intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tổng quan tài chính, tiền tệ - PGS. TS. Sử Đình Thành

Chia sẻ: Le Van Dai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:42

310
lượt xem
87
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống tài chính là gì? Là tổng thể các luồng vận động của các nguồn tài chính trong các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế quốc dân, nhưng có quan hệ hữu cơ với nhau về việc hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ ở các chủ thể kinh tế-xã hội trong các lĩnh vực đó.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tổng quan tài chính, tiền tệ - PGS. TS. Sử Đình Thành

 1. TONG QUAN TOÅNG QUAN TAØI CHÍNH – TIEÀN TEÄ PGS.TS. SÖÛ ÑÌNH THAØNH KHOA TAØI CHÍNH NHAØ NÖÔÙC TAI CHÍNH NHA NÖÔC 1 2/7/2009
 2. NOÄI DUNG NGHIEÂN CÖÙU CÖU 1. Giôùi thieäu toång quan Giôi tong 2. Heä thoáng hoùa caùc lyù thuyeát taøi chính – tien tieàn teä 3. Thöïc tieãn phaùt trieån lónh vöïc taøi chính – tieàn teä ôû Vieät Nam 4. Hoäi nhaäp & toaøn caàu taøi chính 2 2/7/2009
 3. GIÔÙI THIEÄU TOÅNG QUAN 1. Tieáp caän pham truø taøi chính Tiep phaïm tai 2. Tieáp caän phaïm truø tieàn teä 3. Moái quan heä 3 2/7/2009
 4. Phaïm truø tieàn teä Caùc nhaø kinh teá ñònh nghóa tieàn (Money) nhö laø baát ien bat Cac cöù nhöõng gì noùi chung ñöôïc chaáp nhaän trong thanh toaùn haøng hoùa vaø dòch vuï hoaëc thanh toaùn caùc khoaûn oa cac nôï (Mishkin, 2007): tieàn giaáy, tieàn kim khí, seùc, chöùng chæ tieát kieäm… Khaùi nieäm treân ñöôïc tieáp caän treân khía caïnh cung tieàn. Ñònh nghóa tieàn cuûa caùc nhaø kinh teá ñöôïc hieåu theo nghóa roäng hôn => Xuaát hieän khaùi nieäm tính loûng/tính thanh khoaûn cuûa tieàn teä. 4 2/7/2009
 5. Phaïm truø tieàn teä Tien Tieàn teä coù caùc chöùc naêng: cac chöc nang Phöông tieän trao ñoåi Ñôn vò tính toaùn toan Caát tröõ giaù trò Thanh toaùn caùc khoaûn nôï toan cac khoan =>Phöông tieän trao ñoåi laø chöùc naêng giuùp ñeå phan phaân bieät tieàn coù tính loûng cao vôùi caùc taøi saûn tien long vôi cac tai san taøi chính (coå phieáu, traùi phieáu…) 5 2/7/2009
 6. Phaïm truø tieàn teä Ño löôøng khoái tieàn (tính loûng): löông khoi tien long) M0: Khoái tieàn cô sôû (do NHTW cung öng) öùng) M1: M0+ tieàn gôûi phaùt haønh seùc M2: M1+ tieàn gôûi coù meänh giaù nhoû… M3: M2+ tieàn gôûi coù meänh giaù lôùn … Töø M1 -> M3 tính loûng tieàn teä giaûm daàn; vaø caùc NHTM tham gia vaøo quaù trình taïo ra caùc thaønh phaàn cuûa khoái tieàn. 6 2/7/2009
 7. Phaïm truø taøi chính Khoa hoc taøi chính laø khoa hoc nghieân cöùu hoïc ai hoïc nghien cöu quaûn lyù caùc nguoàn löïc ñaõ ñöôïc tieàn teä hoùa. Taøi chính thuoäc lónh vöc phaân phoái => coù theå vöïc nhaän thöùc taøi chính qua caùc hoaït ñoäng: Quaûn lyù nguoàn voán (huy ñoäng voán, löïa choïn caáu truùc voán…) Quaûn lyù taøi saûn (Xaây döïng vaø quaûn lyù danh muïc ñaàu tö, ñònh giaù taøi saûn, quaûn trò ruûi ro.. ) 7 2/7/2009
 8. Phaïm truø taøi chính Financial resource Financial resource Finance 8 2/7/2009
 9. Phaïm truø taøi chính Döïa vao thuyet Döa vaøo lyù thuyeát troø chôi (Game theory) vaø thieát thiet laäp theå cheá (Mechanism Design), caùc hoaït ñoäng tai taøi chính ñöôc hình thaønh treân cô sôû töông taùc cuûa ñöôïc thanh tren tac cua caùc yeáu toá: Ngöôi Ngöôøi chôi ( Players). Giaù trò gia taêng (Added values ). Quy taéc (Rules); chieán thuaät (Tacties). Pham vi (Scope). ï => 5 yeáu toá ñoù hôïp thaønh PARTS 9 2/7/2009
