Biến động GDP

Xem 1-20 trên 94 kết quả Biến động GDP
 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: nghiên cứu biến động gdp của thị xã tam kỳ qua ba năm 2000 - 2002', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf64p inside33 08-12-2012 33 6   Download

 • GDP là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp nhất, phản ánh kết quả hoạt động sản xuất của một quốc gia, là thước đo đánh giá hiệu qủa sản xuất xã hội không những của toàn bộ nền kinh tế mà còn của từng ngành sản xuất thực hiện trên lãnh thổ kinh tế quốc gia đó. Qua chỉ tiêu GDP người ta đánh giá được mức tăng trưởng kinh tế, thực trạng của nền kinh tế. GDP còn là cơ sở giúp các tổ chức hiểu rõ hơn về nền kinh tế cuả một quốc gia, so sánh...

  doc52p dinhthao00 09-06-2011 123 44   Download

 • Đề tài Ảnh hưởng của biến động lãi suất, tăng trưởng GDP và lạm phát lên tỷ lệ thu nhập lãi cận biên tại các ngân hàng thương mại Việt Nam nhằm nêu: Biến động lãi suất cho vay, lãi suất huy động từ năm 2005-2010, tăng trưởng GDP từ năm 2005 - 2010, lạm phát từ năm 2005 – 2010, biến động của hệ số NIM từ 2005-2010, mối tương quan giữa biến động lãi suất và hệ số NIM, mối tương quan giữa tỷ lệ tăng trưởng GDP và hệ số NIM, mối tương quan giữa tỷ lệ l...

  pdf10p canon_12 01-04-2014 221 62   Download

 • Từ năm 2000 đến năm 2010, tình hình biến động dân số của Trung Quốc và Ấn Độ đã có những dấu hiệu lạc quan khi tỉ suất gia tăng dân số ngày càng giảm, nền kinh tế đạt được nhiều bước tiến đột phá.

  pdf6p nganga_02 09-09-2015 47 10   Download

 • Chuyên đề thực tập "Phân tích thống kê tổng sản phẩm quốc nội Việt Nam giai đoạn 2005–2011" đề tài được nghiên cứu với 2 nội dung chính: Những vấn đề chung về tổng sản phẩm quốc nội và lựa chọn các phương pháp thống kê phân tích GDP, vận dụng phương pháp thống kê phân tích biến động GDP Việt Nam giai đoạn 2005-2011. Để hiểu rõ hơn về đề tài mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  doc65p lavaslam 01-10-2016 28 7   Download

 • Bài viết Phân tích ảnh hưởng của tăng năng suất lao động đến biến động chỉ tiêu GDP bình quân đầu người của Việt Nam từ năm 2006 đến 2013 đi sâu phân tích biến động của chỉ tiêu GDP bình quân đầu người 10 năm gần đây, đồng thời đưa ra một số giải pháp nhằm tăng mức đạt được GDP bình quân đầu người của VN trong những năm tiếp theo.

  pdf5p maiyeumaiyeu19 07-11-2016 14 6   Download

 • Như vậy, nhìn chung qua ba năm 2000 - 2002, các chỉ tiêu kế hoạch GDP thị xã đều đạt và vượt kế hoạch, năm sau cao hơn năm trước. 2.2 Phđn tích biến động GDP của thị xê qua câc năm 2.2.1 Tình hình biến động GDP của thị xê Tam Kỳ qua ba nă m 2000 - 2002 (theo giâ năm 1994) Sau 6 năm từ khi tâch tỉnh Quảng Nam – Đă Nẵng (năm 1997), Tam Kỳ trở thănh thị xê tỉnh lỵ, quy mô nền kinh tế thị xê đê có những bước thay đổi đâng...

  pdf9p lavie6 26-07-2011 35 4   Download

 • Thu nhập dân cư Việt Nam trong mối quan hệ so sánh với các nước khu vực ASEAN trình bày nội dung về biến động GDP và GNI bình quân đầu người của Việt Nam, biến động GDP bình quân đầu người của các nước khu vực ASEAN,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p dienham63 09-12-2015 15 3   Download

 • Bài viết Phân tích biến động năng suất lao động và ảnh hưởng của năng suất lao động đến tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam thời kỳ 2006-2013 trình bày ảnh hưởng củạ các nhân tố NSLĐ, các nhóm ngành và thay đổi kết cẩu lao động theo các nhóm ngành đến biến động NSLĐ bình quân chung toàn nền kinh tê quốc dân.

  pdf7p vangthibaoyen1907 15-05-2018 0 0   Download

 • Khu vực dịch vụ được coi là một trong ba bộ phận cơ bản của nền kinh tế quốc dân – khu vực III (lĩnh vực kinh tế thứ 3). Tuy không trực tiếp sản xuất ra sản phẩm vật chất cụ thể nhưng là ngành tạo ra nguồn vốn lớn cho nền kinh tế quốc dân, làm giàu cho tổ quốc, đẩy mạnh và điều tiết sản xuất, phục vụ nhu cầu đa dạng của sản xuất và đời sống. Khu vục dịch vụ chiếm một tỷ trọng lớn trong GDP và mục tiêu đến năm 2010 của...

