intTypePromotion=1

TỔNG QUAN VỀ ĐÁ

Chia sẻ: Nguyen Cong Tin | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:57

0
92
lượt xem
28
download

TỔNG QUAN VỀ ĐÁ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ty ̉ lê ̣ Si/O cao, magma rât́ nhơt́ va ̀ kêt́ tinh troṇ veṇ trên đường dic̣ h chuyên̉ châm trong vo ̉ Traí Đât́ . Loạt phản ứng Bowen phat́ triển đêń cùng và khi kết tinh hoàn tất thì sản phẩm bền vững là các loại khoáng vật cùng có mặt với silic Magma này tạo ra granit và các đá cũng họ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TỔNG QUAN VỀ ĐÁ

 1. There is a hierarchy to the elements of  Atoms m a ke  up  elements. Geology Elements c o m b ine  to  fo rm   th e  na tu ra l compounds. Na tura l compounds  a nd  elements c o m b in e   to  fo rm   minerals. . Minerals m a ke  u p rocks. Rocks m a ke  u p  th e Earth. Who gets what, when and how 1
 2. 3. Đá Trong đia chât hoc, đá là thanh phân vật chât tao nên ̣ ́ ̣ ̀ ̀ ́ ̣ vỏ Trai Đât, ở các trạng thái khác nhau. ́ ́ Đá là tâp hợp cua môt hoăc nhiêu khoang vât tao nên ̣ ̉ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ môt thể địa chât độc lâp trong tự nhiên. ̣ ́ ̣ Ba nhóm đá chính: + Đá magma + Đá trầm tích + Đá biến chất Who gets what, when and how 2
 3. a. Đá magma Magma laø dung theå silicat chöùa nhöõng phaàn bay hôi, noùng chaûy hay noùng chaûy töøng phaàn, coù nhieät ñoä cao (töø 600 – 13000C), naèm trong quyeån meàm trong Voû Traùi ñaát, ôû ñoä saâu töø 60 - 100km. Trong buoàng macma laø dung theå loûng, coù chöùa ban tinh cuûa caùc khoaùng vaät keát tinh sôùm vaø caùc chaát boác. Magma theo caùc khe nöùt hay nuùi löûa phun traøo leân maët ñaát goïi laø dung nham, khi ñoâng gets what, when and how laø ñaù Who cöùng laïi goïi 3
 4. Magma ngheo silic (magma có thành phần baz) ̀ Tỷ lệ Si/O thâp, linh đông, magma nay dâng thoat ́ ̣ ̀ ́ nhanh lên khoi vỏ Trai Đât nên chỉ môt số it khoang ̉ ́ ́ ̣ ́ ́ vât kip kêt tinh. Do ngheo silic, lọat phan ứng Bowen ̣ ̣ ́ ̀ ̉ không tiên triên đên cung và san phâm bên vững cua ́ ̉ ́ ̀ ̉ ̉ ̀ ̉ nó là những khoang vât sinh ra ở nhiêt độ cao. ́ ̣ ̣ Magma giau silic (magma có thành phần acid) ̀ Tỷ lệ Si/O cao, magma rât nhớt và kêt tinh tron ven ́ ́ ̣ ̣ trên đường dich chuyên châm trong vỏ Trai Đât. Loạt ̣ ̉ ̣ ́ ́ phan ứng Bowen phat triển đên cung và khi kêt tinh ̉ ́ ́ ̀ ́ hoan tât thì san phâm bên vững là cac loai khoang vât ̀ ́ ̉ ̉ ̀ ́ ̣ ́ ̣ cung có măt với silic Magma nay tao ra granit và cac ̀ ̣ ̀ ̣ ́ đá cung ho. ̀ ̣ Who gets what, when and how 4
 5. Who gets what, when and how 5