 10. Phaïm truø taøi chính Can Caên cöù vaøo chuû theå tham gia, hoat ñoäng cuûa taøi vao hoaït cua tai chính ñöôïc phaân taùch thaønh: Tai Taøi chính chính phuû (taøi chính coâng). (tai cong) Taøi chính coâng ty. Taøi chính – ngaân haøng (goïi taét laø khu vöïc taøi chính). Taøi chính caù nhaân. 10 2/7/2009
 11. Moái quan heä tieàn teä vaø taøi chính Tieàn -> qua hoaït ñoäng cuûa taøi chính: Tích tuï/ taäp trung => nguoàn taøi chính (naêng löïc taøi chính) => taøi trôï caùc döïï aùn ñaàu tö. Caùc nguoàn löïc tieàm naêng phaûi traûi quaù trình tieàn teä hoùa => nguoàn taøi chính. tien hoa nguon tai 11 2/7/2009
 12. Moái quan heä tieàn teä vaø taøi chính Caùc hoaït ñoäng taøi chính laøm taêng ( giaûm) giaù trò tien tieàn teä cuûa caùc nhaø ñaàu tö, chuû theå quaûn lyù taøi cua cac ñau quan tai chính… Caùc nhaø ñaàu tö $$ Cac cong ty Caùc coâng ty $ $ $ Chöùc naêng taøi chính $ $ $ Saûn xuaát saûn phaåm Thò tröôøng taøi chính 12 2/7/2009
 13. HEÄ THOÁNG CAÙC LYÙ THUYEÁT TAØI CHÍNH - TIEÀN TEÄ 1. Lyù thuyeát taøi chính cong Ly thuyet tai chính coâng 2. Lyù thuyeát lieân quan ñeán taøi chính coâng ty. ty. 3. Lyù thuyeát tieàn teä 13 2/7/2009
 14. Lyù thuyeát taøi chính coâng Tai Taøi chính coâng coù vai troø: cong Khaéc phuïc thaát baïi thò tröôøng Taùi phaân phoái thu nhaäp xaõ hoäi Chính saùch taøi khoùa laø coâng cuï oån ñònh kinh teá vó moâ/chu kyø kinh teá => taùc ñoäng vaøo taøi chính coâng ty, khu vöïc taøi chính vaø taøi chính caù nhaân. 14 2/7/2009
 15. Lyù thuyeát taøi chính coâng Khoa hoc taøi chính coâng nghieân cöùu: chính saùch hoïc tai cong nghien cöu sach söû duïng coâng cuï thueá vaø chi tieâu taùc ñoäng vaøo nen neàn kinh teá. Lyù thuyeát chi tieâu coâng (cung caáp haøng hoùa coâng, phan phaân boå toái öu nguoàn löc…). toi nguon löïc Lyù thuyeát ñaùnh thueá. Lyù thuyeát quaûn trò coâng (Lyù thuyeát Baûng ñieåm caân baèng - Balance Scorecard, 1992…). 15 2/7/2009
 16. Lyù thuyeát taøi chính coâng Ngay cang Ngaøy caøng coù söï giao thoa veà caùc yù töôûng giöõa cac töông giöa lyù thuyeát trong lónh vöïc taøi chính coâng (vó moâ) vaø lyù thuyeát trong lónh vöc coâng ty, ngaân thuyet vöïc cong ngan haøng… Coù theå minh hoa qua lyù thuyeát Baûng ñieåm caân hoïa thuyet Bang ñiem can baèng – coâng trình vó ñaïi nhaát cuûa Kaplan 16 2/7/2009
 17. Lyù thuyeát taøi chính coâng 17 2/7/2009
 18. Caùc lyù thuyeát taøi chính coâng ty Söï tieán hoùa lyù thuyeát lieân quan ñeán taøi chính tien hoa thuyet lien ñen tai coâng ty ñöôïc chia thaønh 3 nhoùm: Ly thuyet Lyù thuyeát cuõ (Old finance). Lyù thuyeát hieän ñaïi (Modern finance). Ly thuyet môi Lyù thuyeát môùi (new finance). 18 2/7/2009
 19. Caùc lyù thuyeát taøi chính coâng ty Lyù thuyeát cuõ (Old finance): thuyet Chuû ñeà (Theme): Phaân tích baûng baùo caùo taøi chính vaø baûn chaát cuûa coâng cuï nôï taøi chính ban chat cua cong tai Moâ hình (Paradigms): Phaân tích baûng baùo caùo taøi chính (Graham & Dodd, 1951) Ñaùnh gia luaät phaùp lieân quan ñeán saùt nhaäp vaø mua laïi cong lai coâng ty cuõng nhö quaûn trò phaù saûn vaø taùi cô caáu cung quan san tai cau (Dewing, 1953). Neàn taûng: Keá toaùn vaø phaùp luaät. 19 2/7/2009
 20. Caùc lyù thuyeát taøi chính coâng ty Lyù thuyeát hieän ñai (Modern finance): thuyet ñaïi Chuû ñeà (Theme): Ñònh giaù döïa vaøo haønh vi kinh teá hôïp lyù Moâ hình (Paradigms): Toái öu hoùa danh muïc ñaàu tö (Harry Markowits, 1952, 1956). Lyù thuyeát khoâng thích hôïp (Modigliani & Merton, 1958). Moâ hình ñònh giaù taøi saûn voán (CAPM) (Bill Sharpe, Foln Lintner & Jan Mossin). Lyù thuyeát thò tröôøng hieäu quaû (Eugene Fama, 1970) Neàn taûng: Kinh teá hoïc taøi chính 20 2/7/2009
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2