intTypePromotion=3
ADSENSE

Triển khai thực hiện dự án

Xem 1-20 trên 361 kết quả Triển khai thực hiện dự án
 • Tài liệu tham khảoMẫu hoạch triển khai thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất - ct 135 năm 200... của thôn, bản (Kèm theo Thông tư số 12/2009/TT-BNN, ngày 06/3/2009)

  pdf2p meomaythongminh 04-08-2010 151 15   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài: Nghiên cứu và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản về dự án đầu tư xây dựng và công tác quản lý triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng. Những nghiên cứu về lý luận này là cơ sở để định hướng tiếp cận trong phân tích thực trạng và đề xuất những giải pháp. Đánh giá thực trạng công tác quản lý triển khai thực hiện dự án đầu tư tại Ban Quản lý dự án 6. Phân tích những tồn tại trong công tác quản lý triển khai thực hiện dự án đầu tư và nguyên nhân.

  pdf13p praishy4 14-03-2019 33 5   Download

 • Nội dung chính của chương 5 Quản lý nhà nước trong giai đoạn triển khai, thực hiện dự án đầu tư thuộc bài giảng Đầu tư quốc tế trình bày về các nội dung lần lượt như sau: quản lý nhà nước trong giai đoạn triển khai, quản lý nhà nước trong giai đoạn thực hiện.

  pdf23p thin_12 23-07-2014 114 28   Download

 • Đất nước ta hiện nay đứng trong nền kinh tế phát triển như vũ bão, đòi hỏi phải hoạch định một chiến lược phát triển đất nước theo hướng phát triển bền vững, phấn đấu đến năm 2020 cơ bản trở thành một nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Chính vì những yêu cầu phát triển mạnh mẽ đó ta cần phải thực hiện một nhiệm vụ rất là quan trọng, đó là vấn đề xây dựng chỉnh trang đô thị đây là một trong những tiêu chí hàng đầu đánh giá một đất nước phát triển...

  doc72p lionduy 30-07-2012 122 28   Download

 • cuốn sách gồm 6 chương: chương 1 – chuẩn bị xây dựng dự án, chương 2- thiết kế và lập kế hoạch dự án, chương 3 – phê duyệt dự án, chương 4 – triển khai thực hiện dự án, chương 5 – kiểm tra, giám sát và đánh giá các dự án, chương 6 – bài tập tình huống. mời các bạn tham khảo!

  pdf180p vuvanhai1508 14-06-2017 53 22   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: một số biện pháp thúc đẩy hoạt động triển khai thực hiện dự án fdi trong các khu công nghiệp ở việt nam', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf96p sony_12 25-06-2013 88 15   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: hãy trình bày những hiểu biết về quá trình lập và triển khai thực hiện dự án đầu tư. liên hệ với tình hình ở việt nam.', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf32p hotmoingay5 20-01-2013 63 11   Download

 • Khi dự án đã đi vào hoạt động, bạn cần phải quản lý dự án sao cho hiệu quả nhất. Khả năng thất bại của dự án sẽ rất cao nếu công tác quản lý kém. Những công việc không được điều hành hợp lý sẽ gây lãng phí thời gian, tiền bạc và cả công sức của những người tham gia. Thậm chí, dự án sẽ phát triển chệch hướng hoặc tạo ra những kết quả không phù hợp với yêu cầu của nhà tài trợ và các thành phần liên quan. Việc thực hiện dự án đòi hỏi...

  pdf4p bibocumi7 03-10-2012 224 113   Download

 • Nội dung • • • Phân tích kỹ thuật. Phân tích tài chính. Phân tích kinh tế. Mục tiêu • Hướng dẫn học • • • • • • Hiểu được ý nghĩa, mục đích của việc phân tích dự án. Giúp cho việc lựa chọn các giải pháp thích hợp và hiệu quả nhất cho tổ chức hoạt động dự án. Làm cơ sở để đánh giá kế hoạch kinh doanh, nhu cầu các yếu tố đầu vào, thị trường tiêu thụ, các giải pháp triển khai thực hiện dự án. Làm tiền đề cho phân tích tài chính và phân tích kinh tế. Loại bỏ các dự án không khả...

  pdf30p thoabar3 10-05-2011 205 89   Download

 • Kết quả đạt được: Xây dựng mô hình vườn giữ giống đầu dòng; Triển khai mở rộng mô hình cây ăn quả; mô hình cải tạo vườn tạp; Công tác huấn luyện, tuyên truyền và chuyển giao kỹ thuật cho cán bộ địa phương và nông dân tham gia dự án

  pdf47p muathu102 19-03-2013 174 43   Download

 • Ngày 17-11, tại TP. Vinh, các đồng chí: Trần Văn Hằng - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đình Chi- Ủy viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch UBND tỉnh làm việc với lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Kế hoạch - Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn, Ban quản lý Dự án cùng các cơ quan báo chí TW, địa phương về việc triển khai thực hiện Dự án Nuôi bò sữa và Chế biến sữa tập trung tại huyện Nghĩa...

  doc3p hoamoclan597028 05-12-2009 109 33   Download

 • Trêng ®¹i häc ngo¹i th¬ng Khoa kinh tÕ ngo¹i th¬ng  kho¸ luËn tèt nghiÖp §Ò tµi: mét sè biÖn ph¸p thóc ®Èy ho¹t ®éng triÓn khai thùc hiÖn dù ¸n fdi trong c¸c khu c«ng nghiÖp ë ViÖt Nam Gi¸o viªn híng

  doc102p ngocminh_0984 07-03-2013 66 14   Download

 • Bài giảng Quản trị dự án - Bài 3 cung cấp những kiến thức về phân tích dự án. Sau khi học xong bài này người học có thể: Hiểu được ý nghĩa, mục đích của việc phân tích dự án; giúp cho việc lựa chọn các giải pháp thích hợp và hiệu quả nhất cho tổ chức hoạt động dự án; làm cơ sở để đánh giá kế hoạch kinh doanh, nhu cầu các yếu tố đầu vào, thị trường tiêu thụ, các giải pháp triển khai thực hiện dự án;... Mời các bạn tham khảo.

  pdf30p youcanletgo_03 10-01-2016 54 7   Download

 • Cùng nắm kiến thức trong "Sổ tay hướng dẫn thực thi nâng cấp đô thị có sự tham gia của cộng đồng" thông qua việc tìm hiểu nội dung các chương sau: chương 1 giới thiệu dự án nâng cấp đô thị, chương 2 lập và triển khai thực hiện dự án đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf69p minhphung2105 27-07-2010 271 146   Download

 • Hiện nay, Việt Nam đang trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội từ một nước nông nghiệp lạc hậu. Đây là thời kỳ chuyển giao mà nhiệm vụ trung tâm của nó là tiến hành CNH & HĐH nhằm thúc đẩy sự phát triển của LLSX sao cho tính chất và trình độ của LLSX phải thích ứng và phù hợp với QHSX mới XHCN. Với điều kiện của một nước tiến hành quá độ lên CNXH từ một nước nông nghiệp lạc hậu như Việt Nam, đòi hỏi phải có một cách tiến hành phù hợp trong việc CNH & HĐH đất...

  pdf102p coxetuanloc 07-01-2013 44 7   Download

 • Quy trình này giúp cho việc triển khai thực hiện dịch vụ Tư vấn Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình của công ty được thuận lợi, nhằm thỏa mãn cao nhất những yêu cầu của Khách hàng trong các hợp đồng Tư vấn Quản lý dự án. - Đây là quy trình khung bao quát cho các dự án lớn (dự án nhóm A), dựa vào quy trình này và các điều kiện thực tế của từng dự án (quy mô, tính chất…), Giám đốc dự án sẽ viết quy trình cụ thể phù hợp và khả thi nhất cho dự...

  pdf12p tranvulinh00 08-03-2010 5392 2021   Download

 • Bản thảo: Quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình này nhằm giúp các bạn nắm được việc triển khai thực hiện dịch vụ Tư vấn Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình của công ty được thuận lợi, nhằm thỏa mãn cao nhất những yêu cầu của khách hàng trong các hợp đồng Tư vấn Quản lý dự án. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf12p cactaceae 20-04-2011 1758 784   Download

 • Giáo trình Lập và Quản lý dự án phát triển nông thôn cấu trúc gồm 5 chương trình bày những khái niệm cơ bản về quản lý dự án, xây dựng dự án và phát triển nông thôn, phân tích và thẩm định dự án, thực hiện dự án phát triển nông thôn, giám sát và đánh giá dự án phát triển nông thôn và phần cuối giáo trình là phần phụ lục.

  pdf227p 326159487 18-05-2012 835 312   Download

 • Bản thảo Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình này giúp cho việc triển khai thực hiện dịch vụ tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình của công ty được thuận lợi, nhằm thỏa mãn cao nhất những yêu cầu của khách hàng trong hợp đồng tư vấn quản lý dự án. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf12p duytan579 17-11-2011 622 247   Download

 • Chào Các Bạn, Rất nhiều nhà đầu tư vào Việt Nam rất lúng túng không biết triển khai sao cho phù hợp với các yêu cầu đầu vào đầu của phía yêu cầu. Bài viết này mong là giúp chúng ta phần nào định hướng rõ ngay từ đầu để rút ngắn thời gian thực hiện.

  doc6p ththth87 07-10-2011 418 188   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
368 tài liệu
1103 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Triển khai thực hiện dự án
p_strCode=trienkhaithuchienduan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản