intTypePromotion=1
ADSENSE

Xung đột

Chia sẻ: Diemanh Diemanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

325
lượt xem
102
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xung đột là quá trình trong đó một bên cảm nhận rằng những quyền lợi của họ bị bên kia chống lại hoặc bị ảnh hưởng một cách tiêu cực bởi hành động của bên kia.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xung đột

 1. Xung t Hành vi T ch c Xung t Nguy n H u Lam, Ph.D Email: lam@ueh.edu.vn !" #$%&'&(&)* %+, - #$ %&'&(&)*./. 0 " #1!023 ! !2 4 5!67 !# 8881 !02 ! !2 4 4 nh ngh a Xung t Quá trình trong ó m t bên c m nh n r ng nh ng quy n l i c a h b bên kia ch ng l i ho c b nh h ng m t cách tiêu c c b i hành ng c a bên kia. Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 1
 2. Xung t Hành vi T ch c S i T duy v t Quan Quan ii m m truy truy nnth th ng ngvv tt MM ttni ni m mtin tinrr ng ngtt ttcc các cácxung xung ttlà là không t t, có h i và ph không t t, có h i và ph i i cctránh. tránh. Nguyên Nguyênnhân: nhân: Center for Excellence in Management Development S i T duy v t Quan Quan ii m m quan quanhh ii vv tt Xung Xung ttlà làkk ttc!c c!ctt nhiên nhiênvà vàkhông không tránh tránh cctrong trong b t k" nhómnào.. b t k" nhóm nào.. Quan Quan ii m m tt #ng #ngtác tácvv tt Xung Xung ttkhôngkhôngch$ch$là làáp ápll cctích tíchcc cc trong trongm m ttnhóm nhómmà mànónólà làtuy tuy tt iic%n c%n thi thi ttcho chom m ttnhóm nhóm th th cchihi nnm m tt cách cáchhi hi uuqu qu .... Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 2
 3. Xung t Hành vi T ch c Xung t: Ch c n&ng & Phi Ch c n&ng Xung Xung ttCh Ch cc n&ng n&ng Xung Xung ttPhi Phi Ch Ch cc n&ng n&ng Center for Excellence in Management Development Xung t và Vi c Th c hi n Cao B Th c hi n A C M c Th p M c t Cao Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 3
 4. Xung t Hành vi T ch c '& ( )ng c*a Xung t Xung t H y di t Không Xung t Ngu n: D a vào.S.P. Robbins. Managing Organizational Conflict: A Nontraditional Approach. (Upper Saddle River. NJ: Prentice Hall. 1974). P. 93-97, and Glau. “The Process of Conflicts Escalation and the Roles of Third Parties.” Bomers and Peterson (Eds.) Conflict Management and Industrial Relations (Boston: Kluwer-Nijhoff, 1982) p. 119-40. Center for Excellence in Management Development Các d ng Xung t Xung Xung ttNhi Nhi m mv! v! Xung Xung ttQuan Quanhh Xung Xung ttQuá Quá trình trình Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 4
 5. Xung t Hành vi T ch c Ngu,n g c Xung t M!c tiêu Không t #ng ,ng S khá khác bi t Nhi m v! v! ph! ph! thu c l+n nhau Thi u ngu, ngu,n l c Lu- Lu-t l . # , Các v n truy n t Center for Excellence in Management Development Quá trình Xung t Giai o n I Giai o n II Giai o n III Giai o n IV Giai o n V Nh/ng ý nh Th c hi n Nh/ng i u ki n Xung t x0 12 t C*a nhóm ti n Nh n th c b cl T&ng lên Th c hi n C m nh n C*a nhóm Gi m i Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 5
 6. Xung t Hành vi T ch c Giai o n I: 3 4 # ( ích ho5c i kháng Ti m tàng Truy n t C u trúc Các bi n cá nhân Center for Excellence in Management Development Giai o n II: Nh-n th c và Cá nhân hóa Xung Xung tt cc nh-n nh-nth th cc Xung Xung tt cc cc m m th th yy nh nhngh nghaavv tt Nh/ Nh/ng cc m Nh/ng mxúúc tiêu xxúc tiêucc cc Nh/ Nh/ng cc m Nh/ng mgiá giác tí giác ích cc cc ttích Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 6