 6. Đá magma được hinh thanh do magma kêt tinh ̀ ̀ ́ trong long đât hoăc trên bề măt cua vỏ Trai Đât: + ̀ ́ ̣ ̣ ̉ ́ ́ Đá xâm nhâp: san phâm cua magma kêt tinh ở ̣ ̉ ̉ ̉ ́ đới sâu; được thanh tao do magma xuyên qua ̀ ̣ giữa cac đá sinh ra trước ở môt độ sâu nhât đinh, ́ ̣ ́ ̣ và có điêu kiên kêt tinh châm (kêt tinh hoan toan). ̀ ̣ ́ ̣ ́ ̀ ̀ + Đá phun trao: khi magma phun lên bề măt Trai ̀ ̣ ́ Đât, dù trên can hay dưới đay nước, sẽ thanh đá ́ ̣ ́ ̀ nui lửa và thường kêt tinh kem, hoăc nhiêu khi có ́ ́ ́ ̣ ̀ ̣ ̉ dang thuy tinh. Who gets what, when and how 6
 7. Kiên truc cua đá magma bao gôm những dâu hiêu ́ ́ ̉ ̀ ́ ̣ được hinh thanh tuỳ thuôc vao trinh độ kêt tinh, kich ̀ ̀ ̣ ̀ ̀ ́ ́ thước và hinh dang cua cac tinh thể, quan hệ tương ̀ ́ ̉ ́ hỗ giữa chung với nhau và giữa chung với thuỷ tinh ́ ́ trong đá + Kiến truc hiên tinh: phân ́ ̉ biêt được băng măt thường, ̣ ̀ ́ đăc trưng cho cac đá đông ̣ ́ ̀ đêu trong toan khôi lớn (đá ̀ ̀ ́ sâu); đá kêt tinh cả khối ́ (nên cung goi là kiến truc ̃ ̣ ́ toan tinh), kich thước hat từ ̀ ́ ̣ ̀ ́ vai milimet đên vai centimet. ̀ Who gets what, when and how 7
 8. Tinh thể tự hinh: do sự kêt ̀ ́ Tinh thể tinh đã diên ra môt cach ̃ ̣ ́ tự hình tuân tự; những tinh thể ̀ hinh thanh trước phat triên ̀ ̀ ́ ̉ ̀ ́ theo hinh thai đa diên đăc̣ ̣ trưng cua chúng. ̉ Tinh thể tha hinh: những tinh ̀ thể ra đời muôn hơn, chen ̣ ̀ vao những khoảng trông do ̀ ́ cac tinh thể đã kêt tinh trước ́ ́ Tinh thể để lai, do đó chung không có ̣ ́ tha hình điêu kiên để đat dang đa diên ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ mà lây khuôn theo khoang ́ ̉ không gian có săn. ̃ Who gets what, when and how 8
 9. Kiên truc porphyr hay ban trang là kiên truc chỉ có ́ ̣ ́ ́ môt số hat phân biêt được băng măt thường nôi ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ̉ bât trên nên hat vi tinh và đăc trưng cho đá nui lửa ̣ ̀ ̣ ̣ ́ (đá phun trao) và cac loai đá dang mach. Những ̀ ́ ̣ ̣ ̣ tinh thể tự hinh (ban tinh) cỡ centimet nôi bât giữa ̀ ̉ ̣ ̣ ́ ̀ môt khôi đông nhât. ́ Các ban tinh Thạch anh, feldspar Kali, Plagioclas và Mica đen trên nền hạt mịn (vi tinh) Who gets what, when and how 9
 10. Basalt Ban tinh (Dưới ánh sáng phân cực) Who gets what, when and how 10
 11. - Kiên truc vi tinh. Số rât ́ ́ lớn tinh thể keo dai ngâp ́ ̀ ̣ giữa khôi thuy tinh đông ́ ̉ ̀ nhât, đây là loai kiên truc ́ ̣ ́ ́ thường găp nhât. ̣ ́ -Kiên ́ ̉ truc thuy tinh Không chứa ban tinh và vi tinh, chỉ có thuy tinh. ̉ Who gets what, when and how 11
 12.  Kieán truùc daïng maûnh vuïn goàm caùc maûnh vuïn ñaù vaø thuûy tinh gaén keát treân neàn haït mòn. Who gets what, when and how 12
 13. Caáu taïo ñaù magma Caáu taïo ñaù magma ñöôïc xaùc ñònh bôûi söï phaân boá vaø vò trí cuûa caùc hôïp phaàn taïo neân ñaù trong khoâng gian. + Caáu taïo khoái: phaân boá ñoàng ñeàu cuûa caùc khoaùng vaät treân toaøn boä khoái ñaù, khoâng coù söï ñònh höôùng + Caáu taïo daïng doøng chaûy + Cấu tạo bọt Who gets what, when and how 13
 14. Cấu tạo lỗ hổng Caáu taïo boït Who gets what, when and how 14
 15. Thaønh phaàn ñaù magma +Thaønh phaàn hoùa hoïc Khoaûng 99% toång khoái löôïng ñaù m a ñöôïc hình thaønh agm chuû yeáu töø m soá nguyeân toá, phoå bieán nhaát laø oxy oät vaø silic, chieám khoaûng 50% trong toång soá caùc nguyeân toá hieän hieän trong Voû Traùi ñaát, keá ñeán laø Al, Fe, Ca, Mg, Na. K, Ti vaø nöôùc. Oxid Haøm löôïng trung bình Oxid Haøm löôïng trung bình (% troïng löôïng) (% troïng löôïng) SiO2 59,12 CaO 5,08 TiO2 1,05 Na2O 3,84 Al2O3 15,34 K2O 3,13 3,08 H2O 1,15 Fe2O3 3,80 0,30 FeO P2O5 0,24 0,10 MnO 3,49 CO2 MgO Who gets what, when and how 15
 16. Döïa vaøo thaønh phaàn hoaù hoïc, chuû yeáu laø vaøo haøm löôïng SiO2 , ñaù magma ñöôïc chia thaønh caùc nhoùm: sieâu baz, baz, trung tính, acid, vaø sieâu acid Nhoùm Haøm löôïng oxid silic % ñaù Sieâu < 40 baz (mafic) 40 – 52 Baz 52 – 65 Trung 65 – 75 tính > 75 Acid Sieâu Who gets what, when and how 16
 17. + Thaønh phaàn khoaùng vaät Khoaùng vaät Haøm löôïng trung bình (% troïng löôïng) Feldspar 59 Thaïch anh 12 Amphibol vaø pyroxen 17 Mica 4 Caùc khoaùng vaät khaùc 8 Who gets what, when and how 17
 18. Khoang vât tao đá: chủ yêu thuôc lớp silicat như ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ feldspar, thach anh, mica, nephelin, amphibol, olivin, pyroxen v.v.. Theo mau săc:̀ ́ ́ ̣ ̃ ̀  Khoang vât sâm mau (amphibol, pyroxen, olivin)  và khoang vât sang mau (thach anh, felspat, ́ ̣ ́ ̀ ̣ nephelin). Ham lượng khoang vât sâm mau là môt đăc điêm ̀ ́ ̣ ̃ ̀ ̣ ̣ ̉ quan trong để nhân biêt cac nhom đá (50% trong đá ̣ ̣ ́ ́ ́ gabro và chỉ dưới 5-10% trong đá granit. Khoang vât phụ ham lượng đat hang chuc phân trăm ́ ̣ ̀ ̣ ̀ ̣ ̀ trong đá môt số khac cung có măt trong cac đa, nhưng ̣ ́ ̃ ̣ ́ ́ với tỷ lệ rât nhỏ (dưới 1%), đó là như apatit, magnetit, ́ zircon v.v. Who gets what, when and how 18
 19. Phân loai và mô tả cac loai đá magma chủ yêu ̣ ́ ̣ ́ - Kiên truc cua cac đá là những dâu hiêu liên quan đên ́ ́ ̉ ́ ́ ̣ ́ điêu kiên thanh tao cua chung  đá xâm nhâp và đá ̀ ̣ ̀ ̣ ̉ ́ ̣ phun trao. ̀ -Thanh phân vât chât, tức là ban chât cua cac khoang vât ̀ ̀ ̣ ́ ̉ ́ ̉ ́ ́ ̣ có măt thường xuyên nhât trong đá magma. ̣ ́ Dựa vao ham lượng silic (SiO2) trong cac khoang vât ̀ ̀ ́ ́ ̣ chinh người ta chia ra cac loai đá sau đây: ́ ́ ̣ 1) đá siêu mafic với 65% - SiO2. Đá giau silic có tỷ trong thâp và sang mau; đá ngheo silic ̀ ̣ ́ ́ ̀ ̀ và giau cac khoang vât chứa săt, magnesi thì có tỷ trong ̀ ́ ́ ̣ ́ ̣ cao hơn và sâm mau ̃ ̀ Who gets what, when and how 19
 20. Thành phần khoáng vật của một số Th đá magma điển hình THAØH PHAÀ KHOAÙ G VAÄ N N N T u3 % 100 % 100 Feldspar K 7/1 75 Ca 75 Plagioclase 50 Thaï h anh c Olivine 0N NGUOÀ K IEÁ N 25 Na Pyroxene 50 25 GOÁ C TRUÙ C Mica ñen Amphibole 0 0 PHUN TRAØ O AÅ TINH N RHYOLITE ANDESITE BASALT XAÂ M NHAÄP HIEÅ N TINH GRANITE DIORITE GABRO PERIDOTITE (1) (2) (3) (4) Who gets what, when and how 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản