đầu tư tại Ban Quản lý dự án 6<br /> <br /> *<br /> *<br /> *<br /> <br /> CHƢƠNG 2: NHŨNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ<br /> TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN NGÀNH<br /> GIAO THÔNG VẬN TẢI<br /> <br /> 2.1. Dự án đầu tƣ và quản lý triển khai thực hiện dự án đầu tƣ:<br /> - Khái niệm về dự án đầu tư XDCT: Theo Luật Xây dựng ra đời cùng với các<br /> nghị định hướng dẫn thi hành Luật, khái niệm về dự án đầu tư XDCT mới được hình<br /> thành: “Dự án đầu tư XDCT là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc bỏ vốn để xây<br /> dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo những công trình xây dựng nhằm mục đích phát triển,<br /> duy trì, nâng cao chất lượng công trình hoặc sản phẩm, dịch vụ trong một thời hạn nhất<br /> định. Dự án đầu tư XDCT bao gồm phần thuyết minh và phần thiết kế cơ sở (TKCS)”.<br /> - Đặc điểm dự án đầu tư XDCT: Dự án đầu tư XDCT có tính đơn chiếc; thường<br /> có quy mô đầu tư xây dựng lớn, cho nên đòi hỏi vốn đầu tư rất lớn; bị hạn chế về thời<br /> gian và quy mô; thường đòi hỏi diện tích sử dụng lớn; dự án có liên quan nhiều đến tư<br /> vấn và nhà thầu nước ngoài; liên quan đến nhiều nguồn lực khác nhau; có tính thay đổi và<br /> có tính đa mục tiêu.<br /> - Nội dung dự án đầu tư XDCT: Theo quy định tại Điều 7 và Điều 8 Nghị định<br /> 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về QLDA đầu tư XDCT, nội<br /> dung của một dự án đầu tư XDCT bao gồm phần thuyết minh và phần TKCS.<br /> - Quy trình thực hiện dự án đầu tư XDCT: Quy trình thực hiện dự án đầu tư<br /> XDCT trải qua ba giai đoạn là chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và kết thúc đầu tư đưa<br /> công trình vào khai thác, sử dụng.<br /> 2. Quản lý triển khai thực hiện dự án đầu tƣ xây dựng công trình<br /> <br /> - Khái niệm, tầm quan trọng của QLDA đầu tư XDCT:<br /> Có nhiều cách định nghĩa khác nhau về QLDA: "QLDA là ứng dụng kiến thức, kỹ<br /> năng, công cụ và kỹ thuật vào các hoạt động dự án để thỏa mãn các yêu cầu của dự án"<br /> và một số định nghĩa khác.<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2