 7. Xung t Hành vi T ch c Giai o n III: Nh/ng ch* ích Nh/ng Nh/ngdd nh nh Nh/ng Nh/ngquy quy tt nh nh hành hành ng ngtheo theomm tt cách th c nào cách th c nào óó SS hh pptác: tác: NN th!a th!amãn mãnnh nh ng ngquan quantâm tâmcc aa i itác tác SS quy quy tt oán: oán: NN th!a th!amãn mãnnh nh ng ngquan quantâm tâmcc aabb nnthân thânmình mình Center for Excellence in Management Development Chi n l c X0 12 t Cao Ép bu c H p tác nhu c u và quan tâm c a b n thân Nh ng n l c th!a mãn các Quy t óan Th6a hi p Né tránh Nh ng b Th p Th p H p tác Cao Nh ng n l c th!a mãn các nhu c u quan tâm c a i tác Ngu n: K. Thomas. “Conflict and Negotiation Processes in Organizations.” trong M. D. Dunnette & L. M. Hough (Ed.), Handbook of Industrial and Organizational Psychology. 2nd ed. vol. 3 (Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press, 1992), p. 668. Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 7
 8. Xung t Hành vi T ch c Chi n l c X0 12 t Né tránh Rút lui kh i xung t và l s t nt ic a nó Center for Excellence in Management Development Chi n l c X0 12 t Nh ng b Duy trì quan h hài hòa bàng vi c t l i ích và quan tâm c a i tác lên trên l i ích c a b n Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 8
 9. Xung t Hành vi T ch c Chi n l c X0 12 t Ép bu c Nh ng n l c th a mãn các nhu c u và quan tâm c a cá nhân b ng cách hy sinh l i ích c a i tác Center for Excellence in Management Development Chi n l c X0 12 t Th a hi p M i bên t b m t ít và ng b l n nhau Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 9
 10. Xung t Hành vi T ch c Chi n l c X0 12 t H p tác Các bên tham gia, i vi c th a mãn các l i ích và quan tâm c a t t c các bên. Center for Excellence in Management Development Ch$ d+n cho H p tác Hi u qu Ng "i kh i x #ng Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 10
 11. Xung t Hành vi T ch c Ch$ d+n cho H p tác Hi u qu Ng "i áp l i Center for Excellence in Management Development Ch$ d+n cho H p tác Hi u qu Ng i hòa gi i Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 11
 12. Xung t Hành vi T ch c Giai o n IV: Hành vi Qu Qu nnlý lýXung Xung tt S0 S0d!ng d!ngnh/ng nh/ngk7 k7thu-t thu-t khuy n khích và x0 khuy n khích và x012 12 xung xung tt 88 ttt9i t9imm cc ttc%n c%nthi thi t.t. Center for Excellence in Management Development Giai o n IV: Các K7 thu-t Gi i quy t Xung t •• Gi Gi i iquy quy ttvv nn •• Nh/ng Nh/ngm!c m!ctiêutiêucao caocc •• M: M:rr ng, ng,phát pháttri tri nnnh/ng nh/ngngu,n ngu,nl l cc •• Né Nétránh tránh •• Làm Làmdduu •• Nh Nh ng ngbb l+n l+nnhau nhau •• MM nh l nh quy nl l cc nh l nh quy n •• Thay Thay i icác cácbi bi nncá cá ;; •• Thay Thay i icác cácbi bi nncc uutrúc trúc Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 12
 13. Xung t Hành vi T ch c Giai o n IV: Các K7 thu-t Kích thích Xung t ••Truy Truy nn tt ••Mang Mangng ng iibênbênngoài ngoàivào vàott ch ch cc ••Tái Táicc uutrúc trúctt ch ch cc ••S0 S0d!ng d!ngk7 k7thu-t thu-ttranh tranhlu-n lu-nDevil Devil Center for Excellence in Management Development Giai o n V: Nh/ng K t c!c Nh ng k t c$c ch c n%ng c a xung t T o ra xung t ch c n%ng Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 13
 14. Xung t Hành vi T ch c Giai o n V: Nh/ng K t c!c Nh ng k t c$c phi ch c n%ng c a xung t Center for Excellence in Management Development Vai trò c*a Bên th Ba Cao Ki m soát Quy trình Hòa gi i C v n Trung gian Tr ng tài Th p Ki m soát K t qu Cao Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 14
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=325

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2