  pdf42p chupchup1122 12-04-2013 39 6   Download

 • Qua biểu số liệu trên ta thấy, năm 2001, GDP tăng 12.42 % so với năm 2000, hay làm tăng 52997 triệu đồng do ảnh hưởng biến động giá trị tăng thêm của các khu vực kinh tế như sau : Do giá trị tăng thêm của khu vực kinh tế nông, lâm, thuỷ sản tăng 6258 triệu đồng, hay tăng 3.75 %, làm GDP tăng 1.47 % Do giá trị tăng thêm của khu vực kinh tế công nghiệp - xây dựng tăng 19832 triệu đồng, hay tăng 19.32 %, đóng góp vào mức tăng trưởng chung là 4.65 %....

  pdf9p lavie6 26-07-2011 35 4   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận án: Nghiên cứu cơ sở lý thuyết và ứng dụng các mô hình lý thuyết vào phân tích xu thế biến động quy mô GDP, đánh giá các nhân tố tác động đến biến động quy mô GDP Viêt Nam; đề xuất một số chính sách nhằm tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu GDP Việt Nam hợp lý.

  doc25p change00 04-05-2016 10 4   Download

 • Như vậy, năm 2001 so với năm 2000 Tổng sản phẩm trín địa băn thị xê (GDP) theo giâ hiện hănh tăng 14.67 %, tức tăng thím 85434 triệu đồng do ảnh hưởng cuả hai nhđn tố : Do giâ GDP tăng 1.9 % đê lăm cho GDP tăng 12435 triệu đồng, GDP tăng thím 2.14 % (chiếm 14.4 % trong tổng số tăng GDP). Do khối lượng GDP tăng 12.53 % đê lăm cho GDP tăng 72999 triệu đồng, tức lăm GDP tăng thím 12.53 % (chiếm 85.6 % trong tổng số tăng GDP) Kết quả tính toân được tổng hợp...

  pdf9p lavie6 26-07-2011 28 3   Download

 • Việt Nam là một trong những nước xuất khẩu cà phê lớn nhất trên thế giới, kim ngạch xuất khẩu cà phê hàng năm chiếm tỷ trọng đáng kể trong GDP của quốc gia.

  pdf75p bidao13 19-07-2012 163 66   Download

 • Lời Nói Đầu GDP là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp nhất, phản ánh kết quả hoạt động sản xuất của một quốc gia, là thước đo đánh giá hiệu qủa sản xuất xã hội không những của toàn bộ nền kinh tế mà còn của từng ngành sản xuất thực hiện trên lãnh thổ kinh tế quốc gia đó. Qua chỉ tiêu GDP người ta đánh giá được mức tăng trưởng kinh tế, thực trạng của nền kinh tế. GDP còn là cơ sở giúp các tổ chức hiểu rõ hơn về nền kinh tế cuả một quốc...

  pdf9p lavie6 26-07-2011 41 9   Download

 • Nghị quyết về chiến lược biển đến năm 2020 do Hội nghị lần 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X đầu năm 2007 đã đề ra “Phấn đấu đưa kinh tế biển đóng góp khoảng 53% - 55% GDP và 55% - 60% kim ngạch xuất khẩu của cả nước”. Trong khi đó, những vấn đề về môi trường biển của Việt Nam đang nổi lên ngày càng gay gắt.

  pdf8p bachtuocpaul 25-04-2013 48 8   Download

 • Phương pháp tính các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp theo giá năm gốc. Ngoài ra, kết quả sản xuất còn được tính theo giá cố định. Giá cố định là loại giá so sánh đặc biệt, do nhà nước tính toán, ban hành và thường được cố định trong một thời kỳ dài. 1.1.2. Khái niệm, ý nghĩa của tổng sản phẩm quốc nội 1.1.2.1.

  pdf9p lavie6 26-07-2011 41 5   Download

 • + Các lệ phí khác coi như thuế sản xuất Giá trị thặng dư là phần còn lại của giá trị sản xuất sau khi trừ đi phần trả thù lao cho người sản xuất, nộp thuế sản xuất cho nhà nước, khấu hao TSCĐ. Trong đó bao gồm : trả lợi tức kinh doanh cho bên ngoài; trả lãi tiền vay (sau khi trừ đi dịch vụ tiền vay đã tính vào chi phí trung gian); trả lợi tức thuê đất, tài nguyên, vùng trời, vùng biển; lợi tức nộp cấp trên; thuế lợi tức, thuế thu nhâp...

  pdf9p lavie6 26-07-2011 27 4   Download

 • Tổng thu nhập của người lao động Biểu 29 : Chỉ tiêu Đvt 2000 2001 2002 trđồng 426553 479550 539973 GDP giá 1994 Lao động bình quân người 57948 58314 58476 Vốn CĐ bình quân trđồng 1002003 Năm 2001 so với năm 2000 Kết quả tính toán theo mô hình được tổng hợp như sau : Biểu 30 : Chỉ tiêu GDP Lao động 12.42 0.43 100 3.46 Vốn CĐ 5.4 43.5 6.5 52.3 TFP Đvt : (%) 1168477 1287719 Tốc độ tăng GDP Cơ cấu tăng GDP Nhìn vào số liệu ta thấy, trong năm 2001, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt...

  pdf7p lavie6 26-07-2011 28 3   Download

 • Ngày nay nền kinh tế nước ta đang có những chuyển biến rất lớn. Sự kiện Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO cho thấy rằng nền kinh tế nước ta đang trong tiến trình hội nhập mạnh mẽ với nền kinh tế thế giới. Điều đó thể hiện rất rõ trong tỉ lệ tăng trưởng GDP của đất nước.

  doc18p rimiochan 12-10-2011 713 331   Download

Đồng bộ tài khoản